عبدالرووف  ليوال

 

عبدالله به غنی

باردگریک چالش برایت انتخاب کنم.

بادفن کلکانی نشد .

اینبارخلق بیچاره راطوری دیگری عذاب کنم .

کلمه ی (افغان) رامانع به توزیع تذکره .

یک حوزه ی انتخاباتی برای یک وکیل انتصاب کنم.

بهرمقامات عمده ی دولتی .

یک فاسد،  پیشنهادازتیم اصلاحات کنم.

زهردرآب دگران ریزم .

جام خودراپرازشراب کنم .

بهردفع ضررازتو، ملاقات باسیاف کنم .

ازتیم تونیروبه کندزمیفرستم .

باوزیرداخله ام، چارپلاق خواب کنم .

من آنقدراقتصادندانم ، ولی !

اتکا ء به دانش کوچه ی ارباب کنم.

با هیولای انقلاب نارنجی .

تراروانه ی بیت الخلاء وتشناب کنم .

اگر صدراعظمی شد ،خوب ؟

وگرنه شد ، تصمیم رفتن کولاب کنم .

عبدالرووف لیوال به اقتباس ازشعرهارون جان یوسفی .

 

 

 


بالا
 
بازگشت