دردفاع از حق کاروحقوق کارگران

 

اول می 2016

 

امروز اول می ، روز کارگر وهمبستگی بین المللی کارگران جهان میباشد ، که به اشکال مختلف در سراسر جهان تجلیل میگردد .

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در گرامیداشت ازین روز به جهات حقوقی موضوع  و مکلفیت دولت در قبال آن مکث مینماید :

تامین حقوق کارگران و تضمین حد اقل زندگی مادی و معنوی آنان وظیفه اساسی دولت ها پنداشته میشود ، عدم پرداختن به این رسالت خطیر ، بی توجهی به عدالت اجتماعی بوده و در فقدان عدالت ، صحبت از ثبات اجتماعی یک سراب خواهد بود.

 

ماده 55 منشور ملل متحد مسئولیت دولت ها در قبال صلح و امنیت را مرتبط به عدالت اجتماعی و فراهم نمودن کار برای مردم ، مطرح مینماید . ماده 13 اعلامیه حقوق بشر مسجل ساخته است : « هرکس حق دارد به آزادی و اختیار ، کار داشته باشد » که تامین و تضمین شرایط مناسب و انسانی آن  وظیفه دولت ها میباشد . ماده 48 قانون اساسی « کار را بحیث حق هر افغان »  تسجیل نموده است . سازمان بین المللی کار که در سال 1919 ایجاد گردیده و از سال 1946 بمثابه بخش تخصصی سازمان ملل متحد فعال میباشد ، افغانستان ازشصت سال باینطرف عضویت آنرا داشته و از سال  2003  دفتر نمایندگی آن سازمان در کابل فعال میباشد ( مجموع گذارشات این سازمان در قبال افغانستان ، نگرانی عمیق شانرا از وضع نا هنجار کار و بیکاری بازتاب داده است ). 

بیکاری در مقیاس بزرگ ، آفت اجتماعی کشنده میباشد ، در حالیکه صلح و امنیت در دستور کار قرار دارد ، پرداختن به این مامول بدون توجه جدی و مستدام به مصیبت بیکاری ، ناقص و بی نتیجه خواهد بود و ثبات اجتماعی در گرو  حل و فصل این مسله  میباشد .

 

بخش دیگر مصیبت عدم اشتعال دایمی کارگران است و اکثریت روز مزدان تصادفی میباشند . علاوتاٌ در حالیکه  فقره اخیر ماده 49 تحمیل کار اطفال را مجاز نمیداند ، متاسفانه در عمل هزاران کودک به کار های شاقه مصروف میباشند .

بیکاری در مقیاس بزرگ  فقر گسترده و شگاف عمیق میان اقلیت ملیونر و اکثریت فقیر از مرگ عدالت حکایه مینماید و مهلک ترین دشمن ثبات اجتماعی پنداشته میشود .

                             

 

با احترام

هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 f: آدرس فیس بوک ما

 

 


بالا
 
بازگشت