کابلی

 

خرافات مقدس

     د رد ل خصم چشم بینا کورشد ه

د ر شبستان سیــه محصور شد ه

                                      برتلا فـیـف وتعا ریج د ماغ

                                     سایه بال افگنده ومستورشد ه

ریزه خـواران شب یغــمـاگری

جامعه ای مد نی منظــور شد ه

                                    کاسه ای بشکستـه سفالگرا ن

                                   جام کیموغ ساغـر فغفورشد ه

لـوطیان سرخــوش بازار بزم

آتش افــروز نفــاق شور شد ه

                                   سامری ها،گــو پرستان لعـیـن

                                  راجـــه وتــزار وفـغـفـور شد ه

شیخ د نیاخوار فـریبد خلق را

تاجرشهد وبهشت وحور شد ه

                                عاری ازلطف است اجیران چغل

                                تعصب هـا سرکش وپرزور شده

جزد رشتی ازلطیف آبادغـیر

برنخیزد ، نوکر مامور شد ه

                                اهـــرمن کیش وسیـــه پنــدار بود

                               گرچه درلاف وپتاق مغـرور شد ه

این خزف مقدارخرمهـره بود

گرزخاک لعلزاد مغرورشد ه

                                د ست اغـیار است زوردست شان

                                صارم تیرزی چـون ساطور شد ه

پیش وجدان حقیقت هست رهین

چون نبا شان هـمـد م قـبور شد ه

                               د زد د رجیب دارد و فـتـنـه به سر

                              خــاد م د ین گشتـه ومحـجـور شد ه

د ست اغـیار است د رتارنواش

پر صداچون کاسه طنبور شد ه

                               گه طنین صوت فـــرهـــا دی کشد

                               خسروان را نـوکــر وما مور شد ه

از طفیل لطف این نا مرد ما ن

زخم خونچکان ما ناسور شد ه

                                پایـبـوس چکـمــه ای ظــلم وستــم

                               این ستــم کـیـشــان مشکـــور شد ه

غیرتی د رکشتزار فتنه نیست

ارچه آتشزا چو کوه طورشد ه

                               سود جـویان نان خـود را می پزنـد

                              فتنه خـــواهـــا ن داغ از تـنـورشد ه

ا ین پروژه هــای شقـاق ونفــا ق

طرح مغزام شش و منظور شد ه

                              " بـــد ما بـهتــر زخــوب د یگرا ن"

                             مغــــزهـــا ی مـرد ه را کافـور شد ه

در خـرافـات مقد س هست غرق

ملت بی چاره ا ی معـذ ور شد ه

                              نیست از گند ا ب قــوم خواهی نجات

                              بی حـــریق خـــا نه ای زنـبـور شد ه

یا به پا خـیز یا بمیر د ردام صید

ای اسیــر ذ لـت مجــبـــور شد ه

                                 تا نخـیــزی زیر باری هـمچو کوه

                                 باربر ای محــمــل مجـبــور شد ه

خـیــز یر پا بار از د وشت فگن

ای زد ست بو لهب ها چورشد ه

                               

" کس نخارد پشت تو جز ناخنت "

ای ا سیـر نا تــوی نـاطـــور شد ه

                                        عمرها شد می نمی جنبی زجا ی

                                        از کهـا لـت خسته ونا جـور شد ه

ناحی نیست د رجهان سود پرست

ناجی خــود مـلــت غـــیــور شد ه

                                       ماد رای خــواهرای شعــر جها ن

                                       د رحـجــاب بـو لهب مستور شد ه

چون شود آزاد کشور از قــیـــود

می شوی آزاد ای مـقـهــور شد ه

 

ناتو = نادرست، خیانتکار، ناسازگار

15/8/2016

 

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 

                                     

داکتر برایدن

 

پیام آوران خدای پنتاگون

 

