خوشه چین

 

ذهن بسته


سقوط درایدیولوژی(ذهن بسته)مشت گره خورده بدون حرکت آن وظیفه ومسولیتی که (انسان)خلیفه ای روی زمین به عهده دارد را مبدل به گیای هرزه میسازد.
 بهتر از حس پنجگانه وشعور خدا دیگر چه بدهد آنچه که میخواهی برای آخرت مربوط درانجام نیکوکاری ودست آورد علمی وعملی خودت است.رابطه خدا تنها با بنده گنهکارش درتوبه وبخشش پابان نمی یابد.
 بلکه انسان با شعور وظایف بس بزرگی به حیث خلیفه روی زمین دارد.سازندگی وبا لندگی.نه تخریب وویرانی وکشتار.
 کاری که همین اکنون یهودیها توسط مسلمانها انجام میدهند.

ملیون

به دنبال ملیون نمی رویم که ملیون با نمی آید

پس ما میـــرویم که ملیون شـــــویم

تاربه تارریتم وآهنگ ویلون شـــویم

بشنوید این آهنگ راآفتاب من کجایی

جذاب شـــویم وگرافسون شـــــــویم

برای فــــرهاد کوه کن شرین گردیم

لیلی با وفای مجنـــــــون شـــــویم

من برای اثبات خوبی خود حرکت میکنم که خوب هستم

درمسیرحرکت می یابم که میگویدثبوت میکنم خوب هستم

من یک نفرجمع یافتگی میشویم جمعن دونفر(یار)خـــوب

خوب جمع خوب ازیک به سوی ملیون ثبوت خوب هستم

چون قطرات باران جرعه جویچه جوی باردریا وبحــــر

نام میشویم اوقیانوس برای جهان حیوان خوب هستم

وحدت وجود

حاصل تضا د استراتیژی تزاروبریتانیا افغانستان است

مسؤل نگهبان این چوکات امیرعبد الرحمن خان است

اگربه معنی بگیری کوچک مفهومش بدان خیلی بزرگ

فرارازین چوکات اگرباشد میدانید پهناورخراسان است

روسیـــه هم زنده است وســوته داربریتانیای مـــکار

به تعهد پدران افتخارمیکنند که دوباره به پیمان است

 ما بایدنا گذیری ایجادکنیم ازوحدت وجودخودعالمانه

هم خیرتوباشد هم خیرمه جاده منتهی انسانستان است

عیاران نوین انقلابی خود شان هستند

با جرأت ودلاورهستند.

فرض را به جای می نمایند (آزادی) بدست می آورند.

آزادی(حاکمیت مردم) را حفظ درپا کیزگی اش سعی میورزند.آگرآزادی ما کثیف وملوث گردید مرگ کشوربه سرعت پیش میشود.


حصول حاکمیت(اراده مردم)آزادی.
1-بدست آوردنش فرض است

2-حفاظت ونگهداری اش واجب
3-نظافت وپاکی اش سنت

امروزهمین قدر درس بس تان است
اگربخوانی فایده فایده ازپس تان است
اراده وایمان به توشخصیت میدهد مدام
عقل سلیم دربدن سالم یاروکس تان است
آنان که نپذیرفتند نصیحت خوشه چین را 
 
جایگاه درگیردارحوادث کودکستان است

رفتن به آموختن علم ادب 
ازراه عیاربگیری رطب
سیاست رابگفتند که خشم
 
دروغ است ومیرغضب.

به دنبال همین صلح
شمس تبریزی به دنبال آن(آدم) میگشت که یافت نمی شد.
 
عیاران به دنبال صلح میگردند.صلحی که مجاهد به تفنگ زد.صلحی که طالب پروبالش را کند.صلحی که کرزی کبابش کرد صلحی که اشرف غنی دردود (منمی)درش داد ودودش به آسمان با لا شده است.
 
عیاران به دنبال همین صلح میگردند.

به داد توده ها.
خدارا بایدعبادت کرد.
درصداقت عادت کرد.
شیطان دشمن خدارا
باید تف ولعنت کرد.
برای محودشمن باید
ازجاخاست حرکت کرد.
 
