دستگیر نایل

 

تقدیم به شهیدانِ کابل!

به کابل جان گذر کردم پگاهی // « شنیدم ناله و فریاد و آهی »

 شنیدم که به عین وغین میگفت:// شهیدی، بیگناهی، بی پناهی 

 کجا شد انهمه عقل و نبوغ ات // گذشت از وعده هایت، سال و ماهی 

 به زورِجانکری،داوید کمرون // رسیدید هردو تان بر تختِ شاهی 

 اگر زورِ همین هردو نمی بود // نمی کردید اکنون، کج کلاهی 

 رسانیدید «طالب» را، دَمِ ارگ // و « داعش» را به ما کردید راهی 

 کی می بیند ستم از دستِ طالب ؟// یتیمی، بیوه ای، بی سرپناهی 

یکی شد کُشته، با فتوای بیجا // یکی سنگسار شد، اندر مناهی

 دراین کشور، کی می بیند مصیبت؟ // غریبی، بیکسی، بی دستگاهی

 ز دست شیخ و ملا و مجاهد // نمانده هیچکس بی داغ، گاهی 

 کسی را راکت و خمپاره ها کُشت // کسی را سیلی و مُشتِ سپاهی 

خدایا! خانهء طالب، بسوزان// که کُشتند خلق را، در بیگناهی

 چرا توزیع «کارت هویت» ِ ما  // مُعلق مانده با امرِ شفاهی ؟

 دریغا! مردم ما، در چه حال اند // یکی مظلوم، یکی در پادشاهی 

یکی قاتل، یکی جاهل، یکی مست // یکی محروم، از فضلِ الاهی  

یکی جاسوسِ پاکستان و ایران // یکی صادق، چو وقتِ صبحگاهی 

 یکی، بیچاره در کُنجی نشسته // یکی، مصروف اعمالِ مناهی

  کسی که پول و چوبِ دار، دارد // نمی ترسند، از عدلِ الاهی 

 نمی دانیم، کدامین سو گریزیم // همه وامانده ایم در نیمه راهی 

 الهی چاره ء ما بیکسان کن // بیندازی به ما، نیم نگاهی

 در این دنیا که ما هر گز نداریم // بجز بیچاره گی، هرگز گناهی 

 «غنی» این را بدانی بعد ازین هم// که جای تو بوَد در قعر چاهی

 بگو از ما،به «عبدالله» که روزی // نمی ماند بتو، جز روسیاهی !

 الاهی چون نجیب الله ببینیم // سرِ هردوی تان، در چهار راهی!!

به پا خیزید، ای بیچاره مردم // که ما دیگر نه داریم هیچ راهی  

 

 (20 اپریل 2016 _لندن )  

 


بالا
 
بازگشت