مالک دستیار

 

جغد شوم؛

نه باغ رایحهء ســـرخــــوش بهــار دهـد
نه باغبان وعیــــد ســــایه چنـــار دهــــد
چه جغد شوم نشستست بر فراز درخـــت
که ســــرو باز بخــود فحش بار بار دهـد
چو روی گل بنشستست دود و گرد زمان
نه حاضـــر است نگاهی بســوی یار دهد
حـــدیث عشـــق نخــواند شقــایق وحشـی
دگــر طـرب نه به این قلـب داغدار دهــد
نه من فقط دل افســـــــرده از چمـن دارم
چمن به وضع خودش لعن بیشمــار دهــد
نه هُد هُد است بباغ و نه بلبـل و طــوطی
نه چهچــه ای که بدل مـــژده قـــرار دهد
همه زشـــومی جغـــد پلیـــد در رفتنـــــد
یکی نشد خبر خوش به (دستیـــار) دهــد 

دستیار  

ثور 1394

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 

کو؟

ســرا ســـر تــار میبینــم، نویــد روشنـــایی کــو؟
همـــه نـــا آشنــایاننـــد، صـــدای آشنـــایی کــــو؟
همــه نیرنگ میــریزند، همــه غـرق دورنگی ها
فــریب انـــدر سخــن بینــم، نــوای بی ریایی کو؟
سپهـــر اندر تقـابـل با کـــواکب، با مــــهء تابــان
از این دشمــن شمــاری ها، بگو راه رهــایی کو؟
شقــایق از شقــایق می هراســد، سنبــل از هر دو
چـه شــد شــور گلستان، لحظه های همنوایی کو؟
شبان از رمــه میترســـد، مــواشی از چمنـزاران
رعایا مضطرب هر سو، دگر اون همصدایی کو؟
نه نظــمی در گلستـان، نی در این ویــرانه میبینم
بگــو ای کــدخــدا دیگر، شگرد کــدخــدایی کـو؟

مالک دستیار؛ جدی سال 1394

 

 

 


بالا
 
بازگشت