هومان يوسفی

 

هومان یوسفی یکی از شاعرانو نمایشنامه نویسان  شناخته شده در بریتانیا است.

او ماستر ادبیات در رشته ادبیات خلاقه است.

هومان تا کنون در چندین دانشگاه بریتانیا در مورد ادبیات و انواع و اقسام شعر و داستان و نمایشنامه سخنرانی نموده.  همچنان شعر ها و نمایشنامه های او در بسیاری از روزنامه ها، جراید و رادیو های بریتانیا به‌نشر رسیده است.

 


Lute of the mulberry tree
 

She sings

sanguine and squat

leafs by river dust

wide and gnarled

and dares for a peace

of resonance

ringing from soil

in water and bough

 

I cut her down

to harvest a fruit

a dome chambered lute

gauged in trunk,

string sinews on neck

fingered in emeralds

and lament

as I groove her

into instrument 

Mother of my roots

hum for this man

for afghanistan,

A transmutation of woe

the spirit’s door

of a shattered ground

 
Homan Yousofi
www.inktrails.co.uk
07849 326 554

 

 

  


بالا
 
بازگشت