همه چیزدرافغانستان بنام خدا عملی میگردد.خیرات صدقه ذکات وتر روزه وذکات.کشتن حریق تخریب ویرانی دشمنی به انسانیت
 اما مسلمانهای وافعی گریه وزاری میکنند.ازخدای خود پناه میخواهند
 
ماباید به داد توده ها برسیم
نظافت جز ایمان است.
من یادم ازآن روزی می آیدکه باپاهای برهنه مکتب می رفتمگ
درهمان زمان برای آموختن علم وادب به مکتب می رفتم
درکتاب نوشته بود روی او موی دارد گاو او یوغ دارد.او یک یا بو دارد
کنون دانستم که بعضی ازموی دارهای در(روی)کثیف شده اند.میدهند بوی
 
یوغ بیگانه در گردن به همرای یابوی بیگانه باردرپشت.خوش بختی وآزادی ملت مارادر دریاهای فراری از کشورانداخته به باد فنا داده اند

عیاران نوین انقلابی خود شان هستند
با جرأت ودلاورهستند.
فرض را به جای می نمایند (آزادی) بدست می آورند.
 
آزادی(حاکمیت مردم) را حفظ درپا کیزگی اش سعی میورزند.آگرآزادی ما کثیف وملوث گردید مرگ کشوربه سرعت پیش میشود
شعاراولم (وطنم) شعاردومم (وطنم)شعار سومم (وطنم
دروطن مصونیت همگانی مسولیت همگانی مکلفیت همگانی سرانجام رفا همگانی
 
اطلاعات همگانی آگاهی همگانی آزاد ی کشور


ما غریب نیستیم نیستیم که غریب
ماازبعید آمده ایم آمدیم به قریب
با همتان عیاران نوین انقلابی
آزاد سازیم بسوه بسوه وجـــــــــریب
حاکمیت مردم این خانه توومــــــن را
 
ازچنگ خاینان که نان خورند به فریـب
آنانکه درودروازه آزادی وعدالت بسته اند
تسمه درگردن مزدورا ن داخلی بسته اند
عمده آن لجام گسیخته گان مخالف بشر 
 
ضد خط انسان وآیه های قرآن بسته اند

عیاران نوین انقلابی
مردم افغانستان درآینده های سیاسی حکومت براساس قوم برتررا نمی خواهند
مردم افغانستان در آینده های سیاسی حکومت براساس نقش کشور خارجی را نمیخواهند.بلکه خواهان تظام بربنیاد بینش ودانش(جبهه ملی) وتوافق کامل شورای امنیت ملل متحد.


ازسوی عیاران آهنگ نو مــی آیــد
رفأ همگانی بـــوی پلـــو مــــی آیــد
کهنه رهسپارعدم،علم آورده انترنت 
جنبش نودروجود نسل نــــومـــی آید
درذهـن های بسته ومشت های گره
با سرعت تمام ثمروپرتو مـی آید
ارزشها ومعیارها محاسبه دقیق گشته
 
هریک جدا جدا گندم جدا وجومی آید


عیاران نوین انقلابی
شماازهیچ کسی قرضدارنیستید.تنها قرضداری تان آزادی است که آن را برای مردم خود برگردانید.
 
بلی!مردم شریف ونجیب سیاست بازان (چپ وراست ومیانه) این پالان زده ها درپشت.که ازترس شماعقب دیوارهای کانکریتی پناه گرفته اند.
 
همه اش ازیک دیگ نان میخورند.برای شما خودرا ازشما معرفی میکنند وشمارا درمخالفت های متقابل نگه میدارند.
اما با شما دریک کاسه نان نمی خورند سیال وهم طبقه اش نیستید
پرنده خانگی پردارد اما پروازکرده نمبتواند.آزاد نیست
انسان بودن انسان درآزادی اوست.این حق را ازشما کرزی گرفته است غنی احمد زی گرفته است مهره های نظام هریک به تناسب صلاحیت حق تان را صلب ساخته است.
آزادی مردم به دنبالت میگردم 
نجاتت میدهم ازچنگ ماروگژدم
تورا کس ازمن نبرد به بیگانه
تنها آن که میگویدخودم ومنم.
کی بمانمش که بکند این کار
 
با شعاع منطق درچشمش میزنم
هوشداریه
با آمد آمدن رنگ وبوی بهار
آزادیهابارنگها ونقش ونگار
نسیم بهاران پیامی دهدبه تو
جنبش نوین ازدرون کند انفجار
گل لاله باساقه سبزکلاه سرخ
خوش رنگ وزیبا همرنگ انار
اما هوشدارکه بار دیگرگژدم
ازسمت شرق مار واژدهار
آزادی ات را معامله میکنند
لنگ ولوق کرولچر صوبه دار
قومانده تیاراوسی به جبهه
 
