خوشه چین

 

ما باید خود مان باشیم

من انجنیر عصمت والی برحال پروان را ازلابلای صحبت هایش دررابطه به معضلۀ توزیع شناس نامه برای((کوچیها)) شخص مؤثربا منطق ومدلل وقانون پذیریافتم:بلی اوانجنیر است،با سواد وبادرک است

من میخواهم که خودم باشم،آزاد باشم،آگاه وتوانمند،وصحتمند،با داشتن این صفت میتوانم بهترین خدمت گار،به فامیل،خانواده،قبیل،قوم،هم شهری،هموطنی خودواقع شوم.

مثلن معلم خوب،برای تعلیم وتربیۀ نسل آیندۀ کشور،طبیب خوب،برای مداوای بهتر مریضان،انجنیرخوب،برای اعمارساختمان های استاندارد بین المللی، حقوق دان خوب،برای معرفی حقوق وجایب ومکلفیت های فردی،گروهی،سیاسی ودفاع ازان درسطح((ملی وبین المللی)).رسالت مند خوب برای ریخت وبافت بربنیاد ایدیالوژی دارای((وطن آزاد))مسیر،آزادی،آگا هی،انکشاف،ترقی پیشرف با حفظ ارزش ها ی ملی درتداوم با مناسبات بین المللی که بتواند منافع علی کشورم را تمثیل نماید.

سیاست ها

علم را می پذیریم به خاطریکه مثبت است.ولوکه ازشرق باشد وازغرب.

اما پذیرش سیاست هایشان به تباهی ما انجامید.

سیاست ها درکشورمان ازدیرزمان بدینسو،ماهیت خودی نداشته بلکه عناصربیرونی تأثیرگذاربوده که تبعات منفی را همیش باخود دارابود ازین خاطر قرنها است که این کشورمان ومرد مان مان،درآتش جنگ میسوزند ومیسازند.پذیرش این گونه سیاست ها عقلانی نبوده ودوامش هم عقلانی نیست.

ایدیولوژیهای بنیادگرایی صادراتی

کشورمان را هم ازچپ ویران کرد وهم ازراست.

مدافعین این اندیشه هارا درسطح دیوانه ها باید شناخت.

نظام سیاسی را که منشه ازبن گرفت فقط میتوان گفت کاغذ دست بعد ازحالت استمنای امریکا((کرزی))است.

اشرف غنی مالی خولیا،دیوانه دمدموی مزاج دشمن قوم تاجک.داکترعبد الله دارای صفات زنانه((بی عقل)).

ما باید خود مان باشیم

روح جلندرخان تتمدرۀ،روح میرمسجدی خان کوهستانی وروح میربچه خان کوهدامنی.ازسه نقطه سه بعد یک مثلث را ساختند.روان مسعود،روان کاظمی وروح جلال رزمنده این مثلث را رنگ وزیبایی بخشیده است.مردم شمالی((سرزمین عیاران ناموس پرور)).به پا خیزید تا خودتان خودتان شوید.به تمامی هوم وطنان تان قول دهید که ما متکی به دردفاع ازحق خود وحق همدیارحق همشهری هموطن ودفاع میهنی آماده گردیدیم.هرگونه سیاستهای بیگانه را که ازورای نظام دست نشاندۀ خودشان بالای مردم ما تحمیل می گردد نمی پذیریم.     

  

بگذار درسطح

بگذارکه((واژۀ))انسانستان ریشه درخاک ما زند،قد به سوی آسمان بلند کند،شاخ وبرگش به چهارطرف تقسیم گردد.((واژۀ)) افغانستان را تحت شعاع خود قراردهد.

استراتیژی

دراستراتیژی عیاران نوین انقلابی تغیرنام افغانستان به((انسانستان))است.

