خوشه چین

 

خانوادۀ وطن پرستان

 

ازشما خو درمیدان عمل فقط پرحرفی وپرگویی دیگرچیزی نشنیدیم ولی درروز واپسین برای تنظیم امور بهترین تکنوکراتها میباشید چراکه گذشتۀ تان((خودتان را خوردید) ملوث به رشوت دزدی نبود.بدانید که عیاران نوین انقلابی تکیه گاه مطمین تان است.ازمیان شما فعالان تان ر می دزدیم.

او احمق

اواحمق،اولوده، اوبی عقل،به حرف باد درهوا نمیشود که وطن را آباد کنی،به تعریف وتمجید این خاین آن ظالم،این وطن فروش وآن فاسد بد اخلاق نمیشود که وطن آباد شود.

همه گفتند ومیگویند وطن وطن وطن.منافع ملی منافع ملی منافع ملی بعد میگویند که درفلان کنفرانس شرکت کردم.

مره دست آورد خودرا.نداری دست آورد نداری خودرا بعد ازگذشن هرروز مسخره نسازید.

فرمان آدم کشی ازاندیشۀ سرمایه داری منشأ میگیرد.

به کشورهای ما همراه با وسایلش( پول،توپ،تفنگ،راکت وبم)ووسایل تبلیغ رادیو تلویزیون،مخابره وانترنت صاصادرمیگردد.

عدۀ مارا می کشند وعدۀ دیگرما را مجرم وگنهکار گفته میکشند ازین قبیل ووووووغیره.آن طرف برای بعضیها اجازۀ کفرگویی داده میشود این طرف به ملاها ومبلغین افراط گرایان امکانات دیگری را.

 

گله دزد وگله گرگ

گله دزدان تحت نظرغرب دربن اول شکل گرفت

کنون درفضای جدید جنگ سرد مبدل به گله گرگ میشوند.

عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه که با آدمی بزرگ شود.

سیاست های دررانی فضای کشورمارا کرده است طوفانی وبارانی

ازان بدتروبدتر،اختلاف(غلزی&محمد زی) درجهان سیاست

بخشش می خواهم ازانسانهای اصیل خانواده های هردوقوم

درمیدان میکشند،جنگ دو(اسپی)

دهل مینوازد انگلیس میخواندوروس میگوید تله لی لی

حکم اعدام این دو عنصرروی صحنه کرزی واحمد زی ازجانب مردم صادرخواهد شد.  

دلم میشود که دیگر چیزی ننویسم.

چه فایده دارد که این قدر بنویسم.

هرکس که دروغ نمی گوید مثل ما است

هریک شخص باوجدان همدل وهمصدااست

عیارصدا می کشد صدای یتیم ومظلوم را

این رسم آزادی ازمردم خردمند وآگاه است

مردم

هرکس که دروغ نمی گوید مثل ما است

هریک شخص باوجدان همدل وهمصدااست

عیارصدا می کشد صدای یتیم ومظلوم را

این رسم آزادی ازمردم خردمند وآگاه است

یک خبر خوش مه تنها بودم 

درگوشه نشسته بودم فریاد کشیدم دیگران آمدند.مرا کمک کردند.شده ایم (ما).چندین فریاد ازیک حلقوم با قوت بلند میشود.

این فریاد قوی مبدل می گردد به (ماها.)

جهاد یعنی :اعلان فرمان اشغال افغانستان توسط ریگان بدست تنظیم ها.  

حنیف اتمر واشرف غنی

حنیف اتمر واشرف غنی درامتحان تحریری تاریخ صفر گرفتند.درامتحان تقریری هم مطابق سوال جواب نداده اند.

من یک ورق دارم

درآن نوشته است من انسان هستم.

همه دست آوردهای بشریت را به نفع انسان میخواهم.

خواسته های عیاران همه تحت جذر جذوراست.

درمسیرانکشاف به توان 10.

چی را؟

بلی من درسربازارهستم 

این هاره همه روزه میبینم که یک نوع سودا برای فروش درپشت دارند.

چِی را؟(ناموس وطن). 

انسان

من اول انسان هستم دوم مسلمان هستم سوم افغان هستم چهارم (صافی) هستم.

تمامی حقوق انسانی مساوی است.هیچ کس برتر نیست.

درکسب علوم وازان طریق خدمت کردن میتوان به حیث انسان مفید وبهتر معرفی شد.