به همت ویاری کاکه وعیار

سمتی که

سمتی که آزادی وطنم شکست خورده میدانید

آن عده شمارانگشت که دشمن آورده میدانید

این تعداد ازپنج بالا نمیشوند تعـــــــداد همیش

همین اکنون این چهارپنج گره خورده میدانید

چشم بد به ناموس رفیق دارندچه رسد به وطن

کی میداند که حقیقتن به درد وطن خورده اند؟

سال نو1396هستم

من آمده ام که فکرنیک بنیاد کنیم

من آمده ام گفتارنیک فریاد کنـیــم

ازهمین حالا ثانیه ودقیقه وساعت

ذریعۀ کردارنیک جامعه آبا د کنیم

رسم نیکان درپیش گیرکه انسانیم

محبت را درسینه ها ایجـــاد کنیم

فصل زاد ولد است امر خدا فرض

خانۀ دشمنی راازریشه برباد کنیم

ازتخم((خرمن خوشه))هنگام بهار

حاصل عشق به خردرا مازاد کنیم

برخیز

یک قدم بیشترازهزارگفته به پیش

پُرنگوبرخیــــززجایت ازیـــن بیش

ایمان رابگذاردرمیان کمان فیرکن

دشمنت کوه باشد تومیکنی چپیش

ایمان توخرداست ازعمق وجــــدان

  خوردهستی گوش به حرف لالیش

 به مه گفتند:
آقای فلانی خوب سیاست مداراست
 
بلی مه میدانم که خــــوب تیکه داراست

دونوع خر(دم داربـــی دم)رامیشناسیم

اولیش طبعـــی دومش پالان داراست

همان بیدم صاحب خودرامیزند به لگد

باربرخوب به استعمارهمین حماراست

به قوم وقبیلش عرض میکنم که شریفان

فکرتان؟این سیاست بازدرآستین ماراست

فکرتان باشدکه جهان نوین درچرخش نور

 به شماخلق با وجدان انگشت افگاراست

اجیرجنگی
مانباید بیش ازین اجیرجنگی باشیم (سه صدسال)کافی است.
 
تصویرفوق برایت تعلیم میدهد فکرت را برای اندیشیدن بازکن ومشتت را برای انجام کار.بافکرآزاد ودست آزاد می آوری حاصل مازاد
میدان عمل خودش معلم است انسان درهرلحظه متعلم است.عمل خودش معلم خودش است.
 
درمیدان تعلیم که عرق ریختی خون نمی ریزی (اجیر جنگی )برای بیگانه نمیشوی.

زمان پیامی میدهد به تو.توخاک هستی(مکان).گرمی آفتاب با نم نم باران تخم هستی را ازنهادت با رنگهای زیبا ومقبول استاده ومتحرک گردانیده با این رویه عظمت خدا ی لا یزال را به تو معرفی میدارد.

کاکه های کابل رستم زاده های زابل مردان مزاروسرپل.جوانان هرات عیاردختران خوشگل این گوساله های کاسه لیس ماسکاو کنون بزرگ شده اند مبدل به گاو.
 
شده اند.برای کاسه لیسی دنیای غرب ترانه خوانی دارند. ندارندخو.اینها آنقدر فران نیستند به شمارانگشت.باعث شرم قوم خودش وسراسرجنبش چپ شده شرافت وطن را می بازند به یک دو.
.یک دست شوید.شما ناموس پرستان هستید برای راندن کاسه لیس مست شوید.

رسمن

رسمن اعلان جنــــگ میکنیــــم

بدون چاقـــــو وتفنگ میکنیـــــم

با سیاســــت بـــازان مـــــی کنیم

باگـــــروپ بـــی فرهنگ میکنیـــــم

مـــــــا عیــــاران نــــوین انقــــلابی

با حلقه هیروییــــن بنگ میکنـــیم

دفاع حق مشروع مــــــن وتــو است

دشمن داخــــلی را چنـــگ میکنیم

ازهمین لحظـــه تبلیغ برضـــــدش روا

عرصه را برایش تنـــــگ مــــی کنیم

آزادی ام ضـــــربه خـــــورده وشکست

ازهمین سمت دردهل دنگ دنگ میکنیم

 

 

 


بالا
 
بازگشت