از : کمباور کابلی

(طنز سیاسی)

سفارت امریکا، حکمران اصلی کشور است!


عطا محمد نور، والی مستعفی ومتمرد بلخ ، دستور داده است تا محمد داوود، والی جدید بلخ ( که به فرمان اشرف غنی، رئیس جمهور، به تازگی مقرر شده و معلوم نیست ، چرا شغل خویش را تصرف نکرده) بازداشت شود!
+++
اشرف غنی ، اگر رئیس جمهور است، پس این نمایشنامه های کومیدی چیست؟

ای برادر،آمر و مامور کیست؟
زور آورتر چه کس، کمزور کیست؟
خلق شد سرسام از ساز دو رنگ
گر غنی فرمانرواست، پس نور کیست؟
یک صدا آمد ز اعماق زمین
گفت ، پشت لانهء زنبور کیست:
این صدا گفتا که آنان ، نوکر اند
یک « سفارت» حکمران است، کور کیست؟
این «سفارت»حاکم خیر و شر است
این سفارت ، پاسدار کشور است !

 

 

 


بالا
 
بازگشت