خوشه چین

 

خوش میشوید یا خفه؟

ما نه زورداریم نه اسلحه یگانه چیزی که داریم.اراده،بلی اراده،اراده سازنده گی اراده بافت باهمی اراده رفتن به سوی اعتلا وتره قی.

دیگر ایجاد گروه حلقه،سازمان به معنی اینکه((تکیه با فلانه کشور)) قوت ایجاد مینمایم،ازانها میگیریم،میان خود تقسیم می کنیم،زمانی که گرفتیم هرکسی طرف ما چپ سیل کرد.میزنیمش،می کشیمش،برعکس به حیث مخالف مکاتب را درمیدهیم،طرفداران دولت را معلم مامور،شاگرد را، همه اش را می کشیم.قطاررا درمیدهیم موترهای برابری را مال واموالش را به تاراج میبریم،کاری که ثمرش را بیگانگان می گیرند ضررش را خود مان.ازین به بعد منحیث مورچه های دانه کش شب وروز، ازهرموانع با حوصله مندی فروان بدون آن که ضایعات بدهیم به پیش میرویم.

((عیاران نوین))با اراده هستند.متین استوار،ثابت قدم،شما پراگنده ها وتیت پرک شده هارادورهم جمع می کنند.شما را زمانی که باهم دوست وصمیمی،دورخ یک سکه بودیداما افسوس؟!.شما ازهم پاشیدگیها،یارا ن،روزهای دشوار((مارش عظیم بردفاع ازببرک(کارمل)نوراحمد(نور)اناهیتا (راتب زاد)وکلای پارلمان که رهبری مارش به دست انسان توانمند وشریف محمد طاهر(بدخشی) بود))

شمایاران روزهای دشوار((روزمراسم عزاداری می اکبر خیبر شهید))که دورجمع شده بودید.شما یاران روزهای دشوارکه برای نجات((رهبران تان))وخطرمحوکلی کادرها وفعالین حزب.مصمم به دفاع ازخود تا به سقوت نظام.شما رفقا ویاران روزهای دشوار،دور آهنگ رسای شهید داکترنجیب درچهار راهی((آریانا)) دورهم جمع شدید.وشعار دادید که دردفاع مستقلانه ازوطن وصلح با هموطنان ما مصصم هستیم ودفاع مستقلانه ازشهرجلال آباد،ماهیت وارزش تان را تعین کرده بود.عیاران نوین دردروازۀ هریک تان دق الباب مینمایند وعذرمینمایند که نزدیکی شما ماهیت وارزش انسانی تان را بالا میبرد. وشما خود بااین تصمیم عاقلانه ثبوت میکنید که انسان هستید.انسانها همیش اشتباه وخطارا مکتب می پندارند وازتکرارش پرهیز ازعملی که اشتباهاً صورت گرفته است معذرت می خواهند.

 پختگی دیگ سخن را باز میدارد زجــوش

تاخموش نیست بیدل مدعا خام است وبسع

«بیدل»

فردی درکنارم نشسته است قصه می کند.کاشکه انسان نمیبودم.زمانی که انسان هستم،کاشکی هوشیارنمی بودم.این هوشیاری من است که مرا به درد ورنج مبتلا ساخته است.سترس دارم،فشارم بالا است حتی خطرات سکتۀ مغزی ویا سکتۀ قلبی ویا خونریزی های دماغی،تهدیدم می کند.نسخه های داکتربه علاجم کمک کرده نمیتواند. به جزاینکه جیغ بزنم وفریاد بکشم،ازبی وطنی،ازمرگ میر هموطنم،درکشوروفرارهموطنم،ازکشورم،مرگ ومیرشان دردریا ها وابحارو نپذیرفته شدن شان ازکشورهای میزبان وعدم توجه دولت متبوع شان به این مسئله انسان را وامیدارد.تکیه به این شعر:

پختگی دیگ سخن را باز میدارد زجــوش

تاخموش نیست بیدل مدعا خام است وبس

((بیدل))

امریکا دردورول

شب میکشد فردا مرده را تا به لب قبر((همراه ماتم دار))با چشمان گریه آلود انتقال میدهد.هم «دُر»بدست می آورد هم دل یاررا نمی رنجاند.

کشورم دیگ است درزیردیگ آتش افروخته شده است.ودیگ به جوش،جنجال درمیان،آب ومواد غذایی.تاکه غذا به پختگی برسد.درینجا غذا همان منافع امپر یالیزم است وآتش که درزیردیگ شعله میدهد وخود به خاکستر می نشیند. چوب سوخت((این طرف طرف افغان وآن طرف افغان)).

تازمانیکه این جنگ دوام دارد دعوا موجود است.اگربیگانه نیست،برتری خواهی نیست،اختلاف مذهب نیست،اختلاف زبان چهره ورنگ ونژاد وسمت نیست.

پس چرا گفته میشود که((جنگ درجنوب،موازنۀ عدالت را برهم زده است))بیان این حرف از صلاحیت آقای اشرف غنی به مراتب بلند است بلکه برایش معاش میدهند  که روی همین افتراقات واختلافات ملی ما به دوام سیاست های خود ازگذشته تا به اکنون ادامه داده اند ومی دهند.سخن ((لینا روبه)).

مطلب چنین است:افغانستان دوزخ امپریالیزم نیست،درافغانستان امپریاتوری بریتانیا کبیر شکست نکرده((همین لحظه حضور فزیکی دارد))روسیه سقوت نکرده درجهان،اقاصاد وسیاست عمده((مسایل نظامی))حرف اول را میزند.امریکارا نه مه شکست داده میتوانم نه تو ونه او.بلکه امریکا درکشورمن وتومعاش ومزدورهای فراوان دارد که د راوضاع حاکم است وجنگ دوام دارتابه زمان نامعلوم((عیاران نوین))سیاست های امریکا درافغانستان.بمثابۀ

اعلان جنگ ازجانب اشرف غنی علیه ملت

این جملۀ است که آقای اشرف غنی  درزمان کمپاین انتخاباتی خود بارها تکرار کرده بود. که درقضیۀ قندزخود میگفت مدیریت جنگ دراختیار ما است.بناً مسئلۀ حادثۀ قندز ازهمین منبع آبیاری شده است وبه به دند غوری تأثیرانداخت.فاجعۀ است که ازدرون ارگ سازمان داده شده بود.وضع نا به سامان جاری کشوردلالت به آن مینماید که حامیان این نظام((صادرشده))درفکرخاموشی جنگ نبوده بلکه توسط عناصروابسته به خود جنگ را تدام می بخشد.تداوم جنگ سبب تباهی مردم افغانستان میشود.

راه چاره؟

عیاران نوین ازین راه وشیوه داخل میدان میشوند.

مصالحۀ ملی:

برمحور

((خود آگاهی ملی))

یکی ازاهداف نهایی عیاران نوین است.

ذیلاً:

1-دریافت وشکوفایی استعداد های واقعی.

2-مسؤلیت پذیری((عهده دارشدن زنده گی))

3-آینده سازی بربنیاد ارزشهای مادی ومعنوی.

4- تعین اهداف عمده ازاهداف غیرعمده.

5-ارزیابی پیشرفت ورفع موانع.

6-تبدیل شدن به حیث یک فرد((مفید))درجامعه.

7-فعال ساختن ذهن نا خود آگاه.

8-ترتیب وتنظیم برنامه طبق نیازوخواست زمان.

9-بازنگری دربرنامه ریزی

10-ایجاد گری وخلاقیت.

11-همین روز،اقدام به دستیابی،مقاومت،تامرحلۀ پیروزی.

چرا خود آگاهی ملی؟

خود آگاهی ملی یعنی درکشوری که من زنده گی میکنم متعلق به تمام ادیان مذاهب،رنگ زبان،قوم،ملیت که درهمین چهارچوب زنده می کنند،میباشد.حق دارند که کاربکنند،حق دارند مکتب بخوانند حق دارند که تداوی شوند.حق دارند دراعتلا وپیشرفت کشور طبع استعداد وفهمش نقش بازی نمایند.درمناسبات بین المللی به اساس حسن تفاهم ومتقابلاً مفید.بدون اندکترین وابستگی سیاسی،میباشد وقابل اجرا.

وابستگی های ایدیولوژیک((راه سوسیالیزم واسلام سیاسی))اخیراًسیاستهای نیو لبرالیزم که همه ریشه دربیرون داشت ودارند.هرکدام به نوبۀ خویش درکشور ما،ماهیت انسان وانسانیت رازیرسوال بردند.ودولت مردان کنونی عملاً گردانندهگان سیاست های کشورهای بیگانه درکشورما میباشند.وکشورهای بیگانه میخواهند که اهداف خودرا به مرورزمان ازمیان ((دون خون وآتش)) بدست بیاورند.بناً تداوم این گونه سیاست ها به تباهی نسل افغان می انجامد وغیر قابل تحمل.

عیاران نوین که وارثان برحق دفاع میهنی درطول تاریخ پنجهزارسالۀ این مرزوبوم بوده است.عرض خویش را به پیشگاه مردم شریف ونجیب افغانستان وتمامی حلقات روشن فکر وچیزفهم عمده ((وطن خواه وطن پرست))که یگانه محکمۀ عادلانه است پیش کش مینماید.هنوزدیرنشده است،با نان خشک خود بسازیم،سه وقت نان نمی خوریم دووقت نان می خوریم،مانند نیاکان ما با پاهای برهنه ،همبستگی خود را تحت جبهۀ متحد روشن فکران اعلان،دولت مؤقت را تحت نظرسازمان ملل متحد اعلان میداریم.ومحاکمۀ عاملان جنگ های بعد ازکنفرانس((بن اول))را تقاضا مینماییم.

 

 ((عیار))میرسد

ای همو طن غصه نکن خیل عیـــار میرسد

ای هموطن غصه نکن،پایان شب تارمیرسـد

قطرۀ اشک یتیم ریزان ریزان ازدوچشمکان

آهنگ حزین شنوبه گوشت زارزار میـــرسد

ایام وحشت وترس،عمـــرش روبه زوال است

روسیاهی به ذغال ماند پایانش وقت بهارمیرسد

ای مادریتیم غصه نکن خیل عیـــار میــرسد

ای مادریتیم غصه نکن پایان شب تارمیرسد

سازندۀ تاریخ،دهقان کم زمین ای کارگرنازنین

تابنده معلم چراغ معرفت،پایان شب تارمیرسد                                          به دام افتادگان روزگار،آوارگان دورازمیهـــن

رسالت مندانید شما آن موعود دوم بارمیــرسد

غصه نکن میرسد غصه نکن خیل عیارمیرسد

ازراه کوه ودشت((همکاران))خیل عیار میرسد

دشت به دشت،کوه به کوه دره به دره میرسد

ده به ده قریه به قریه شهر به شهــرمیرســد

فرندان،ابومسلم،یعقوب،امیرحبیب الله شهید

مزدکیان عصر،خیل جگرخون دل فگارمیرسد

ازین کشور،ازان کشور،ازین قاره ازان قاره

خوشه چین همره یاران ازهرکنار میرسد 

یک سوال عمده ازاهل قلم((تاریخ دان،فلسفه دان،حقوق دان،سیاست شناس، اقتصاد دان)).اولین شخصیتی که درنقش دزد چراغ بدست دشمنی با مردم آریا نا کرد ودنیا ی عرب را دراوضاع مسلط گردانید کی بود؟ازینجا است که جوابی برای سول پیدا میشود.سرنخ قضایا دردست تحلیل گران قرارمی گیرد.

عیاران نوین

عیاران مزدکیان هستند.انسان های باوجدان با ایمان هستند.عیاران خراسانیان صفاریان هستند.پابند به عهد قرآن هستند.نسبت به شیخ وزاهد،راست کاروبا ایمان هستند.خدمت گاران حقیقی برخاسته ازمیان مردم متعهد،جسوردلاور،با عزم راسخ اند.ثابت قدم چون((مجید انقلابی))وخادم دین((امیرحبیب الله کلکان هستند))زیرعنوان،خدمت به خلق ومردم،خلاف ارزشهای قبول شدۀ مردم عمل نمی کنند.ازبیگانه وحاکمیت بیگانه تنفرخودرا رسماً اعلان میدارند.چون تنظیم های جهادی،پول ازبیگانه نمی گیرند.تسبیح وجای نمازوغیره را روکش اعمال منفورخود نمی گردانند.درهرپنج وقت نمازنمیروند که توبه بگویند.درهرپنج وقت میروند وتعهد می سپارند که تمامی اوامرالهی را به جا می آوریم،ازدست برد به دارایی ها عامه پرهیز می کنیم،مرگ حق طبعی است،کاری که خدا می کند. ازتوانش خودرا عاجزمیداریم.توضح محبت،صلۀ رحمی درتوان ما است دریغ نمی ورزیم.بیگانه را بیگانه میشناسیم((شیطان)).

 

عیاران نوین

عیاران نوین روح توده هاهستند.عیاران نوین،فرزندان دورترین نقات کشور،کوه های نورستان،جبهات جنگ((کنر،جلال آباد،پکتیاوخوست هلمند ولوگر،کندز وبغلان فاریاب وسرپل)) درمقابل ابلیس((پاکستان))این فرزند انگلیس،میباشند.

گفته بودند که((مزدکیان هستند)) انسان های باوجدان با ایمان هستند.عیاران خراسانیان صفاریان هستند.پابند به عهد قرآن هستند.نسبت به شیخ وزاهد،راست کاروبا ایمان هستند.خدمت گاران حقیقی برخاسته ازمیان مردم متعهد،جسوردلاور،با عزم راسخ اند.ثابت قدم چون((مجید انقلابی))وخادم دین((امیرحبیب الله کلکان هستند))زیرعنوان،خدمت به خلق ومردم،خلاف ارزشهای قبول شدۀ مردم عمل نمی کنند.ازبیگانه وحاکمیت بیگانه تنفرخودرا رسماً اعلان میدارند.چون تنظیم های جهادی،پول ازبیگانه نمی گیرند.تسبیح وجای نمازوغیره را روکش اعمال منفورخود نمی گردانند.درهرپنج وقت نمازنمیروند که توبه بگویند.درهرپنج وقت میروند وتعهد می سپارند که تمامی اوامرالهی را به جا می آوریم،ازدست برد به دارایی ها عامه پرهیز می کنیم،مرگ حق طبعی است،کاری که خدا می کند. ازتوانش خودرا عاجزمیداریم.توضح محبت،صلۀ رحمی درتوان ما است دریغ نمی ورزیم.بیگانه را بیگانه میشناسیم((شیطان)).بیگانه بیگانه است،به رنگی که هست بیگانه هست.بیگانه همان یک تعریف است((دشمن))بادشمن چون سگ عمل می کند،چون پلنگ وگروشیر،ماراژدهارعمل می کند.ساختارموجود افغانستان همه دست وپای وسرکلۀ دشمن است،قضاوت ها ی مثبت دربارۀ دشمن به معنی جهالت است.دوستان را تعریف کنید،حرکت هارا اکتیف کنید.قطره قطره،جرعه جرعه،جوی به جوی،دریا به دریا وارد بحر((قیام ملی شوید)).

حق

حق حق است اگردردسترخوان است یا میــان طبق است

برایت میگویم حقت را بگیر،این درس است وسبــق است

حقت را دشمن گرفته است،باپپاق،تنبان وچپن گرفته است

تقسیم بین هم،اوبا ترنگ تُرنگ آفتابه ولگن گرفته است

طفلکت گریه دارد،طعنه میشنود،ازفـرزند وطن فـروش

شادیانه دارد،دهل وکرنا کوبد وبا نغمۀ اتن گرفته است

حقیقت

نظام موجود باید حقیقت خودرا معرفی نماید.

حقیقت زیبا است،اگربرهنه باشد زیبا است اگرپوشیده باشد زیبا است،حقیقت را هرجا که انتخاب کنی زیبا میشود،کلام زیبا میشود،چهره زیبا میشود،حسن زیبا میشود،حقیقت انسانیت را زیبا معرفی مینماید،حقیقت حاکمیت هارا زیبا میسازد،اداره بربنیاد حقیقت زیبا میشود،ادارۀ زیبا جامعۀ زیبا می آفریند.اما بد کاره ها خیلی دردآوراست که حقیقت را بپذیرند.کسانی که نمی پذیرند  ،حقیقت،به رنگ سرخ طرفش حضورخودرا نمایان میسازد به ذهرتلخ وخنجرتیزهمرایش محاسبه مینماید.

عیاران نوین

عیاران نوین حلقۀ وجدان وشرافت،بیان میدارند که درکشورم،ازین بیش سیاست جای پای ندارد.تاکه به حرف سیاست بازان گوش کردیم اصلیت خویش را فراموش کردیم.درسیاست دروغ شنیدم،دروغ لفظی که درتمام ادیان واخلاق اجتماعی منع است.سیاست بازان ازسادگی وصداقت توده های ملیونی استفاده های ناجایزکردند.((آن سیاست مداران داخلی که دربند اجانب قراردارند)) زیرعنوان دین ومذهب،اندیشه های مختلف دیگرسیاسی.درکشورمان ازسیاست مغازۀ ناموس فروشی ساخته شده است،عزت وحرمت مردم را به خریداران ناموس،شاگردانگی بخشیده اند ومی بخشند.به جزآن های که وطن خودرا دوست دارند.

 

 

  

 

 


بالا
 
بازگشت