کابلی

کرزی و تیم کرزی

"غلا مانه ست وزیران رامعشات         میان بند گــان وزیر کــدامست "

به تخـتـه بسته ای صداحتیـاج اند          گراین آزاده است اسیرکدامست

بجمع چاکـران خوش خط وخا ل          د بیـــرو کـارد ان امیر کدامیت

وطن د رخون وآتش غرق ،اینها          خـمـوشند حالت خطیر کدامست

شمــارنفس ونفس د رکـف غیــر          گرا ین تسخیرنیست تسخیرکدامست

معا ش ازغیروجاندارش زاغیار          د گرزولانه وزنجیــــرکدامست

چود لقک عـاشق لباس حیزاست          برای خودپرست تعزیر کدامست

بخواب د ید ن ، بقـران استخاره          هـمـود ردهـــر پلید پیر کدامست

به سکر نوکری غرق وسرافراز         چنین نوکــر منش اجیر کدامست

جهــانخــواران کنند رسوا تقـلب          چنین برهمــگــان آژیـر کدامست

بنام قــوم تفـاخـر لیک هیـهــات           به نزد قـوم چنین زریر کدامست

کنون د زد:د زد بگـیرناطوروشحنه          درین جمع بزرگ جمهیرکدامست

بصد منبــربگفتند عیب وتقصیر         خــــدایا نـزد تـو تکــفیر کدامست

نواخـتنـد کــوس رسوایش بعالم          بهـیــن رسوای عالم گیر کدامست

برین خواب پریشان غیر پیکار

نمی دانم د گـر تعبیر کدامست

زریر= رنگ زرد

ناطور=شحنه نگهبان

18/12/2009

 

 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 

کابلی

 

         دوم اسد

 

    

 

 

بهترین هشتاد کس را سرربود

 

گرگ بیداد ازصف ما د رربود

از کـفش تا با ده ای کــوثر ربود

ساغــرگــلگون ما صرصرربود

رنج سا لها ازکـفش گــوهرربود

روشنی خـواهــان روشنگرربود

گـرچه د شمن از کفش تبر ربود

نـور چشم خــوار وبراد ر ربود

گــرچه سردارهـای سرور ربود

زان شـرارخشم کزین محضرربود

گـر هـزار قطره ای احمر ربور

گـرزکف شمشیرزسرمغفرربود

گرزهاهست گرچه اوخنجرربود

چـلچراغ ها گـرچه آن ننر ربود

زیـن یکـــی بیشی زآن اثر ربود

صدچوسهراب گردش اخترربود

ا رچه لعــل شبچــراغ ازبرربود

خــون نـو ستا ک ما هـد ر ربود

فتنـه ای اینا ن گـل وعـنـبرربود

با ید آموخت ازعـد وبیشتر ربود

تا زکــا م مـا شهــد وشکـرربود

نیست با ک ارنـور از نظرربود

سرفـرازان گرچه ازلشکررربود

تیـــرزن با یـد که ازسنـگرربود

گــرچــه بیـرقـــدار با فــــرربود

زهـــــره ای خـا ین ستمگرربود

باستـم کــشان ببــود ،اگـــرربود

قـــوت د ل قـــد رت جگــرربود

تا که داد از صنف ستمگـرربود

تا زبــد کــیشا ن تـاج ســـرربود

ثقــل آن با زور هــم د یگـرربود

عصرشتروتوکل رزم منورربود

تجـــربه ا زرخ اومعــجــرربود

خـوض وتد بیرنور از قمرربود

ازکف شان قــد رت رهبــرربود

کا وه ها ضحاک خاک بسرربود

خــدعـه ونیرنگ ها مسطرربود

بت پرستی های دون پرورربود

َ

 

سا قی بزم طرب د رما ند ه ش

از می لعـل مـذا ب گـرد ید تهی

بر صد ف توفا ن استبــداد نگـر

خـدعـه ونیــرنگ وبیـداد وستم

بی ودان هرگزمباد بازوی رنج

وای ازآغــوش گــرم ما د ران

بی سری هرگزمباددرصف خلق

دربگیرد قـلب دشمن کیش خلق

سیل توفان خیزگردداشک رنج

نیست باک اردشمنان د رزدوخورد

تیرپشت دشمنان خـواهدشکست

پرفـروغ باد راه مظـلومان خلق

عــلم نجات شورو مستی ها بهم

جـا ودان با د رستـمـان پیل تن

گنج خلق با د پـرغـنا وپـر گهر

یهــر بهتـر یا فـتـن راه نجـا ت

درصف خوددشمنان بایدشناخت

عـلم نجا ت ازالف تا یا خــوا ند

کــام بیـداد گــرتلخ با دا چـومـا

بایدآموخت شیوه ای رزم وستیز

د رنبـرد، ستمکشا ن آ گه شوند

تیراگــرچه می خلد درسینه لیک

رایت آ زاد گــی هـــا بـا د بلنــد

لشکـرایثا رصف ستمکـش است

دست بدست درصف پیکارونبرد

الـله وا کــبــرگـــویا ن خبیث

جمله ستمکش بی صف یک قطار

تکــیه گـاه هــمد گــر ستمکشا ن

جنگ طولانی نگریکروزه نیست

جنگ رها یست اصولش یاد گیر

ازحد یث شیخ مجـوعــلم نجـا ت

خدعه ای بیگانه کثیف پروراست

دشمنان موج سوار، نگـون نمود

خــط قـرمـزبین خـود با ید کشید

خط دشمن ستمکش روشن است

زیرپا با ید نمــود بت وا ره هــا

 

 

 

26/7/2016

 

 

       

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت