مهرالدین مشید

 

آقای مشوانی چون قوچ مست در میدان می دوید و وکلا طنابش را کش می کردند

 

مجلس برای اعادهء حیثیت خود باید  بر اخراج آقای مشوانی از مجلس فیصله  صادر کند

 

جنجال ها در مجلس نماینده گان افغانستان امر تازه یی نبوده است. این مجلس هر از گاهی شاهد بوتل جنگی ها و حمله های لفظی بر یکدیگر بوده است و اما حملۀ فزیکی بر یک وزیر و منشی این مجلس پیشامد تازه یی است که مردم افغانستان را شگفت زده گردانیده است. از سویی هم بی کفایتی و ضعف مدیریتی در حکومت افغانستان به مثابۀ پدیدۀ شوم بوده که از حکومت های پیشین به حکومت کنونی به میراث مانده و با تاسف که در این حکومت فربه تر شده است و چون کابوسی بر تمامی اداره های دولتی و ارکان سه گانۀ آن سایه افگنده است. از همین رو بوده است که حکومت های افغانستان از یک و نیم دهه بدین سو در فساد اداری و ناکارایی در صدر فهرست کشور های فاسد و بیکارۀ جهان قرار گرفته اند.  افزایش فساد در اداره های دولتی سبب شده تا تمامی برنامه های حکومت از سال های گذشته بدین سو ناتمام باقی بماند و پروژه های انکشافی آن عملی نشود. این در حالی است که بیشترین وزارتخانه ها حتا نتوانسته اند، پنجاه درصد بودیجۀ انکشافی شان را به مصرف برسانند. این موضوع هر از گاهی جنجال ها را میان مجلس و  حکومت بوجود آورده است. در نشست روز چهار شنبۀ گذشتۀ مجلس نماینده گان که در پیوند به عدم تطبیق درست پروژه‌های انکشافی برگزار شده بود و وزیران مالیه، انکشاف دهات و فواید عامه برای استجواب به مجلس خواسته شده بودند.  شماری از نماینده گان در نشست استجوابیه روز چهار شنبه از بی کیفیت بودن شماری پروژه‌ها انتقاد کردند و خواستار تطبیق پروژه‌های انکشافی نیمه تمام شد و گفتند که"چهار ماه سال مالی گذشته است و تا حال کار پروژه‌ها و تدارکات آغاز نشده‌است، در حالی که پروژه ها سه و چهار سال پیش آغاز شده اند.  اکلیل حکیمی وزیر مالیه کار شماری وزارتخانه ها را انتقاد کرده و گفت که مصرف شدن ۵۵ درصدی بودجه انکشافی در سال گذشته قابل قبول حکومت نیست و باید این رقم در سال روان به ۸۰ درصد برسد. غلام سخی مشوانی نماینده مردم کنر در ولسی جرگه، پس از  قطع صحبت هایش، عصبانی شده و عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه و نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات را مورد حمله قرار داد. اما این حرکت نماینده ولایت کنر، اعتراض تندی نصیر احمد درانی وزیر انکشاف دهات را نیز به همراه داشت. آقای درانی گفت: خطاب به مجلس گفت که با بی صبری کامل انتظار فیصله شما در این راستا هستم. وی افزود که آقای مشوانی سه سال یک پروژه را در کنر به گروگان گرفته بود و در ضمن خواستار مقرری‌ها در وزارت انکشاف دهات بود که همواره با مخالفت من روبرو شد. " ظاهر قدیر پس از معذرت خواهی از وزیر انکشاف دهات و خواستار برخورد مطابق به اصول و وظایف داخلی این مجلس با او شد. بر بنیاد اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، هرگاه اعضای آن به هیئت اداری و مهمانان اهانت کنند، برای عضو حمله کننده، مجازات محرومیت از اشتراک در این مجلس برای یک روز، ده روز و حتی یک سال، در نظر گرفته شده‌است و این حکم پس از تأیید دو ثلث اعضای این مجلس، اجرا میشود.

حادثهء روز سه شنبه مورخ 25 حمل در مجلس نماینده گان ثابت کرد که هنوز زود است که انتظار نهادینه شدن فرهنگ پارلمانی را در کشور داشت و امیدی به تقویت نهاد های دموکراسی در کشور داشت. حملهء فزیکی یک قانونگذار به نام مشوانی به جان وزیر انکشاف دهات نشان داد که قانون گذاران در کشور برای شکستن قانون و زیرپایرنمودن آن از دیگران پیش تر اند. هرچند حملهء آقای مشوانی به آقای درانی نخستین حملهء یک وکیل نیست؛بلکه پیش از این نیز افراد وکلا و خود شان بر مردم حمله کرده بودند. چنانکه افراد ملاتره خیل در چنداول مردم عام و کسبه کاران را مورد حمله قرار داد و به همین گونه چند روز پیش افراد یک نمایندهء مجلس بر یک افسر پولیس حمله کردند. مردم فکر می کردند که وکیل ها در بیرون از دید کمره ها جرات حمله بر مردم عام را دارند و اما رخداد آنروزی مجلس نشان داد که شماری از اعضای مجلس حتا به کم ترین ارزش ها و اساسات فرهنگ پارلمانی وفادار نیستند. حملهء این وکیل به وزیر در واقع حمله بر ارزش های پارلمانی و فرهنگ جوان دموکراسی در کشور است .حمله از سوی یک عضو نمایندگان در داخل مجلس در مقابل چشمان اعضای مجلس و کمرهء رسانه ها میتواند گویای بدترین رخداد در مجلس نماینده گان کشور باشد. مچلس باید هرچه زودتر برای اعادهء حیثیت خود اصول وظایف داخلی را تطبیق و این وکیل را هرچه عاجل از مجلس اخراج کند. خوشبتختانه که رییس مجلس مشوانی بدمعاش را دوبار از مجلس بیرون کرده شد و تصمیم برآن شد که هیات اداری مجلس روی سرنوشت مشوانی تصمیم بگیرد. امید که هیات اداری مجلس براخراج مشوانی از مجلس فیصله کند تا باشد که چنین گسناخی و جسارت از سوی هیچ نماینده در داخل مجلس تکرار نشود

راستی که مشوانی نمایندهء مردم کنر نه تنها موازین و ارزش های پارلمانی؛ بلکه ارزش های اخلاقی را به گونهء بیرحمانه یی زیر پای نهاد. مشوانی با این عمل خود حتا آبروی آنانی را زیر سوال برد که به وی اعتماد کرده و برایش رای داده بودند. آقای مشوانی باید سخت مجازات شودتا فرهنگ مجازات و مکافات در مجلس نماینده گان احیا شود و دست کم در آخرین فصل کاری اش نزد مردم سفید روی شود؛ زیرا در مجلس زیاد اند آدم هایی که با استفاده از مصوءونیت پارلمانی تخطی های آشکار از قوانین کشور کرده اند. عمل مشوانی مجلس کشور را وارد فصل تازه یی از بدمعاشی کرد، هرچند در گذشته اعضای مجلس با بوتل ها و بوت ها بر یکدیگر حمله کرده بودند و اما وزیران تا کنون از حمله های فزیکی شان درامان مانده بودند. از رویکرد غیر قابل انتظار مشوانی بروزیر انکشاف دهات معلوم می شود که او عقدهء کلانی نسبت به او دارد که ممکن به خواست او تن نداده و از معامله با وی اجتناب کرده است که او با استفاده از فرصت وی را مورد حملهء وحشیانه قرار داد و فکر کرده که حملهء فزیکی بروزیر هم شامل مصوءونیت از قوانین کشور است. باتاسف که پارلمان افغانستان از پیشینهءچندان خوبی برخوردار نبوده و شماری از اعضای آن متهم به کمیشن کاری، سوء استفاده از وظیفه، معامله گری ها و اخذ رشوت از وزیران متهم اند و آقای عبدالرحیم  ایوبی  باری خواست تا ۶۵تن از نماینده گان رشوت خوار و معامله گر را افشا کند و اما به دلایل نامعلوم و سنگ اندازی شماری از وکلا او موفق به این کار نشد و وی هم تا کنون از افشای آن فهرست خودداری کرده است. آقای مشوانی با حملهء فزیکی به جان وزیر انکشاف دهات برالقاب پارلمان افزود و در فهرست آن رویکرد بدمعاشی و داکوگری را نیز اضافه کرد.

شگفت آور این که مشوانی تنها آقای درانی را مورد حمله قرار نداد؛ بلکه او پس از حمله بر آقای درانی بر منشی مجلس نیز حمله کرد؛ زیرا او مایک اش را قطع کرده و برایش فرصت نداده تا فحش بگوید و دو دشنام بدهد. آقای مشوانی در حالی منشی مجلس را مورد حمله قرا داد که شماری از وکلا به دنبالش روان بودند و یکی از دست اش کش می کرد و دیگری شانه را می گرفت تا مانع حمله های این کودک لجباز و لجوج و در ضمن سرکش شوند. آقای مشوانی هم چون قوچ مست و شاخ زن که گویا چندین میدان را فتح کرده بود و با بدمستی تمام هار شده بود و شماری وکلا طتابش را به سوی خود می کشاندند تا از بدمستی هایش اندکی کم کنند و احساساتش را فروکش نمایند و اما آقای مشوانی برعکس بیشتر شتاب می کرد تا او را بگذارند و به قول معروف حریفان خود را خوب چت کند؛ اما از وضعیت آقای مشوانی معلوم بود که او نه چندان رستم پهلوان معرکهء نبرد است که با عبور از" هفت خوان" رستم کوره راهان دشوار را برای خدمتگذاری به مردم بگشاید و یا با وار کردن سیلی بر روی وزیر دغدغه یی برای رنج مردم دارد تا دست کم اندکی این لاقیدی های او را توجیه کرد. در حالی که به گمان اغلب چنین نیست و اگر عصبانیت آقای وکیل سره و ناسره شود، در آخر معلوم خواهد شد که دردی برای شکم خود دارد ؛ بلکه منفعت گرایی کاسهء صبر او را لبریز کرده بود و آبرویش به بهای سیلی زدن بر روی وزیر از کاسه بیررون ریخت و به قول استاد وزیرالدین آشکار شد که ظرفیت اش کمتر از "انگشت دانه" است و هرگز تاب قطره یی از بحر را در کوزهء وجود خود ندارد.

آقای درانی هم که خود را در برابر عمل انجام شدهء مشوانی یافت و توهین آشکار او را به بهای از دست دادن آبرو تلقی کرد و ناگزیر به واکنش شد و چیزی را به سوی مشوانی پرتاب کرد و هرگاه چنین هم نمی کرد. این معنای ”پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش" را داشت و بیشتر از آن سکوت و بی تفاوتی هم به قول معروف قمار بود؛ اما معلوم می شد که آقای مشوانی کپ های دیگری هم به گفتن داشت و پس از آن که گروپ امنیتی او را از مجلس بیرون کرد و و خود را از چنگ آنان رها کرد و به سرعت وارد تالار شد و کارت سرخ خود را بر رسم اعتراض بلند کرد و اما گروپ امنیتی او را به زور از تالار بیرون کرد. پس از آن که آقای مشوانی با کارت سرخ اش از تالار به ببرون افگنده شد. نشست مجلس دوباره آغاز شد و اکلیل حکیمی وزیر مالیه در خطاب به مجلس گفت که اصول وظایف داخلی تان را بر آقای مشوانی به اجرا بگذارید. مجلس با انتقاد های تند شماری از اعضای مجلس از آقای مشوانی ادامه یافت و یکی از نماینده گان گفت که یک وکیل مجلس را توهین کرد و تا امروز از مجلس اخراج شد که هدف اش ملالی ج.یا بود و او پارلمان را طلیله خانه تشبه کرده بود.  دیده شود که هیأت اداری مجلس در مورد مشوانی چه تصمپیم خواهد گرفت و آیا نشست هیأت اداری مجلس هم نمادین خواهد بود و به قول معروف "نه چرکی خواهد بود و نه پریکی" و موضوع را به نفع مشوانی در آرشیف اداری مجلس پوپنک خواهد زد؛ اما مردم افغانستان از مجلس توقوع دارند که در مورد مشوانی تصمیم لازم و قانونی را اتخاذ کند؛ زیرا عمل ناشیانۀ  او آبروی مجلس نماینده گان را زیر سوال برده و مجلس برای اعادۀ حیثیت خود ناگزیر است تا در مورد او قانون را تطبیق کند. یاهو

 

 


بالا
 
بازگشت