خوشه چین

 

ارزش مادروطن

 

ازبی اتفاقی کوزه درکنج خانه خشک میشود.
 
دراتفاق زمین ومزرعه عنبربوی مشک میشود.
ارزش مادروطن را کنون میدانیم که ازدست داده ایم.
وطن داران درجنگ بیگانگان وطن را ازدست دادند.
روح عیاران نوین انفلابی +روح کنگره موسس=آزادی وطن.
روح خوشه چینان انگورفروشان دهاقین وزحمتکشان زنده است وبا مورال.
کسی که قوت دارد قوتش منبع میگیرد از اراده قوی اش.روحش تابه سالهای متمادی حکم میراند.
آغازاز همین نسل نو و وارثان گذشته آگاه تر فهما تر  تواناتر از گذشته خودرا یافته اند.

آدمی را پرسیدم چرا انگشتانت بازاست بسته نمیشود.گفت که ازشدت سرما فلج است جمع نمیشوند.
 
گفتمش که ازهوای دبروز بیرون آ درهوای گرم همگرایی پنجه هایت گرم وجمع میشوند.پنجه هابت دراتحاد هم تبدبل به مشت.

آن پیسه دار
آن پیسه دارکه دیروز می آمد درپشت خانه هرکس پول قرضه میداد برای خرید عزت بود.
 این پول را سر سود وسلم میداد.کنون وقت جمع آوری حاصل است جنس خودرا هم میگیرد ازت وناموست را باخود میبرد.

مادروطن تف می کند
مادروطن تف ولعنت میگوید به فرزندان ناخلف ناروخود.
 
لعنت میگوید که ای فرزندان نا اتفاق شما که من افتخار پدرتان بودم عزت وشرف پدرتان بودم شما چرا عزت پدرتان را دراختیار مادر فروشا ن خواهر فروشان وناموس فروشان دادید.جواب بدهید.

 

 

ما قدرت داریم 
 
اما تیت وپراگنده هستیم خودرا چون قطرات باران همه باهم درکنارهم درجریان می اندازیم مبدل به قوت نیرومند وعظیم میگردیم.
 
باعث تولید برق میشویم زمینهای خشک لامزروع را سرسبز میسازیم باعث پرورش جهان حبوانات بحری میشویم آنگاه کسی به ما سقازاده نمیگوید.دهقان دهاتی نمبگوید.نمیگویند که درگیلنه آب نوشیده است نمی گویند که هیزم شکن وذغال فروش است.
 
میگوکه مرد باش برای مفت خور خار پردرد باش.

هرانسان
 
هرانسانی که حد اقل میداند وفرق بین خوب وبدرا کرده میتواند.اومسول است.مسولیت خودرا باید بداند.بنویسد بگوید تاکه دیگران باخبرشوند.ازعمل کردهای خوب وزیبا توسط افراد اشخاص گروها وافراد.
 
هکذا ازعمل کردهای منفی((قصدی،عمدی،سهوی)).بی هراث بدون ترس واهمه تاکه فرادی ما درحماقت گیرنیافتد.

همان آغاز
هموطوطنان حوادث مارا احمــق کرد
ملت واحد بودیم ومهربان دوطبق کرد
آهنگ زمان طبل جنگ سرداد وکوبید
چون دهـــل چپ وراست تــق وپق کرد
همه بودیم بـــی خبرازدنیا توته سنگ
این توته سنگ هادردرون جق وبق کرد
چندی نگذشت این جق وبق وترق وترق
خریطه را ازمیان دوگرفته دورق کرد
گفتند که خودشکن آینه شکستن خطاست
این اینۀ بلورین شرف مردم متفق باهم
چنان پخته به زمین خورد که شرق کرد
عیاران باوجدان ازهمان آغاز شرمیدند
انگشت به دهان گزیدند پشیانی عرق کرد
خود کرده نی درد ونی درمان پیشینیان
کنون جنبش چپ دروضعیتی قرارگرفته 
هریک طرف همدیگرچشمهاعلق بلق کرد 
دیگرراهی نداری بیا پیش لالای عیار
برایتان انگشت زیرزبان اشپلق کرد
به خدا قسم میخورم دروغ نمیگویم
 خوشه چین ثبوت به لمت ومشتق کرد

