گزارش : ظهورالله ظهوری

 

بی بی سی نباید با فارسی ستیزان همدست شود

     درین آواخر درهمسویی با فرهنگیان ونخبه گان هموطن مان شماری ازنهادهای مذهبی ؛اجتماعی ؛فرهنگی و رسانه ای همراه با شخصیت های مستقل افغانستانی مقیم کانادا؛اعتراض نامه ای راعلیه سایت نشراتی بی بی سی که به جای واژه فارسی در فیس بوکش کلمه« دری »را جاگزین کرده است فرستادند.این اعتراض نامه که به زبان انگلیسی نیزترجمه شده است  پس از جمع آوری امضای حدود پنجصد تن اهل قلم افغانستانی به مسؤولین بلند پایه بی بی سی فرستاده شده ودران تقاضا گردیده تا سایت نشراتی بی بی سی کما فی السابق تنها کلمه فارسی را درهمه نشراتش که به این زبان باشد استعمال کند. کلمه  دری که یادآورلهجه  خاصی است؛نباید به جای واژه فارسی به کاربرده شود.زیرا که حوزه تمدنی و فرهنگی فارسی را میشکندوفارسی زبانان افغانستان را ازین حوزه تجریدوازکلیه میراث پربهای نیاکان محروم میسا زد.  کلمه  «دری»راکه درزمانش حاکمیت قبیله وی به منظور خاصی رسمی ساخته بود تبارگرایان خلف شان امروز نیزمی خواهند با تعمیم آن به جای اصل نام این زبان «فارسی»که بیشتر از هشتاد درصدمردم افغانستان بدان سخن میگویند نخست آنرابه سرزمین افغانستان محدود و سپس کلمه های مهجور ونامأنوس زبان پشتو را بران بقبولانند.

مردم با شهامت ما به هیچ صورت نمیگذارندتا مشتی تقلبکار و خود فروختهٔ تمامیت خواه که با سرنیزه بیگانه قدرت را قبضه کرده ومردم را به خاک و خون نشانده اند؛این چنین با زبان و فرهنگ شان بازی نمایند. آنها از بی بی سی میخواهند تابه مثابه یک سایت جهانی نشراتی بییطرفی خودرا رعایت نموده و با توطهٔ گران همدست نشود.

 اعتراضنامه :

  بی بی سی نباید با فارسی ستیزان همدست شود

رادیوبی بی سی در یک اقدام پرسش برانگیز نام بخش افغانستان را در نشراتش بعد از سالها فعالیت زیر عنوان فارسی، به دری تغییرداده است. این اقدام ازیک سوبه دلیل نمونه ها وزمینه  های مشکل آفرین،مانند تلاش شماری که ازان به مثابه حربه ای برای حذف فارسی زبانان از قدرت بهره می گیرند و از سوی دیگر به سبب همزمانی با تلاشهای مذبوحانه عده ای در داخل و خارج افغانستان جهت منزوی ساختن زبان فارسی نگرانیها و حساسیت های فراوانی را برانگیخته است.    

چنین اقدامی با یک هدف سیاسی و ایجاد تفرقه در جامعه و در منطقه تصور می شود. دلیلی وجود ندارد که در شرایط وحشت جنگ و خون و خاکستر، جز یک توطیه سیاسی این ماجراجویی را توجیه کند . 

  برای جلوگیری ازگسترش توطیٔه به سود دشمنان آزادی و دمو کراسی، برای این که نه تنها بی بی سی بل هیچ رسانه دیگری بلندگوی برتری جویی و تفرقه افکنی نگردد، شماری ازنهادهای فرهنگی و اجتماعی وشخصیت های مستقل افغانستانی های  مقیم کانادا انزجار واعتراض خود را بر این اقدام ناوارد بی بی سی اعلام می دارند. عواقب چنین اقدامی برای تمام فارسی زبانان و برای آینده بی بی سی به ویژه برای مردم افغانستان زیان بار خواهد بود .   

پیوست اعتراض شمار زیاد بزرگان فرهنگی و علمی در مقابل این اقدام خام بی بی سی، امضا کننده گان این سند نیز تغییر نشرات بخش افغانستان را از فارسی به دری قاطعانه محکوم می کنند.  

بی بی سی نباید آلت اجرای سیاست تفرقه برانگیز قرار گیرد. ما جدٌن می طلبیم که مانند سالهای پیشین، بی بی سی به نشرات خود در بخش افغانستان ادامه دهدو حرمت بزرگی خود را نگهدارد.

                   -کانون فرهنگی یسنا " کاروان شعر"

                     ۲- مرکزاجتماعی امام حسین (رض) 

                         ۳ -جامعه اسلامی افغانها مقیم کانادا

                        ۴ - اتحادیه افغان های مقیم آنتریو 

                     ۵ - انجمن دانش

                     ۶ - نهاد فرهنگی اجتماعی آمو

                       ۷- تلویز-یون جهانی امید 

                     ۸ - جين الاينس سنتر 

 نماینده گان نهادها وشخصیتهای مستقل:                       

  ۱ - ظهورالله ظهوری

                   ۲ -غلام سخی غیرت

                     ۳ - ربانی بغلانی

                    کبیر بختیاری -  ۴

                     -نصیر خالد ۵

   فاطمه اختر ۶-

                    ۷ - نسیمه دانشیار

                     ۸ - صبور صهیب

                     ۹- داکتر پارسا افغان

                     ۱۰- مارجیلا غیرت

                   ۱۱ - سید نسیم زیوری   

                    ۱۲-عیان الدین هلال

                     ۱۳- میرحسین مهدوی

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت