گزارش مختصر یک رویداد وارونه  و دور از حقیقت !

 

نهادینه شدن فساد و نقض حقوق بشر از افغانستان به اروپا هم در حال رسیدن است !

 

فرهنگ جاافتاده معافیت جنایت کاران ٬ فساد پیشه گان ٬ ناقضین حقوق بشر و دهها مورد تخطی از قانون  در افغانستان  دارد در اروپا سرایت میکند ٬ اخیرآ درامه زیر عنوان  معلومات دهی اطفال زیر سن  از حقوق شان در این کشور براه افتاد که  تعداد متقاضیان پناهندگی زیر سن حاضر به هشت تن هم نمیرسید ٬ توضیح حقوق اطفال و جستجوی راه های عملی کمک به انان کاملآ در حاشیه قرار داشت ٬ سازماندهنگان درامه که از کارکشته گان پیدا و پنهان  استخبارات وقت بودند یک نهاد گویا جدید بنام زنان را به معرفی گرفتند که در محور یک خانواده معلوم الحال ناقض حقوق بشر ٬ الوده به فساد حین عهده های استخباراتی در کشور  ٬ مجریان و پیشگامان تفرقه میان افغانها و اِعمال دسیسه های گوناگون علیه خانواده ها و تشکُلات افغانی در محیط غربت  طی دودهه اخیر از شهکار های مسخره این جمعیت محدود به حاشیه رفته است  ٬ که با همه سوابق بیمار شان بار دیگر تلاش مذبوحانه ای زیر نام مقدس زن  را براه انداختند تا بدینوسیله با فریب ارگانهای مربوط سویدی زراندوزی نامشروع نمایند و حیله و فساد را در اینجا نیز ترویج و نهادینه سازند  . این محور فریبکار تحت رهبری و هدایت یک گروهک ناکام و بدنام سیاسی  واژه های نجیب گویا سازمان زنان و کمک به زنان  را ریاکارانه  به خدمت میگیرند تاسود ناجایز از فریب ارگانهای سویدی را با هدایت کننده گان سیاسی شان بٓخش  وبقای انها را ازلحاظ مادی تداوم دهند . رسوایی های فساد مالی این محور خانوادگی در فعالیتهای انجمنی طی دو دهه بر باشندگان  گوتنبرگ و حومه آن افتابیست تا سرحدیکه همه انشعابات و ترک کردنهای مکرر هیِّت رهبری و اعضای آن بر مبنای خود محوری و فساد مالی این خانواده بوده است  . اینبار زیرنام  تشکُل گویا زنان از همان ادرس رسوا به میدان می ایند  . انها در معرفی تشکیلات شان خلاف واقعیت از نمایندگی زنان افغان گوتنبرگ دم زدند  که به هیچوجه حقیقت ندارد و جز چند شریک محدود جرایم قبلی شان از زنان دیگر نمایندگی نمیتوانند ٬ جالب است  بازیگران پس پرده چنین حرکات جعلی  که نتوانستند در دودهه  پسین اقامت در این شهر اتهام نقض فاحش حقوق بشر  بر خویش از جانب ملل متحد و ارگانهای سویدی را برطرف سازند  در نقش کاذب دفاع از حقوق زنان ظاهر میگردند ؟ کجای این بازی  و برای که پذیرفتنیست  ؟ .  محور ذکر شده فقط یک زن جوان و با استعداد ولی بی تجربه و نابلد در این شهر را که از ماهیت و گذشته این محور اگاهی ندارد فریفته و به عنوان ریس نهاد به بازی گرفته اند و باقی همه پرزجات کهنه و الوده به فساد قبلی درترکیب ان ثبت اند . طبعآ باشندگان و تشکلات اجتماعی گوتنبرگ و اطراف ان با شناختی که از خاطیان مکرر این محور  دارند نه شامل چنین درامه ها خواهند شد و نه هم با انها همکاری خواهد کرد  . کلکتیف افغانی مقیم گوتنبرگ و حومه ان  در زمینه  ماهیت پشت پرده این نهاد ارگانهای مربوط سویدی را مطلع  واز انها خواهد خواست تا در یک اجتماع عمومی زنان این شهر حقیقت موضوع سوال گردد تا سیه روی شود هرکه دراو غش باشد .

 

گزارش از بانوان شرکت کننده ! ‌‌

 

برای شناحت بيشتر اين افراد به فاروم آريايی مراجعه کنيد:

http://www.ariaye.com/farom/farom.html

 

 


بالا
 
بازگشت