  نیست یک گـل دربساط کهساران اجنبی                                                                                               

  نیست یک شاخ درقطارشاخسارن اجنبی                                                                                          

                                                     نیست یک موج وحباب درآب دریاها مست

                                                     نیست یک قطــره د رآب آ بشا ران اجنبی

نیست یک سنگچل وسنگ درقله کوه بلند

نیست یک دانۀ ریگ درریگزاران اجنبی

                                                    لیک د رنظـام ملــک ماست ازعهــد عـتیـق

                                                   شاه وشاه آغـاسی و سلطان نــوکــران اجنبی

کیست آ ن بنــده الله بوالفضول و کــج منش

نوکــرپست فطرت  وا زچــاکــران اجنبی

                                                    کیست آ ن مــلا وپیــــروآیـت الـلـه وامــا م

                                                    جـــز اجــیــروآ لــت د ست عیـــا ن اجنبی

این همه دستگاه رنگارنگ پر نام ونشان

آیت سرکوب خلــق است سازمان اجنبی

                                                   می گـرفت هجده لک آن نا جوان مرد خبیث

                                                   کــار ملیـــون است معـــاش مهــتران اجنبی

باکلاه وچپــن وپتــکی، سبیـل وسبحه ها

امتزاج حاصل نمود روح وروان اجنبی

                                                   سالهاست کوبیــده اند بر فــرق مظلوم وطـن

                                                   داس وچــکـش هــای غـیــرووود ا ن اجنبی

اشتهــار تفـــرقه ، تبعیض وبیــداد وستم

هست سلاح کشت وکشتارو بران اجنبی

                                                   می زنند چـو می کنند فــریاد هـای ساختگی

                                                   آب خــت آ لــود ســـا زنــد کـهتــران اجنبی

جنگ زرگـری نمایند تا فــریبند خلق را

اختـیــار خــود نــدارند نــا کسان اجنبی

                                                  آتش مــوهــوم ا فــروزند ، تنـور سازند گرم

                                                  این هـمـه شور فـغـا ن ا ست د رگران اجنبی

رستم د ستان سازند از مخـنث های حیـز

بچـه بی ریشان غـیــرو شاهــدان اجنبی

                                                  چنگ ود ندان می نمـایند ، رگ گـرد نها بلند

                                                  صحــنــه ســازان اجــیـــر وا کـــتــران اجنبی

نیستیم آزاد مــا د ر د ا م استـعـمار اسیر

لاف آزاد ی زنند ا ین نــوکــران اجنبی

                                                  از الف تا یای ا ین ساما نه استعـمــاری است

                                                  ضــد خــــلــق وبـر مفــــاد د شمــنــان اجنبی

نیستیم آ زاد ا سیر ظــلم استعـماری ایم

کـوس آزادی نــوازند د وستــان اجنبی

                                                  مــا ا سیــر چنــــگــل بیـــداد استــعــمــاریئم

                                                  زخـمی صـد تیــروخـنجـر خــونـفـشان اجنبی

ع وغ وکـرزی و ا فــکــار دلالی شا ن

با جهــاد ی کوچــکانند هم زبان اجنبی

                                                 کــرزی ورســول و اسپـنـتــا پیــام آور بــونـد

                                                 از خـــدای پـنـتــا گــــون ووز قــــران  اجنبی

کج پرستان را کشاکش بهرامکان مزید

خود بخود تحریک دارد برمکان اجنبی

