قدرت الله صهیب

بین کرزی وچکری در اسلام آباد چه گذشت؟

دوستان گرامی از ماجرای کودتای حامد کرزی  علیه جبهه ملی برهبری استاد ربانی اگاهی دارند.دران زمان جبهه ملی به شکل واقعی آن از تمام شخصیت های ملی مربوط به همه ملت شکل گرفت وداشت من حیث یک قوت تیم حاکم در قصر ریاست جمهوری را  تهدید میکرد تا اینکه با نشانه گرفتن مار شال فهیم وصدیق چکری از شاخ درخت جبهه ملی تیم حامد کرزی توانست جبهه ملی را دچار بحران کند واین اغازی بود برای فروپاشی جبهه ملی  مار شال فهیم معاون وبعد ها صدیق چکری من حیث وزیر ارشاد واوقاف کسب امیتاز نمودند اما با گذشت زمان سر نوشت چکری طور دیگری رقم خورد که خوب است در آستانه بازی های جدید ائتلافها وزد وبند های سیاسی وانشعاب ها وانشقاقها بگوشه از ماجرای بازی پر تنش حامد کرزی وصدیق چکری تماس بگیریم و سر نوشت بازیگران سیاسی فعلی را هم پیشبینی کنیم.

ماه عقرب 1389 باز داشتش را توسط پولیس بریتانیا از زبان فقیر معاون دادستان افغانستان تبلیغ کردند اما همیش یک جنگ روانی بود چنانچه برخی سایتها چون کابل پرس وغیره به این بهانه بر ریش ولنگی تاختند وبا نشر عکس های چکری افراد ریشدار را مایه فساد واختلاس خواندند. اما در مورد بی ریش هایئکه اختلاسهای ملیونی داشتند همچنان سکوت اختیار نمودند .اینکه افغانستان در ردیف اول فساد قرار دارد نتیجه اختلاسهای ملیونی کمپنی های خارجی وجواسیس شان زیر نام تکنوکرات در افغانستان بوده وهست.اختلاسهائیکه از ملیونها دالر تجاوز میکند کسی حرفی بزبان نمی آورد واما اگر کسی را دیدند که زبان دارد واز سیاست صحبت میکند برایش دوسیه میسازند وشخصیتش را دفن میکنند.

چرا اتهام چکری جدی گرفته شد:؟  شما می بنید که بسیاری ها در افغانستان به ملیونه ها دالر اختاس متهم اند اما تا هنوز در سمت وزارت وچوکیهای بلند تکیه زده اند وهیچنوع محدودیت برای شان نیست و می بینیم که 10 تن از سهامداران کابل بانک پولی در حدود 900 ملیون دالر را چپاول کرده اند، اما با کردن افراز و مثل اینکه هیچ واقعۀ رخ نداده باشد، گشت و گذار دارند، و در برنامه های تلویزیونی شرکت می کنند هیچ نوع تهدید وجود ندارد چون به رئیس جمهور ومعاونینش ارتباط دارند واما جدی گرفتن اتهام فساد اقای چکری  بیشتر ریشه در سیاست دارد تا اختلاس اموال ودارائیهای ملی چکری علاوه ازینکه در حکومت شریک بود کار های سیاسی زیاد تری انجام میداد که به مذاق رئیس جمهور وتیمش برابر نبود او بعد از وظیفه رسمی باز هم بنام سخنگوئی جمعیت به دربار استاد ربانی زانو میزد وبا وصف انحراف از حمایت استاد ربانی ذبر خوردار بود کهخ این امر خشم تیم قصر ریاست جمهوری وبرخی محافل را بر انگیخت وبرایش دوسیه ساختند تا شخصیتش بمیرد ونفس نکشد مثل اینکه حالا می بنید.

در اسلام آباد بین کرزی وچکری چه گذشت: یکی از همراهان سفر حامد کرزی به برخی زوایای دیگر اشاره میکند که چکری بوساطت استاد سیاف با حامد کرزی ومشاورین آمریکائی نشست داشته وازوی تعهدات زیاد تری گرفتند واورا به سخنرانی در باره تروریسم فرا خواندند آن هم در اسرائیل وآمریکا چنانچه از لحن چکری در اسلام آباد چنین فهمیده شده بود.  عقرب سال 1389 زمانیکه حامد کرزی یکجا با استاد ربانی رئیس شورای عالی صلح عازم اسلام آباتد شدند صدیق چکری نیز جهت دیدار ورفع سوء تفاهم از لندن عازم اسلام آباد شد تا اینکه بوساطت استاد وارد اطاق حامد کرزی شد.در آنجا حین صرف صبحانه یکجا با حامد کرزی دیدار کرد.آن زمانی بود که استاد ربانی با یک تعداد مهمانان خاص خود  در سالون پائین دیدار داشت  .دران زمان کرزی برایش میگوید باز هم بوسیله استاد به دیدن ما آمدی تا پای استناد در میان نباشد مارا نمی بینی؟ ولی چکری میگوید حرف استاد را بجایش بگذارین وحالا من بدیدن شما آمدم واینکه دوسیه من تقلبی است واگر قصد سوء در میان نمباشد من بکابل میایم وبه همه اتهامات دربرابر رسانه ها پاسخ میدهم اما معلوم میشود که شما بیشتر از مسئله اتهام فساد از مسائل دیگر ناراض هستید.حامد کرزی میگوید بلی من دوست شما هستم وحساب شما با ارگانهای عد لی وقضائی است اگر من صرف نظر کنم کسانی هستند که با تو حساب میکنند.؟ منظور حامد کرزی یکتعداد خارجی ها بود چون چکری گفت من میتوانستم با دوستلن به یورشلم بروم اما صحبت کردن برایم مشکل بود من را رسانه های عربی زبان میشناسند واخبار اقامتم در اسرائیل ئیورشلم جهان را فرا میگرفت که به مثابه مرگ من میباشد حامد کرزی در جواب گفت خوب شما از اخوانیهای خود دل نمیکنید همو طور باشید من که کابل را رفتم با شما تماس میگیرم اما چکری اصرار ورزید که من با شما یکجا کابل میروم ولی حامد کرزی گفت این تصمیم را در کابل میگیرم شما حالا بروید. اما نمیدانم تماس گرفت ویا خیر.

سوال اینجاست که خارنوالی کابل بار بار از اتهام فساد ودستگیری صدیق چکری درکابل ولندن صحبت میکرد اما در اسلام آباد  حامد کرزی بجای اینکه بحکومت پاکستان بگوید چکری را جهت تصفیه حساب به کابل بفرستید با او عهد بست که ترا میخواهم ولی نخواست.نه از فساد آن حرفی بود ونه هم اختلاس مانند دو دوست سیاسی صمیمی با هم در جمع هیئت همراه صحبت میکند..    

 

 


بالا
 
بازگشت