مشفق

1 حمل 95

بیایید با تلاش های جدی به استقبال سال نو برویم

سال جدید هجری شمسی که تقویم دولتی ما از آن استفاده میبرد اینک آغازشده است، برف باری ها وباران های روز های اخیر سال گذشته امیدهای خوب را در قلوب مردم کشور برای شادابی سال آینده ببار آورده است.

وزارت زراعت و شاروالی ها و اداره حفاظت از محیط زیست وسایر ادارات دولتی که درقسمت سرسبزی و زراعت مسولیت دارند تا برای سرسبزی، نهال شانی و رشد زراعت کشور کارهای زیاد را درنظر بگیرند.

وزارت معارف کشور وزارت تحصیلات عالی و سایر نهادهای مربوط به عرصه تعلیم وتحصیل و اعم از دولتی وخصوصی باید به خاطر رشد سطح علمی و مؤثر بودن سال آینده تحصیلی مناطق سردسیر کشور که اکثریت مناطق را تشکیل میدهند نیز باید درکار خود کوشاتر و مصمم تر گردند.

متأسفانه افغانستان هنوز هم در جمله عقب مانده ترین کشور ها دربسیاری عرصه ها قرار دارد، باوصف آنکه ازپروسه جدید درکشور 15 سال میگذرد وکشورهای زیاد با ما کمک اقتصادی کردند ولی وضع هنوز قابل قناعت نیست. ما درحالیکه کمک های جامعه بین المللی را نادیده نمیگریم ولی یک درس از آن می آموزیم که هیچگاهی دیگران چون خود ما برما دلسوز نیست. کمک های کشور های خارجی تاکنون تنها درقسمت های غیر زیربنای وبشکل سمبولیک بود ه درد های اساسی مارا که بتوانیم اقتصاد کشورراخود کفاسازیم یا بسوی خودکفایی گام گزاریم مداوا نکرده است. پس ما باید خود دست بکار شده وبسوی ترقی وآزادی کامل گام گزاریم، آزادی کامل هم زمان حاصل میگردد که ما بتوانیم استقلال اقتصادی داشته باشیم واین مامول هم وقتی برآورده میگردد که درعرصه اقتصادی ما متکی بخود باشیم.

افغانستان دارایی منابع سرشار طبیعی بوده که درصورت استحصال مناسب افغانستان میتواند کاملا متکی بخود شده و درقطار کشور های پیشرفته جهان قرار گیرد. بیشتر از هفتاد فیصد مردم زراعت پیشه بوده  ودرصورت بهبود وضعیت زراعت ومالداری درکشور تا اندازه زیاد هدف خودکفایی برآورده خواهد شد.

سال نو وسال های آینده را که پیشرور داریم فرصت های است که افغانستان بتواند خودرا به استقلال اقتصادی برساند ، تاکنون مساله براین بود که افغانستان سی وچند  سال جنگ را سپری نموده است وطی پانزده سال گذشته نیز ما مصروف بازسازی عرصه ها ی مختلف وازبین رفته کشور بودیم، ولی اگر فرصت های بیشتر را ازدست میدهیم وانتظار آنرا داشته باشیم که کشورهای دیگر بتوانند افغانستان را آباد سازند این آرزو هرگز عملی نخواهد شد، زیرا بزرگان گفته اند که( آزموده را آزمودن خطا است )اگر دیگران برای ما  میساختند پانزده سال مدت زیاد بود که متاسفانه هنوز بخش زیاد مردم کشور درپایین ترین سطح فقر درجهان زنده گی می ، همچنان ازنگاه مرگ ومیر مادران، ازنگاه سطح سواد وسایر بخش هادرپاینترین سطح قرار داریم و برعکس درقسمت کشت مواد مخدر، قطع جنگلات وخرابی محیط زیست دربالاترین سطح قرار داریم که همه این اخبار برای مردم ودولت افغانستان تأسف برانگیز است.

 ازاینرو تمامی ادارات دولت افغانستان وظیفه دارند که فرصت های آینده را باید ازدست ندهند هم برای حال فعالیت های مؤثر وهمه جانبه را عملی سازند وهم برای آینده پلان ها وطرح های مؤثر کوتاه مدت وطولانی مدت را تدوین نمایند.

سال های آینده برای سرنوشت کشور بسیار مهم خواهد بود،  چون ما دریک مرحله گذار قرار داریم، مسایل صلح درکشور، پیشرفت اقتصادی وخود کفایی از جمله مسایل است که باید درصدر برنامه های دولت وملت قرار داشته باشد.

از اینرو هم سال آینده وبهار آینده مهم بوده وهم سال های بعدی. برای مرحله کنونی تمامی ادارات باید ازبهار آینده بطور شایسته استقبال نمایند ، همین طوریکه طبیعت با بهار نو میشود باید از این طبیعت آموخت وخود را نوساخت از نواقص گذشته جلوگیری نمود وبرای آینده کار مؤثر نمود.

 

 


بالا
 
بازگشت