                                                 هرزه پویان را گزیری نیست جز تسلیم محض

                                   این جـبـیــن داغ ننــگ وآ ستــان اجنبی

ع وغ بعــد از تعـهد ها مقرر گشته اند

تا برند پیش هو بهو ماستر پلان اجنبی

                                                ع غــرق عیش وعشــرت غ کــوه شــرم به سیر

                                                آمــــد نــــد بــا سنــد ومـــهـــر ونشـــــان اجنبی

راست هرگزمی نیاید ازفریب اند یشه ها

را ستی هــرگـز مپندا ر از کمـان اجنبی

                                                 ای جگر د اغـــد ار بید ا د ، بی نبـرد زند گی

                                                 نیست امــکــان گـــریــز ا زنــا کســـان اجنبی

لطف وامـداد ومـدا رائی ندارند ظـالما ن

ای ستمکش دل بکن ازریزه خوان اجنبی

                                                 سرنگـــون سا زند آخـــر سـربداران د شمنا ن

                                                 چــون "براید ن" باز مــانــد از کســان اجنبی

چون بپا خیزند مــرد م پر غـریـو هـمد لی

می شوند ازگه خورد ن توبه گاران اجنبی

 

18/8/2016

                                       

گروگان کعبه

آن خانه را ظلمت وعصیان گرفته است

آن گــوهــر مقد س ایما ن گــرفته است

د یوا ن بی خـرد ز سلیما ن گرفته است

د زخا نه ای شده که د زدان گرفته است

نا مــرد مـان غــول بیا با ن گرفته است

رهزن سرشته داری کاروان گرفته است

غـا رت حاجیان د ل و جا ن گرفته است

پاسبانی یی حـرم خـدا جــان گرفته است

این ناکسا ن که گنج شایگان کرفته است

ناطور د زد خانه ای سبحان گرفته است

چشم بندی حشم وچــراغا ن گرفته است

پنــدار هــا ی رجمی شیطان گرفته است

سر پنجه ای ستـور ستـوران گرفته است

شیطان رفیق ودوری انسا ن گرفته است

جای حیا ت خــواب پریشان گرفته است

د ر کف مسلمــین ومسلما ن گرفته است

غـفـلت امیـد فـکر شگـوفا ن گرفته است

پیشی زد ه لـوحه ای فرما ن گرفته است

شیطـــان معـجــزات قــرا ن گرفته است

پوستی جا ی مغز د رخشا ن گرفته است

جا ی هزار حرمت و پیما ن گرفته است

د زد کــلا ن منصب سلطا ن گرفته است

درقرن بیست ویک به امعان گرفته است

زین خا نه روح رفته وروان گرفته است

 

شیطان کعبه را به گروگان گرفته است

با نفس کا فــر طینت کا فــر بــوالهــب

آن خاتمی که زیرنگین داشت برویحـر

آن مــرکـــز سکـون که ام البــلاد بـود

صحرا وحشت است پرازدزدودیوودد

رهـزن امیر قا فله ،رهــزن مراد وپیر

اند رمــزاج شیر شتر خــوار بد رگان

آنانکه دین شان همه عیش است زروپول

ا زخون حا جیان نشوند سیر وها بیان

ایمان ود ین طلاوشریعت عیش ونوش

جـا ی برائت حـج وا رشا د حـا جیا ن

شیطان پرستی، حرمت شیطان نابکار

ای د ل مروبه حج که آ ن آستا ن پاک

اسلام ذ لیل وخــوارومنفورعا لم است

غــرق تـوهــم است مسلما ن د رد مند

سردا ری سپــاه خــرا فا ت تیره رای

اسلا م مفـلس است ز پـویا یی و تلاش

ملیارد هــا کتــاب وتحقـیـق وتجــربه

اند یشگی یی نو بکا رست ا ین زمان

جـــز کاغــذ سیا ه نما نده د ر آن ا ثر

طواف سنگ وخاته سنگ سیاه پوش

ملـت همه تجا روتخــد یر به د زدی

الکا فــران آل سعــود برد ه دا ری را

وهابی کعبه رابه گروگان گرفته است

 

 

25/6 2016

 

 

++++++++++++++++++++

 

کاخ های فرعونی

قصرهای فرعونی کاخهای تریاک ا ست             بت نگا را ین د وران اولیای تریک ا ست

سربرآسما ن سود ه وحشت نگا رستا ن              خشت وسنگ این بنیاد ازطلای تریک است

آفتــاب رخشند ه اقـتصا د سا یه ها ست              جلوه ها ی ترکتازی عـرصه ها ی تریاک است

"پرفشانی عشق است رنگ وبوی این گلشن"              نا زوغمـزه خوبان خوش ادای تریاک است

مستی وسروربـزم شوروشعف ا ین مجلس               سازانجـمن سا زان د لــربا ی تریاک است

پیش نماز این دوران داملای کوکناراست                  مقـتـدای خاص وعام مصـلای تریاک است

خواند ه می شود هرسو باچا رده روایت             چون حد یث درسفته سوره ها ی تریک است

فــــرحت د ماغ د ل عطـر نا فۀ کوکنا ر             قـــوت وتــوان د ل بهــنــوای تریا ک است

قاصــد وپیـا م آورتاجـــر دلال گــشتــــه              مهـــربانـتـرازمــاد ردایه های تریاک است

بسته برکمراحــرام روبه قصرسفید است             حـــاجــیــان پـنـتــاگون انبیـای تریاک است

تا نک وتوپ وطیا ره همـه خـاد م راهش           " مستران"عالی جاه خاک پای تریاک است

خرچ جنگ د وسویه اززمین خون آلود              جنگ وکشتن وغـا رت ازبرای تریک است

دین فروش وجنگ آورخادمان افیون اند             صد رمصطبه امــروزپیشــوای تریاک است

خیزگـاه اهــریمن بهــرسلطـه براقـــران              خاک خفـتۀ د رخـون جای پای تریاک است

یا رد شمنان امـروزخیـل لوطی وکـرزی              خصم جــان خــلــق ما مجتبای تریاک است

راه رستن ازبــیداد قعـد ه نی قـیا م آمد               خیـزش چـنیــن دا یـم ا یستا ی تریاک است

تخته سنگ استیلا روی سینه وزمین است              رزم وجنگ آزاد ی غــم زد ای تریاک است

می شوی وطن آزاد د شمنان مقهوراند              خـیــزش وقـیـام خـلــق انـتـهای تریاک است

ای بخــون خــود خفـتـه اژدهای آزاد ی             خیــزش تـرا رایت ســرخ لـوای تریاک است

جمع ما غـریبان راکرده اند به زورپا شا ن

قــــوم پرستی کـا ذ ب ازبلای تریاک است

 

16/11/2009

 

 

برای کرزی وتیم وطن فروشا ن

ای کرزی خبیث به ارگ لانه تا بکی           کشتارخلق ومـرد م فرزان تا بکی

ای مرتجع وناشنو حـرف راستی            خد مت برای مرد م بیگان تا بکی

د رمعبد وطن به عدوعذروا لتجا            درپیش خصم سجده شکرانه تابکی

ایاک نعبد وبه سیه د ل عـد وی غیر           ایــاک نستعــیـن رذ یــلا نه تا بکی

بهررضای خاطرد شمن بصد فسون           ازخــون خلق ساغروپیمانه تا بکی

پروانه سان طواف بد ورشمع ریا          از آه خـلق گـریز وپروا، نه تا بکی

سوگند بنام خلق وطن خوردن ولیک           ازبهــرخصم خـد مت پنهانه تابکی

لاف وطن پرستی ورد زبان وباز           برضد خـلق یورش خصمانه تابکی

برسازغیررقص واتن بام تا بشام            صد عـربد ه ومستی مســانه تابکی

روبه صفت لاشخوری ا زشکا رغیر           وانگه چوشیرغــرش شیرانه تابکی

بنگرکه روزگارچه کرد با وطن فروش             نا مرد می به خانه وکا شانه تابکی

ای نانجیب بترس زپرسان روزگار          اغفال خویش به حیلت رندانه تابکی

ای شاه شجاع وببرک نامرد روزگار             چاکر، به غیرخدمت شاهانه تابکی

 

1/12/2009

 


بالا
 
بازگشت