کمباور کابلی

باج می گیرد جهادی تا قیامت از وطن !


دولت وحدت فرو افتاد همچون خر به گل
پای او اندر لجن  ماندست ، اما سر به گل
نوکری همراه نکتائی، خجالت  آور است
شوق بی اندازه پیدا کرد، این چاکر به گل
حاضری در صبح امضا میشود ، مامور نیست
کار، آلوده به اغراض است و هر دفتر به گل
«نور» و« اشرف» را چه کس بر سینهء ملت ، نشاند
این طرف  با فضله، محشوری، آن سو تر به گل !
  دولت بعد تقلب، باطل اندر باطل است
تا به کی بازی کند این طفل بازیگر به گل
باج می گیرد جهادی تا قیامت از وطن
ملت و تاراج «قوماندان»و چشم تر به گل !

 

 

 


بالا
 
بازگشت