اریکین
امریکا درچال عین وغین مات شده
ببین مات دربین چال اسپین مات شده
دور فیل خورده روان میگـــردد مکرر
مات درمقابل غرش مردم(اریکین)شده
رخ خودرا پیش کرده دربین بازی غرب
با آمدن گل بدین حمعیت دونیم مابین شده
آینده پیاده خودرا وزیرمیسازد تف درشاه
 ((عیاران نوین))انقلای استاده درلین شده

ارزشهای اجتماعی
جبهه متحد ازادی بخش ملی
 
ازتمامی طرفهای درگیردرقضای گذشته ملی وبین المللی اقرارخواهند گرفت که سیاست گذاریهای دوقطبی درکشورمان خیلی مضر ثابت شده است.
ارزشهای اجتماعی وتاریخی افغانستان
درسرفصل تمامی ارزشها
گذشته را صلوات آینده را نگران
 درگذشته رواج براین درمیدان پهلوانی فردی ازمیان جمعیت بلند می شد صدا می کشید.واعلان مینمودکه من فلانی ولد فلانی درهفتۀ آینده مردی میدان طلب مینمایم که میدان پهلوانی همرای من مسابقه دهد. این جانب عبدالشکور((خوشه چین))با هیچ سازمان استخباراتی جهان پیوندی ندارم وتعهدی هم نسپرده ام که درمقابل امتیازنا موس کشوم را درمعامله قرار بدهم.
 
بلی!بادرک از عامل اساسی تخریب این ارزشهای طلایی((اختلاف بیاندازحکومت بکن))که همین اکنون دولت مداران مارا احزاب سیاسی وتنظیمهای جهادی مارا وسیلۀ بس مخرب درسطح((نازل)) نگه داشته اند.منحیث کاغذ تشناب استعمال می گردند.من درمیدان صداقت وراستی وفاداری به ارزشهای آزادی وانسانی حریف میخواهم هرگاه سبقت جست ازش اطاعت مینمایم.
 
وارد عرصه سیاسی تحت((زعامت عیاران نوین انقلابی))درصددایجاد جبهه آزادی بخش ملی تاخود بتوانیم بدون کمک بیگانگان((چپ وراست وراست میانه))شمال جنوب،شرق وغرب،زبان ودین ومذهب ورنگ،به حیث(انسان)) متساوی الحقوق.برادرواروانسانی ازامروزبرای فردای مان آیندۀ خوب بدهیم 
آزادی خواهی قراردارد.
با تحلیل ودرک از مرض کشنده.
هفت مرض کشنده
1-کودتای داود
2-تحول هفت ثور
3-حمله ارتش سرخ
4-هشت ثور
5-طالبان
6-حمله نظامی امریکا(بن اول)
7-(
داعش(ارگ)
این هفت مرض یکی ار پی دیگر آمد وابستگانش را خوش بخت ساخت به بدبختی دیگران افزود درخانواده ها گلیم ماتم هموارکرد.
درهرحالت توقف کردن به گذشته دشنام دادن توهین تحقیر کردن همدیگر که همه دلالت به نادانی میکند.حالات که به دلخواه ما نبوده آفریده شده را باید واقعیات تاریخی خواند تحلیل وتجزیه کرد.
 
ما باید درپی ارزشهای فراموش شده وگم شده ای خود بیرون شویم تا بتوانیم وحدت ملی را تمثیل کنیم وحدت ملی ضامن بقای ثبات سیاسی وکشورآزاد میباشد.
درشرایط موجود تعریف های جداگانه که دیروز کی چه کرد حق با ما بود.؟؟
دیروز محصول آن جوسیاسی وآ هوابود((مرد))دیگرنیست واقعیت تاریخی است که آصیب دیده ایم.
 
