در سالون ژورنالیستها ی مسکو ( کشور فدراسیون روسیه) سالگرد مرگ فرخنده را تجلیل نمودیم

 بتاریخ 23 مارچ کنفرانسی در مسکو تحت عنوان خشونت علیه زنان در یکی از سالون های تالار ژورنالیستان دایر گردید اشتراک کننده ها  از مسوولین و کارکنان دفتر مرکزی ملل متحد ژورنالیستها،مدافعان حقوق بشر ،وکیلان دفاع از حقوق زن، فهمنیستها نویسنده گان فلم و سینما تو گراف ، ریژسور ، هنرمندان سینمازن ، هم فلمبران ،و چند روز بعد فیستوال فلم های است در مورد زنان خشونتهاعلیه زنان و خشونت های خانگی و ریژسورهایشان هم زنان است میباشد دراین کنفرانس تمام حرف ها و مقاله هادرمورد خشونت  علیه زنان و خشونت خانگی بود اینجانب راضیه هوتکی رئیس شورای زنان افغان در فدراسیون روسیه نیز از جمله شرکت کننده گان بودم که بعداز خواندن مقاله ی در مورد خشونت علیه زنان وهم حادثه المناک فرخنده و سالگرد مرگش تقریبا نیم ساعت را برای شیندن مقاله و فلم ده دقیقه ی از تمام جریان حوادث قتل وی تهیه گردیده بود تماشا نمودند و به روح پاک اش درود فرستادند . همچنان مجله نادیه انجمن و اخبار اتحاد نشریه اتحادیه سراسری افغانها ی مقیم فدراسیون روسیه به اشتراک کننده گان کنفرانس توزیع گردید با وجود اینکه بزبان دری ،پشتو ویک صفحه  اخبار اتحاد بزیان روسی است اما با علاقمندی خاصی میگرفتند و ازصحفات آنرا دیدن میکردندو میگفتند چه یاد گاری خوبی از این کنفرانس .

عکاس ژرنالیست : رزما هوتکی

 

 

 


بالا
 
بازگشت