نامه وارده

علایم سوء مدیریت در پشتنی بانک

هموطنان عزیز:

پشتنی بانک که در گذشته ها بنام پشتنی تجارتی بانک یاد می گردید یکی از بانک های خیلی ها سابقه داردرکشور است که دردوره های سلطنتی یکی از بانک های با اعتبار کشور بشمار می رفت.

این بانک برعلاوه اینکه تعداد کثیری از مشتری ها را با خود داشت ، در دهه های گذشته سهولت های زیادی را برای حفظ و نگهداری سرمایه ها و اندوخته ها برای تجار و مشتری های انفرادی اش فراهم کرده بود.

یکی ازسهولت های که این بانک در گذشته مبتکرآن بود چک های سفری بود که که هموطنان ما را نه تنها درجهت انتقال پول بشکل مصوون از یکجا بجای دیگر کمک می کرد ، بلکه در مسایل انتقالاتی و خرید و فروش و خاصتا" کریدت های تجارتی و سرمایه گزاری ها نیز کمک می کرد، وهرمشتری می توانست با این چک ها بدون تشویش معاملات پولی شانرا در داخل و خارج از کشور انجام دهند .

 اما با تآسف و تآثر که این بانک سابقه دارباهمه داشته هایش بنا برنا هنجاری های که در کشور رونما گردید برای مدتی زیادی ازفعالیت باز ماند، ولی با درنظر داشت سوابق نیکی که داشت توانست بعد ازسال 1391یکبار دیگر توجهء دولت وهموطنان راجلب وبار دیگربه فعالیت آغازنماید. با وجودیکه در طول چند سال بعد از ایجاد حکومت موء قت ، انتقالی و انتخابی فعالیت های را شروع نمود ولی نسبت سوء استفاده های مسؤولین و بمیان آمدن بعضی بانک های خصوصی فعالیت چشمگیری نداشت .که بعد از ور شکست شدن کابل بانک و تشویشی که برای هموطنان با موجودیت فساد گسترده وسوء استفاده ازاندوخته های مردم در بانک های خصوصی ایجاد گردید این بانک منحیث یک بانک دولتی توانست یکبار دیگر توجهء قسمی هموطنان راجلب و بتواند در مدت یکی دوسال فعالیت هایش را گسترش دهد .

اینکه درین اواخر چه انگیزهء باعث شده تا به تدریج از اعتبارش کاسته شود معلوم می شود که سوء مدیریت وعدم  مقاومت دربرابرسبوتاژمافیای اقتصادی بوده که نگذاشت رهبری این بانک طوری که لازم بود باید کار می نمود ورشد می کرد . یکی ازین نا هنجاری ها فیصله قبلی رهبری این بانک بود که معلوم می شود نسبت مشکلات سوء مدیریت و عدم استفادهء مطلوب از اندوخته های دست داشته که طورشاید و باید ازآن استفاده می نمود بشمار رفته که آن فیصله یکی پائین آوردن تکتانه به دو دردصد و سه درصد و دیگری شروع سال مالی از ماه قوس بود که خیلی هم برای مشتریهایش ناگوار تمام شد.اگرچه در ظاهر امربرای بانک یکنوع بهره کشی از اندوخته های هموطنان تلقی گردید ، ولی در واقعیت امر ضربه ء بود که به این بانک و فعالیت رو به رشدش وارد گردید .در این روزها بازهم این فیصلهء قبلی تکرار وبا پایین آوردن تکتانه در چنین شرایطی که بانک های دیگردرازدیاد آن تلاش دارند به یقین باعث خواهد شد تا در عوض اینکه رهبری این بانک را از بی کفایتی و سوء مدیریت نجات داده و در جلب بیشتر هموطنان و تجار کمک نماید ضربهء مهلکی بر پیکر این بانک وارد گردد.

 این را همه می دانند که اکثریت از هموطنان ما با همه نا مشروعیت های که وجود دارد برای استفادهء مصوون از اندوخته های شان بیشتر به بانک ها مراجعه نموده و می خواهند هم پول های شان محفوظ باشد و هم از آن چیزی بدست آورند تا مشکلات اقتصادی شانرا مرفوع نمایند. ولی فیصلهء این بانک بار دیگربا تخفیف در اندازهء تکتانه درچنین شرایطی کاملا" نا درست و فیصله است که این نگرانی را بار می آورد که شاید دست مافیای اقتصادی برای ور شکست نمودن این بانک در وادار نمودن رهبری این بانک به چنین تصمیمی دخیل باشد و باعث گردد تا نگرانی هزاران هموطن مارا به خاطر ورشکست شدن بانک فراهم نماید و بار دیگر مشتری های محدود این بانک برای خروج اندوخته های شان شتاب زده شوند..

نویسنده از وزارت محترم مالیه ، هیآت رهبری و سایر سهم دارانیکه در تصمیم گیری این بانک نقش دارند تقاضا می نمایم تا ازین تصمیم جلوگیری و نگزارند تا حقوق یکسالهء مشتری ها تلف و این بانک با همه سابقهء نیکی که دارد ورشکست شود. در غیر آن شما شاهد بزرگترین ضربه ء به این بانک سابقه دار خواهید بود. باعرض حرمت

 


بالا
 
بازگشت