آزادی خواهی،مستقل،صداقت وفاداری،احترام به بزرگان وخانواده ها پاس آب ونمک وعده وعید صداقت راستی امانت داری دروغ نگفتن پشت سر کسی غیبت نکردن.فریب ندادن چشم وزبان را ازبد دیدن وبد گفتن نگته کردن به وعده وفا کردن.دشمن دوست را دشمن شمردن،دراجرای سیاست گذاری ها جانب شرافت را رعایت کردن است.
 
هموطنان محترم سلام به پیروجوان،سلام به مردوزن سلام به همه کسانی که درافغانستان تولد شده اید.انسان خوب آغازازدوردسترخوان پدرومادرخود انسان خوب است.خوبیهای خود را ازخانه درمقابل اعضای فامیل وخانواده می اغاز،کوچه، گذر،قریه،محیط مکتب ومدرسه ومراکزتجمع انسانها ولو این انسان ازهرجای که باشد به مانند درخت سروبلند سرمیکشد.برای کل کشورانسان خوب است.انسانهای خوب درجامعه اولین گامی که برمیدارند رعایت دقیق از ارزش های اجتماعی است.همان ارزشهای اجتماعی را همرای با اندوخته های علمی وتجربی اش مخلوط ومرکب نموده به خیروفلاع کشورخویش به کار می بندند.
 
به انسانهای خوب توجه داشته باشید وتشویق به کار خیرنمایید.


هموطنان شریف کشورم
 یک ذره عمیق شوید خورده نگیرید به نیات ما توجه داشته باشید فردا ماکسانی خواهیم که شمارا برسر شانه های خود می ورداریم.
 کنون گویا که تاریخ دوستم ختم شده به بدنامی رخصتش کنید. 
 درتاریخ مبارزات سیاسی درکشورمان ثابت شده که افراد صادق وبا وجدان را بعد ازرفع مشکل به حیث وسیلۀ نا کارآمد ازسرراه دورمیکنند.ما بزرگترین شخصیت های سیاسی ورزمی خودرا ازهروطرف جبهه جنگ ازدست د اده ایم.
درسرلوحۀ عیاران نوین انقلابی قید گردیده است.هیچ گونه نظام سیاسی که وابستگی بیرونی داشته 
باشد قابل قبول نیست.
 
ملت ومردم افغانستان مردمان خیلی باعزت وباشرف هستند.درشرایط دشوار خطرناک بالآخره خود تصمیم میگیرند به اتفاق هم معضل اجتماعی تاریخی،سیاسی خویش را ((عمده حساب کرده)) ازفرعیات گذرمی نمایند تا صاحب کشورخود شوند.
 
به عیاران نوین انقلابی پیشنهاد مینمایم ازینکه دارد روزتاروز،صف تان روشن وواضح میگردد.هیچ گاهی حق نداریم که گناه کرزی واشرف غنی احمد زی را بردوش ملیون ها پشتوزبانها خود حواله کنیم جرم عمل فردی است.
 
درشرایط موجود دشمن شما دولت دست نشانده است نه قوم پشتون.شما درسطح رهبری عیاران نوین انقلابی اسمش عجا لتن بیانش لازم نیست((داکترعلوم سه نفر))پشتون داری.آنها به سهم خویش عیاران نوین انقلابی را سمت وسو می بخشند.
 
ما برآنیم که بگوییم درکشورمان همین اکنون ازتمامی اقوام ومذاهب ورنگها شرایط جنگ تحمیلی قربانی میگیرد.
 
خیراست اگرازحبیب الله فقیر دهاتی به حیث عیار انسان با ناموس یادش می کنیم اوفرد با ایمان وبا نیرویی بود.
 
ازش هرکس به نوبه خویش((عمده روحانیون)) استفاده کردند.باغبان بچۀ ساده مسلمان را فریب دادن.درسطح ملی وبین المللی دشمنان سعادت وخوشبختی مردم علیهش توطئه ودسیسه چیدند.بجایش افتراق دوملت بوجود آوردند.
 
چنانچه همین اکنون علیه دوستم کارگروپسربچه دهقان دسیسه چینی روان است.ازاستعدادش چپ استفاده کرد.راست استفاده کرد امریکا استفاده کرد.
 
بگذارید که بگوییم این کاررا علیهش نادرخان ودارودسته اش کرده است.مردم عادی وبی دفاع همیش به حیث پیاده نظام قربانی داده ومیدهند.چه تاجک باشد چه پشنتون چه هزاره همین اکنون دررأس ادارۀ فاسد((درظاهردشمن هم))دراصل دوریک طبق نان میخورند.دستگاه حاکمۀ نادرغدار خانوادۀ آل یحی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان برایش نام داده بود.این سیاست اختلاف بیانداز وحکومت کن را رواج داده است.وتاکنون جریان دارد وخیلی خطرناک است.
 
توده هارراباید ازین حلقۀ تاریک بیرون آورد.


من صاحب خانه هستم
خانه من وتو واومیدان سگ جنگی شده است
خانۀ من دود خانۀ چرسی وبنگــی شده است
هوشمنـــدان فراررا برقرارازحــــادثه ترجیح
تقسیم بین انگی وبنگـــی وکلوله سنگی شده
بگوکه سگ امریکا می خَواند ویا سگ ماسکاو
خانه خودم پامال میگردد وطن دار شــــیر قند
من آب ورو نمـــی گذارم((بـــردوباخت)) به دو
ازحریمم دفاع میکنم تورا به کمک صدا میکنم
 این جا ملک شرف است من صاحب آن زود برو

من همان شناوری هستم دردریا شنا می نمایم که گذردریارا پیدا نمایم.همه درلب تماشاگراند که اگرگذرپیدا شد.هریک دعوای شناوری خواهند کرد که منم مرد شرایط روزگار چون،قبل از((حاکمیت))زمانی که موفق نشدیم موج دریا بردمان به ساحل همه گویند احمق بیش نبود.

قرن نوین

بن اول خباثت را برسرما حاکم ساخت

برسرما امریکای ظالم حاکم ساخت

ساخت  جهاد وطالب بهانه بود حمله

همان سنتهای قدیمی را حاکم ساخت

خان وخان خانی جان گرفته کم وتم

برضدلشکرزحمت کش حاکم ساخت

هرجاشنویم کلمه مزدوردهن دروازه را

باخبرباشی که آن سلاله تاریخش گذشت برنمیگردد

باید بگویی که قرن نوین عیارنوین را حاکم ساخت

هموطنان شریف کشورم

یک ذره عمیق شوید خورده نگیرید به نیات ما توجه داشته باشید فردا ماکسانی خواهیم که شمارا برسر شانه های خود می ورداریم.

کنون گویا که تاریخ دوستم ختم شده به بدنامی رخصتش کنید.  

درتاریخ مبارزات سیاسی درکشورمان ثابت شده که افراد صادق وبا وجدان را بعد ازرفع مشکل به حیث وسیلۀ نا کارآمد ازسرراه دورمیکنند.ما بزرگترین شخصیت های سیاسی ورزمی خودرا ازهروطرف جبهه جنگ ازدست د اده ایم.

درسرلوحۀ عیاران نوین انقلابی قید گردیده است.هیچ گونه نظام سیاسی که وابستگی بیرونی داشته باشد قابل قبول نیست.

ملت ومردم افغانستان مردمان خیلی باعزت وباشرف هستند.درشرایط دشوار خطرناک بالآخره خود تصمیم میگیرند به اتفاق هم معضل اجتماعی تاریخی،سیاسی خویش را ((عمده حساب کرده)) ازفرعیات گذرمی نمایند تا صاحب کشورخود شوند.

به عیاران نوین انقلابی پیشنهاد مینمایم ازینکه دارد روزتاروز،صف تان روشن وواضح میگردد.هیچ گاهی حق نداریم که گناه کرزی واشرف غنی احمد زی را بردوش ملیون ها پشتوزبانها خود حواله کنیم جرم عمل فردی است.

درشرایط موجود دشمن شما دولت دست نشانده است نه قوم پشتون.شما درسطح رهبری عیاران نوین انقلابی اسمش عجا لتن بیانش لازم نیست((داکترعلوم سه نفر))پشتون داری.آنها به سهم خویش عیاران نوین انقلابی را سمت وسو می بخشند.

ما برآنیم که بگوییم درکشورمان همین اکنون ازتمامی اقوام ومذاهب ورنگها شرایط جنگ تحمیلی قربانی میگیرد.

خیراست اگرازحبیب الله فقیر دهاتی به حیث عیار انسان با ناموس یادش می کنیم اوفرد با ایمان وبا نیرویی بود.

ازش هرکس به نوبه خویش((عمده روحانیون)) استفاده کردند.باغبان بچۀ ساده مسلمان را فریب دادن.درسطح ملی وبین المللی دشمنان سعادت وخوشبختی مردم علیهش توطئه ودسیسه چیدند.بجایش افتراق دوملت بوجود آوردند.

چنانچه همین اکنون علیه دوستم کارگروپسربچه دهقان دسیسه چینی روان است.ازاستعدادش چپ استفاده کرد.راست استفاده کرد امریکا استفاده کرد.

بگذارید که بگوییم این کاررا علیهش نادرخان ودارودسته اش کرده است.مردم عادی وبی دفاع همیش به حیث پیاده نظام قربانی داده ومیدهند.چه تاجک باشد چه پشنتون چه هزاره همین اکنون دررأس ادارۀ فاسد((درظاهردشمن هم))دراصل دوریک طبق نان میخورند.دستگاه حاکمۀ نادرغدار خانوادۀ آل یحی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان برایش نام داده بود.این سیاست اختلاف بیانداز وحکومت کن را رواج داده است.وتاکنون جریان دارد وخیلی خطرناک است.

توده هارراباید ازین حلقۀ تاریک بیرون آورد.

وطن دارسیاست عوض شده

اریکین

امریکا درچال عین وغین مات شده

ببین مات دربین چال اسپین مات شده

دور فیل خورده روان میگـــردد مکرر

مات درمقابل غرش مردم(اریکین)شده

رخ خودرا پیش کرده دربین بازی غرب

با آمدن گل بدین حمعیت دونیم مابین شده

آینده پیاده خودرا وزیرمیسازد تف درشاه

((عیاران نوین))انقلای استاده درلین شده

اشپلق

هموطوطنان حوادث مارا احمــق کرد

ملت واحد بودیم ومهربان دوطبق کرد

آهنگ زمان طبل جنگ سرداد وکوبید

چون دهـــل چپ وراست تــق وپق کرد

همه بودیم بـــی خبرازدنیا توته سنگ

این توته سنگ هادردرون جق وبق کرد

چندی نگذشت این جق وبق وترق وترق

خریطه را ازمیان دوگرفته دورق کرد

گفتند که خودشکن آینه شکستن خطاست

این اینۀ بلورین شرف مردم متفق باهم

چنان پخته به زمین خورد که شرق کرد

عیاران باوجدان ازهمان آغاز شرمیدند

انگشت به دهان گزیدند پشیانی عرق کرد

خود کرده نی درد ونی درمان پیشینیان

کنون جنبش چپ دروضعیتی قرارگرفته

هریک طرف همدیگرچشمهاعلق بلق کرد

دیگرراهی نداری بیا پیش لالای عیار

برایتان انگشت زیرزبان اشپلق کرد

 

   

 

 


بالا
 
بازگشت