خوشه چین

 

گفتمش

 

گفتمش ای بی تمیز،میان قلب تو،مملو ازخون،سیااست

گفتا که این خون سیا نیست خواست آرزوارمان من است

گفتمش رحـــم به خلق عالم کن مـــردم نکش دشمن بکش

گفت کشته بودم بازهم میکشم چهار،روزه دوران من است

این مجاهد،طالب،القاعده،داعش،دولت موجود هریک بنوبه

دردستم مهارگشته اند هرزمانی بخواهم سنگ پلخمان من است

کــارماکیـــاوالیستـــی همیـــن بوده جمع ســـادیست زمـــانه

جنگ دوم جهان((زمان)) اثبات((هتلر))وعثمــان مــــن است 

((خوشه چین ))ترسم ازین است،که بازبخوانم فاجعه هیروشیمارا

خدا!این خلیفه زمین بنده ای نادان ویران گر،کون ومکان من است

به استثنای ترکان عثمانی

هرامپراتور درین سرزمین دارای آسمان((آبی وآفتاب طلایی))سرزمینی که ازآسمانش مهرمی تابید،اززمینش عشق میدرخشید،انسانیت،فضا ومحیط اش راعطرآگین می ساخت.

سیل آسا آمدند.ملخ گونه حمله ورشدند.تاراج کردند،زدند کشتند.کنیز وبرده گرفتند.زبان را بریدند به حیث سرزمین گنگه نام ماندند.با آنکه آمپراتوری تورکیه هم استعداد خودرا داشت.مردمان بومی اریایی اصیل شمال وجنوب هندوکش را به سمت کوه ها متواری ساختند.

ازخود خوبیهای بجا گذاشتند.دورۀ سلطان محمودغزنوی،دوره بابرشاهان. بازبان خود مردم حاکمیت کردند.نه اینکه حاکمیت کردند.بلکه در رشد وتوسعۀ زبان وادبیات تاریخ بی مثال نوشتند.

اگردرخانه کس است همین مثال پایین بس است.  

به زورهدف را نمیتوان به کرسی نشاند.

هرپیشرفت،انکشاف ترقی وتحول،بر ای خود بازارمیگستراند.وادبیات می آفریند.آن زبانی که بازار ندارد.کتاب ندارد،آثار منابع علمی وترقی ندارد.ححمرانانش نمیتوانند باتوپ وتفنگ زبان خودشان برای شان آموختاند.

اصالت قومی ونژادی میتواند دوام کند رشد نماید.زبان وسیله است،وسیلۀ رفع مایحتاج.بازبانی که درمحیط زندگی میکنی میتوانی((یهود باشی))مسلمان باشی گبرباشی یا ترسا تو میدانی وآخرتت.

عیاران نوین انقلابی

فلک به اهــــــــل فاقــد شـــرف داده است امـــور.

به شما مردان شرف همین بی تفاوتی بس است.

شامل شدن درجمع عیاران نوین انقلابی عبورکردن ویا گذشتن ازهفت خوان رستم است.

آن دهل که با این آواز بلند صدا میداد.توان صدا کشیدن را از خود نداشت.بلکه درهردوبغلش با چوب می کوبیدند.این دهل های قبل از اشرف غنی خیلی صدایش بلند بود.بعد ارانکه اشرف غنی را شاندند. دبگر صدا ازدهل بالا نشد.به گمانم که دهل به اثر ضربه ای قوی کفید.

درعیاری تثبیت(هویت عباری) دلاوری جوان مردی هوشیاری وبیداری وفا به عهد به مال و ناموس رفقا به چشم طمع ندیدن دروغ نگفتن دارای اندیشه ای انسانی بودن وسایر صفات انسانی دیگر شرط است

عیاران نوین انقلابی با داشتن پلان دراز مدت وچشمان دوربین ودستان عریض،وپاهای بلند.درین حلقات کوچک((شترخانه))جا ندارند.میروند برای بیرون رفت ازبحران ره تیار مینمایند.اگرنه شد بلآخره ره می یابند.

احزاب موجود راجستر شده ومماثل آن به شکلی از اشکال برای بدست آوردن یک چوکی یا دو چوکی به عمراشغال کمک مینمایند.

فرزند

 من فرزند یک دهقان کارگر وکسبه کاررا که با زحمتکشی های خودش با پاهای برهنه مکتب ومراحل تکمیلی وتحصیلی را موفقانه سند به دست می آورد.هزار بار ترجیح میدهم نسبت به دخترشاه ورییس جمهور(ریکلام مینمایند برای بهره برداری سیاسی).به خاطری که حب وطن پرستی شهراده ها ورییس زاده ها زایل گردیده است.اما آن فررند رنج ومحنت وخواری به ارتقای وطنش همان طوری که در ارتفای سطح تعلیمی اش دلچسپی داشت.آبادی وآزادی وطن خودرا بهتراز ازدیگران میخواهد

نقش عیاران نوین انقلابی

همزمان با حرکت وحفظ اندیشه های والای انقلابی به نفع مردم وجامعه((خود آگاهی ملی)).یک بار دیگراکیدن بیان میدارد که سیاست معقول ((مصالحۀ ملی))ازجانب حزب وطن((ح،د،م،خ،ا)) ومتحدین سیاسی اش.بهترین گزینۀ برای قطع جنگ بود.

گزینۀ که  غرب نخواست وضع درمنطقه آرام باشد.ازان تاریخ تا به اکنون برای تان اکیدن میگویم که غرب درپی منافع خودش((دشمن مردم افغا نستان))بوده است وخواهد بود.

گفتۀ مرزا تقصیر،حیوان درنده خو((کله درنده خو،چشم درنده خو،دندان درنده خو الی دم درنده خو)) نظام موجود.رادیو وتلویزیون درنده خود.

این نظام نظام امریکایی است.همه عمله وفعله ازمجاهد گرفته تابن واشرف غنی.من حیث  وسیله((بیل نو،بیل دوساله،بیل کهنه برای پارو کشیدن))وغیره ازشان استفاده میشود.

سازی که این نظم را به نفع اشغال گرنگه میدارد.همانا((تقابل پشتون وتاجک است،شیعه وسونی است،شمال وجنوب است))بدبختانه که تحلیل گران سیاسی مارا هم دامن کشان درگودال غرق ساخته است.  

پیشنهاد من برای احزاب اسلامی چنین است((برنامه های قبلی شما اصلن تاریخش گذشته است))کمونیزمی وجود ندارد که غرب بنیان گذارشما بود.وشما ازعواقب چنین روزگار آگاهی نداشتید.درپایان ازین سفر طولانی تاریخ برشما فعالان جنایت کارویران گر تخریب گر فعلان ضد انسان ثبت مینماید.خزب دموکراتیک خلق افغانستان با پا پیش کشیدن درمیدان مبارزه تحت عنوان مصالحۀ((بازنگری دربرنامه وایدیولوژی)) به رهبری شهید داکترنجیب درآینده برای خود جای پا باز نموده است.وشما هم باید ازین متود استفاده نمایید.برای ساحتن جبهه رستا خیز ملی با سایر وطن پرستان متحد شود.  

برای کشتیها ی بی حرکت!

موجهـــا تصمیم میگیــرند!

یک بار دیگرصداااااااااااایم را میشناســــــــــــــــــــــــــــی،من موج صدای مردم استم،صدای خلق استم میشنوی صدااااااااااااااایم رامیشنویییییییییییییییییییییی. ماموجیم،موج ((اعتراض وانتقاد))ازنام ما به کام رسیدی،دروغ گفتی به منزل بدنام رسیدی،بلآخره به سرمنزل ناکام رسیدی.ما موج ها((گریه یتیم،بیوه زن،بی خانه صدای گریۀ مادر))ماتصمیم گرفتیم.شما کشتی غرق شده درلای را به حرکت یاوریم.این بارباتغیرنام مگروتغیر ومضمون خیلی مدرن،تحت عنوان عیاران نوین انقلابی.

پیش آهنگ جنبش دادخواهانه،ورفأ همگانی.   

آیینه

آیینه خصلتن شفاف است،اگرمانع هم واقع شود،انطرف را همان طوری که است نشان میدهد منظره((اجتماع مردم))زمانی بخواهند.آنطرف را پنهان کنند.جیوه میزنند خاین نیستند که اعمال خودشان رنگ ورخ خودشان برای شان نمایان میسازد.دولت موجود با تمامی سعی وتلاش میخواهند آنطرف شیشه را کس نمبیند.ولی غافل ازان خودرا کثیف وبد شکل میبینند ومردم بوی بدشان را استشمام می کنند.

آیینه

آیینه خصلتن شفاف است،اگرمانع هم واقع شود،انطرف را همان طوری که است نشان میدهد منظره((اجتماع مردم))زمانی بخواهند.آنطرف را پنهان کنند.جیوه میزنند خبرنیستند که اعمال خودشان رنگ ورخ خودشان برای شان نمایان میسازد.دولت موجود با تمامی سعی وتلاش میخواهند آنطرف شیشه را کس نمبیند.ولی غافل ازان خودرا کثیف وبد شکل میبینند ومردم بوی بدشان را استشمام می کنند.

امراض کشندۀ اطفال

امراض کشندۀ اطفال کشندۀ اطفال((فلج،سرخکان،چیچک،سیا سرفه...همه تحت کنترول درآمده اند.عیاران نوین انقلابی میخواهند امراض کشندۀ جامعه را بکلی رام بسازند.                                       امراض عبارت میباشند از:معتبر درمقابل غریب،درانی درمقابل غلجاییی،پشتون درمقابل تاجک،شیعه درمقابل سونی،شمال درمقابل جنوب.  

به زیبا ها نیازداریم.

اگرزیبا رخان زیبا داشته باشند.نه ازروی نیاز،بلکه ارزش دوست داشتن رابه خود پیدا مینمایند.عمده کسانی که زیبا می اندیشند پیرامون خوشبختی مردم((انسان)).

کسانی که زیبا حرف میزنند.کسانی که زیبا مینویسند.کسانی که زیبا حرف می زنند.کسانی زیبا میشنوند.وکسانی زیبا درک می کنند.وکسانی به زیبایی رسالت مندی خود پی می برند.ودرعمل زیبا مطالب زیبارا زیبا پیاده مینمایند.

اشکم جاری شد

صفحۀ کمپیوتررا بازکردم،درصفحه دیدم یکی ازجمله رفقای عیاران نوین انقلابی((محمد آصف رها))کنفرانس علمی پیرامون چاپ کتاب{{شاعر محبوب القلوب،پژوهش گر،فیلسوف ودانشمند معاصر((مولانای)) امروزرا}}نشرکرده بود.صحبت ها ومحاسبه ها شعرای شیرین کلام نویسندگان چیره دست را،شنیدم.خودرا درملک بیگانه دورآغوش میهن بیست سال درزندان دولت به ظاهر((دموکراسی جهان))حکومت شاهی هالند به جرم اینکه توچرا درپروسۀ مصالحۀ ملی داکترنجیب شریک شدی،یعنی هرنوع صلحی که منافع کشورهای امپریالستی را باز تاب ندهد.((خود آگاهی ملی))قابل قبول نیست.محروم ازهمه چیزفعلن افتخار به حاکمیت((کشوربلجیم)).

من((شمع))متأثرازشعاع آفتاب((جناب استاد واصف باختری))درین جلسه اگرحضور میداشتم اشکانم ازچشمم بیرون نمی ریخت.به همه علاقه مندان وشخصیتهای علم وفرهنگی که درین گرد هم آیی حضور داشتند.تبریک وتهنیت میگویم وبه طول عمر استاد واصف باختری دعا مینمایم.    

به خود میبالم

به خود می بالم که درمقابل نوشته هایم،انسانها زیبا((نه تنها زیبا رخان،بلکه سنگین مغزها،موسفیدان متبحر)) با افکارسالم،مدبر ومتعقل باعث تشویق هرچه بیشترما ما میگردند.وکمنت میدهند.جهان سپاس وتشکرازهمۀ شما.

پیش رفت بدون تغیرغیر ممکن است.وکسانی که نمیتوانند دیدگاه وافکارخودرا تغییردهند.نمی توانند چیزی را تغیردهند.

جورج برنارد شو.

تغیردراینجا درخود((انقلاب بوجود آوردن است)).من مخالف آن عده کسانی هستم که ترک ازمواضع انقلابی را،درخود تغیرآوردن به حساب می آورند.تمایلاتی به نیو لیبرالیزم را به خود راه داده تا اگربتوانند((توده ها به باد فراموشی))ازخوان امپریالیزم سود بجویند درکسب مقام تلاش  ورزند.وبه حیث مهره گرداننده گان تحت اشغال نقش بازی نمایند این ها  ازین به بعد دشمن درجه اول توده ها محسوب میشوند.

گفتمش

گفتمش ای بی تمیز،میان قلب تو،مملو ازخون،سیااست

گفتا که این خون سیا نیست خواست آرزوارمان من است

گفتمش رحـــم به خلق عالم کن مـــردم نکش دشمن بکش

گفت کشته بودم بازهم میکشم چهار،روزه دوران من است

این مجاهد،طالب،القاعده،داعش،دولت موجود هریک بنوبه

دردستم مهارگشته اند هرزمانی بخواهم سنگ پلخمان من است

کــارماکیـــاوالیستـــی همیـــن بوده جمع ســـادیست زمـــانه

جنگ دوم جهان((زمان)) اثبات((هتلر))وعثمــان مــــن است  

((خوشه چین ))ترسم ازین است،که بازبخوانم فاجعه هیروشیمارا

خدا!این خلیفه زمین بنده نادان ویران گر،کون ومکان من است  

  

توده ها 

توده ها مردم شریف هستند وبیگناه،توده ها خود مکتب هستند واستاد،به توده های شریف شرافت مندانه احترام کنید.درمکتب توده ها شامل شوید.آنها استاد هستند.صداقت را به شما می آموزانند.وفاداری را به عهد ازانها یاد بگیرید.آن صفاتی که درعیاران میخواهی بدانی آنرا ازمکتب تودها یاد میگیری،پاس آب ونمک،عزت داری ومهمان داری.توده هاازبسکه دراحترام به بزرگان غرق هستند.

شیطان ازموقف بزرگ منشی دراجرای اعمال شیطانی بالوسیلۀ (شیطان درلباس)روحانیت وخان منطقه وقبیله.هرآن امرونهی که میکند می پذیرند.اما بعد ها خود درغند خیرنشسته ((بروآدم بکش))بیا((درپهلوی من بنشین))که کی را میگیرند.

هرآن شاه،مستبد،رئیس جمهور((قوم وقبیل))اگرپشتون است،منفوراست،تاجک است منفور،هزاره منفوراست.خصوصن درنظام موجود هرسه ضلع یک مثلث دیگران به حیث نظام شمس ستاره وسیاره درین گناه های انجام شده با حقوق مساوی شریک هستند.

هرآن کسی که به دشمن خلق احترام میگذارد.کویا که به خنزیر احترام کرده است.       

دشمن دانــــــا بلندت مـی کند 

برزمینت میزند نــادان دوست

گرچه که درزمان حاکمیت های استبدادی بعد ازاحمد شاه بابا اولاده هایش هیچ یک دست علمی هنری انکشافی ندارد.به جزعیاشی خوش گذرانی. دشمنیها عموک بچگی.آن قدرمسخرۀ تاریخ نبودند.کسی نمی گفت که از ذکرنامت خجالت میکشم.که ازنام ((کرزی))بد میبرند ومیگویند که نام نامی مارا بد کرد.حد اقل تا به هزار سال بعد اعتبار خانوادگی وقومی مارا ازمیان برداشت.

 

چنان که بودم 

میباشم چنـان کـــه بـــودم چنیـــن هستم

مهـــــــربان خنــــدان بـــی کیـــن هستم

با همه وطـــن داران خودم وقـوم وقبیل

عمده باهمانهای ماسکاوچــــین هستـــم

سواربر لنگان خرکـــی خــــــویش آهسته

عجله درکارندارم،روان بی قمچین هستم 

درگذشته ها

درگذشته ها می شنیدیم که مجرم را درسر خرچپک سوار می کردند.رویش را سیا،ازسربازارتا به آخربازار به معرض نمایش مردم قرار میدادندودهلچی به دهل می کوبید که جرم ازین مجرم وطن فروشی ناموس فروش دزدی وغارت داراییهای عامه ومردم است.کنون زعامت موجود وگذشته هرکس به اندازه ای سهم خیانتش درتلویزینها حاضرمیشوند.

هرطرف میشنویم که میگویند تف ولعنت به شما خائنین.  

صنف چپ

فاش میگویم واز گفته خود دلشادم  

 بنده عشقم وازهـــردوجهـــان آزادم

«حافظ»

درصنف رقابت مشروع رواست.هرکس حق دارد که بگوید من ده نمره برده ام.من عبدالشکورخوشه چین((بنیان گذارعیاران نوین انقلابی))

درطی مدت بعد ازشکست درعرصۀ روشن گری وبیان حقایق یک سویک گردن نسبت همه کسانی که خودرا دبنگ وپرنشان میدهند.شخصیت کاذب پیداکرده بودند.سرانجام سرش همراه دشمنان ملت ازیک خاکش کنه بیرون شد.من بردخودرا با گرفتن (( ده نمره وآفرین))اعلان میدارم.

برنده دستش بالا وناکام دستش پایین.

هورا 

آنانی که

آنانی که دایم به ما کمنت میدهند.مابه آنها تعلق داریم وآنها به ما،ما وآنها جمع شما میشویم همه ما ماوشما،دراجتماع سالم فرقی نبینید میان شاه وگدا.همۀ ما میگوییم،خانۀ ما،ده ما،قریۀ ما،گذرما،شهرما،ولایت ما،کشورما،درباغ ((عیاران))گلستان ادب،بلبلان ازهرقماش آهنگ خودرا میسرایند.هرآهنگ یک سان گوش شنوا دارد.    

هدف نهایی

درکشورما مراحل رشد تکامل اجتماعی وانسانی سیرنزولی خودرا پیموده است.

هدف نهایی عیاران نوین انقلابی

سنگبنای عدالت اجتماعی است

روشن نمودن آن چراغی است که طوفان حادثه آمد خاموشش کرد.

باغ گل

عیاران نـوین انقلابی باغ گــــــل هستند

گل،گلابی رنگ وبنفشه وسنبــــــــل هستند

شایق انسانستان،بــــرای رواج انسانیــت

پروانۀ شمع،خوانندگان چـــــون بلبل هستند

مناسبات باهم دارند مروج اخــــلاق نیـــــکو

عطرازآدمیت خوش بومشک قران فل هستند

حلقۀ دایروی دارند کل کشور،شرق وغرب

چون قطرازخوشی افتیده الی سرپل هستند

همه درکنارهـــم رها هستنــد وآزاد((آماج))

خوشه  نوشت که رفیق خانجان مقبل هستند.   

چنگ ودندان استبداد روحانیت است:اگردندان وحشی شده را بکنی،وچنگالش را،ازبین ببری،چون زنبور«زردک»درماه سنبله ((کورک)) گردیده بازیچۀ دست اطفال میگردند

عیار

ارزش گل شگفته درباغ را باغبان میـــداند

معنی خندۀ گل راعاشقان((هزاران) میــــداند

لبخند شگوفه پیــام است به زنــــد گـــی نو

انقلاب بهارمی آید،وظیفه را باران میـــداند

ابراست روی آسمان آبی خرد((دانشمندان))

آفتاب،تابش خوده همه جا یک سان میداند

محبت از محبت ایجاد،ترشی به شرینی

قدراین نعمت را((عیار))انسانستان میداند 

سخت پریشان

ازهمه آنچه که بعدن سخت پریشان میشوید بپرهیزید.نیاموختن  زبان مردم به حد کافی،وزبان طبعیت((ریاضی)) است.برای نسل جوان جدن توصیه میکنم که مراقب خود درزندگی،فامیل،قوم وقبیل وکشوروجهان باشید.

شیاطین همیش بارها یاد کرده اند که ما ازحماقت های عرب دردرجه اول وازحماقت های افغانها در درجۀ دوم سخت مفاد برده ایم.این شیوۀ کار جهان بینی ما است.پول میدهیم ناموس شان را میخریم.

شاه چران ها

تونل راه دخولی انگلستان به سوی اهداف بلند مدت درزمان شاهان مغلی همانا تسخیر ودرتحت کنترول آوردن گجرات هند دردست خود وازهمین طریق شهر به شهرکل کشور وایجاد پاکستان.

وسایل وذرایع((ازتولیدات ملتان))شاه سازی،حضرت سازی،آغاسازی پایۀ ما که گاو وگوسفند را درچراگاه میبردیم میدانستیم که ((گاو وگوسفند اگر شبدررا ازحد معمول فراوان بخورند))دفعتن میکفند.ویا گاوکه در شدیار پخته((غمی آب نارسیده رابخورند))دفعتن میمیرد.این شاه چران ها بی عقل هیچ توجه نداشتند.که مزدورانشان ر اچگونه بچرانند؟.

