سیدموسی عثمان هستی

 

سیدموسی عثمان هستی مدیرمسوول ماهنامه طنزی وانتقادی بینام درتورنتوی آنتریوی کانادا

خربلندقامت جنگهای کابل

ای بیخیرغنی

صلح باقاتلین ملت

 مگرننگ نیست

رحمی بکن به ملت ما

که جواب آیینه سنگ نیست

هرخورشید

صاحب حوصلۀ باز

غنچۀ تنگ نیست

مگرگلب الدین

بکشتارپرندۀ آزاد

یک تفنگ نیست

دینی که گلب الدین میخواهد

 به انسان ننگ نیست

هرکاری که کرده است

 به میهن آثار

جنگ نیست

حرفهای این  خبیث

 نزدتوکودن

پُرازنیرنگ نیست

خون مینوشد

مست میشود

قاتل مردم زرنگ نیست

شک نیست درکاروان جنگ

خریست بلُندقامت

سروگردن شورداد

درسیاست میهن

 درکاروان جنگ

اوزنگ نیست

میخواهدکه تیمورواررود

به قلۀ باپای لنگ وشعل

هرپای شعل توان

سزاوارعزم

تممورلنگ  نیست

هستی ازنوجوانی

تودیدی سیاست

گدی پرانبازی

پروانه هازیاداند

ولی

همه پروانها

 پُرررنگ نیست

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت