احمد سعیدی

 

با دوام این وضعیت همه بازنده ایم

بد بختانه اوضاع نابسامان و شعله های  جنگ در افغانستان با ایجاد حکومت وحدت ملی نسبت به گذشته رو به وخامت گذاشته. متاسفانه  هميشه ملت بی دفاع ومظلوم افغان قربانيان اين کشمكش ها و نا عاقبت اندیشی های نافرجام زمامداران بی کفایت خود بوده و هستند.

 

 این مردم افغانستان اند که همیشه سنگ زيرين آسياب جامعۀ بی سرنوشت و مملكت ويران خويش را نظاره گر اند بعد ازجريانات آشكارا و مسخرۀ انتخابات رياست جمهوری که شايد در نحوۀ برگزاری، تقلب و عدم مراعات اساسات و نورم های قانونی، بی سابقه وبی مانند در تاریخ انتخابات جهان بوده است، نتايج رای گيری  که  بايد با امکانات زمانی معين محاسبۀ آراء، اعلام ميگرديد، در اثر فساد و عدم صداقت و درايت کمیسون انتخابات این موضوع  به درازا کشيده شد. ا ین و ضعیت که عامل اصلی آن نبود اصول انتخابات است نشر نتايج، عدم اعلام قطعی آن، یکی پی دیگری  سبب يك حالت انتظار و رکود غير مطمئن در بین مردم افغانستان  گردید واوضاع نا بسامان افغانستان شكل يك انرشی و عدم همكاريرا حتی در بين گروپ های وابسته به برگزاری انتخابات از قبيل مامورين حكومتی، ملل متحد و جامعۀ جهانی ببار آورد. با عدم موجوديت نتيجۀ قطعی انتخابات، ثبات نسبی را هم در جامعۀ افغانستان متزلزل ساخت و روحيۀ بی اعتمادی فوقالعاده ايرا جانشين همان حد اقل باوری نسبی که مردم به حكومت و فعاليت اداری ولو باموجوديت فساد گستردۀ آن، داشتند، به نا اميدی وبی اعتمادی وحشتناآی مواجه ساخت در شرائط امروزی طبقۀ تاجر، اهل کسبه، مامورين دولتی و تصدی های شخصی همه ا زفعاليت بازمانده و اجتماع در يك حالت ترس و وحشت از حوادث نا گواری که خدای نا خواسته در راه است، سردچار گشته اند. درين مورد نبايد فراموش نمود که نصاب تالار ولسی جرگۀ افغانستان که هميشه تهی از نماينمدگان ملت«؟!» ميباشد، اخيراً چنانكه تلوزيون های افغانی نشان ميدهد، به تعداد دو يا سه یا چند نفری محدود در هرقطار اول نشسته اند، يا چرت ميزنند و يا بين خود سر گوشی نموده  نوشته های فیسبوک را به یکدیگر نشان میدهند نام خدا زنان نیز بیکار نیستند قصه سر  قصه ميگويند و بعضی ها ساجق ميجوند، ملت این وضعیت را نظاره میکند هر کس به اندازه ای توان خود در خانه ای ملت کاری را انجام میدهد بعضی از  وکيل صاحبان برای آار های شخصی بيرون شورای افغانستان مصروف ميباشند. با اعلام برگزاری انتخابات یا دوام چهل سال کار برای نماینده گان مردم بحث و گفتگو مینمایند مردم هم نمیدانند چی کنند رهبران حکومت وحدت ملی در روز اول ماموریت خویش دست به قرآن کریم مانده با حضور داشت صد ها نفر چنین سوگند یاد کردند. ( بسم الله الرحمن الرحیم

"
به نام خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم، قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم. از استقلال حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را درراه سعادت و ترقی مردم افغانستان به کار برم) . اینکه چقدر این سوگند را عملی کرده اند یا نکرده اند حاجت به تبصره نیست اما من میدانم در چنین وضعیتی تنها بی کفایتی و عدم مدیریت رهبری حکومت وحدت ملی تنها و تنها عامل اصلی نیست بلکه  بيرون پردۀ امريکا، انگلستان پاکستان و بعضی از کشور های دیگر  و حضور علنی و درد ناک نمايندگان آنان در جوار اقلاً ثبات و پايداری همين امنيت اندك، با جرقه ای به خطر مواجه گردیده . بهر حال، ما افغان ها بد بختانه اگز از یک مشکلی نجات می یابیم مشکل دیگری دامنگیر ما می شود هنوز زخم های انتخابات ریاست جمهوری از بین نرفته اند که زخم دیگری بخاطر دوام کار پارلمان سر بلند کرده است این روزها در افغانستان درباره سرنوشت ولسی جرگه، این کشور اختلاف نظر وجود دارد بعضی از وروزنامه‌ها و جراید  به طور گسترده به موضوع "بی‌سرنوشتی پارلمان پرداخته‌اند. آنچه که  در ماده ۸۳ قانون اساسی افغانستان آمده  مهلت کار مجلس در تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلام نتایج انتخابات به پایان می‌رسد و پارلمان جدید شروع به کار می‌کند. در جای دیگری از قانون اساسی گفته شده  انتخابات مجلس نمایندگان در جریان ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از پایان دور کاری مجلس نمایندگان برگزار گردد.این در حالی است که چند روز محدود مانده به اول ماه، سرطان از طرف دیگر معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه ها گفته است  اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در دیدار با اقشار مختلف، تفسیر این ماده قانون اساسی را وظیفه دادگاه عالی افغانستان دانسته و گفته که این موضوع به دادگاه عالی ارجاع خواهد شد. اشرف غنی گفته  است که هر تصمیمی در این راستا در مطابقت با قانون اساسی افغانستان و در روشنایی اجماع و منافع ملی گرفته خواهد شد و هیچ‌گونه "خلاء قانونی" ایجاد نخواهد شد بهتر است  منتظر باشیم تا ببينيم عاقبت نتيجۀ دوام یا عدم دوام کار پارلمان چی می شود متفکر دوم جهان در باره ای انتخابات پارلمانی چه معجزه اي را اعلان خواهد کرد. دوام کار پارلمان یا برعکس آن اگر تصامیم خلاف ارزش های قانون اساسی گرفته شود چه عواقب را  در قبال خواهد داشت وويرانی بنيادی و حالت متشنج فعلی، با سرکار شدن همان گروپ و گروه آزموده شده ای عصر تعجر و تنفر زمان طالبانی یا  جنگ های خانمان سوزداخلی، و اثر آن در خدمت همسايگان غدار افغانستان، این وضعیت نا هنجار و بی سر و سامان چگونه ترميم و اصلاح پذير خواهد گرديد؟! باری چون اوضاع دگرگون و کشمكش های داخلی با این  کشتی شكسته  در امواج آشفته سرگردان این سرزمین نمیدانم تنها من نیستم که تشویش دارم در این روز ها  نه تنها مردم افغانستان در داخل، کشور بلكه تعداد زیادی از مهاجرين در نقاط مختلف جهان، متاثر و پريشان عاقبت و سرنوشت مردم و مملكت ميباشند. بنا بران درخواست و پيشنهادات گوناگونی برای نجات افغانستان ازين حالت وخيم، باید هرچه عاجلتر ارایه گردد  دیدگاه ها بخاطر نجات از بحران موجود چون همه میدانیم کشتی طوفان زده ای حکومت وحدت ملی در حال حاضر به گیل نشسته است مردم افغانستان بدون یک همدلی نمیتوانند این کشتی شکسته را به سر منزل مقصود برسانند این روز ها متاسفانه روز های برد برد نیست به نزد دشمنان مردم افغانستان روز های باخت باخت است. هرچه عاجلتر به حکم وجدان و بخاطر سر نوشت آینده مردم خویش این باخت باخت را بطرف برد برد باید برد .

 

  


بالا
 
بازگشت