23.07.2016

تقبیح ومحکوم نمودن جنایت ضدبشری

 

 امروزشرارت پیشه گان شریروتروریستان ددمنش صفحه جنایتباروننگین دیگر براوراق کثیف جنایات شان افزودند ؛ داعشیان یزیدی باردیگرکربلا را برمردم تحمیل وهموطنان عزیزمارا بخاک وخون کشانیدند. انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ؛ این جنایت هولناک ضدبشری را که باعث شهادت هشتاد تن و مجروحیت ( ۲۶۵ ) انسان بیگناه گردیده است به شدیدترین الفاظ محکوم وضمن ابراز نفرت برقاتلان تروریست، مراتب عمیق تسلیت خود را بمردم عزا دارافغانستان ، خانواده های شهدا تقدیم و برای مجروحین شفا و روح شهدا را شاد میخواهد . این جنایت دهشتبار علیه بشریت و جنایت خوفناک ضدبشری که زمینه ساز آن دولت ضعیف وچند تاجرقوم و فتنه جو، میباشند و درچند صد متری منارعلم وجهل انجام یافته،مبین جهالت،بربریت وتوحش عاملان قاتل میباشد وبمثابه حمله بر حقوق شهروندی ؛ دیموکراسی وحیات مدنی ، یکبار دیگرما را هشداروهشیارباش میدهد که ، افغانستان آماج تروریسم شریر ، شرارت پیشه گان ودسایس دشمنان تاریخی آن قرار دارد و میخواهند با بذر نفاق قومی و مذهبی ، آشوب را گسترش داده و افغانستان را از رفتن به شاهراه ترفی و تمدن محروم سازند . انجمن در مقابله با این سونامی دهشتبار شریر بین المللی، یگانه راه اساسی مقابله را دروفاق ملی واستحکام وحدت ملی تشخیص و از تمام مردم ونهاد های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی متعهد به منافع وطن میخواهد تا اشتراک مساعی شانرا بخاطر حفظ وتداوم افغانستان عزیز وختم تراژیدی خونبارآن مبذول دارند . وظیفه دولت است تا به اسرع وقت ضعف ها درکار قوای امنیتی را مشخص ودلقک های فتنه انگیزرا که بردستاورد های مدنی وحقوق شهروندی مردم ، تجارت مینمایند، افشا و به پنجه قانون سپرده وانتقام خون پاک هموطن عزیزو بیگناهی ما را از قاتلین سفاک و تروریست بگیرد .

 

                                با احترام  

                          هیات اجراییه انجمن  

   

 


بالا
 
بازگشت