زمانی که صاحب کشوری به نام انسانستان میشویم،درهرجای زنده گی کنیم برای ما خطاب مینمایند که درآنجا انسانها زنده گی مینمایند.راه ورسم زنده گی انسانی چون فصل بهاران،آبستن طبعیت،محبت آفتاب باریدن رحمت،فضای رفتن به سوی اوج بیکران شناخت عظمت وبزرگی خداوند است که شرافت را نصیب انسان گردانیده است.

بعد ازین 

بعد ازین در((انسانستان)) عرق بدن انسان چون شبنم برمیل تفنگ میزند.تفنگ را زنگ میگیرد.تفنگ وسیلۀ بیکاره دوباره به کورۀ آهنگری ذوب،ازش بیل وبیلچه برای شخم زدن وشورانیدن خاک به کار گرفته میشود.

ازان نوک قلم ساخته میشود.

توسط نوک قلم نوشته میشود:

چون که عزیز«محمد آماج»ازجمله پیشگامان((عیاران))دردفترش بالای سرش نوشته بود ازهیچ نیازمندی نپرسید که کیشت چیست وآیینت کدام بپرسید دردت چیست تا درمان کنیم.     

به جسارت میگویم 

زورنشان نمی دهم ازخود دفاع مینمایم

مارا درمورد افراد مجرم دخلی وغرضی نیست

بنام((سقاوی))اول ودوم مردم مارا توهین کرده اند.

سقاوی یک پیشۀ مقدس است آب رسانیدن درحلق تشنگان است.

این حلقۀ بی تمیزوبی حیا وبی شرم

با این شیوه میخواهند که اهداف استراتیژیک انگلیس را درکشورمن عملی نمایند.

بناً کسیکه ازهویتش دفاع نکند ازحق خود دفاع نکند.درجمع حیوانات محاسبه میشوند.

به جسارت میگویم که من شمالی وال هستم.درشمالی دروغ نیست،درشمالی وجدان است،درشمالی که بروی عزت میشوی،حرمت میشوی،به شرط آن که با ادب باشی وبا شرف من موضع گیری خویش را علیه آن شخصیت های رسمن اعلان کرده ام که آنها علیه مردم شمالی بی ادبی کرده اند.

بلی!

بلی!من شمالی وال هستم،از سرزمین عیار پروروبا ناموس،دسترخوانم فدای مهمان،چشمم کوراست به طرف ناموس وطن.دروغ درشأن من نیست فرزند غریب بیچاره متولد دریک خانۀ دهقانی.جانم فدای تمامی یتیمان وغربای کشورم که هم درننگرهار رنج میبرند وهم درکندهار،همینگونه درسراسرکشورم.

مگروطن فروشان درقندهار وهلمند ازمدرک تجارت هیرویین ملیاردر شده  اند.دربدخشان ازفروش لاجورد.

این کوه خرافات((نظام دست نشانده)) وکثافات بوی گند وعاملان افتراقات دل توده ها را بد کرده است.

آن دم رسیدنی است که گفته شود استفراح توده های ملیونی کشور.

هوشداریه؟

هوشدار،به تو،به او،وبه دیگران.

میگویند که آب ازروی کاسه خورده میشود.

دست دست را می شناسد.

کنون منطق زمان آمده است درصحنه ازشما می پرسند چه کردیدامانت ملت را که به شما((مجاهدین محترم))تسلیم داده بودیم.

نظام سیاسی

((قوای ثلاثه)) 

قوای اجراییه قوای مقننه،قوای قضاییه

قوت های سه گانه((اردو،امنیت،داخله))

اول من ازتوخون داکترنجیب الله را طلبان هستم وتوباید اگرمجرم بود دردستگاه حاکمیت خود محاکمه می کردی واگرنبود.چرامصؤنیت اورا نتوانستی که تضمین کنی؟

توحق نداری که بگویی چنین وچرا؟؟بخاطری که اگراقرار به اشتباه نمی بود.هرگزمصالحۀ ملی یگانه راه حل پیشنهاد نمی گردید.درحکم اقرار است.

