کازتونهای بيشتر شاهد  

 

عتیق الله شاهد : تاریخ افغانستان را با کاریکاتور به تصویر می کشم

 


cartoon23

cartoon24

cartoon25

cartoon26

cartoon27

cartoon28

cartoon12

cartoon13

cartoon14

cartoon15

cartoon16

cartoon17

cartoon18

cartoon19

cartoon20

cartoon21

cartoon22

cartoon1

cartoon2

cartoon3

cartoon4

cartoon5

cartoon6

cartoon7

cartoon8

cartoon9

cartoon10

cartoon11

 


بالا
 
کازتونهای بيشتر شاهد