شاهان اروپاییی((انگلستان))خودشان درجادۀ زندگی به نفع خود شان چراغ دردست درجادۀ ناهموار،سعی به خرچ میدادند ومیدهند.باید بدست بیاورند،تسخیر کنند،استعدادهای انسانی را،کنترول کننده واداره کننده ای کل اموردرسطح جهانی.

درکشورما شاهان می آفریدند ومی آفرینند که تمامی چراغهای ((جادۀ ))رفتن به سوی زندگی انسانی را ازمیان بردارند.تا خودشان هم نفهمند که چه کارهای را به نع خود وجامعۀ خود انجام میدهند.فقط به این حرف آنها را معتقد میگرداندند که زندگی همین لحظه است.بخور،بنوش وزنده گی کن.احساس مسؤلیت را ازذهن شان بکلی میشویند.بخوانید حال واحوال شاهان افغانستان را((زنکه باز،قاتل برادر،پدر،دشمن خانواده))با منطق پذیرش نوکری به بیگانه ودشمن قوم خانواده .....الی اکنون.

بخوانید دقیق:

نوشته ازمهسا خراسانی

تیمورشاه، امیری که از اثر پُرخوری به هلاکت رسید

تیمور شاه درانی، پسر احمد شاه درانی بود، او هم اکنون در کابل در ساحه ای نزدیک به پنجاه جریب زمین دفن است و مقبره ای عظیم دارد. تیمور از زن قزلباش احمد شاه ملتانی ( درانی ) به دینیا آمده بود .

تیمور شاه پس از مرگ پدرش احمد شاه درانی، شاه خراسان شد. او دارای 300 زن بود، هر شب تا ده زن را در خوابگاه‌‌اش می پذیرفت و هر هفته یک دختر باکره به حرم‌سرای‌اش افزوده می‌شد

تیمور یک زن‌باره و فاقد هر نوع باور دینی بود، او به شدت پرخور و شکم پرور نیز بود. تیمور زمستان ها را به مناطق گرم از جمله پشاور می رفت

تیمور به گمان اغلب 46 سال داشت که برای گذراندن زمستان به پشاور رفت. او در پشاور مشغول عیش و عشرت بود و در اثر پر خوری بیمار شد. پزشکان گفتند که باید به کابل برده شود تا مگر تغییر هوا برایش درمان شود. اما او با ورود به کابل جان باخت

تیمور 70 فرزند داشت و از جمله، 34 آن پسر بود. پسران تیمور از هر قوم و قبیله بودند. پس از مرگ‌اش اقوام هر پسر به دنبال او ایستادند و او را امیر انتخاب کردند. تعدد پسران تیمور چنان مصیبت بار بود که 34 سال (1793 – 1836) کشور را غرق نبرد و خون ریزی کرد.

با دوستان خود شريك كنيد.

ازین به بعد

اگرمیشود هم درافغانستان

ازین به بعد دیگر پیغمبری برگزیده نخواهد شد.اگرمیشود آن هم زن خواهد بود.بخاطریکه درروشنایی انکشافات علوم به استثنای عربستان که زن را درقطارحیوانات به شمار آورده است.دیگرتمامی جهان انسان(زن)مساوی،بامردن(انسان)جایگاه خویش را درتمامی شؤن زنده یافته است.

صدراعظم((اندیرا گاندی))صدراعظم پاکستان،((بی نظیربوتو))جمیله بوپاشاه رهبرآزادیخواه الجزایر،دوکتورس اناهیتا راتب زاد.هزاران زنان داکتر متخصص وزیر نماینده گان پارلمانها درسطح جهان نقش ارزنده بازی کرده اند.  

راه مستقل

چرا عیاران نوین انقلابی 

راه مستقل را درپیش گرفته اند.

عیاران نوین انقلابی  بافهم مطالب طی وطریق هزاران ساله دانشمندان وپژوهش گران دانشمندان رامنحیث چراغ دردست به سوی دریافت حقیقت ازدرون تاریکیها زیرفوکس خود قرار داده،حرکت هارا ،برای دوباره سازی،ازخود وتغیردرخودرا،مورد تجربه قرار داده با برداشت ازموانع وایجاد خلل درامرمبارزه برای همه وتغیرمسیردادن آن جانبی برمسیرگروه خاص.

عیارن نوین انقلابی را واداشت که راه مستقلانه برای پرکردن خلأازوجود نابکاران سالخورده دروجودنسل جوان پرکار وبالنده تکمیل گردد.آنچه که گفته میشود به پای خود استادن رفتن درراه پرخم وپیچ هنرش را زنده بسازیم.

بهترین سلاح

برای عیاران نوین انقلابی

این پیش آهنگ نیروی آزادی بخش عصر. واداشت 

بهترین سلاح برای دفاع ازخود،اراده است.اراده به حصول آزادی است.اراده به آگاهی وخرد ورزی تعقل ودرایت است.شناختن موقعیت خود وموقعییت دشمن،دشمن هم دشمن قوی ونیرومند.

سال 1357بود فردای تحول که تاریخ هشت ثور،بود،خسرم،که فردآگاه ازجمله مرزاهای قلم بدست وچیره دست بود هیچ گاهی مطالعه وکتاب خوانی((کلیله ودمنه))شه نامۀ فردوسی وکلیات مولانا وکتاب بیدل ازسرمیزش دور نبود.به فرزند دلبندش که دروۀ استاژش درشفانه زایشگاه به پایۀ اکمال نرسیده بود((عبد الله صافی)).تمایلات جدی به بخش((دموکراتیک نوین داشت)).به حساب طنزآمیزبرایش گفت که بچیم خلقی ها درشولۀ شما آب انداختند. شعلۀ تا مبدل به پیتی گشت.

درپشت ازینها روس ها قرار دارند.تابه شکست روس هرگونه مقاومت درحکم خود کشی است.

توبهترین وظیفه داری طبیب هستی،بروبه مریضان کمک بکن،دردمندان را تداوی بکن.

حرفش چنان معنی میداد که محاکمۀ وضعیت مقابله ومقاومت عدم فهم ودرکش نباید به تباهی کشانیده شود.

طبق این گفته  دموکراتیک نوین دست فی المجموع دست به خود کشی زدند.هزاران کادر جوان را زمینه را به کشتارشان آماده ساختند.

بادرک ازچنان وضع وایجابات عصر،بهترین مقاومت ومبارزه درمقابل قوت غول پیکرهمانا((مبارزه عدم خشونت))جوازاست که برای تومغزسرد داده است وقلب گرم ودستان پاک((زبان دراز،دستان کوتاه))

وارادۀ قوی.

سلام علیکم به عربی، درود به فارسی،هلوبه انگلیسی

هرسه کلمه یک معنی میدهد یعنی که ازمهربانی خدامحروم نشوید.

خداقدرتی است که جبرن ماوشمارا خلق کرده اززمان تولد الی مرگ،یعنی که ازآمدن خود بیخبر بودیم،ندانستیم ازکجا آمده ایم،بیخبرازجهان میرویم نمیدانیم که کجا میرویم.

برای ما وظیفه داده است توکه ازآمدن ورفتنت آگاه نیستی،بدان که درهمین طبیعت هستی،زاده میشوی ومی میری،چون بهاران می آییی وبه خزان میگرایی،تکراربه تکرار،غنیمت بشمار چند روزرا،آن ارزشی که به شما تحفه کرده ام((انسان بودن را))درمیدان انسانیت به اثبات برسان.

اما نباید ایام زندگی را به حساب عقیده ((دوران وحشت))معرفی کرد. انسان را ازمهربانی ورحمت خدا محروم ساخت

 

 

پایین شو

پایین شو گم شو((ازخرکده ..............تنبورش کته))

پایین شوازان بلندی توراکی برده است درآنجا،احمق پایین صدای تورا ازیجا کسی نمیشنود.هرقدرازانجا صدا بکشی چون گازبه موجش به سمت بالا میرود.صدای تو ازانجا وزن ندارد((میان تهی است)) که جازبۀ زمین آن را به طرف پایین کش کند.

فکرمی کنی مردم چقدرکوچک هستند.ولیکن توکم ظرف هنوز ندانسته ای که مردم ازاینجا خیلی کوچک وبی ظرف میبینند

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت