محمد همایون صادقی 

 

رویداد های بزرگ اخیر در حزب مردم افغانستان

 

          برخی از اعضای حزب مردم افغانستان وشخصیت های سیاسی که داد از داعیه وطنپرستی ودموکراسی میزنند،بلاخره از رویداد های سیاسی چند ساله ای اخیر سالم نجسته اند.شک نیست که دوران مبارزات دشوار در برابر چالش های درونی حزب برای همه بوده است.اما با تدویراولین کنگره،اکثریت قریب به اتفاق،که در طول چند سال ایکه گذشت،نهایتآ راه خود را به دور حزب مردم افغانستان یافتند، وسال های قبل از کنگره حزب را به عنوان مرحله ای در زندگی فکری وسیاسی خویش معنی وتجربه کردند وان را پشت سر گذاشتند.اما باتآسف برخی همانجا زمین خوردند وماندند.

          اراجیف و دروغ بافی های حیرت انگیز برخی صرفآ گام دیگری است، در جهتی که پیش گرفتند.هر نبشته وافترآ زنی هایشان تجسمی است برای ایجاد فضای چند قطبی حزب و ایجاد وخامت سیاسی در درون حزب وجامعه.

 اما خوشبختانه که کار کنگره وتصامیم پلینوم های حزب وعمل کرد ان تا کنون با چنان فرهنگ عالی سیاسی ودموکراتیک انجام یافت که مثمر اهداف مرامی وتشکیلاتی حزب گردید.

           اهداف سیاسی و اجتماعی اعضای حزب مردم ،همانا دریافت وپی بردن  به انگیزه ها وعواملی است که سرزمین مان را اغوشته به تنش های خونبار ساخته،ودر بستر از انبوه نا به سامانی های سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی ،فرهنگی وزیست محیطی فرو برده است.درست دشواری ها و چالش های چیر بر کشور نه از دو دهه ویا سه دهه بدین سو، بلکه از یک صده است که ما ومردم ما را سخت می ازارد ومی فشارد.

           اما با تآ سف برخی افراد با ترفند گویی ویاوه نویسی می خواهند این واقعیت ها را مکدر وتیره سازند ودر مخالفت با حزب مردم، خامه اش را با نگارش هرزه و دشنام به فرسایش گیرند،وبر خورد نا سازگار را در چنین مرحله ای  اساس سیاسی کشور پیش گرفتند. چنین افراد به جای استدلال ومنطق وباور به دموکراسی به روش های نا سالم پناه برده و اب در اسیاب دشمنان مردم ما می ریزند.

       برای جلوگیری از فاجعه خونبار که  خروج نیرو های نظامی خارجی  ک درسال 2014 عیسوی صفحه تاریخ کشور را از نو رقم خواهد زد ،مردم ما به اتحاد و ایجاد یک جنبش عظیمی از نیرو های ملی دموکراتیک ، همه گیر ووسیع ضرورت مبرم دارد. حزب مردم افغانستان با دگر احزاب سیاسی ملی ،دموکرات ووطنپرست، که خواست ها ومطالبات شان  برابری ، دادخواهی ،عدالت وهمبستکی ملی است ،برای ائتلاف وسیع وایجاد حزب واحد وفراگیراگاهانه ودرست گام برداشته است.واقعیت امر تنها احزابی می توانند به دور این جنبش راه یابند که اهداف مشابه مرامی سیاسی با حفظ منافع ملی ،همبستگی ووحدت ملی داشته باشند، نه  احزاب قومپرست وابسته به نیرو های ارتجاعی منطقه وجهان که می خواهند کشور را به قهقرا وفاجعه بکشاند.

           باید روشن وساده نوشت که  دور کردن گرایش های گروهی،قومی وایدلوژیکی از حزب ودموکراسی ایکه با اراده جمعی مظهر ان است، خواست علنی وسیاست اعلام شده حزب مردم می باشد، وتجسم ابعاد واقعی انسان گرائی،ارمان گرائی ملی ومردمی حزب ، حلال معضلات درونی  ان است، ونباید گذاشت که حقانیت خواست مردمی  حزب  وثیقه توجیه اشخاص فرصت طلب ونیرنگ باز در درون حزب گردد.

            تحولات ودگرگونی سیاسی چیز عجیبی نیست . در عالم سیاست ، در هر مرحله ای  از تکامل جامعه بشری تحولات متعددی ظهور میکند.بعضی تحولات ودگرگونی از سر مصلحت طلبی وحساب سود وزیان فردی ،گروهی یا  قومی،بعضآاز سردرک جدید ودفاع از منافع عمومی وملی میباشد.تحولات ودگرگونی در حیات سیاسی حزب، ائتلاف با سائر احزاب همسو از درک جدید ، نقط شروع یک حرکت نو با الهام از مبارزات تجدد خواهانه وداد خواهانه است .اعلام نیتی است برای گام گذاشتن در مسیر نو با اهداف مردمی . مصلحت طلبی وسود جوئی نقط پایان یک مسیر است اعلام شکست وتسلیم میباشد.ائتلاف حزب مردم با سائر احزاب همسو یک حرکت نو وسالم است.

          انتخابات اخیر در حزب مردم ،انتخاب محترم پروفیسور داکتر محمد داود راوش بحیث ریس حزب وانتخابات   وحزب بلکه به دگر سازمان های سیاسی همسو فراهم ساخت وشرایط را برای ائتلاف این نیروها به دور هم بیشتر تسریع بخشید،و امکان صف آرائی نیرو های همسو را برای رسیدن به اهداف مشترک فراهم ساخت، وبا روش وبر خورد عملی واعتماد به هم ، سازمان ها واحزاب در مبارزه ای روزمره از زمره مسائل تاکتیکی می توانند یک جنبش وسیع را ایجاد کنند واهداف مشخص، همکاری واتحاد  وکار مشترک را در شرایط خاص  مبنا قرار دهند.

           حزب مردم افغانستان در ائتلاف با سائر  احزاب  ملی  و دمو کراتیک که اتحاد به نفع مردم ، جامعه وتحقق دوکراسی و برابری طلبی باشد مشکلی نداشته ونخواهد داشت. زیرا حزب مردم یک حزب ملی ، والا ، انسان گرآ پرتلاش اگاه و اراسته با اندیشه عصر کنونی که همه نیرو ولحظات از زندگی اش را برای خوشبختی ،سعادت انسان سرزمین ما ورهائی مردم از چنگال بیداد وبیدادگران،جعل وجعل گستران،نیرنگ ونیرنگ بازان در پهنهء سیاسی واجتماعی بی دریغ وقف کرده ومی کند.

          اندیشه ها وارمان های والای  حزب مردم از همان چشمه زلال انسان دوستی وارزش های انسان های مبارز راه ازادی،ترقی وعدالت اجتماعی به ویژه مرحوم ببرک کارمل که در تاریخ و خاطره های ما می درخشد سیراب می شود و به حزب مردم  این بهره پر ارج را در اندیشه وعمل به گونه ای از پرتو تابناک متجلی می سازد.

         یکی از ویژگی وبرجستگی حزب مردم انتخاب شخصیت های  اگاه فرهمند و پر تلاش در رهبری وسارمان های محلی  است که مورد توجه ،دلخوشی واینده نگری جوانان وسائر اقشار جامعه گردیده وبیشترین انها جایگاه خویش را در مبارزه بخاطر عدالت و دادخواهی حقوق  شهروندان کشور به دور حزب مردم یافته اند.

 

 


بالا
 
بازگشت