گرامیداشت از پروفسور حبیب الرحمن هاله در سیدنی( استرالیا)

 

 

 

هفته نامۀ "افق" استرالیا

سیدنی، 19 نومبر: به گرامی داشت از شخصیت علمی پروفسور حبیب الرحمن هاله  سابق استاد دیپارتمنت ژورنالیزم دانشکدۀ ادبیات و علوم بشری پوهنتون کابل محفلی از طرف انجمن همکاری افغانهای نیو ساوت ویلز و فرهنگدوستان افغانی مقیم سیدنی در تالار آن انجمن تدویر یافت. در محفل علاوه از خانواده و نزدیکان استاد، عده یی از مردان و زنان نیز اشتراک کرده بودند.

محفل در حالی تدویر یافت که پروفسور هاله به علت کبر سن و مریضی یی که عاید حال شان می باشد همچنان نظر به تجویز دکتوران معالج در محفل حضور فزیکی پیدا کرده نتوانست، اما جریان با برقراری ارتباط تصویری از طریق اسکایپ، از منزل و تالار به گونۀ دو طرفه و مستقیم به دسترس قرار گرفته بود.

در نخست آقای اعظمی رئیس انجمن به حاضرین خوش آمدید گفت، سپس پیرامون شخصیت علمی و فرهنگی استاد هاله مختصراً پرداخت. متعاقب آن آقای انجنیر عزیز دقیق سوانح پر بار استاد را از کودکی تا مکتب ابتدائیه، لیسه دارلمعلمین، شمولیت در پوهنتون کابل، تکمیل تحصیلات عالی تخصصی در ایالات متحد امریکا، تدریس در دیپارتمنت ژورنالیزم به حیث استاد، مسئولیت های اداری چون مدیر نشرات پوهنتون کابل، مدیر مجلۀ ادب و همچنان از زندانی شدن شان در وقت حاکمان رژیم کودتا و مهاجرت شان در پاکستان و تدریس در پوهنتون افغانی در پاکستان و سایر کار های علمی و مسلکی شان در آنجا و از آثار چاپ شدۀ علمی و مقالات شان و نیز از همکاریهای شان با انجمن افغانها در استرالیا به تفصیل یاد آوری نمودند.

در جریان محفل استاد هاله پیام قدر دانی شان را نسبت به انجمن، ناظمین برنامه و حاضرین محفل از طریق اسکایپ به خوانش گرفت. متعاقب آن دکتور آذری پیرامون ویژه گی های کاری و علمی استاد و آقای محمد عمر وردک پیرامون ترجمه و ارتباط آن با کتابی که از سوی استاد هاله که قبلاً به نشر رسیده صحبت نمودند. در اخیر لوح تقدیر که از طرف انجمن به استاد آماده شده بود، به خانم شان بانو راحله هاله اهدا گردید. 

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت