خوشه چین

 

گودال خرافات

هرغلطی را که به خاطر اصلاح آن ازصفر شرع کونی یک حرکت انقلابی پیروزمندانه انجام داده ای.آنانی که این کار آغازیده وتجربه کرده اند.به سرمنزل مقصود رسیده اند.

اروپا جنگهای فرسایشی قرنهارا جنایات وفجایع بشری جنگهای سلیبی دوجنگ جهانی را پشت سر گشتاندند.واپس به ارزشهای قرون گذشته  تحت نام رنسانس یا تجدید مدنیت کلاسیک مراجعه کردند.ازمبدا حرکت به سوی لا یتاهی درراه افتادند.با ابن تفکرواندیشه توانستند.کنون در روشنایی علم تکنا لوژی پیشرفته کشورهای شرقی وافریقا را تحت کنترول خود درآورند.یعنی که میدان زور ازمایی را به خاطرمنافع ملی خودشان( بسترجنگ )را درکشورمن هموارنمودند.

(اسلام اعتقادی)نه اسلام سیاسی (حمله بکش چور چپاول اجیر ساختن کنیزساختن)جمع فرهنگ عیاری وفتوت 

مارا ازگودال خرافات درسطح فرهنگ(جامعه انسانی بالا می کشد.                   آن چیزی که

آن چیزی را که مه مسلـــکی اذهان میکنم 

حقیــقت درون مــــایه را نمایــــان میکنـــم

مطالـــب پیش پــــا افتاده را از زمیـــن بالا

باچشـــم وگــــوش وبینی وزبان بیان میکنم

گنگ را باعلامـــه بیننده را اشاره،کوررا دکه

کررارفته درگوشش چیغ واویـــــلاوفغان میکنم

صلح خصلتم،گذشت ومدارا عرف عیاران است

ازجنگ هیچ هراس ندارم من اتن درمیدان میکنم

«خوشه چینم»بادارنه مزدورنه،یارم یارخلــــق

پهلوانم،با تخنیک خود،دشمنه چپه گردان میکنم

اساس پیشرفت ترقی وتعالی یک جامعه تسخیرآب های دریا های گریزان وسرگردان.

اسفالت سرک ها وایجاد جاده ها به سوی شهرها وولایات وارتباتات آن باتمامی نواحی شهرها دهات وقصبات کشور،ساختن بندهای برق آبی،بادی وآفتابی.

ذهن وخرد حکم مینماید که برای تطبیق این مأمول باید.ازعیاران نوین انقلابی مدت بخواهیم چرا ازسیاست مداران نه؟

عیاران درطول تاریخ ازمعنویت شکست نکرده اند.خود درمیدان قربانی دادند. ملت خودرا دربلا نداده اند.

اما سیاست مداران ما دومرحله داشتند. مرحلۀ قبل ازحاکمیت:درمرحلۀ قبل ازحاکمیت دارای تعداد محدود ولی وفاداربه آرمان انظباط پذیرشایق به کارداوطلبانه،قبول وپذیرش اخلاق نیکو وبرخورد کاملن انسانی درمیان مردم دهقان وکارگر،پیروجوان وزن ومرد ورعایت دقیق ازسنتهای پذیر فتۀ جامعه ومردم.اما حالت حاکمیت سیاسی((هفت ثور))دست ناخورده به دست خوردگی سیاسی مبدل کرد.جایگاه مبارزان حقیقی را متملقین دور پیش ارباب فاتح گرفت.افراد تازه به دوران رسیده مست ومغرور،باگا مهای بلند اعلان د((آمونه تا به اباسین))پوری زمونژ خاوری دی،وضعیت را درسطح جهان پیچیده کرد.به«گفتۀ»گویا ایالات متحدۀ امریکا دفعتن بهمنظوری بیست وشش ملیارد دلار برای تخریب حرکت نظامی پیروزمند افغانستان را داد.درضمن ازحمایۀ توان مند شاه ایران دست بردارشدند. میدان تاخت وتازخمینی را سروسامان بخشیدند.تاکه چپ ایران با الهام ازتغیرات درافغانستان وضعیت پیش آمده را به نفع خود تغیرندهد.شکست چپ درایران زمینه منحیث خنجرپشت جبهه موقف دولت افغانستان را روزتاروزضعیف ترساخت.عدم تکیه به همکاری وهمگرایی متحدین سیاسی حزب دموکراتیک خلق را ازآزمون خطرناک به مرحلۀ سقوت وتعویض قدرت نزدیک ساخت.همان بود که ارتش سرخ بنابرتعهدات ایدیولوژیک وحمایۀ بی چون چرای طرف اعتماد خودش دست به یورش زد.ده سال حکومت چپ آهم تحت نظارت اتحاد شوروی سابق به کرکتر وخصوصیات مبارزان قبل ازحاکمیت خصلت دیگربخشید.شاخه وبرگ  درخت تازه گی اش(ریشه درآب بودن درخت است))ازینکه حاکمیت،وابسته به اتحاد شوروی سابق داشت.درسقوتش راه سقوت درپیش گرفت.

حزب دموکراتیک خلق افغانستان اصلن مرده است.رهبران ایجادگر وخلا قش مرده است کسانی زنده اند.میدانند موقف خودرا وجایگاه خودرا پناه گاه خودرا.

میدان یک طرفه حریف نیرومند قوی باتمام وسازوبرگش ازکابل تابه لندن واشنگتن دردست ایالات متحدۀ امریکا است.این همه سازونوا،طول وعرض،نرخ ونوا،گزوپل،دمبک ودهلک سازنده وعاملش خود ایالات متحدۀ امریکا است.تاحریف قوی تنومند بالفعل اقتصادی ونظامی منطقه((روسیه وچین،هند وایران))را درین میدان جنگ ونبرد مصروف نگه بدارد.خاکستردیگدان مردم افغانستان آتشکاران همین اکنون دولت موجود است.

اما امروز عیاران  انقلابی باگردن بلند،وضعیت موجودرا تعریف دربالا بیان داشته است.موضع گیری خودراچنین بیان میدارد.

افغانستان کشوراشغال شده است.درتمامی ولایات افغانستان جنگ مشتعل نگه میدارند.تاکه قاچاق مواد مخدر،قاچاق یورانیوم، قاچاق سنگهای قیمتی،قاچاق چوب ارچه وبلوط درسمت جنوب وکنرهارادامه یابد.

درتربیت بی وجدان سازی،ورواج بداخلاقی فراوان سالها کارصورت گرفت.

اما عیاران نوین انقلابی همان گونه که تسخیرآب،اسفالت سرک وارتباط به قریه وده وبردن روشنای درخانه خانه امکان زنده گی مردم را رونق می بخشد.

درجامعۀ انسانی((شهروندی))شرم وحیا،وجدان،صداقت،پاس وآب ونمک،امانت داری،ناموس داری،شهامت دلاوری آگاهی وآزاد منشی همه درنهادهای میتابند وبازتابش معنویت انسان را چون چراغ همیشه فروزان زنده نگه میدارد.

دستۀ تبر

این شکایت ازدرخت بالا شد.درمقابل تبرگفت اصلاً تومرا نکشته ای این عضوبدن خودم است که باتو همدست شده است.مراشکسته است وکشته است.من خو،درخت سبزبودم،گل میکردم دربهار،پروانه ها به دیدن گلهایم به رقص می آمدند،میوه میدادم درتابستان،شاخ بلندم بود استیژبرای خواندن بلبل.جایگاه بودم برای ساختن آشیانۀ پرنده ها که باید نسل گیری میکردند.

قصه دراز است

قضیۀ کندزیـــک نوع ساز است

ابرودود آسمان را فرا گرفته است

نتیجه سوخت نفت وگــــازاست

قصه درازاست

دربدخشان یک نـــــوع سازاست

این ساز قصـــــــــه اش دراز است

جنگ جنگ طالب نه لاجورداست

آهنگ ازمحل الی ارگ دمسازاست

قصه درازاست

جنگ هلمند یک نوع سازاست

این ساز قصه اش دراز است

هرسال جشن ازادی میگیریم

غوزۀ کوکنارمانند پیازاست

تکراراحسن

جنگ هلمند یک نوع سازاست

انگلیس قصه اش دراز است

تجارت مواد مخدرفایده دارد

انگلیس شیطان چال بازاست

نعل اسپ

سازمانها ی سیاسی را اگربه مثابه نعل اسپ تشبه کنیم

نتیجه چنان است که درپایان ماجرا می یابیم

روزی ازروزها یک آدم نعل اسپ پیدا کرده بود.درخانه که رفت همراه خانمش قصه کرد.اینه یک پایه نعل اسپ یافتم چندروزبعد دیگرش ره هم می یابم،همینگونه دوم وسومش را،کم کم پیسه پیدا می کنیم این طرف وآن طرف یگان خیرات،اشقات صدقه وسرسایه وخیرات جمع کردیم دربازارهم که گشت وگذار کردیم لب های دوکان جایی که خرید وفروش صورت میگیرد چشم به زمین میدوزم میشود که پیسه های ریخته وافتیده را هم اززمین برداریم........آهسته آهسته ما پیسه دارمیشویم. میرویم برای اسپ پالان میخریم وجل میخریم.قبل براینکه اسپ بخریم ما باید تدابیرلازم برقرارنماییم.اول میرویم درهمین دهن دروازۀ حویلی یک آبخور برای اسپ تیارمیکنیم. فردایش اقدام به کار مینماید زمانی برادرش می بیند که برادرمصروف انجام کاری است ازماجرا باخبر میشود.میگوید هوش کرده باشی که دراینجا برای اسپت آبخور جور نکنی درگوشه وکنار اطفال ما بازی مینمایند اسپت اطفال مان را به لگد میزند.حرف ها مه آباد مینمایم مه نمی مانمت دعوا ودنگله گپ به مشت ولگد وزن وفرزند آهسته آهسته جنگ شکل جبهۀ را به خود میگیرد.میرود طرفین ازاسلحۀ گرم کار گرفتند. برادر برادرارا می کشد.ماجرا که به پایان رسید.

بعد طرفین میدانند چه بدی کردی بودند.

هرزمانی که

خون سیدال سخن دان درصحن لیلیۀ پوهنتون ازدامن قصاب پاک نشده است.اشرف غنی((رئیس جمهور))صلاحیت بخشش حق الله را دارد.ازحق العبدراندارد.

هرزمانی که درهر مرحلۀ که نام گل بدین سرزبان آمد.فردایش همان مرحله به فغان آمد.آوازۀ سفر آغاشاهی وزیر خارجۀ پاکستان،همزمان با آن درناحیۀ اول بی بودیم که اسد الله امین به حیث منشی کمیتۀ شهرآمد درضمن صحبتهایش چنین افاده گردید که گل بدین یک استعداد است.ما نباید استعادهای وطن مان را ازدست بدهیم.به تعقیبش آوازۀ الارم گویا که اگرالارم شنیده میشود. تمامی چراغ ها باید که گل شود..درافغانستان پنج ملیون انسان زنده کفایت می کند.نتیجه اش بعد از گذشت یکی دوماه حملۀ ارتش سرخ درشش جدی 1358 صورت گرفت.

آمد آمد گل بدین درپروسۀ صلح وافوآت ملاقات گل بدین همراه شهنواز تنی،زمینه را برای کودتای نافرجام آماده گردانید.واگذاری قدرت به سمت شمال وجنوب علاقه مندان پیوست به گل بدین را درصحنه ناکام ساخت.

عدول به اصطلاح بعضیها گروپ شما ل ازپروتوکول فی مابین((طرفداران جنبش وشورای نظار))بخش فعال ضد پلینوم هژده کمیتۀ مرکزی(ح،د،خ،ا)رابه سمت گل بدین کشانید.عقب نشینی نیروهای گل بدین ازصحنۀ جنگ با شورای نظار،باعث شهادت چندین هموطن ازجمله جنرال امیرمحمد.........ودیگران گردید.

وضعیت چنان میدارد که خدا ناخواسته اشرف غنی رئیس جمهورهمراه حنیف اتمردرهمین تلک گیرنیایند.

تورخم

پرخانه است که یکی دوروز میشود باز شده است.

جیزگرش معلوم داراست.

قطعه اصلی دردست کسی است که هوشیارتر ازخرس وشیطان است هم درمکتب خرس به شاگردی نشسته اوهم درمکتب ابلیس زمانی که ابلیس وخرس به مواففه رسیدند.بدبختی مردم آغازمیشود.برای راندن ابلیس لا حول والله بگویید وبرای چپه کردن خرس قوت الا بالله (دانگه بگیر &خشم خلق)بگویید.

 جنگ تورخم

تشویش نداشته باشید خوده بیغم بگیرید.پاکستان به همرای افغانستان جنگ کرده نمیتواند.درکنفرانس بن (2001)ایا لات متحده امربکا صلاحیت اشغال افغانستان را گرفت ازان به بعد قرارداد امنیتی به همراه دولت دست نشانده خود امضا کرد.گویاکه درمواقع خطر مکلف به دفاع از تمامیت ارضی افغانستان درمقابل تعرضات بیگانه است.جنگ پاکستان رودررو به معنی جنگ باامریکا است.این خیزک زدنهای ناقی 

قصۀ کیک ومسافررابه خاطر می آورد.

این تق وتق اگرشروع شده است یک نوع صحنه سازی از زیر ریش مردم (خرسوار تیر شدن است)اما درعقب این صحنه سازی پلان دبگری است .

برای تطبیق اهداف کشور متجاوز.

حوادث واقع میشوند وتبدیل به حادثه تاریخی قابل خواندن تجربه گرفتن رشد دادن وانکشاف دادن.انتباه گرفتن از وضعیت خونین.مکث درحالات منفی حوادث وتوجه دادن آن به مثابه عمل درست.سقوت کردن درسطح دیوانگی است.

قبل

قبل از تحولات وتغیرات 1357درادارات دولتی رشوت وفساد اداری موجود بود.این تکنوکرات ها با تمام شیوه وفهم سرکوب ملت ازمدت ها قبل آشنایی داشتند.آن اعمالی را که انجام میدادند.بی صدا بود.به این رسوایی وچشم سفیدی نبود.

بی خبر ازانکه عکس العمل درمقابل ارباب قدرت سه صد ساله طلسم را شکستاند.

فساد ازتمامی ادارات دولتی رخت سفر بست محاسبه درامور دولتی به حساب خویشاوندی نه بلکه به حساب دست آورد صورت میگرفت.

از سطح فوقانی قدرت گرفته عمودی تا به قاعده وسیع درادارات بوی گند خیانت به مال ودارایی عامه به مشام نمی رسید.رشوت اصلن ریشه کن شده بود.

اما به برکت حضورکشورهای پیش رفته جهان ما شاهد کثیف ترین اداره درتاریخ کشورمان ودرسطح جهان میباشیم.

شتررا گفتند غمزه کوزد فالیز راخراب کرد.

مگرهمین تکنوکرات های متمایل به غرب بودند که با احراز قدرت مجدد توسط غرب.تجربه فساد کاری راازحالت خیلیها مرموزبه شکل علنی رواج دادند.

گویند که مردم افغانستان مردم قدرشناس وبا پاس هستند.هیچ گاهی پس مانده ای نان اجانب را که خوردند.درآن خانه خیانت نمی کنند.در رابطه به سفربری سوی تورخم بابد گفت که عده قابل ملاحظه جهادیان این همه ابا وقبا قرب ومنزلت را اززمان اقامت خویش درپا کستان یافته اند.هبچ گاهی حاضر نمیشوند که در رابطه به تعرض پاکستان در افغانستان چبزی بگویند.

چمن حضوری 

کمپ های چمن حضوری ایام جشن استقلال درماه سنبله فراموش نمی کنم.

یک زمانی بود مرحوم هم آهنگ بنام بچه طلا سرزبان ها بود.قیافه زیبایش وصدای گیرایش همه را به خود جزب مبنمود.

هکذا رخشانه خانم خیلیها زیبا شنوندگان آوازخو درا می طلبید.جمب وجوش این دو هنر مند جوان ومقبول و زیبا.هربیننده را درزهنش جادارد. خواستم که بخاطرشان بیاودم.

بعدش پیشرفته تر عالی تر مرحوم احمد ظاهر صنعت هنررا از قشر پایین جامعه به بالا کشانید.کسی که هنرش هنوز تازه است.

یعنی که احمد ظاهر هنرش بدیل خودرا نیافته است.

آمدیم درمیدان سیاست.زمانی بود که درپای تلویزیون ها می نشستیم.صحبت های رفقای حزبی را ازطریق تریبیون پارلامان گوش میکردیم صحبت های ببرک کارمل را اناهیتا راتب زادرا از حفیظ الله امین را آن صحبت ها روی برنامه استواربود.موضع دفاع وتعرض کاملن روشن بود.صحبت وکلای انتقادی به منظورتخریب ونفاق افگنی بلکه سمت ویو بخشیدن دولت به منظور استحکام بخشیدن وفاق ملی وتطبیق پروژه های عمرانی بود.

دیگرتاریخ پارالمان چنان وکلای پرجاذبه را عوضی نگرفته است.

هکذا درجمع روسای جمهور کشور وصدراعظم کشور(داکترنجیب وسلطان علی کشتمند وزیرعدلیه محمد بشیر بغلانی)تاریخ زنده برای ما است.

اما مادروطن میگوبد که عقیم نشده ام مردانی را به دنیا آورده ام آنها به سمت شما می آیند وشما باید طور دسته جمعی آنها را جویا شوید.

به زن طلاقان بگو که چه وقت حلالک میکنید

تاچه وقت ازبادارهای تان رامشت مالک میکنید

بی شرمی وبیحیایی ازخودحد واندازه دارد.اونامرد.

این بیچاره مردم راتابه چه وقت جغل مالک میکنید.

ها،ها،ها

ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها هاها هاها ها ها ها ها ها 

هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی هی

هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو

چرا می خندی او برادر؟اگراز یک مو ضوع خبر شوی توره هم خنده می گیرد.اگر کل ملت خبر شود.همه ملت می خندند.

آنانی که به پیشگاه ملت مسول اند.می گویند که زنهای شان طلاق شده است.

به پیشگاه ملت به حضورداشت رییس ستره محکمه قسم خوردند که دروغ نمی گوییم رشوت نمی خوریم به داراییهای عامه دست برد نمی زنیم از تمامیت ارضی کشور دفاع می کنیم.

اگر حرف ملاها درست باشد که ما در گذشته شنبده بودبم کسیکه قسم را میشکناند.زنش طلاف میشود.

متملقین

آنانی که کوشش کرده اند ازامکانات دیگران به جایی برسند.درجمله مردمان معیوب به حساب می آیند.ازخوداراده ندارند.تکلیف را به خود راه نمیدهند.این گونه افراد دست به هرنوع حرکت تا سرحد ضد اخلاقی می زنندازجمله متملقین.

اعلان مفقودی

هموطنان نجیب مدتی است که ازکشورمادر وطنی ما صدافت شرافت اهلیت کفایت درایت نجابت پاس آب ونمک وفاداری به عهد.ناموس داری وجدان مردانگی کاکگی جوان مردی همه دزدی شده است.

کسانیکه دیده اند.اثرانگشت پل پا خط سیرکاروان خروفاطر واسپ را پیدا نمایند. به آدرس عیاران نوبن انفلابی اطلاع بدهند.به رویت اطلاعیه هموطنان خویش اقدام به تحقیق وجستجو نموده وقت به وقت ازاجرأت خویش هموطنان را درجریان قرار میدهیم.

آبم

آبم میبارم میروم میروم پیچان غلطان هموار پرطلاطم نا رام وسرگردان گریزان سفیر فایده رسان جرعه درحلق تشنگان باعث سر سبزی باغ وگلستان به منظور سیر ساختن گرسنگان.میروم مبروم میروم.بر نمی گردم.تا جهانی بسازم برای زیست ماهیان.کس که با من است قبول است با سروچشم وجان.

تشکر از همه برادران رفقا عزیزان و دوستان که به تقا ضای ما پاسخ مثبت ارایه داند.

بلی!هموطنان اعلان مفقودی ما بدین شرح پا سخ مثبت دریافت کرد.

شرافت اهلیت کفایت درایت تعقل منطق اصولبت عدالت برابری شرم حیا عزت آبرو احترام پاکی امانت داری دلسوزی مروت مردانگی گذشت ومدارا صبر وحوصله ایمان داری وفا به عهد.وجدان ننگ ونا موس غیرت وشهامت دلاوری آزادی وآزادی خواهی.غربب نوازی کاملن به جا در وجود افراد رانده شده از کسور درلای کتابها میان قفس کتابخانه ها افراد منتظر تغیر وضع اند روزشماری دارند.باتغیر وضع تمامی کتابخانه ها باز.وضع میرود که بهتر وخوب تر از گذ شته شکل بگیرد.

چرا؟بخاطری که همه مطالب پشت پرده روی صحنه آمد چهره های ملکوتی به چهره های منحوس درعمل دیده شدند.

گویند 

گویند که مردم افغانستان مردم قدرشناس وبا پاس هستند.هیچ گاهی پس مانده نان اجانب را که خوردند.درآن خانه خیانت نمی کنند.در رابطه به سفربری سوی تورخم بابد گفت که عده قابل ملاحظه جهادیان این همه ابا وقبا قرب ومنزلت را اززمان اقامت درپا کستان یافته اند.هبچ گاهی حاضر نمیشوند که در رابطه به تعرض پاکستان در افغانستان چبزی بگویند.

 

 

  

 

 


بالا
 
بازگشت