عبدالرووف  ليوال

 

لجن زار سیاست

چقدر متعفن است این لجن زارسیاست , دروغ , فریب , بی ایمانی – لول خوردن چون ماش – سفیدرا سیاه گفتن وسیاه راسفید ساختن همه سیاست است .

پای ماندن برگلوی مستعضفان – حرام خوری – چشم پوشی برتمام تعهدات واقوال خودو بلاخره هر افتضاح سیاست است .

مثالهای تاریخی :

زندانی ساختن پدربمنظوراقتداروسیاست مانند اورنگ زیب درهند .

کور نمودن اقارب نزدیک جهت حکمروایی وسیاست , خاندان سدوزایی درافغانستان.

بافشاربالشت (بور)کردن نفس ازاستاد ورهبرخود بمنظورسیاست وسلطه بردیگران.

نخست افتخارکردن به شمولیت درلست سیاه – وبعداٌسرنهادن به دساتیرصاحبان همان لست سیاه .

تمام حقوق بشر وسیما سمررادوپیسه ساختن سیاست است .

نمیدانم ایمانداری اسلامی که بزرگترین جهاد (قیام علیه ظالم ) دانسته شده , کجاست   .  تولعنت به این سیاست .

بورکردن بمعنی( کشیدن ) اصطلاح برادران هزاره ی ما .

عبدالرووف لیوال .

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت