محمد علی مهرزاد

 

نوروزمظهرخلقت خداوند، پيام آوربهار،وصلح وآشتي ملي!

 

نوروزدروطن ما افغانستان بشواهد تا ریخ هزاران  سا ل سا بقه دارد ، قبل ازاسلام وبعد ازان با تا ریخ وروحیه ملی ما گره خورده است ، اریا نای کهن وافغانستا ن امروز درتجلیل وبرگذاری سال نو بحیث اغا ز سا ل نو طی مراسم  خا ص ازان استقبا ل نموده است، وهمیشه پيمان عبوديت با خداونداز يك طرف وپيوند خودرا با طبیعت زیبا بخاطر آباداني كشور تجديد ميثاق مي كنند واين مراسم شكر گذاري را زنده نگهداشته ، دايماً تجدید پیمان مینمايند؛ وتوام با شادابی وسرسبزی طبیعت، انسانهای سرزمین ما با  نیرومندی بیشتر به فعالیت های زراعتی واقتصادی می پرداختند ،درپهلوی پیمان با طبیعت زیبای وطن با خود نیز عهد ومیثا ق جدید به خاطر ابادانی سرزمین ابای خود ورقع كدورت هاي گذشته می بستند، وبه پیشگاه خداوند (ج) شکران نعمت می کرد ند که توان مند یهای نهفته انسا نها ونباتات را که د ر زمستان به خواب فرورفته بود از خواب غفلت بیدار ساختی ! اری این ا ست ا زمون خداوندی ود رس بزرگ واموزنده ای که با چشمان بصیرت می توا ن رمز وراز این حکمت خلقت الهی را درک کرد، این مراسم شکر گذاری طی محافل گونا گون با بر پای جشن ها به پیشوازبهار ، این فصل رویش وشادابی طبیعت می رفتند . فصل زمستا ن که ارتباط انسان وطن مارا توام با خشکسالی از یکطرف وتهاجم تاریک اندیشان که در قطع ونابودی ارزشهای والای این سرزمین به تحریک بیگانه گان مدتی مارا دوچا ر مشکلات ساختند، همه اطراف واکنا ف بوستا ن وطن درخواب وحشت اجباری اجتماعی وطبعی قرار گرفته بود ، وکرختی بر نباتا ت سایه شوم خودرا انداخته برای تجدید نیروی تا زه درین فصل امید تجد ید قوا واماده گی میگرفتند . ولی با دریغ ودرد که در مقا بل تحریم جشن دهقا ن این طبقه صبور ومولد کشورکه محصولات حلال وشرعی را تولید می کردند ، به د ستور بیگانه گان وسوداگران مرگ مجبوربه کشت خاشخاش شدند !

نوروز فصل پرالتهاب ومملو از حواد ث طبعی واجتماعیست ،همانطوریکه تحول ودگرگونی درطبیعت اثرات خودرا میگذارد ،درافکارواندیشه انسان نیز طبیعت اثرات وتحولات شگرفی بمیان می اورد، چرا انسانی فردابه د ست آوردی می رسد که امروز رویا ی در سر داشته باشد، تا تصمیمی نگیری تغیری رخ نخواهد داد! باید ما به خود آییم هرانچه در طبیعت کشوروجود دارد هرگز وهرگز از ما بیرون نیست پس شا یسته است که هرانچه می خواهی از خود طلب کن وبه توان مند یهای که خداوند قادر متعال در وجودت به ودیعه گذاشته از آن طلب بدار!خداوند متعال در( سوره رعد آیه دهم قرآن عظیم الشان ) می فرماید ترجمه : ( خداوند حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانیکه خود آن قوم  حالشا ن را تغیر ندهند ) ازگذشته بیا موزیم و در عین حا ل با گذشته خراب خود وداع کنیم! با ورهارا د ر خود ومردم خود توسط اگاهی عامه ایجاد کنیم تا فشا ر که فعلا از طریق باندهای ما فیای موادمخدر بر دهقانا ن کشور جبراً بسوی کشت نا مشروع کوکنا ر تحمیل شده بسوی محصولات شرعی که نیازمند یهای اکثریت مردم ما را مرفوع سازد جهت بدهیم  ، چرا د نیای ما را باورها می سازند اگر بصورت عاجل وهمه جانبه شرایط ناگوار فقر وبیکاری را توسط کمک ها ی عملی از طریق معیشت بد یل مرفوع نسازیم ، بدون شک تا ثیرات تبلیغا ت کمتر خواهد شد ، ودشمن به کمین نشسته طبقه دهقان را بسوی کشت کوکناروتامین منا فع خود می کشاند ! درین صورت باید اذعان داشت که بدون یک تحول فکری ا زیک طرف واز جا نب د یگررسیدگی به نیا زمندیها ی اولیه ا ین قشر محروم با ید د ر پلانهای کوتا ه مدت ودرازمدت حق اولیت داده شود، چه د رغیر آ ن این متحد کلیدی را دولت از د ست خواهد داد ، وسر انجام مبارزه علیه مواد مخد ر نتا یج منفی خواهد داد! هیچ تحولی در جامعه ما رخ نخواهد داد! اگرامروزما به تغیر زندگی دهقانا ن وبصورت کل به حق جامعه خود تصمیم نگیریم! دیگران به حق ما تصمیم می گیرند، هما ن طوریکه درین سالهای اخیرمردم ما را بسوی کشت خاشخا ش واعتیاد کشانیدند !  درطول سا لیا ن متمادی از تا ریخ بوجود امدن وطن، هم وطنا ن ما درپهلوی روزهای مذهبی ود ینی از مراسم ملی وعنعنوی خود که میراث گذشتگا ن ما بود ، خاطرات پرغرورومملو ازروحیه شادابی رابرای نسل بعدی بجا گذاشتند ، ولی حیف است که آ ن همه روحیه پر تحرک وتعهد که نسبت به ابا دانی وطن بما میراث مانده چشم به د یگران داشته باشیم ومیراث شوم اعتیاد به موادمخدر و فعا لیت باندهای قاچاق را به نسل بعدی مشروعیت به بخشیم  ! . 

