10 دسامبر 2016

روز  جهانی حقوق بشر

 

شصت و هشت سال قبل از امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر،به حساب خردجمعی اعضای آن به تصویب موسسه ملل متحد رسید.  سی اصل بحیث مبانی حقوق بشر مندرج  این اعلامیه  جهانی گردید تا  بحیث مبانی جهانشمول ،سلب ناشدنی وغیرقابل انتقال برای تمام شهروندان جهان  توسط دولت ها احترام و رعایت گردند. مشخصه این سند جهانشمول در آن بوده است که دولت ها رعایت این اصول  را  بدون تبعیض وامتیاز و براساس کرامت انسانی بودن و احترام و رعایت ارزش های انسانی  بالای شهروندان خویش تطبیق نمایند و نباید آنرابر بنیاد  سلیقه وخواست حکومات ها،  با تفاوت و تناقض ناشی از سیاست های دوگانه ، کجدار و مریز و غیر عدالتمندانه به خطر مواجه ساخت.

 در شرایط کنونی که جهان در نتیجه جبهه گیری های سیاسی و نظامی به قطب بندی های جدید نظامی و سیاسی، در یک انکشاف خطر ناک قرار دارد،  میزان تهدید ها در برابر رعایت و احترام اصول سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای ناشی از آن ، ارزشها ی بشری وخیم تر میگردد و حقوق بشری در ابعاد مختلف از جمله وقوع جرایم شدید جنگی و ضد بشری ، محرومیت مردمان از زنده گی با ثبات و با امنیت و نظم  ، سلب حقوق  سیاسی و اجتماعی  و صد ها مواردی دیگر تنها  در " جملات زیبا" محدود باقی میمانند و  پیوسته به خواسته های رویائی مبدل میگردند.

حوادث و جرایم سازمانیافته علیه حقوق انسانی و اهانت به ارزش های بشر ی در کشور ها ، حتی  در دموکراسی لیبرال، امید ها را به تشویش ها و بی باوری ها در برابر تطبیق اصول سی گانه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط دولتهای متعهد ، منجمله بنیانگزاران آن  به بالا ترین سطح آن رسانیده است.  این مساٌله در جو جدید بین المللی زمانی  متبارز گردید که قدرتهای رقیب اعضای دایمی شورای امنیت از این اعلامیه بمثابه ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی خود استفاده نموده وحتی امریکا آنرا به اصطلاح بحیث ابزار سیاست خارجی خویش قلمداد و به این بهانه رقبای جهانی را زیر فشار قرار داد.

در شرایط  ناهنجار و وخیم جاری جهان ، ریشه های مبنی بر  تهدیدات جدی در برابر حقوق بشر یعنی شدت گرفتن  افراطیت دینی وسونامی بنیادگرائی ، فقرونا برابری اجتماعی وحرص سیر ناپذیر کارتل های جهانی و جهانکشائی بزرگترین قدرت نظامی جهان ( امریکا) منشه گرفته و سیراب میگردند.

حوادث خونین و ارتکاب شدید ترین جرایم جنگی و ضد حقوق بشر در کشور های مانند سوریه ، لیبیا ، عراق و افغانستان مصداق این ادعا است که هر روز به شکل و شیوه جدید خبر ساز رسانه ها میگردند.

وطن عزیز ما افغانستان که  به سرزمین فاجعه دوامدار حقوق بشر مبدل  مبدل ساخته شده است  از چند دهه بدین سو در بالا ترین سطح میزان نقض حقوق بشر و جرایم جنگی قرار دارد.

جرایم ضد بشری و جنایات جنگی و کشتار اهالی ملکی همه روزه انجام میآبد. افغانان کماکان بلندترین رقم مهاجرین جهان را تشکیل میدهد، افغانستان را بعضی از مراجع بین المللی بد ترین مکان برای زنان و کودکان قلمداد کرده اند. رقم بالائی تا بیشتر از شصت فیصد بیکاری از عدم دسترس،  بخصوص جوانان  به حق کار ، مندرج ماده (23) اعلامیه جهانی حقوق بشر،  حکایه مینماید.

گروه های دهشت افگن بین المللی اعم از طالب ، داعش و شرکای القاعده و....آن به مثابه دشمنان سوگند خورده حقوق مردم ، همه روزه به کشتار اهالی بیگناه ملکی دوام مدهند و تراژیدی میآفرینند.

در یکسال گذشته افغانستان شاهد دلخراش ترین حوادث تروریستی  از جانب طالبان و داعشیان و شرکای شان بوده است. دها واقعه کشتار های دسته جمعی مردمان در مساجد و تکیه خانه ها و یا انفجارات در برابر کارمندان پایئن رتبه دولتی ، اعدامهای صحرائی در کشور رخ داده است که برای ارتکاب چنین جرایم شدید ضد بشری هیچ دلیل و توضیحی ،بر بنیاد حکم وجدان  و حتی  اهداف جنگی،   قابل توجیه نیستند.

از جانب دیگر دولت کنونی و بعض نهاد های حمایت از حقوق بشر  هنوز خود را از حالت پیچیده شده تنها  با شعار های " زیبای " حقوق بشر،  نتوانسته اند بیرن کشند ودر  ادای تعهدات و مسئولیت های بزرگ شان قدم بردارند.

حتی دولت در برخورد با توجیحات و برامد های خطرناک بعضی از افراد ،  از منبر مساجد ، موسسات تحصیلات متوسطه و عالی  و تا پارلمان افغانستان  بر علیه حقوق انسانی شهروندان کشور منجمله زنان  با خشونت و دهان باز میتازند و جرائم تروریستی را تبلیغ و مشروعیت میدهند.  این تاریک اندیشان اکنون با وقاحت ، در ضدیت با متحوای قانون اساسی کشور  زنان را  عملاٌ توهین نموده و به کرامت انسانی شان تجاوز مینمایند ، ولی دولت و اورگانهای حراست حقوق آن  راه خموشی را بر می گزینند.

درواقعیت امر عدم استقرار حاکمیت قانون و ضعف اورگانهای حراست حقوق و قوه قضائیه فاسد و شعاری  و همچنان انجوئی شدن حقوق بشر، آب به آسیاب ناقضان شریر حقوق انسان افغان میریزند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بهترین تجلیل شایسته از روز جهانی حقوق بشر را در بلند کردن صدای مشترک مدافعین راستین حقوق مردم و تطبیق بلاشرط مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های ناشی از آن میداند.

حقوق بشر باید  تعمیم و ترویج همگانی یابد. جامعه مدنی ، وزارت معارف و مطبوعات و رسانه ها باید مروج و مبلغ اصل جهانی احترام و رعایت حقوق بشر باشند.

 

با احترام

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت