عبدالرووف  ليوال

 

بوی متعفن انقلاب زرد

انقلاب نارنجی ایکه دوسال قبل به پاایستاد ، با قطع شدن چندریشه ی بزرگش آهسته ، آهسته کم آب شده وفعلاٌ رنگ زرد مشابه به چتلی بخود اختیار میکند ، باکتریای مضر(سومکا ) و(خزعبلات) دارد آنراپوسیده تر میسازد .

انقلاب درلسان عربی به معنی معکوس وچپه شدن میباشد .

مردم ما ازکلمه ی انقلاب بسیار بد میبرند حتی اگر انقلاب اسلامی هم باشد .

زیراهمین انقلابات بود که به سرنوشت آنهابازی نمود وامروز از بدبخت ترین انسانهای روی کره ی زمین محسوب میشوند .

مردم ما که زمانی شریف ترین مردم جهان بودند (آریا) اصیل وباشان وشوکت .

امروزبی شرف ترین مردم گیتی هستند ، ( حوصله) هیجانی نشویدمرا به کفر نگیرید ، به دودلیل آتی :

شهروندان درجه یک و2بخاطر بی شرف اند که غرق درفساد تنظیمی دولتی هستند .

شهروندان درجه 3و4بخاطربی شرف اند که نه خانه دارند ونه هم نان و به خاطرفساد رواداشته ی کتگوری اول عزت وشرف هم ندارند ، هرسال مقام اول رادرمفسود شدن احراز میدارند.

فکرتان باشد که من از جمله ی بیشرفان کته گوری دوم هستم .

مراببخشید ! زیرامن سخنم رامقدم وموخرکردم مانند سخن مرحوم استاد غفار کاکړکه فرمود { میکنم مادرت را .....صبح وشام دعا )

ولی متیقن باشید که خداوند (ج) دعای بی شرفان کته گوری دوم را، روزی مستجاب خواهد کرد زیرا گفته اند:

( آه مستعضفان سخت گیرد     +  بسی را زتخت وبخت گیرد  )

ارادتمند شما -  عبدالرووف لیوال

 

 


بالا
 
بازگشت