دکتر عارف پژمان

 


در ستایش آریانا سعید، در ستایش زندگی!

بگذار آریانا، درین دیاردرد ، کنسرت بدهد
بگذار درمیان شبهای شیون و شین
یکشب ، یک سرود متفاوت، قامت افرازد
سالها ، صفیر گلولهء طالبان، بانگ حاکم شهر بوده
نفیر مرگ، یگانه سرود کابل بوده
بگذار یک شب،گیتار یک دختر جوان، آهنگ زندگی، بنوازد.
آیا آهنگ زندگی در شبستان کابلزمین، حرام است؟
ای پیامبران مرگ ،
تا چه زمانی، آیه های مندرس بادیه نشینان برده پرور را زمزمه می کنید؟
موسیقی حرام است!
صای پای زن، حرام است.
هنر های زیبا حرام است.
مجسمه بودا، حرام است.
کتاب و قلم حرام است.
اما.....
اما ، ارتزاق از آخور اشغالگران، حرام نیست !
درود بر امان الله خان ، که استقلال را از دهن گرگ گرفت:
اما کجا شد این آهوی رمیده؟
اینک اگر استقلال را دیدی، سلام ما برسان!

 

 


بالا
 
بازگشت