درصفحه خوشه چین بیا 

برای خواندن گلچین بیا

فرق نمی کند هـــــروقت

بیاهم صبح وپیشین بیا

هموطن

سخن خوب بگو برای خلق محجوب بگو

ازصمیم قلب برای هموطن محبوب بگو

بازببین این اقوام باهم برادررا کورکررا

کشورم را سراسر محبوب القلوب بگو

فحش

ما رونده ایم میرویم به سوی هدف.

توداو بزن فحش بگو من برسرت گل محبت پاش میدهم.

اخلاق ازجامعه ما رخت سفربسته است.

کاکه

درمرگ فندا منتالست وتمامیت خواهی اخلاق تولد میشود.

آنانی که با خودشان هستند.کاکه هستند.پس درکنارعیاران هستند ویا برعکس.

نظام مستبد

اکنون معاش می خورند.

این حلقه سیاسی قاچاق بر 

هم ازدرازی خوردندهم ازبر

پدروپدرکلانش خدمت میکرد

درنظام های مستبد ستم گر

یگان پشک غورمیو می کند

دم بلند گرد دسترخوان اتمر

ازدست همین دزدان چراغ دار

کشورخاکدان مردم شدند دربدر

سلمان فارس ازغلامی به ابوالعلوم ارتقای مقام یافت 

حصرت یوسف ازغلامی به مقام پیغمبری رسید.

قطب الدین ایبک ازبازار فروشی خریده شده بود.

مبدل به امپراطورشد.

امیدحبیب الله خادم دین رسو ل الله سقا زاده انگور فروش ازسموارچی گری به امیری رسید.

جنرال عبد الرشید دوستم ازکارگری به مقام قهرمانی مشهورجهان گشت.

دیگران (ناموس فروختند عزت فروختند اززورش به مقام رسیدند.نانش را خوردند درنمک دانش ؟؟؟؟؟ازجمعیت شروع تابه کرزی و غنی احمد زی.

آنقدرپی مقصد پافشاری بکن ضربه وارد کن دریک نقطه که چون کوه را تونل بزنی.

کلید خانه را کی دراختیاردزدان در(بن اول) وخیمه(پولیتخنیک)گذاشت همان که سخن گوی خوب بود مگرسخن خراب را بیان کرد.

کسانی که ایمان به خدا دارند نباید ازمساجد وتکایا حمام تیارکنند چرک خودرا پاک کنند وبعد بروند گناه دیگرکنند

هرآن کسی که با ما جروبحث می کنند بیایند درپهلوی ما که رسم عیاری انتخاب کنیم

به حیث کوره

وجود احزاب به حیث جزایر درحکم جفا به آزادی ودموکراسی است

عیاران نوین انقلابی(نمد دم تبر) به حیث کورۀذوب خانوادۀ جنبش دموکراتیک عمل، مینمایند.خانوادۀ که درطول مدت سپری شده قربانی احساس ونیات انسانی خود گردیده اند.ره همبستگی شان ،ناخواسته به راه وابستگی گره خورد.

اختیارات تطبیق تئوریک درصحنه عملی به بیراهه کشانیده شد.درین مسیر،قدرت نظامی گری ،خود محوری،یکه تازی ،مشی(من برتر)حزب جوان درراه افتیده به سوی ترقی وتعالی را به چوب سوخت آتش قدرت های جهانی گردانیدند.

مهره های را دررأس(جزایر) که گویا نمایندۀ همان حزب مادراند.با داشتن یگان لکۀ داغ شرم وننگین درپیشانی،ازآغازجوانی تا اکنون،دارند.نمیتوانند به حیث محوربرای حضوریک نیروی فعال(مطمئن) درجامعۀ سی وپنج ملیونی کشور(با ثبات ملی)به محاسبه گرفت این ها همه درصدد معامله(نیمی عقب حنیف اتمر&نیمی عقب انکشاف شمال)هستند برضد فساد وعقب ماندگی درمقابله باهم.          

بلی!

بلی عیاران نوین انقلابی حزب میسازند،حزبی(باند) نمیسازند،برای چوروچپاول غارت زدن وکشتن،چنانچه که چپ وراست ومیانه درطول 39 سال جنگ وجدل جنگ(ملی)و(بین المللی)هرکدام ازخود کارنامه های منفی وزشت به جا گذاشته اند.که به هیچ وجه قابل بخشش نیست.خوشه چین ازاصیل ترین انسانها خوشه خوشه گندی میسازد،این گندی را با منطق علم ودانش ازکاه جدا کرده درزمین(نسل جوان) مستعد به تکامل کشت وزرع مینماید که به زود فرصت طی یک سال درو وخرمن عیاران نوین انقلابیون شرافت مندان را به ثمربرسانیم.         

تاریخ ثابت ساخته است زوربا آنکه زده ویران کرده است سرانجام راه انقراض درپیش گرفته است.حاکمیت یکه تازدیکتاتور، نسلهای کشور،هزاره ،نورستانی تاجک ازبک ترکمن آغازازعبد الرحمن،الی اشرف غنی اخرین مرحلۀ زورازمایی خویش راپشت سرمیگذراند

احزاب

هرکس خوش میشود که نام فرزند خودرا رستم بماند ولی رستم تکرار نمیشود.

به نام ماندن انسان قهرمان نمیشود.

احزاب .    زمانی مسیر رشد وتکامل خودرا می پیماید که عاشقان عشق به انسان زحمت ،ازمیان خردمندان نستوه فداییان راه آزادی قدم درپیش گذارند.

درافغانستان به جزازعیاران نوین انقلابی هیچ جریانی راه تکامل را نصیب نمی گردند باشناخت عمیقی که  ازهیأت رهبری این احزاب داریم اینها همه عقیم شده ها هستند به جزازرسیدن دوباره به امتیاز عیش ونوش دیگرراهی درپیش نگرفته اند.اینها هم خوده مسخره میکنند وبه توده های زحمت دروغ گفته ومیگویند

تفنگ وسیله است

تفنگ وسیلۀ است که سرمایه داردردست همرای پول میگذارد تا ارضاء شود.

هرکه عیاراست شنگ خوده معلوم کند

سیاست مداردهن کجی میکند می طلبد،صدرمیشوراند سیرین می جنباند،ازسرمایه داررا به خود می خیزاند.

این بد اخلاقان را (عیاران) ازدروبوم کشورمیدواند میدنباند می گریزاند.

کمرشکنان

سخن گویان خوب نیرزند به جودری 

آنان که سخن خوب گویند دروگوهری

مانداریم کم ازین قماش مردان خرد

میان تمـــامی مذاهب وقوم وتــــبری

جاگرفته اند درکنارعیاران سحرخیز

برضدوحشت آفرینان سعودی وقطری

بدانند که عیاران کمرشکنان عرب اند

اگرسیاف است، گل بدین وملا عمری

سرحد ما هند است وهند برادربا مــــا

ازبخاراتاهندوستان مدغم است لروبری

اقوام همه نســل آدم انـــد اولاد انسان

نمیخواهم بشنوم برتراززبان کره خری

آن حرف زیبا می نشیند دردلها ودرگوش

بنی آدم بخواند سعدی اعضای یک دیگری

 

احزاب

هرکس خوش میشود که نام فرزند خودرا رستم بماند ولی رستم تکرار نمیشود.

به نام ماندن انسان قهرمان نمیشود.

احزاب . زمانی مسیر رشد وتکامل خودرا می پیماید که عاشقان عشق به انسان زحمت ،ازمیان خردمندان نستوه فداییان راه آزادی قدم درپیش گذارند.

تفنگ وسیله است

تفنگ وقدرت وسیلۀ است که سرمایه داردردست همرای پول میگذارد تا که ارضاء شود.

درافغانستان به جزازعیاران نوین انقلابی هیچ جریانی راه تکامل را نصیب نمی گردند باشناخت عمیقی که ازهیأت رهبری این احزاب داریم اینها همه عقیم شده ها هستند به جزازرسیدن دوباره به امتیاز عیش ونوش دیگرراهی درپیش نگرفته اند.اینها هم خوده مسخره میکنند وهم به توده های زحمت کش دروغ گفته ومیگویند.

به پسربچه ها بگویید که نام خدا هوشیار هستی خوش وقت میشوند.

به دختران بگویید که مقبول هستی خوش میشوند.

به خانم تان بگویید که دوستت دارم خوش میشوند.

به وطن فروش رشوت بده تورا(درخانه خود همبستر میسازد)

به مردان صفتان بگوکه کاکه هستی ازناموس وشرفت حمایه ودفاع می کند.

به خردمندذان بگویید که ازآثارعلمی ات فیض بردم خوش میشوند.

