مشفق

4 ثور95                         

حفظ محیط زیست وجیبۀ انسانی همه

روز زمین، روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست کرهٔ زمین است. این روز دو بار در سال، یک بار در طول فصل بهار در نیمکره شمالی و در طول فصل خزان درنیم کره دیگر زمین یعنی نیم کره جنوبی که در آنجا وقتی درنیم کره شمالی فصل خزان  میباشد بهار می آید برگزار میگردد.
سازمان ملل متحد نیز هر سال در اعتدال بهاری، این روز را جشن می‌گیرد. این رسمی بود که توسط فعال صلح یعنی جان مک‌کانل در سال ۱۹۶۹ در اجلاس یونسکو معرفی شد. در بسیاری  از کشورها از روز ۲۲ اپریل که امسال با۳ برج ثور سال ۱۳۹۵ هجری شمسی  مصادف است منحیث روز زمین یادهانی به عمل می آمد.  و جوامع بسیاری نیز هفتهٔ زمین را با آغاز روز زمین جشن می‌گیرند و تمام هفته را به فعالیتهای محیط زیست اختصاص میدهند.

ازاین روز امسال درکشور ما درحال یادهانی به عمل می آید که وضعیت محیط زیست درافغانستان بخصوص درشهرهای بزرگ و شهر کابل یعنی پایتخت کشور  نهایت  خراب وقابل  تشویش میباشد.

جنگ های طولانی درکشور وعدم پلان گزاری دقیق درقسمت زیست شهری، اسکان و ساختمان وهمچنان عدم کنترول آنچه که به محیط زیست زیان میرساند ازقبیل فابریکات، داش ها، کثافات، عراده جات، وسایل حربی... زیان های زیادی را به محیط زیست درافغانستان ببار آورده است. قطع جنگلات وباغها، خشکسالی های اخیر، استعمال اسلحه کیمیاوی، لایزری وقسماً اتومی این زیان ها را چند برابر ساخته است.

مطابق اظهارات اداره حفظ محیط زیست کشور که تاپنج سال آینده حالت محیط زیست درکابل درصورت که کنترول نگردد قابل تحمل نخواهد بود.

خوشبختانه رخصتی های روزهای پنجشنبه مامورین بخاطر کم نمودن آلوده گی هوا که درنتیجه تراکم ترانسپورت بوجود می آید و ممنوعیت تورید واستعمال خریطه های پلاستیکی اقدامات بجا وموءثر است که میتواند تا اندازه ْدرحفظ محیط زیست سالم ممد واقع شود ولی  این اقدامات آنقدر هم کافی نمیباشد که مشکل محیط زیست را درکابل وسایر شهرهای کشور حل نماید.

لازم است تا در این قسمت اقدامات بیشتر صورت گیرد، دولت باید از قطع جنگلات درتمام ساحات کشور جلوگیری نماید ودرپاکی وصفایی شهر ها از تمام امکانات خود کار گیرد. البته تنها دولت نیست که دراین قسمت میتواند کارهای بیشتر وموثر تری را انجام دهد بلکه مردم، سکتورهای غیر دولتی وجامعه بین المللی وهمچنان کشورهای که  نیروهای نظامی آن درافغانستان موجود بوده نیز مسولیت دارند که هرآنچه درتوان دارند بخاطر حفظ محیط زیست انجام دهند.

مردم درحفظ ونگهداشت محلات زیست شان باید سهم بیشتر گرفته و بخاطر سرسبزی کشور بکوشند.

سکتور خصوصی ومالکین فابریکات، شرکت های ترانسپورتی وساختمانی نیز دراین امر مشترکاً باید بادولت ومردم همکاری نمایند.

جامعه بین المللی باید درقسمت حفظ محیط زیست با دولت افغانستان کمک نماید، برعلاوه همکاری درقسمت  وسایل مادی وکمک مالی به سکتورهای مختلف که باعث حفظ محیط زیست میگردد  درقسمت  زراعت وآبیاری نیز همکاری نماید.

به نظر زیست شناسان با افزایش نفوس و وسایل درجهان اکنون  خطر بزرگ متوجه پرده اوزون اتوموسفیر کره زمین ومحیط زیست گردیده که بحث های زیاد را درمورد زنده گی درکره زمین وآینده آن ببار آورده است.

هرچند برخی اوقات کشورهای مانند افغانستان به سبب تولید مواد مخدر مورد ملامت جهانیان قرار میگیرد ولی کشورهای زورمند ودرایی اقتصاد کلان وصنعتی نیز این خیانت بزرگ شان را درمقابل محیط زیست و بشر فراموش نموده اند که بلآخره زندگی بشریت را با خطر مواجه ساخته اند. تحقیقات علمی نشان داده است که به اثر بلند شدن دود وگازهای گلخانه یی که توسط کشور های صنعتی بخصوص کشورهای که اسلحه تولید مینمایند صورت میگیرد حرارت زمین درچند دهه اخیر افزایش یافته ومحیط زیست با خطر کامل مواجه گردیده است. این خطر درکشور های دارایی اقتصاد ضعیف به سبب بیشتر احساس میشود که توان تدابیر تدافعی درمقابل خرابی محیط زیستی را ندارند وفتاً فوقتاً از آفات طبیعی که به سبب افزایش حرارت زمین بمیان می آید نیز آسیب می بینند، این آفات سبب مرگ ومیرو بیماری های گوگون باشنده گان این کشور ها گردیده وسالانه هزاران تن قربانی میگیرد که مسبب اصلی آن کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه یی می باشد.

کره زمین که محل بود وباش تمام انسانها بوده و یکی ازنعمت های  بزرگ خداوند لایزال  است بالای تمام باشنده گان خود حق دارد تا بخاطر خود شان آنچه که درتوان دارند به منظور بهبود محیط زیست انجام دهند.

مردم افغانستان که متاسفانه با خطرات بیشتر از ناحیه میحط زیستی بنابر عوامل مختلف که قبلاً یاد آوری گردید مواجه هستند دراین قسمت سهل انگاری ننمایند هم دولت وهم مردم باید اقدامات جدی را بخاطر حفظ محیط زیست شان انجام دهند.

                             ----------------------------

 

 


بالا
 
بازگشت