درین زمان من هم به تونمی گویم که چنین کردی وچنان کردی همین همه طرف ها آماده به اعتراف هستند.

دشمن افغانها((پاکستان))مشترک است.

به این اقرارکنید که دستان شمادراداره مملکت داری وامانت داری داراییهای عامه خیلی پاک است.

ودستان ما کاملن کثیف شده دست زدن درتمام امورات به معنی کثافت ماری است.

وبگویید که این شما واین امانت ملت وما درهمکاری وهمنوایی با شما.

مکتب را که مه خوانده بودم

چنان نخوانده بودم که شهادت نامه بگیرم فقط خوانده بودم یاد بگیرم،هرگونه مکتب را عمده مکتب((زنده گی))کوشش کرده ام که خوب بدانم.درزنده گی به انجام جرم(جنایی وسیاسی)) مواجه نشده ام،ضرورنمی پندارم که صنف اول را تکرار بخوانم،مکتبی که پاس کرده ام باردوم تکرار بخوانم.هرزمان وهرمکان مکتب جداگانه دارد.ما درزمان ومکان باید مکتب را خوب تربیاموزیم.

به تقیب

به تعقیب آنکه مکتب را که خوانده بودم این بارمیگویم.

بارها دیده شده است که افراد درپهلوی شخصیت ها عکس یاد گاری گرفته اند.

تره کی همرای فیدل کاسترو،امین همرای فیدل کاسترووداکترنجیب همراه فیدل کاسترو.

ولی آن فرد تبدیل به همان شخصیت نشد.

برعکس دیده شده افرادی که احیانن((ازنظرامریکاییها)) با یک فرد خطرناک مصاحبۀ داشته است.فردایش اورا هم درمیزمحاکمه کشانیده اند.

پس کوشش کنید که ازموقف ونام شخصیت های بهترین شخصیت ها استفادۀ ابزاری نکنید.

آنها چون کوه بلند پا برجا واستواراند.اگرمیخواهید که به آن مدارج قابل وصف برسید باید که گفتارت را با کردارت همسنگ بسازی.

گفتۀ مادران است که به همرای بچه های بد اخلاق دریک راه نروی.

آقابلی های دور((تره کی،امین،کارمل،نجیب)).این چهارشخصیت به عین تکلیف سردچاربودند به متملقین خویش فراوان موقع میدادند.

نصیحت بزرگان است که مسجدی که وطن فروشان وناموس فروشان آباد می کنند درآن مسجد نماز نخوانی.بخاطری که ملا ی مسجدش انگلیس است

تن فروشان را دگر،فردی نگوید فاحشه

تاکه فاسد زادگان،میهن فروشی می کنند.

«گاندی»

نکته ها وگفته های دانشمندان تودۀ برفی است که درقلۀ کوه ها ذخیره میشوند.ازدور منظرۀ زیبارا به نمایش می گذارند.ولی درعمل چکه چکه قطره آب آن،درحرکت می افتد به عالم نباتات وحیوانات حی ات می بخشد.

تن فروشان را دگر،فردی نگوید فاحشه

تاکه فاسد زادگان،میهن فروشی می کنند.

«گاندی»

بروید معنی حقیقی گفتۀ گاندی را از مسؤلین موجود افغانستان بپرسید.ازاحزاب سیاسی که هنوز اشغال کشور را اشغال نمی پسندند،بپرسید اگرشما درپهلوی چنان دولت مردان قرار گرفتید به شماچه خطاب نمایند.؟

نفرین به شما

ای آنانیکه قلم را ازدستان ما گرفتید تا نویسنده نشوم آنچه را که دلم داشتم درصفحۀ کاغذ بنویسم.به عوضش تفنگ دردست ما دادید.نفرین به شما،مکتبهای مارا دردادید که خواندن را نیاموزم تا باسواد شوم خوب را ازبد تفریق کرده بتوانیم.

نفرین برشما

بیست سال آینده

رو سیه طی بیست سال آینده به یکی از با فدرت ترِن کشور ازلحاظ اقتصادی ونظامی مبدل می گردد.درمقابل دراروپا انقلابات کار گری درشرف وقوع است.

مرحلۀ سوم کمون

مرحلۀ اول کمون=کمون پاریس

مرحلۀ دوم=کمون اتحاد شوروی+چین وتمامی کشورای سوسیالستی.

مرحلۀ سوم=کمون پاریس+لندن+بن+تمامی کشورهای اروپا حامی ونگهبانش روسیه وچین+هند=تجزیۀ ایالات متحدۀ امریکا.

دیرنیست

بیست سال آینده دیرنیست مقاومت را درهم می کوبد((انکشافات ساینس وتکنالوژی اختیارات را ازدستان ظالمان میگیرد برمسند خرد وتعقل می نشاند آنگاه است نه ماسکاو امر میراند ونه بروکسل ونه واشنگتن همه امور برمراد اخلاق شکل میگیرد))  به سرعت پیش می آید با آهنگ شتابنده،اگرتورفتی توره هم باخود می برد.دل ونادلها را می کشاند.

فردا

گذشته ها،فردا برای نسل امروز،تاریخ است.تاریخی که باید بدانند وبفهمند یادبگیرند وانتباه.ازان طرف تاریخ صدای حقیقت به گوش نسل نوین میرسد.آن صدا،صدای،اخوان اول بعدش اخوان دوم،مرحلۀ سوم صدای مشروطه خواهی استبداد را دردستش شمشیرمیدهد که خفه کن.خون مشروطه خواهان زمین را رنگین ساخت،تادرختانش ازطریق ریشه گل سرخ ومیوۀ سرخ را به ثمربنشانند.

دورۀ دهۀ دموکراسی،باغ های با درختان سبز((احزاب اسلام سیاسی))

دارای گلهای سرخ چینی وروسی((احزاب مارکسست لیننستی)) را با صدای عوام وخواست مساوات((امریکایی)) درمیدان به نمایش گذاشت.

ازین دوره صداهای تاریخی مارشها میتنگ ها((فیرازجانب اردو))درمقابل مظاهره چیان به امر((سردارولی))به گوش میرسد.وشهادت حسن خیاط.

صدای لت وکوب اعضای پارلامان ((ببرک کارمل،اناهیتا راتب زاد))هواخواهان جنبش خواهان جنبش مترقی به صف آراییها درمیدان می طلبد.

محمد طاهربدخشی سواربه سکوی متحرک((کتابچه قانون اساسی))دردست مارش ومظاهره را سمت وسوی می بخشد.حرکت ازلیلیۀ پو هنتون،دارالعلمین کابل،ابن سینا،تخنیک ثانوی،لیسۀ غازی،لیسۀ حبیبیه ولیسۀ زراعت صف مظاهره را طولانی وعرضانی ساختند.درپیش روی شفاخانۀ ابن سینا توقف،مرحومه محترمه ((اناهیتا راتب زاد))وکیل پارالآمان لت وکوب گردیده ازدهلیز منزل دوم خطاب وبه مظاهره چیان برخورد ظالمانه ای نظام شاهی را در((خانه ملت))بیان داشت.

حرکت به پیش قسمت چنداول مقابل شفاخانۀ میوند.سخن رانی اکا دمیسین  غلام دستگیری((پنجشیری))بعدش عین علی((بنیاد))مظاهره چیان را آگاهی می داد.

سرچوک،حفیظ الله امین))سخن رانی مبسوطی پیرامون برخورد وکلای سلطنتی بیان داشتند.

درپارک تیمورشاهی،سه شخصیت((مرحوم نظام الدین تهذیب،مرحوم عبد الکریم میثاق وداکتر صالح محمد زیری))در رابطه نا رواییهای نظام شاهی مظاهره قانون مند ومدنی را پایان بخشید.

