احمد سعیدی

 

این ملک را سحری نیست

به یاد آوری حودث مکرر  وتکرار داستانها در افغانستان که جزء تاریکی شب های سرد  زمستان چیزی در پی نداشته نیازی نیست چون همه میدانند افغانستان از سال ها بدینسو میدان تمرین جنایات هولناکی است که قلم از نوشتنش  هم عاجز است وهم عار دارد ووجدان های بیدار از یادش ونامش میلرزند.پدیده های نو ظهور بنام حرکت های نظامی سیاسی وگاهی  جنبش ها وحرکت های بظاهر خدائی زیر نام جهاد  دروازه های هفتگانه جهنم را بروی سا کنان این سر زمین گشوده اند که کاملا از توضیح بی نیاز است .اما ساز وبرگ های سیاسی اجتماعی کشور فعلا از طرف نهاد ها وحلقات مرموز براه انداخته میشود  پیام  دلخراش دیگری را بگوش ها مینوازد واین نسیم دلخراش بوی تعصبات مذهبی وقومی را بر فضای زندگی ملت بیخبر ما میوزد.وما هخر لحظه انتظار داریم بدنبال صد ها زمستان یک بهار خواهد بود اما نه دیگر بهار نیست چون این ملک از حالت طبیعی بیرون شده به طبیعتش را بندگان ظالم وغاصب وستمگر رنگ وبو میبخشند رنگ خاکستری خزان وبوی تعفن که لطف انسانهای جفا کار در روی زمین است.

در این جغرافیا نه صلح است ونه صلاح. مسئولین حکومت در افغانستان با عدالت وتناسب وتوازن سر سازگاری ندارند به همین دلیل  در دفتر اراده ومدیریت شان فقر ومحرومیت را جزء تقدیر برخی مناطق نموده اند.برای برخی  با توزیع پروژه وثروت وقدرت نا سنجیده  آهن سرد میکویند .از حرکت  های عدالت خواهی وفریاد انسانیت حرکت ها و جهش های غیر انسانی دلخراش میسازند.مردم مظلوم ومستحقی با صدای برق میخواهیم خواستار عدالت شدند اما این صدای عدالت در نیمه راه با گذاشتن نام های مختلف این و آن که مال مردم مظلوم صفحات مرکزی بود در کابل غصب و با گذاشتن نام های مخالف و موافق  شعار ها را بعضی ها بخاطر منافع شخصی تغیر مسیر دادند.من هم طرفدار عدالت خواهی هستم اما نمیخواهم عدالت را ظالمانه مال خود بسازند این حرکت ها را باید به شیوه مسالمت آمیز همراهی کرد اما حالا ترس دارم که این حرکت را دشمنان مردم افغانستان مغرضانه به بیراهه نبرند جنگ های قومی زبانی و مذهبی دامن زده نشود وآب به آسیاب دشمن نریزد وزیر این بر نامه دشمنان مردم ما تعصبات قومی و زبانی ومذهبی را شعله ور نسازند شاید این اندیشه من روزی جوانه زند وشاخ وبرگ گیرد وشعله های دشمنی که نه  مسجد بگذارد ونه تکیه خانه  من برای دوستان خود توصیه میکنم تا از حرکت خالصانه مردم پشتیبانی کنند اما نگذارند این ارتباطات از پاکستان آغاز با لبنان رسیده از سوریه گذشته و به افغانستان برسد در حال حاضر  این فریاد و فریاد های دیگر داخلی اند بخاطر درد هم میهن ما لذا ریشه های این درخت تنومند عدالت خواهی نباید با کالدار وریال  وتومان ودالر توسط بت های سیاسی آبیاری شود درانصورت نوبت جنگ های مذهبی میرسد که خیلی فاجعه آمیز است.

بزرگان با استراتیژی واحد وتکتیک های مختلف.. وقتی  به حرکت های مقطعی وموسمی بزرگان ومبارزان تاریخی وتاریخ زده کشور می بینم قربانی ترفند های عجیب میشوم .فکر میکنم راد مردان عدالت خواه وظلم ستیز وجود دارد که جلو استبداد وتک محوری را بگیرند اما وقتی به نقطه های باریک من حیث هدف بزرگ واستراتیژی تعین کننده نگاه میکنم به این نتیجه میرسم که درین سر زمین رنگ های مختلفی فقط یک کمان رستم میسازند ودر نهایت کنار هم اند اینجاست که انسان مجبور میشود آنچه  از نظر ما لازم  نبوده ونیست که گفته شود در حقیت باید گفته شود تا مردم بفهمند  انگیزه ها و دلایل اصلی جنگ وخون ریزی در افغانستان چیست­ .من در تنظیم اهداف بزرگ واستراتیژی های کلان دشمنان موسمی را کنار هم می بینم .می بینم آنیکه عدۀ را در پهلوی خود جمع کرده تا علیه سیاست های خورد وکوچک دولت اظهار مخالفت کنند در استراتیژی واهداف بزرگ با بزرگترین دشمنان خود یکیست اینجاست که میگویم ما از دست بوقلمونهای هفت رنگ نجات نمی  یا بیم مگر اینکه بطور واضح وروشن دلائل وانگیزه های مشکلات را بر جسته وبخاطر رسیدن به اهداف بزرگ ملی خطوط روشنی رسم کنیم.

زرگری های زمانه. از دور ونزدیک چیزی مینویسم تا دوستان فکر نکنند پانچه روزانه در رسانه ها باز تاب میابد سیاست است.نه خیر سیاست در لایه های اهداف مرموز گم است که ما تا هنوز به کرانه هایش نرسیده ایم.ما عجله داریم اما سیاستمداران خیلی استوار وبا حوصله وزماندار حرکت میکنند. مثلا امریکا حزب الله لبنان را ترورست میخواند واین گروه را در لست سیاه خود دارد.در تعامل با آقای  حسن روحانی رئیس جمهور ایران  وتیم همکارش بنام توافق نامه بر جام به ایران امتیاز میدهد ومیگوید از کمک به گروه های ترورستی دست بر دارید و از آزمایش موشک های بالستیکی خود داری کنید.بلا فاصله سپاه بدستور رهبر موشکی را آزمایش میکند که در رویش نوشته شده اسرائیل باید از روی زمین بر داشته شود.وامریکا هم نا بودی اسرائیل را نا بودی خود میداند.وتا هنوز رنگ امضای توافق نامه نخشکیده..حزب الله که کمک های نظامی خارجی را همیشه انکار میکند در همین مقطع پر التهاب سیاسی  حسن نصر الله رهبر حزب الله لبنان اعلامیه میدهد که ما تمام امکانات مالی ونظامی خودرا از ایران میگیریم.اینها همه چیز های است که در ظاهر متفاوت اند در حالیکه حسن روحانی هم بدون اجازه رهبر معامله نمیکند وحسن نصر الله هم بدون اشاره خا منه چنین اظهاراتی نمیکند یعنی سر کلاوه گم است...

دوم.جنگ در تورخم واحداث چک پونت های رسمی ویا دروازه سازی  به بهانه کنترول عبور ومرور افراد وجلو گیری از عبور ترورستان.حالا شما پارادوکس را در سیاست افغانستان نیز مشاهده کنید عدم شناسائی خط دیورند ..در پهلوی آن قبول کردن پیشاور وکویته را بنام خاک پاکستان وفرستادن قنسل به این دو ایالت.ودر عین حال .گیلایه از پاکستان بخاطر احداث دروازه در تورخم وسائر بنادر مرزی که گویا این کار بر خلاف اصول همسایه داری است.در حالیکه در هیچ جای از مراودات همسایه داری تسجیل نشده که که همسایه حق کنترول مرز خودرا ندارد واگر عدم شنا سائی مطرح باشد باید در مراجع اصولی وقانونی چون ملل متحد وشورائی امنیت وغیره مطرح شود که نمیشود لذا بهره گیری از تشنج کار افراد مغرض واتسفاده جو ومستبد است...وتا  زما نیکه مشکلات افغانستان درست مشخص نشود وعوامل نا امنی وخشونت ودلا ئل تیرهگی روابط بین افغانستان وپاکستان مشخص نگردد وضع همچنان تاریک ونا معلوم خواهد بود.

نتیجه روشن:همانطوریکه در مقدمه اشاره شد دست های در کار است تا جنگ مذهبی را در افغانستان تمرین کنند حرکت های نا شیانه زیر نام حمایت از اقوام ومذاهب وحمایت برخی حلقات خارجی  ازین حرکت ها پیام های هولناک در پی دارد امید وارم مردم افغانستان خوشباور نبوده  مسائل را با دقت زیر ذره بین خود داشته فقط استراتیزی وحدت ملی منافع ملی وباور ملی را دنبال کنند..تا باشد بهار زندگی شان همچنان سبز وخرم باشد.

 

 

 


بالا
 
بازگشت