دوشنبه 3 اکتوبر 2016

 

در یک کمپاین بزرگ بر  ضد نقش پاکستان بحیث یکی از عوامل منازعه ، آشوب  در کشور ما و تقویه تروریزم بین المللی شریک گردید

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از شما هموطنان عزیز صمیانه تقاضا مینماید تا بر مبنای منافع ملی ، مصالح علیای کشور و دفاع از افغان و افغانستان در راه اندازی یک کمپاین مشترک  با ما شریک گردیده از این اقدام ما پشتیبانی نمایند.

 

آز آنجاییکه مساٌله نقش دولت پاکستان بحیث یک رژیم خطر ناک برای امن و ثبات منقطوی و بین المللی و مرکز تربیه، تجهیزو تسلیح گروه های دهشت افگن ترویست ها ، در محراق توجه سیاست های منطقوی، بین المللی و اخصاٌ شورای امنیت ملل متحد قرار گرفته است،  بجا و به موقع است تا ما همه در یک کمپاین مشترک و بزرگ بر ضد سیاست های تروریستی  پاکستان و اقدامات  آن دولت بر علیه امنیت  ملی ، منطقوی و بین المللی شریک گردیدم.

 

پاکستان بحیث یک کشور غیر« طبعیی » ومخلوق استراتیژی های استعماری در تمام دوران موجودیت خود عامل آشوب و منازعه بوده به تربیه، تجهیزو تسلیح گروه های دهشت افگن مبادرت ورزیده ، بصورت سیستماتیک از تروریسم بحیث ابزار سیاست خارجی خویش استفاده مینماید.

در اوضاع کنونی نقش دولت پاکستان  بحیث ناقض منشور ملل متحد ،حامی تروریزم و رکن شرارت بین المللی بیشتر از هر زمان دیگر برجسته گردیده  بحیث  شناخته شده ترین ناقض منشور ملل متحد و تعهدات بین المللی میباشد. دستگاه استخبارات پاکستان بزرگترین  مرکزتولید فکر انتحاری وکشتن دگر اندیشان ومرکز پرورش شرارت پیشگان شریربین المللی بوده مسئولیت قتل وترور افغانان را عهده دار میباشد. همچنان دولت پاکستان واجیران آن جرایم سنگین را در افغانستان مرتکب شده اند و افغانستان را به بزرگترین قربانی تجاوز و تشدید جنگ اعلام نا شده خویش مبدل ساخته است.

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از هموطنان قدرمند ما در داخل و خارج کشور، نهاد های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی، جامعه مدنی و مدافعان وطن و مردم تقاضا مینماید  تا بحیث یک داعیه ملی صدایی اعتراض همزمان شانرا در یک کمپاین بزرگ  در برابرتشدید جنگ اعلام نا شده پاکستان متحدانه بلند و در این داعیه برحق ملی افغانستان بدون در نظرداشت اختلافات قومی ، مذهبی ، ایدیولوژیک و سلیقه ها همزمان سهیم گردید.

 

 

با احترام

 

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

تذکر:

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان دراروپا پیرامون این موضوع در متن های دری و انگلیسی در ویبسایت و صفحه فیس بوک  انجمن آن قابل دسترسی میباشد.

 

 


بالا
 
بازگشت