یعنی که جریان هوای((جنگ سرد))شاخهای درختان را به رقص می آورد کنون موج پرطلاطم دریا نو،ید حرکت به سوی بحرعظیم است

دست دعا

شخصی در گوشۀ ازروی زمین دست دعا به طرف آسمان بلند کرده بود ازخدا ی لایزال طلب کمک مینمود:برایش الهام آمد که دیگرازمن چه میطلبی من تورا انسان آزاد خلق کرده ام.چنان آزاد که هکت عقاب را کردی بال نداشتی ولی توانستی وسیله خلق کنی چون عقاب((طیاره))به آسمانها پرواز کنی،نخواستی که چون مرغان خانگی صرف به دانه خوردن از روی زمین قانع شوی.طعمه ات را ازمیان دربحر،ازفرق سرکوه درمسیر،سفردرهوا به چنگ بیاوری،خواستی که چون آفتاب بتابی،ذهنت چنان شعاع تولید کرد درمیان ذره داخل شوی وازان به سمت کهکشانها بروی جهان را چون کف دست خورد بسازی.مگرتونتوانستی درمدت 1400سال پیوسته قرآن خواندی به معنی اش پی ببری من این قرآن را به شما روان کرده ام که بخوانید وبدانید.ازداناییهای تان استفاده کنید.قرآن وسیلۀ دعوت به انسانیت است درمقابل((شیطان))نه وسیلۀ کشتار.برو دیگرازمن طلب نکن برای عقل وخرد فراست وشرافت داده ام درمقابلش برایم ازخود هدیه بده ((خدمت)) به مخلوقاتم.

موضع گیری عیاران نوین انقلابی

چنین اعلان میدارند:

با هیچ کشوری خارج ازمحدودۀ جغرافیای سیاسی موجود به رسمیت شناختۀ بین  المللی دعوای الحاق طلبی ندارد.به اساس حسن همجواری متقابلن مفید با همسایه های خویش احترام میگذارند.  

عیاران نوین انقلابی موضع گیری خویش را درقبال جغرافیای سیاسی افغانستان شمالاً به کشورهای تاجکستان،ازبکستان وترکمنستان،ازشرق وجنوب به دولت پاکستان وقسمت ازشمال شرق با جمهوریت توده ای چین،ازطرف غرب با جهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخته قویاً ازاحترام متقا بل ومنافع متقا بلاً مفید به نفع طرفین حمایه وپشتبانی خویش را از داعیه برحق انسانی وانتخاب آزادی ملیت ها مطابق به قوانین کشورها وکنوانسیون جامعه ای ملل احترام می گذارند.  

می غضپانم

من وتوواو درمیدان درآمدیم،برای اثبات حق انسان درآمدیم،حق انسان مظلوم،ازپکتیا تابه بدخشان درآمدیم.زیرعنوان قوم مارا می کوشند.برای نجات((خلق افغان))برآمدیم.چک چک وچاریاری کنان برآمدیم،برای راندن این قسم خوران برآمدیم،قسم خوران تاریخ وزن طلاق های فراوان برآمدیم.برای راندن قاچاق چیان مواد مخدر تجاران شرف وناموس وطن میرانم اینهارا.همرای مردان باشرف وباوجدان شمال وجنوب وشرق ((جنبش فروزان))برآمدیم.میکشانم تورا باخود نروی می غضپانم تورا برزمین بخاطری که توسنگ وطن چرستی بر سینه می کوبیدی کنون وقتش است،فرارنکن بیا بروکه پشیمان میشی

بی شخصیت ترین آدم

نسل امروز((جوان)فاصله بگیرید ازاینها،که اینها ننگ تاریخ وباعث خجالت شما میشوند

بی شخصیت ترین آدم،بی حیثیت ترین آدم،بی ناموس ترین ،بی عزت ترین آدم،خبیث ترین آدم،پست ترین آدم،فرومایه ترین آدم،بی فرهنگ ترین  آدم،دشمن ترین آدم،کثیف ترین آدم،نامرد ترین آدم،ظالم ترین آدم،جنایت  پیشه ترین آدم،فاجعه آفرین ترین آدم کیها هستند؟.کسانی هستند که تکیه بربیگانه ها،همه داروندار فرهنگی اخلاقی مادی ومعنوی کشورمارا برباد دادند

عملیاتی سازی گام به گام "سقاوی دوم"

جا به جایی کوچی ها در پروان

بعضی از هموطنان ما تشویش دارند که عنوان فوق را به رشتۀ تحریردرآورده اند.

حساسیت ضد سقاوبه معنی بیان تنفرعلیه(سقأ شیدان)درجنگ افغان وانگلیس است.بیان این مطلب ازجانب((محدودی))افغان ملتیها خوش خدمتی برای انگلیس وباداران شان است.

ورنه سقاوی پاک ترین با عزت ترین وظیفۀ نجات انسان ازمرگ است.نسبت به اینکه شاهان وامیران به حیث مزدورونوکر وظیفۀ(سرچوک)را متقبل میشدند.کاری ره که درمقابل حریف انجام وظیفۀ(سرچوک)فیصله کن میسازد.هیچ وسیلۀ دیگرتوجه شده نمیتواند.

اول:خدمت دوست بزرگوارم به عرض میرسانم که متعرض هرقدرکه قوی باشد.من برایش((عزتم را))دربرابر امتیازناچیزندهم پدرش پلان خودرا عملی کرده نمیتواند.

دسیسه کاران زمان((امیرحبیب الله خادم دین رسول الله را))میشناسم. ازکجا توسط کدام روحانیون منطقه ازدست خادم،گرفتند اورا پیشوا وامام خود ساختند.

تاکه زمینه فراروسقوت((اما نا ن الله خان را))آماده بسازند.بعد ازسقوت دستارامیری را درمحضرعام بسته کردند.

بنام امیرالمؤمنین برایش لقب گذاشتند.درمساجد بنامش خطبه خواندند. زمانی که((یک تیرودوفاخته))انگلیس موفق تطبیق پلان خود شد. ازهمان منبع وجایی که((شورش ملای لنگ))برای سقوت اما الله خان را سازماندهی کردند.برگشت اما ن الله خان بهانۀ بیش نبود((تازی نوآهوره بگیربه بدو))نادرخان غدار ازقبل تحت تربیت قرارگرفته بود.

افراد دورپیش امیرحبیب الله(وفادارانش))را سر بریدند. بعد ازان همان خانواده افرادضعیف النفسش را به جاسوسان دربار درخدمت گرفتند.

مسنلۀ کنفرانس بن اول،بهترین گواه ره دادن سیاست آنچه هموطن تشویش دارند.ازهمین جا ناشی میشود.

شخصیت های طراز یکت را((احمد شاه مسعود)) همین آدم های فرومایۀ دورپیش مسعود آماده ساختند.وکنون شریک مافیای اقتصادی وفساد گسترده درکشور گردیده اند.

با درک وشناخت ازهمین مطلب بگویم که همه سیاست ها افشا شده است.پروان ازپروانیها است.کاری را که حق شهروندی میطلبدقانون درتمامی جهان((درافغانستان))مرعی الاجرا خواهدشد اما زوردرمقابل خود زور می آفریند.

این را برایت میفهمانم که هرآن عملی که درگذشته بالای این مرزوبوم روادیده شده است بی جواب نمی ماند.

اگرما یک صد سال بعد هم عمل کنیم هنوزعجله کردیم.کوشش کنیم دشمن داخل خانۀ خودرا خلع سلاح بسازیم تا شکایت ازبیگانه.

قوم((صافی))این قوم با عزت وبا شرف ازجا برمیخیزند.منحیث نمد دم تبربر تمامی اختلافات خودرا فایق می گردانند این داعیه برتر طلبی را به جایش می نشانند.

  

 

 


بالا
 
بازگشت