کازتونهای بيشتر شاهد  

 

عتیق الله شاهد : تاریخ افغانستان را با کاریکاتور به تصویر می کشم

 


cartoon66

cartoon67

cartoon68

cartoon69

cartoon70

cartoon71

cartoon72

cartoon73

cartoon74

cartoon55

cartoon56

cartoon57

cartoon58

cartoon59

cartoon60

cartoon61

cartoon62

cartoon63

cartoon64

cartoon65

cartoon44

cartoon45

cartoon46

cartoon47

cartoon48

cartoon49

cartoon50

cartoon51

cartoon52

cartoon53

cartoon54

cartoon33

cartoon34

cartoon35

cartoon36

cartoon37

cartoon38

cartoon39

cartoon40

cartoon41

cartoon42

cartoon43

cartoon23

cartoon24

cartoon25

cartoon26

cartoon27

cartoon28

cartoon29

cartoon29

cartoon30

cartoon31

cartoon32

cartoon12

cartoon13

cartoon14

cartoon15

cartoon16

cartoon17

cartoon18

cartoon19

cartoon20

cartoon21

cartoon22

cartoon1

cartoon2

cartoon3

cartoon4

cartoon5

cartoon6

cartoon7

cartoon8

cartoon9

cartoon10

cartoon11

 


بالا
 
کازتونهای بيشتر شاهد