وزارت دفاع ملی وفساد    

گرچه فساد اداری درتمام ارگان های دولتی درزمانه های مختلف بطورنسبی موجود بوداما باتسلط دولت معجون صفت تکنوکرات های غربی وطالبان نیکتایی پوش جمع مجاهدین فساد اداری واخلاقی به اوج خودرسید که کشور مارا درصدر کشور های فاسد جهان قرار داد که این  وضعیت سبب شرمساری دولتمردان ماشده اما به خود نمیگیرند بی خیال با فکر آرام به فسق وفساد خود ادامه داده اندگویا هیچ فسادی نکرده اند ویا فساد حق مسلم شان بوده خودرا وارث بالاستحقاق ارتشا ,اختلاس وفساد اخلاقی  دانسته وهیچگاه خودرا مقصرفکرنکرده وجز اخلاق خود میدانندکدام خجالت وشرمندگی راهم  بخود نمیگیرندکه این وضیعت درتمام وزارت خانه ها,قوماندانی های مرکز وولایات,محاکم عدلی وقضایی,دادستانی ها,والی صاحبان ومعاونین شان وارگان های امنیتی بیداد میکندووزارت محترم دفاع ملی هم ازین فسادخجالت آورمستثنی نبوده به شیوهءشدیدتروزرنگانه وظریفانه تردست به ارتشاء,اختلاس ودزدی صورت پذیر میباشد.طوریکه خودم شاهدبودم دردودوره ریاست کادر وپرسونل (پیژندوال)وزارت  محترم دفاع ملی جناب جنرال صاحب عبدالله خان درجابجایی کادر ها هم به حساب روابط قبیله وی وهم به اساس معاملات پولی بیعدالتی های فراوانی صورت گرفت چوکی های پردرآمد(لوژستیک,خریداری,روغنیات,البسه,تدارکات,تعلیم وتربیه,قوماندانی های تولی ,کندک, لوا,فرقه الی قول اردو)قیمت های معین دالری دارند.همچنان بخاطر ترفیعات بست ها فروخته میشوند تا افسر مجبور شود بست رابخرد درغیرآن ارتقاوترفیع نمیکند ودر ماده تقاعد برابر میشود البته هربست نظربه معاش قیمت متفاوت دارد(بسیار کم است که خدایی بست داده شود روابط هم رول خودرا داشته ازپرداخت پول معاف شده میتواند).

  تبدیلی ها ازقطعات اطراف بمرکز هم به اصطلاح آنها خرچه دارد.قانون روتیشن هم غیرعادلانه تطبیق میشودبگونه مثال: دوره خدمت را سه سال به اطراف ومرکز تعین کرده بودند ولی اگر یک بیواسطه سه سال را درمرکزخدمت کرد فورن بنام روتیشن به قطعات  اطراف تبدیل میشود(روتیشن) اما بیسار بیواسطه هایی اند که بالاتر از ده سال را درقطعات اطراف سپری کرده اند ولی مفت تبدیل نمیشوند ما که منحیث هیاءت های کمپلکسی  به قطعات اطراف میرویم همین شکایات افسران وبریملان مااست  جهت رفع مشکل لیست های شانرا بمرکز آورده مقامات ذیصلاح راتسلیم مینماییم  (لیست ها موجود است) اما درباطله دانی ها انداخته میشد ومشکل را هیچ مقامی نمیخوانن.برعکس واسطه داران اگرسه سال را دراطراف سپری کنند(آنهم مدت زیادی را بنام خدمتی در مرکز میباشند)سه سال درروی کاغذطورخیالی دراطراف گویا خدمت کرده ازبرکت قوم وخویشاوندخودویاهم روابط دیگربمرکز تبدیل میشود(لیست ها موجود است).

تخنیک رشوه ستانی هم بسیار پیچیده ومغلق شده است برای اینکه  گرفتار نشوندطوریکه راشی ومرتشی یکدیگر را رودررو نباید ملاقات کنند وهمدیگر را ندیده اند نفرسوم پول را گرفته به بانک در اکونت شخصی خودش یا اعضای فامیل محترم می اندازد وکاغذ بانکی را  میآورد بعد اجرات میشود.هرمدیریت که پول میگیرد جمع نموده به قدمه بالاتر خود حق داری میکند درغیرآن ازین بست تبدیل خواهد شد بنام اینکه به شرایط عیار نیست.دربخش روغنیات هم فساد گسترده قابل ملاحظه است که من دیده ام.شخص مسءول ازچندین طریق عاید دارد یکی اینکه از استحقاق هرموتر 5لیتر کمترتوزیع نموده اگر 100 یا 500 موتر را روزانه تیل توزیع کرده یک عاید قابل ملاحظه را کمایی کرده حق قدمه بالاتر یا آمر نزدیک هم درین سرمایه بادآورده حفظ است.وهم یک مقدار تیل دزدیده شده را باجورآمد همرای یک تعداد دریوران درتانکی اضافه انداخته در تیل فروشی های بازار بفروش میرسانند حق شان محفوظ است تقسیمات معلوم بوده جنجال ندارد واگر مسءولین کشف همان منطقه که تیل ازبین موتر بفروش میرسددیدند حق اوراهم میپردازند .محاسبه وثبت وقید اسناد را درست میکنند.