تجلیل ازسا ل نو، معنی ومفهوم خاص خود را داشته ، که جزء زنده گی وپیوند نا گسستنی وفراموش نا شد نی دارد.پیوندمردم وطن ما با طبیعت ،چه باغ وچمن وچه د شتهای پهنا ور ود ره ها ی سرسبز وکوهای مرد خیز این د یا ر، با دریا های خروشان همه نعما ت الهی اند که در اختیار مردم ما گذاشته وجزء تاریخ وفرهنگ ملی ما را تشکیل داده است، شکر ا ین نعما ت زما نی به پیشگاه خداوند پذیرفته می شود که در پرتو عدل الهی همه اقشار مردم بدون تبعیض استفاده بهینه وقا بل دسترسی برای طبقه مستضعف کشور با شد، درین صورت است که دهقان وطن هرگز بسوی کشت کوکناروغیر مشروع نخواهد رفت  . 

با تا سف که تجلیل ا ز سا ل نو ،ونوروز با ستا ن وروز دهقا ن این عنعنه پسند یده را بی خبران از تا ریخ وطن نا د یده گرفته اتها ما ت بی مورد بر پیکر سنتهای دیرینه این وطن وارد ساختند ، وبه د ستور حامیا ن خود ،هویت ملی وفرهنگ اصیل مارا به با زی گرفتند وسخت کوشید ند تا ما را ازین نعمت الهی که سرما یه ملی ما را تشکیل میداد محروم سازند وازین راه ما را وابسته به کشت کوکنارو( جنگ تریاک ) که درتا یخ کشورچین سابقه دارد فعلا مشکلات ومبارزه علیه موادمخد ردر افغانستان تکرارتا ریخ است که بیگا نگا ن از ماورای سرحدات بردهقا ن ما تحمیل کرد ند  !

خوشبختانه با ورها ی پرقدرت اسلامی وملی ما د سیسه های دشمنان به کمین نشسته را قدم به قدم نقش بر اب ساخته امروز ما شاهد احیای وبا زسا زی ارزشهای فرهنگی وملی بسوی یک افغانستان ازاد ، واحد ، سربلند وپرغرور هستیم ، این اند یشه ما را به فعالیت وحس مسئولیت توام با وجدان کا ری و احیای مجدد ارزشهای تاریخی وفرهنگی  وبالاخره ساختن وطن ازین همه ویرا نیهای مصیبت با رخصوصاً منع کشت خاشخا ش واعتیا د به مواد مخد ر فرا می خواند ، با اطلاع از وظیفه ای که وزارت مبا رزه علیه مواد مخد ردرپی گیری ومبارزه با این بلیه برعهده دارد تا از یک طرف مردم خودرا ازین پدیده شوم نجات بدهد، واز طرف دیگر با ابراز علاقه مندی بسلامت جسمی واخلاقی ابنا ئ بشرایجا ب مینماید که همکا ری بین المللی بر اسا س اصول واحد بسوی هدف مشترک انجام گیرد  ؟.

جشن نوروز وروز دهقا ن با تجلیل هرچه بهتر به روحیه ازاده گی ، درهرگوشه وکنار وطن برگذار میشود درتمام ولایا ت مرد ما ن پاک سرشت یکبارد یگر مجد وابادانی را به این سرزمین دوست داشتنی باز گردانند واجا زه ندهند تا این پدیده شوم مواد مخدر که از خارج توسط  گروپهای قاچا قبران، پول به شکل پیش پرداخت برای دهقنان  پرداخته می شود درین صورت نیروهای تنفیذ قانون در مقابل یک عمل انجام شده قرار می گییرند . اکنون که به همت ازاد زنا ن وازاد مردان وطن ، دامنه ستم واستبداد سیا وسرخ ونظام های زورگو برچیده شده  به پشتیبانی کشورها ی صلح  دوست جها ن ،وبه اطلاع از وظیفه ا ی که در پیگیری ومبارزه با این بلیه برعهده داریم ، دهقانان وطن ما برطبیعت کشور خود مسلط میشوند به جای کشت نامشروع خاشخا ش که توسط د یگران بر دهقانا ن کشور تحمیل شده بود به کشت مشروع می پردازند، واین لکه بد نامی را هرچه زودتراز دامان پاک هم وطن بدور اندازند  . دریا های خروشان وطن که زمانی وحشی ودر د یا ر غیر سرازیر بودند ، چون هم وطنان ما که در د یا ر بیگانه سرگردان بودند ابهای دریا ها ی ما به ما سر سا زش نداشتدند وهنوز که هنوزا ست ( چون آب در کوزه وما تشنه لبا ن می گردیم ) ! این مقوله سایه شوم خودرا نسبت عدم توجه مسئولین کشوربه مسا یل ملی وکلیدی وبه تا خیر انداختن کنترول ابهای داخلی ودر اختیار قرارندادن آن به مردم ما موجبات بحران امروزی را بار آورده  دهقان کشور ناگزیر شده تا دها ت بی آب را رها کند ویا اینکه به کشت کوکنار به همکاری گروپ های مافیای پناه ببرد ! ،و اگرامروز دولت اقدام به اعما ر سدها روی دریاهای خروشان نکند واین سرمایه منحصر به فرد وملی را در اختیار دهقانان نگذارد فردا نه تنها دیراست بلکه چشم داشت کشورهای که اصلا امیدی به آبهای داخلی  ما نداشتند ونباید داشته باشند انهارا با این سازشها ومصلحت ها ی خود که بدون شک ضعف د یپلماسی ما را نشا ن می دهد، انتظاربی مورد ووسوسه اضافی نسبت به آبهای داخلی که از نظر حقوق بین الدول هیچ نوع حقی ندارند جز حسن نیت، برای نسل امروزوفردای کشورچرا مشکلات مضاعف ایجاد  کنیم؟؟.   

حالاکه وطن داران ارزو دارندکه برسرنوشت خود حاکم شوند ، وروز تا روز اخرین لانه های دشمن تسخیر وزمینه بازسازی مسا عد ودهقان کشور بسوی کشت وکارمشروع روان است ،بدون شک دریا های خروشان ومست با اعمار بندها رام  شوند، ودر اختیار و خدمت ابادانی وطن قراربگیرند وضرب المثل  (اب رفته باز اید بجوی ) تحقق یا بد . اعمار سدهای بزرگ از جمله روی دریای هلمند ( هیرمند ) این نیل افغانستان ودریای امو وکنر از جمله اهداف وتصامیم اولیه دولت وحدت ملي افغانستان بایدبا شد!؟ ولی با هزاران دریغ وافسوس که در گذشته وحتي امروز به این امر ملی وحیاتی کمتر توجه می شود ،عواقب این عدم توجه دولت به موضوع آب های داخلی را بدون ترد ید فرد فرد هم وطن ما هرگز تحمل نخواهندکرد وشد یداً انتظار دارند تا از این نعمت الهی که به حق این مردم وسرزمین ارزانی فرموده استفاده بعمل آید !!.

انانکه اوضاع وطن را از نزد یک ارزیابی نموده اند با دور اند یشی وحسن عمل نشا ن دادند که راه عبور از این همه رنجها اعماربندها وبازسا زی به مشارکت همه اقشار وطن است ، البته هر اقدامی صادقانه وملی دولت مورد حق شناسی مردم صبور وبا شهامت افغانستان قرار خواهد گرفت به شرطیکه منافع مردم درعمل تحقق یابد ومردم همیشه درصحنه حضورداشته باشند وبتوانند بادولت خودهمکار باشند! .

دردودهه اخیر جامعه ما بدومشکل وتهاجم یعنی طبعی واجتماعی مواجه گردید ، تجاوز اول ا ز شما ل افغانستا ن ودیگراز جنوب برکشورومردم ما ستم روا داشته اند .همزمان با تجاوزشما ل وجنوب بر کشورما خشم طبیعت نیز گاهی با سیل وگاهی با خشک سالی های پی درپی شیرازه اقتصادی واجتماعی مارا دگر گون وفقر اقتصادی را بر ما حاکم ساخت ، این حوادث ازما میطلبد تا با چشم بصیرت به تحولات اخیر تفحص وتحلیل همه جا نبه فارغ ازهرنوع  بی تفاوتی های مزمن در آبادانی کشورما دین- اسلامی وملی خودرا اداکنیم ،تا در ازمون جدید یکه خداوند( ج) درمقا بل ما گذاشته به توفیق الهی موفق ، و نزد مردم خود مورد شماتت قرارنگیریم ، ! حا ل که نظام های مستبد وزورگو پی یکد یگرسقوط کردند وجای خودرا به نظام جدید داده است درپیشگاه خداوند ومردم نیازمند وخشکیده لبا ن جامعه ما مسئولیت های جد ید ایجاد شده است که  به این اصل ومفهوم د ینی چنگ بزنیم که فرموده است : انسان ها تد بیرکنند که خداوند (ج) مهر تا یید توسط تقدیر بر تدبیرشا ن بگذارد؟

شش سا ل خشکسالی نه تنها به روح وروان جامعه ما بلکه بر حیات نباتات، حیوانا ت وپرنده گان اثرات تباه کن گذاشت جنگ های تحمیلی وخشکسا لی مردم ما را از هم جدا وبه دیار غیرآ واره سا خت، نا امیدی  بی اعتمادی ، نگرانی از فردا دغدغه ازبی امنیتی ووسوسه از انتقام گیری در فکر واندیشه مردم وطن ما ایجا د کرده  وهزاران نفربه مواد مخدر رو آورده و در دام اعتیاد افتاده ا ند ! 

اکنون باریدن باران وجاری شدن اب در دریاها ، برف باری درکوه ها دراین سا ل جدید مژده ونوید بخش حیا ت نو ، امید نو را دروجود خشکیده هموطنان ما زنده می سا زد ، جریان آب دریا ها ، برف باری ها همه اقشار وطن را به تلاش وکوشش ، مشارکت دربازسازی واستفاده اعظمی ونیک از منا بع آب ، این نعمت خداوندی وظا یف ومسئولیت های اسلامی وملی است که  درمقابل هر فرد از افراد کشور ایجاد نموده است شما هم وطنان بیدارد ل با داشتن دریاهای خروشان چون دریای هلمند (نیل افغانستان )وسا یر دریاهای که مشهورافاق است واکثر این دریاها تا اکنون سر سازش با مردم خود نظربه عدم توجه نظامهای گذشته نداشته است!وتداوم آن بی تفا وتی ها با زهم برنا امیدی مردم ما افزوده است!! 

البته هر اقدام نیک جمهوری وحدت ملي افغانستان مورد حق شناسی وقدر دانی مردم صبور ما قرار میگیرد؛ به شرطیکه از گفتار به عمل صادقانه پیاده شده در حیات اقتصادی واجتما عی مردم تغیر قابل لمس محسوس شود . ولی انچه درین سال جدید ونوروز باستانی مردم ما انتظا ر دارند تامین امنیت وایجاد تا سیسات عام المنفعه واعما ر سدهای جدید روی دریا های کشور است ، تا از یک طرف زمینهای خشکیده ولا مزروع تحت کشت قراربگیرد وهم وطنان اواره ما دوباره صاحب کاشانه وغله ودانه شوند ، واز طرف دیگرمردم که در سالیان متمادی در تاریکی کشنده قرار داشتند با اعمار سدهای جدید از برق بهره مند وازوابستگی این وآن نجا ت یابند، ازطرف د یگرزمینه کشت وکاربرای دهقا ن بی زمین وعودت کننده گان که سالیان متمادی رنج غربت را در کشورهای غیر با خون وپوست خود محسوس و بخاطر بازگشت ابرومند روز شماری می کنند مساعد شده، از وابستگی به تجارت مواد مخدر نجا ت پیدا می کنند ، این ارزو وقتی براورده خواهد شد که تنا سب حرف با عمل دررفع حوایج مادی ومعنوی جامعه تحقق یابد ووجدان ها بسوی تامین منافع مردم رنجدیده واسیب پذیر بیدارشود  ، تا ابرهای سیا وسنگین عدم اعتماد که در بین مردم وحکومت ایجاد شده  است به همکاری یکد یگر نا بود شود وسرانجام جامعه افغانستان را  ازين بحرانات  گوناگون قدم به قدم نجات دهيم ونهايتاً از بلیه مواد مخدر واعتياد به مواد مخدر رهايي يابند.

 

 

 


بالا
 
بازگشت