به کلان سالان بگویید به نصیحت های شما گوش میکنم خوش میشوند.

به خوشه چین اگردروغ نگویید خیلیی خیلی خوش میشود.

نشست وخیست

آهسته آهسته برو برو خیلی دور میرسی.

آن که انتخاب کرده است شکور میرسی.

ملکه را انتخاب کنیدداخل کندوی عسل.

کنترولرحتمی جلو فاسدخیل زنبورمیرسی

نشست وخیست بالای گلهای رنگارنگ زیبا

به لذت اتحاد عسل حتی المقدور میرسی

هرکه عیاراست شنگ خوده معلوم کند

سیاست مداردهن کجی میکند می طلبد،صدرمیشوراند سیرین می جنباند،ازسرمایه داررا به خود می خیزاند.

این بد اخلاقان را (عیاران) ازدروبوم کشورمیدواند میدنباند می گریزاند   

عیار

به سوی هدف خمیده نرو

میروی ازکس رمیده نرو

قدزیبای عیار سروبلند

پاک وصاف شرمیده نرو 

مره ماربیگانه نمی خورد میکشد مکروب جامعۀ خودم می کشد.

عیاران 

مردان برخاسته ازمیان توده سرانجام مبدل به لشکرنجات شده اند.

اگرمیخواهید که منظرۀ عزت وجدان وشرف را به تماشا بگیرید

یک باربه قلۀ شامخ همت بلند ومردانگی بلند شوید.

فردایی که عیاران اردوی خودرا میسازند.همان لباس درتن میکنند.   

اردوی مارا

اردوی مارا نواز شریف گفته بود که بزرگترین اردوی منطقه را ذریعۀ مجاهدین به تحلیل بردم.

اردوی فعلی ازما نیست.ازناتواست.پولش را ناتومیدهد،لباسش را ناتو میدهد،نانش را ناتومیده وسایل جنگی(توپ وطیاره )را ناتو میدهد.ناتو درکشورما دررأس ایالات متحدۀ امریکا به نفع خودش هم درنعل میزند وهم درمیخ(مجاهد وطالب وداعش)فرزندان اصلی خودش است اینها به حیث مواد سوخت ماشین درراه افتاده امپریالیزم بکاربرده میشوند.

اروپا

اروپا هزارسال قبل با پیش کشیدن رنسانس درعرصۀ اداره وسیاست مزخرفات راپشت پازد.ازروی نعش ملیون ها کشته ومرده انسان درخت معرفت روبه آسمان قد کشید.این شرایط درجهان(افغانستان) اسلام دارد که روبه معرفت نماید.  

ما نباید تحفه بگیریم

سیاست گذاران چپ وراست قرضه گیربودند وهستند که دیروز تاوان پرداختند وامروزتاسرحد ناموس تاوان میدهند.

ما همه چیزداریم که خدا برای ما داده است.تفکرسالم،قلب پرتپش،ودستان وپاهای متحرک،چشمان بینا،گوشهای شنوا،ببینیم وبرویم به چنگ بیاوریم.

ماباید تحفه بگیران وقرض طلبان نباشیم که پرداختش خیلی گران تمام میشود.  

تازه گی امروز،پارویی است برای فردا

پاروی فردا بهترین وسیلۀ رویانیدن وتقویت پس فردا است.

جنبش چپ تازه گی خودرا داشت مگرپاروشد،برای گیای هرزه،

این گیای هرزه کود سبز فردای چپ است.   

هرچه کرده ایم

هرچه کرده ایم ما خود کرده ایم

ازهمان تاریخ تا امروز بَرده ایم

دروحشت تاریکی قرن دست وپا 

دیگران رفتندکهکشان ما مرده ایم

کلید شفاخانه را داد فارس به عرب

دچارتکلیف مغز،قلب وگُرده ایم

نشسته

ماگرفته ایم کارسخت درپیش گرفته ایم

برای نجات انسان بدبـــخت گرفته ایــم

ازدست آنانی که چــــراغ گل می کنند

وحشت ایجادنشسته درتخت گرفته ایم  

عیاران آب روان اند

(سیاسیون)خردمندان را یخن کشان درمیدان می آوریم

آنانی که درحفرۀ سیاست های ازمود افتیده(کارمل،امین ونجیب)گنده شده اند را دورمی کنیم.

سکون ناپذیر،فشارنا پذیر،تسلیم ناپذیر،رونده ایم سیلان ومیلان،آتش را خاموش میکنیم،خشکه را سبز،مانع رابا(نیروی عقبی)ایجا دجبهه ازسرراه برمی کنیم.  

خوبی کن

زورم به خر نمی رسد میزنم درپالان خر

ظالم درقید حیات خود ظلم می کند برهمه،هم برزن وفرزند وبرادر وخواهرتا همه.چنانی که درزندگی بالای همه می غمه.زمانی که مرد عقده ها به جامانده دردلها کی تاوان میدهد.فرزندانشان.قصورازنسل اندر نسل 

سگ ظالم را دروقت پیری اطفال به سنگ میزنند.ازین خاطرکوشش می کنم که به خاطر اعمال نیکم فرزندانم را مردم دوست داشته باشند. بخاطرنشان دادن هویت انسانیت نیکوافغانم احترام شود.

خوبی کن دردریا بیانداز.فاجعه نیافرین به خاطرنفت وگاز.

مملکت گروی

کشورمــن کشــــور گـــــروی است

گاهی امریکا گــاهی شـــوروی است

چون گاوجنگی درحـــال فتح وشکست

زمین ویران پیش روی پس روی است 

به من گفتند

به من گفتند که خیلی مهربانی! درجواب گفتم که نخیرخیلی ظالم هستم من حریف را آن قدربی رحمانه جزا میدهم که حد واندازه ندارد.باتمام رفتارخصمانه اش وتحقیرآمیزش طرفش لبت خند میزنم واحترامش می کنم چنان که حرارات لباسش را ازتنش بیرون میسازد.سرانجام درروغن وجدان کباب میشود درسطح جنون میرود.  

دوی درچهار

کنـــون وارد میــــدان هستم

پس مـــرد میـــدان هستـــم

دروغ نگفتــــه ونمــی گویم

حریف گویدمه حیران هستم

تیوری را پراکتیکل میــگویــد

ازاعلان کشتی پشیمان هستم

چال رودارد تخنیک دودرچهار

پلک زدنی چک میدان هستم

 دهقان،دروگر«خوشه چین»آزاد

من خاین خایف درزندان هستم  

نظام 

نظام ،نظام ما ازما بود

ازشاه بود هم ازگدا بود

حـــزب وطــن عاشق او

برای حفظ جـــان فدابود 

 دوستم قومانــــدان زدنیی

درهرجبه یک بـــــلا بود

داکترنجیب سخن گوی قوی

برای شنوندگان اعلــی بود

مهاجم

مهاجم می آید میگوید: بی ننگ دارید،دارید میخرم،بی غیرت دارید میخرم،وطن فروش دارید منی خرم،عزت فروش دارید می خرم.

ازین قماش مردم با شنیدن این آوازچون مرغان دانه خور پول میگیرند.

ذیلن:

مهاجم اختــــــلاف ایجــاد می کند

میان جولا ونداف ایجــــــادمی کند

کارگـــــرکارگراست وزحمــــت کش

 تکه باف جوراب باف ایجادمیکند

خوشه چین

عبد الشکور خوشه چین میگوید که جنگ جنگ ما نیست،راست میگوید،حریف برادرمن نیست،پسرکاکای من نیست،ازتبارم نیست،ه زبان وهم دین وهم کیشم هم وطنم نیست،اوشایق نفت وگازسنگهای قیمتی،یورانیوم،کوکنارچرس وبنگ وطنم است.

آن که آمده است ماره ازمغزفلج ساخته است،قلب ماراسرد ساخته است دستان مارا چتل ساخته است

این جنگ 

این جنگ ،جنگ، جنگ ،ما نیست

جنگ، دفاع ازننگ ،ننگ مانیست

آنکس کـــــه جنگ را رهبری می کند

موهــــــــای زرد هـــم رنگ مـا نیست

ماازخودغـــولـــــــک داریم وپلخمـــان

وسیلــۀ جنــــــگ تفنـــگ مــــا نیست

مبلغــــی که تقسیـــــم میشود برجنگ

واحد پولی ملا شــــرنگ مـــا نیست

 فی المجموع گردانندگان فعــــــلی کشور

حافظ عزت وشرف وننگ مـــــانیست

آن دخت زیبای وطن گفت(لالۀ آزادم)

لباس غیربه آب و رنگ مـــــانیست  

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت