از : کمباور کابلی

گلب الدین نامه

سراپا ضد فرهنگ است ، گلب الدین حکمتیار
سراسر مایه ء ننگ است ، گلب الدین حکمتیار

به هنگامی که از صلح و صفا،طامات می بافد
به جیبش دشنهء جنگ است ، گلب الدین حکمتیار

اگرچه ، حکمتی دارد در کشتار آدم ها
خرف تر از خر لنگ است ، گلب الدین حکمتیار

به قصد حمله ای بر تخت یا تابوت   اشرف خان
نشسته بر سر سنگ است ، گلب الدین حکمتیار

پس ازیک عمر جاسوسی وبند وبست پنهانی
همان خونریز الدنگ است گلب الدین حکمتیار

جنایتکار جنگی گشت از لیست سیاه ، بیرون
ازان پرخاش آهنگ است، گلب الدین حکمتیار

چو استعمار نو، داعش مدار و خدعه آیین است
مکن حیرت که سرهنگ است ، گلب الدین حکمتیار

به کابل ، آبرویی نیست،جنگ افروز قاتل را
گمانم اندکی منگ  است، گلب الدین حکمتیار!

 

 

 


بالا
 
بازگشت