مشفق

11 ثور 95

جوانان ما باید مسؤلیت های شانرا درک نماید

خوشبختانه بیشترین جوانان ما امروزبه تعلیم دسترسی دارند که این زمینه درچند سال گذشته که جنگ های داخلی جریان داشت مساعد نبود، مؤسسات تعلیمی وتحصیلات عالی دولتی وخصوصی درتمام کشور فعال بوده وگفته میشود که بیشتر 11.5 میلیون تن درآن مصروف تعلیم وتحصیل اند که بیشترین شانرا جوانان تشکیل میدهند. ولی تاجاییکه دیده شده عده از همین جوانان چنانکه لازم است به رسالت شان توجه جدی نمی نمایند.

عدهء از جوانان بعد ازفراغت ویا هنگام تحصیل شوق خارج رفتن برسرشان زده توسط قاچاقچیان انسان و تبیلغات آنها که ازطرق مختلف بخاطر بدست آوردن منابع مادی براه می اندازند فریب خورده وبا پرداخت پول گزاف وبا فشار آوردن روی اعضای خانواده خیال های اروپا وخارج نموده رهسپار آنجا میشوند. برخی ها به این هدف نایل آمده وعدهء زیادی نیز ناکام برمیگردند ومصارف که دراین عرصه مینمایند بیهوده میگردد.

آفت دیگر که دراین زمان عده از جوانان ما به آن روآورده استعمال دخانیات ومواد مخدر میباشد که هست وبود شان را تباه مینماید. مطابق امار که داده شده است همین اکنون بیشتر از سه ونیم میلیون تن درکشور مواد مخدر را استعمال مینمایند که بیشتر از یک ونیم میلیون تن شان معتاد میباشند وبازهم بدبختانه که بیشترین این تعداد را جوانان ما تشکیل میدهند.

مشکل دیگرکه دامنگیر جوانان ما بخصوص جوانان که درمناطق جنگی بسر میبرند شده است همانا جنگ ،ناامنی، و عدم وجود فضای لازم برای تعلیم وتربیه و فضای کاری میباشد که انرژی وامکانات جوانان زیاد ما را ضایع نموده است.

حقیقتاً جوانان افغانستان که اکثریت نفوس کشور را تشکیل داده اند ومطابق احصاییه ها بیش از شصت وپنج فیصد مردم کشور را جوانان تشکیل میدهند بازوی توانایی جامعه شمرده میشوند که هم از نیروی فزیکی او هم ازنیروی فکری آنها باید استفاده اعظمی بعمل آید.

آزادی واقعی وافتخارات  زمان بدست می آید که کشور از احتیاج اقتصادی دیگران مبرا باشد واین هدف وقت حاصل شده میتواند که جوانان کمر همت بسته و کشوررا ازنگاه اقتصادی خود کفا سازند. جوانان چگونه میتوانند کشور را متکی به خود سازند؟  معلوم است که بواسطه تعلیم ، کار وزحمت و تقوی میتوانند به این ماءمول دست یابند.

 توجه دولت به جوانان  درشرایط کنونی بیشتر گردیده همانگونه که یادآوری گردید زمینه تعلیم وتحصیل برایشان مساعده بوده و چندین اداره مهم مانند معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ و وزارت کار وامور اجتماعی بالاخص درمورد برنامه ریزی مینمایند، ولی مسوءلیت اصلی بدوش خود جوانان است تا متوجه خود باشند .

افغانستان کشور اسلامی است، جوانان باید با حفظ رسالت واصالت اسلامی دربهبود اخلاق و بدست آوردن تعلیم هم رضایی خداوند را بدست بیاورند وهم بتوانند کشور عقب مانده افغانستان را درقطار کشورهای پیشرفته جهان قرار دهند.

لازم است تا جوانان ما بجای اینکه انرژی واندوخته های شان را به خارج از کشور انتقال دهند در داخل آنرا بکار گرفته ومسؤلیت های شان را درمقابل مردم وجامعه خود بجا آورند.

آینده از جوانان است و بخاطراینکه آیندۀ خوب داشته باشند بایداز همین اکنون متوجه باشند. این وطن بر ما حق دارد و هرکس تنها دروطن خود میتواند با عزت وآبرومندانه وشریفانه زندگی نماید پس باید حق این وطن را ادأ نمود وفرار شرط مردی نیست هرچند مشکلات است ولی مشکلات را باید حل کرد. هرگاه هرکدام بخاطر منافع شخصی خویش فکر نماییم درآنصورت حق مادر وطن را ادأ ننموده ایم و نسل های آینده مارا اگر سهل انگاری نماییم مورد ملامت قرار خواهند داد ونیز آینده کشور محبوب خودرا که درجغرافیایی جهانی موقعیت ارزشمندی را احتوانموده ودارایی تاریخ پر بار میباشد نامناسب خواهیم ساخت.

برجوانان لازم است تا نه تنها اینکه خود از استعمال دخانیات ومواد مخدر بپرهیزند بلکه نگذارند تادیگران به آن مبتلا شود. همچنان جوانان رسالت دارند تا باکسب تعلیم وتحصیل عالی وبهتر دربازسازی وآبادی کشور سهم ارزنده خود را ایفانمایند.

کسانیکه شوق بیرون رفتن وکشورهای خارجی را دارند، ازآنهایی بپرسند که هم اکنون درخاج هستند که چی آرزو دارند ؟ بدون شک آرزوی هرکدام دوباره برگشت به کشور است و دراینجا ضمن خدمت نمودن به مردم ووطن رسیدن به موقف عالی وشریفانه است.

هیچ جوان ما نمی تواند درکشورهای دیگر بزودی موقف عالی دولتی را حاصل نماید ولی درافغانستان هم اکنون این زمینه مساعد است پس نباید این چانس بزرگ را ازدست داده و نباید بدست خود اسباب بیقدری خود را مهیا  ساخت.

 هرفرد این کشور وبخصوص هرجوان افغان تنها وتنها میتواند درکشور خود وزیر وکیل وریس و صاحب منزلت وجا شود کشور های دیگر شرایط خاص خود را دارند که تا بتوان درآنجا به این مواقف رسید . بیشترین جوانان که هم اکنون به خارج کشور رفته اند مصروف کارهای بی ارزش و عادی هستند و برای رسیدن به کشور مطلوب شان نیز مشکلات زیاد را قبول میشوند ، میبینم که هر روز رسانه های افغان وبین المللی مشکلات مهاجرین وپناه جویان راکه از کشورهای شان به سوی اروپا رفته اند نشان میدهند که واقعاً تأسف بار است .

بیایید دست به دست هم داده و بخاطر بهبود وضیعت درکشور خود کار نماییم  نه اینکه از آن پا به فرار نهاده درفکر اینکه خود را راحت سازیم نسل های آینده را با مشکلات فراوان مواجه ساخته باشیم.

پس جوانان متوجه مسؤلیت های تان شده حال آینده خود وهموطنان تانرا آباد وآسوده سازید.

 

 


بالا
 
بازگشت