 دربخش لوژستیک,خرچ خام,میوه,ترکاری,گوشت,روغن,برنج,چای,بوره,چوب یاگاز(محروقات)هم جورآمد ها موجود است ازهرقلم اجزای ذکرشده حق خودرا طور نقده از قراردادی محترم اخذ میدارند ومصارف اسناد را خوب محاسبه نموده قید وثبت اسناد درست است ازین مدرک هم یک مقدار پول قابل ملاحظه پیدا وپناه میشود وقدمه بالاتر حق دارد وحقش محفوظ برایش بدون تشویش میرسد بگونه مثال یک قطعه 1200کیلوگرام گوشت درتابلو حواله داردآنها 1000کیلوگرام را به قطعه می آوردن محاسبه وفورم را صحیح قید وثبت ومحاسبه می نمایند200کیلوگرام که باقیمانده آنرا بالای قراردادی گزاشته درموقع مناسب قیمت آن مقدارگوشت را نقد اخذ مینمایند یعنی ازین یک قلم روزانه به همین مقدار پول نقد پیدا وپناه دارند ازدرک بورجی های برنج وبوره وقطی های روغن همینطور ..ازدرک فروش ادویه طبی,ازدرک خریداری اجناس بخش تدارکات وخریداری هم جورآمد ها وجوددارد تا به یک نرخ خریداری ودربل تغیرات آوده میشود... ازهمین سبب است طوریکه دیده میشود اگر افسری چند سال را درین بست پیدا وپناه خدمت کرده صاحب دوسه حویلی ,موتر,طلا,پول های گورکی ,اولاد ها درمکتب ها ودانشگاهای شخصی,لباس های لوکس وافتخارآمیز را صاحب شده اند  درمحافل عروسی با افتخار نمایش میدهند , از موتر های رنجر دولتی استفاده شخصی نادرست مینمایند وجنرال صاحبان اکثرشان دارای بیش از چند  حویلی لوکس حتا مالک های بلند منزل ها شده اند(به استثنای یک تعداد کم که پاک اند پیش روی ایشان دیوار محکم آهنین باد که شریف اند).

وکسیکه پاک باشد نه خورد وندهد نمیماند باید خودرا باشرایط عیار کند.افسران اردوی سابق که دران وقت متعهدبودند که رشوت نخورند حالا آنهاهم میخورند زیرا دوره سرمایه داری است اگر نخورند دوام درچوکی نمیکنند حالا آنها هم میخورندبخاطری که بست هارا درمقابل پول خریده اند.

درزمان دوره اول پیژندوالی  جناب جنرال صاحب عبدالله خان(فعلا کاندیدوزیردفاع) یک زمینه پر درآمد دیگری برای فاسدین پیژنتون وزارت محترم دفاع ملی مساعد ساخته شد وآن اینکه:  ازطرف مقامات ذیصلاح وزارت دفاع ملی اوامر صادرشد که تذکره های تابعیت افسران ازاعتبار ساقط وصرف دفتر ذاتیه افسر اعتبار دارد زمینه را برای استفاده نامشروع اشخاص استفاده جو مساعد ساخت..درینجا مدیریت های قسم های مختلف دربرابر پک مقدار پول دفترذاتی افسران راطبق دلخواه افسردست کاری نموده درسال تولد تغیر وارد میکردند تا چندسال دیگر تقاعد شان به تعویق افتیده ومعاش اخذ بدارند که درین قسمت بسیار اشخاص ازسن حقیقی جوانتر و تاچندین سال دیگر تقاعدنمیکنند واگرکسی را بخواهندتقاعدبدهندهم میتوانند سال تولد شانرا پیشتر میاندازند قبل از وقت بنام کبر سن به تقاعد سوق میشوند من افسری را دیدم که زیر سن 40 بنام کبر سن به تقاعد سوق شده وقتیکه تذکره خودرا نشان میدهد درجواب برایش میگویند تذکره مدار اعتبار نیست نظر به امر نمبر چند...مقام..برعکس همین حالا بالاتر ازسن 65,67,68 وحتا 70 ساله هم درادو است که به تقاعد سوق نشده اند بخاطری که پول داده ودردفترذاتی شان سال تولد شانرا خورد ساخته اند(تذکره فاقداعتبارشده).

فساددیگری که درین وزارت درزمان ریاست جمهوری  جناب جلالتمآب اشرف غنی  با سرپرستی جناب استانکزی صاحب شکل گرفت این بود که افسران متعلق به قوم احمدزی اکثرچوکی های پردرامد وحساس را نصیب شدند وهم هدایت دادند تا احمدزی ها بدون بست ترفیع کننددرحالیکه تعامل به عموم افسران طوری است که بدون بست ترفیع بالاتر ناممکن بود افسرانی موجوداند که تا ده سال را دریک بست باقیمانده وترفیع نکرده انداما احمدزی ها ترفیع کردند نجیب احمدزی جنرال شد بدون بست.چوکی های خوبتر پردرامد به عبدالنبی احمدزی,محمدنبی احمدزی ,گلنبی احمدزی  واحمدزی های دیگر...

  یک تعداد قوماندان ها که چوکی را درمقابل پول تصاحب شده اند در قطعات اطراف جنگ را خوب مدیریت کرده نمیتوانند حتا مهمات را بفروش میرسانندوپوسته را درمقابل پول بدشمن تسلیم میکنند وسبب تلفات سربازان میشوند.درجنگ  چندماه قبل هلمند سربازان که درمیدان محاربه شهید شدند واجساد شانرا کشیده نتوانستند راپور غلط دادند که این سربازان فرار نموده اندکه حقوق شهید هم درین جا پامال شده به بازماندگان شهید هیچ نوع حقوق داده نمیشود که این راپور غلط یک ظلم آشکار برای فامیل شهید میشود خون خورا ریختاند پاداشش چنین شد.

رسیدن به رتبه جنرالی چه معاملات پشت پرده  وزدوبند هایی خصوصی  که صورت میگیرد حیرت انگیز است فساداداری وفساد های اخلاقی همه دست به دست همداده تابه آرزوهای دیرینه میرسد روابط قومی وقبیله وی حلقات فاشیستی همدرفساددخیل است.

 درقسمت بورسیه های تحصیلی بخارج کشور ازطریق این وزارت هم فساد گسترده جریان دارد.بامید اصلاح این نابسامانی ها.   دگروال .ع.غازی ازقرارگاه وزارت دفاع ملی.

   فساد دیگری که وضاحت قابل ملاحظه میباشد این است که درریفورم کارگران ویا صفاکاران اجیر که به درجه اجیر ملکی درمقابل معاش 6000 یا 7000 خدمت میکردندبه اساس فیصله مقامات ذیصلاح به رتبه معدل سربازاردوی ملی ریفورم شدند تادر معاش شان افزایش بعمل آید زمینه ارتشاء برای استفاده جویان بازهم مساعد شد کارگر بی پول سال ها انتظار ریفورم را داردجالب تر ازهمه اینکه کارگرملکی را ریفورم به نظامی نموده طوریکه خود کار گر از ریفورم خود تا سال ها خبر ندارد درحالیکه چندین سال قبل ریفورم معادل نظامی شده امتیازات معاشش از6000یا7000 به 14000 افزود گردیده ولی به این کته گوری اشخاص صرف همان معاش ملکی کارگری (6000 یا 7000)قبلی را برایش پرداخته وسال های متوالی باقیمانده پول ریفورم شده به جیب چند نفر استفاده جو  افتیده است تااینکه کارگرشکایت کرده که چرا درین چندین سال انتظار ریفورم معادل نظامی نمیشوم بعد ها افشامیشود.

همچنان در زمان تصدی ایشان درسمت پیژندوالی به اساس روابط ویا هم پرداخت پول یک تعداد افسران وبریملان به اساس ترتیب اسناد جعلی دریک مسلک که تحصیل آنرا نداشته ریفورم شده اند بگونه مثال شخصیکه فاکولته فارمسی راخوانده وفارمسیست است دربست داکتر طب بنام داکترچوکی وامتیازفارغ اتحصیل فاکولته طب رامیگیرد درحالیکه فارمسیست است(به اساس روابط با جناب ایشان...).

درجای دیگری دیدم که انجینرتانک دربست داکترطب تعین بست درتشکیل جابجاشده که دربخش طبابت مسلکی نمیباشد ولی نظربه روابط بست داکترطب را گرفته که درین رشته هیچ کاری را پیش برده نمیتواند ودرجابجایی کادر ها بیعدالتی صورت گرفته است این وضیعت سبب دلسردی یک تعداد شده وهم در اجرای کار های مسلکی سکتگی بوجود می آید. گفته میشد که درزمان جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع وقت معاینات بایومتریک افسران وخوردضابطان اردوی ملی تکمیل شده وبدسترس طالبان قرار گرفته مسافران را که از موتر ها درشاهراها پاین میکردند ومعاینه بایومتریک نموده درصورتیکه منسوب کزارت دفاع ثابت میشد جابجا به قتل میسانیدند که ازطریق این وزارت به دست طالبان سپرده شده یا گرفته اند یا ازطریق منابع خارجی بدست آورده اند بلاخره در حادثه 31 می 2016 که مسافرین را از شاهراه قندز ازموتر ها پایین ومعاینه بایومتریک نمودند ویک تعداد را کشتند ودیگران اسیر اند آن آوازه را به حقیت تبدیل شد که خیانت بزرگ درحق افسران وخورد ضابطان صورت گرفته است.

درقدیم گفته بودند که: ظلم بیحد رژیم پادشاهی رابیبین.....کشتن مارانظرکن وبیگناهی را بیبین .ع.غازی افسرقرارگاه وزارت دفاع ملی.ج.ا.ا.

بااحترام

کارمند وزارت دفاع

 

 


بالا
 
بازگشت