عبدالرووف  ليوال

 

دفرخندې څلئ وایی :

پیروته د ناولی سیندترغاړې وچه شوه .

دازغودتورونوپه مینځ کې

ټوک ، ټوک اوایرې شوه.

لیوان په کوکوسوچ لیونی شول.

اودپیروتې روح د ناولی سیندله غاړې والوت .

عبدالرووف لیوال .

 

 

 


بالا
 
بازگشت