امان الله  استوار

 

پيام تسليت

 

با تاسف ا طلاع گرفتیم که عبدالکریم میثاق یکی از اساس گذاران حزب دموکراتیک خلق افغا نستان ، مبارز پخته ،  نویسنده توا نا، دوست ستمکشان ، دشمن بی عدالتی ،  عاشق ترقی وپیشرفت وطن ،  مرد زحمتکش و پرکار ، ر فیق روز های د شوار مبا رزه  ،  یار و یاور غربا  ، فقر ا و تهی دستا ن - فرد با تقوا و فسا د نا پذ یر - انقلاابی اتشین در شرایط غربت و بی وطنی این جها ن فا نی را وداع  گفته یاران ،  اعضای فا میل ، همرزمان و همسنگران خود را به ماتم نشاند.  جایش بهشت برین با د !   امان الله  استوار

 

 


بالا
 
بازگشت