ا. پولاد

 

۸سنبله/شهریور۱۳۹۲مطابق

28اگست 2013فرنگی –

اسنودن اوبا ما را دیوانه کرد

 

خوانندگان گرامی، این یک شوخی نیست. سوابق عمل کرد سفیدان میرساند که هنوز تا سرحد جنون کینه سیاهان را به دل دارند.

(قرار بود این مطلب را چند روز قبل میفرستادم، که نسبت معذرت صحی نتوانستم و چه خوب شد که نفرستادم زیرا امروز دوم سپتمبر فهمیدم که چقدر بجا این مطلب را عنوان کرده بودم. یک سند دیگر به آن افزود شد. که آنهم تصمیم عجولانه دیگر اوباما در مورد جنگ با سوریه است. از اینکه این مطلب ممکن به تاریخ نهم سپتمبر یعنی هفته بعد - نشر شود خالیگاه زیادی وجود دارد و خواننده با همزمانی اعمال امریکا درمورد حالت هستریکش شاید این مطلب را نخواند ویا ممکن این حالت شدید تر شود بنا برآن این تبصره را لازم دانستم درین خالیگاه جا دهم تا تعجب خواننده را بر نه انگیزد.)

جاسوسی انترنتی امریکا از کشور های جهان چیز نوی نیست. فرق سابق و موجود اینست که سابقا" با دستگاهای جاسوی سفارت خانه های خود آنهم بشکل بسیار محدود میتوانستند معلوماتهای نظامی، بانکی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهارا بدست آورده و با آنها برخورد مطابق معلوماتهای رسیده بکنند. در حالیکه این حالت انترنتی از زمان ریاست جمهوری ریگن و بوجود آمدن کمپیوتر درمرحله اپتدائی از مردم خود امریکا و بعضا" اروپا آغاز و هرروز با انکشاف رسانه های انترنتی این جاسوسی نیز اوج میگرفت. این حالت ضرورت به بسیار کنجکاوی نداشت. اگر فکر انسان کمی دقیق شود این رشد را میتواند حدس بزند. اما آنچه قابل تعمق است اینست که چرا امروز در ریاست جمهوری اوبا ما این افتضاح به میان آمد، مگر جورج دبلیو بوش نیز از همین طرق کشورهای درحال مقابله باخود را شرور ندانست؟ مگر حملات بوش بر کشور عراق و صدام حسین روی همین معلوماتها نبود؟ اگر نبوده باشد پس چطور امریکا وانگلیس با مصروفیت تعقیب بنام گروه القاعده که آنهم بنام بوده و اصلا" جهت اشغال افغانستان برای پیدا کردن مرکز نظارت دقیق نظامی و مؤثریت حمله بر مراگز نظامی چین، روسیه، ایران و هند آن کشور عجیب و غریب را (افغانستان) زیرا بمباردمان حتی شبه اتمی قرار داد.  این حمله میرساند که امریکا با چنان سلاح هائی لازم نبود بر طالبانی که از هر فن علمی بی بهره بودند کار بگیرد. امریکا اصلن نمیدانست که با چه قوتی رو برو است. چرا نمیدانست؟ برای اینکه طالبان بر علاوه اینکه ازهیچ وسیله مدرن علمی استفاده نمی کردند بلکه وسایل عادی روزمره تخنیکی رسانه ای را معدوم میساختند. بنا بران فضای دسترسی به شنا خت شان برای امریکا خیلیها محدود بود. چنانچه وقتی راکت ها روی خانه های گلی و شکل مغاره و دورا ن بر بریت فرو میریخت و امریکائیان آنرا میدیدند گفته بودند که حیف راکت ها که به آنجا فیر میشود هر راکت چندین مرتبه گران تر (پربهاتر) از شهری بود که راکت به آن فرود میآمد.  بهر صورت امریکا آنقدر بیخبر هم نبود زیرا هنوز لانه جاسوسیش یعنی بقایای سفارتش در آنجا فعال بود. مگر عطش دولت مردان امریائی مانند بوش برای تصاحب آن سرزمین کوهی با نفوس بسیار کم و درحالیکه ازجنگ های پی هم خسته شده و طالبان آنرا به حد لازم به دستورامریکا از قدرت مقاومت و سربلند کردن پائین آورده است حال میتواند با یک تیر دو فاخته بدست آرد. یکی اینکه طالبان ظالم را( که درحقیقت خودش عامل قدرت آنها بود) از بین میبرد و از جانب دیگر با دلجوئی چنان مردم خسته میتواند قدرت نظامی خود را استحکام بخشیده و به مرور زمان پایگاه مقتدری را دران سر زمین بوجود آرد که بهترین و قوی ترین پلیس منطقه باشد، تا قدرتی که توان حاکمیت امریکا را زیرسوال برد سر بلند نکند. خوش بختانه یاران خودش مثل آی اس آی ، گلبدین، طالبان و پاکستان بر علیه شان نا آگاهانه قد بلند کرد. زیرا امریکا تاریخ مصرف آن گرو پها و کشور پاکستان را ختم شده میدانست. به همین سبب درجریان عملیات ناتو درآنجا دریافت که مدتـها دران سر زمین باقی خواهد ماند. به همین لحاظ هردو قدرت امریکا و انگلیس بهتر دانستند تا با استفاده از موجودیت خود در منطقه شرصدام را که با حرکات و شعار های خود کشورهای عربی غلام حلقه به گوشش رازیر فشار داشت از بین بردارد. که چنان هم کرد. این حمله به عراق برای طالبان وقت داد تا دوباره خود را حاکم و مسلح سازند، که همین آرزو را امریکا نیز داشت بمجردیکه دوباره به جنگ طالبان برگشت دیگر دشمن با آن تیم خود ساخته نبود. بلکه میخواست آنها را دل بدست آرد که تا امروز همین شادی بازی امریکا دوام دارد. در جریان جنگ عملا" ناتو به طالبان سلاح فرستاد. با هیلی گوپترها سلاح را به سمت شمال با گروه طالبان انتقال داد و در جبهه های جنگی برای طالبان سلاح و مهمات دیسانت کرد. مگر شما شاهد این همه وقایع نیستید؟ اینها اسناد موثفی هستد بر شیطنت و سیطره جوئی امریکا و انگلیس  بر آسیا. این شکل نو و پلان نو جهان غرب است برای مهار بستن به پوز کشور های سر بلند کرده آسائی بشمول جاپان.

بازهم مینویسم چنانچه بیش از ده بار در همین سایت آریائی و بیش از صد بار در مجموع رسانه ها اخبار و رادیو اینرا گفته ام که امریکا و انگلیس به کمک همین گروپهای تروریستی و به ظاهر مجاهد  که بحق در مقاله تاریخی   خود آنها را تعریف کرده ام و در بخش سیاسی همین سایت وجود دارد میخواهند کشور خاک شوران و مسکین افغانهای بی خبر از همه چیز را مرکز فعایتهای نظامی خود بسازد. چندین بار نو شتم که اگر همین حالا انگلیسها را از خاک تان نکشید دیگر دیر شده است. حال وسیع تر آنرا طرح و می نویسم که حمله به سوریه یکی ازان پلانهاست و با همین پلان میخواهد جلو رشد ایران را بگیرد و به تعقیب همان کاری را در افغانستان بکند که میخواست و نشد.  به همین سبب است که با حکومت متزلزل پاکستان و دستگاه منحوس آی اس آی دوباره جان بخشیده و زیربغلها و ... شان دسته های محکم فولادین بگذارد تا همانی شود که در قبل بود.

با این استدلال بازهم مانند نوشته ام در کتابک خیالات من که درسال 1992 آنرا در هندوستان چاپ و  از جمله هزار جلد چاپ شده آن ششصد جلد آنرا به کاغذ پاره دانی ها انداختم و سه صد جلد آنرا رایگان تقسیم کردم و تنها بیست جلد نزد من وبقیه به فروش رسیده است. یعنی بر علاوه اینکه نتوانسته ام مصرف خود را جبران کنم بلکه مایوس هم شده ام که هیچ کس آنرا نخوانده است. دران جا نوشته ام که: ضرورت زمان و آمادگی مقابله کشور های غربی میرساند تا مردم آسیا بیدار شده و دشمنی های خود را کنار بگذارند در غیر آن محکوم به همان سر نوشتی خواهند بود که صده های گذشته بر آنها گذشت.

امروز چین برای مقابله با اختلافات سرحدی با هند از پاکستان این لانه جاسوسی انگلیس دفاع میکند و هند نیز با چنین خود خواهیهایی که میشود دوستانه به نتیجه رسید به آسیاب دشمن آب میریزد. اگر موضع پا کستان دوستانه و به اساس اراده مردمش میبود ضرورت این همه ایستادگی برای خط دیورند نبود. اما این تقاضای پاکستان نیست و این تقاضا، چنین کوچک نیست، پی آمد بسا پلانهای دیگر را انگلیس برای آن سنجیده است که امروز با قدرت امریکا یکجا شده و میخواهد آنرا تطبیق کند.

سفید پوستان امریکا با پیش کشیدن اوبا ما منحیث یک سیاه پوست در رأس حکومت امریکا خیال بافی نکرده اند. آنها میخواهند به دنیا نشان دهند که سیاه پوست ها با اینکه بسیار هشیار و دانسته هم باشند درک  لازمی از سیاست و پیشبرد کار ندارند. 

به همین سبب کار هائی را که سالها به آن مصروف بودند یعنی درسالهای 1960 قرار داد های آنرا با آلمان هم امضا نموده بودند امروز در زمان قدرت یک سیاه پوست به صحنه نمایش کشیدند، آنهم در دوره دوم حکومت اوبا ما تا در ذهن جهانیان محبوبیت اوباما را خوب تعبیه کنند و بعدا" یکبار اورا به جهانیان بی حیثیت و یک خوانخوار معرفی نمایند.

همین پلان در شرف تطبیق است. فرار اسنودن یک وجه منفی اوباما برای جهانیان، افشای شنفت اسرار مردم عادی و دولتهای جهان، دیگر وجه منفی اوباما، سرخوردگی اوباما برای بدست نیآوردن اسنودن با تقا ضا های مگرر از کشورهای جهان، دیگر سرخوردگی اوباما و حال میخواهند اورا به چنان بد نامی برسانند که جهانیان بوش را بهتر از او تصور کنند.

اینها خیال نیست پلان قدم بقدمی است که همین حالا  تطبیق میشود. لذا نباید درین راه کوتاه آمد بخصوص کشور هائی چون روسیه، چین، هند، جاپان و ایران.

 ترکیه نمیداند که آله دست شده است. اردوغان بیشتر از یک پهلوان چیز دیگری نیست، او را بگذارید درمیدان سپورتی بدرخشد جای او ریاست جمهوری یا نخست وزیری ترکیه نیست. هنوز زخمهای خورده از ترکان عثمانی را غربیها فراموش نکرده اند. ترکیه باید به اصولی بر گردد که پدر بادرایت ترکها آنرا برای شان باقی گذاشته است. (اتاترک) بعد ازمرگ اتا ترک که سواد را بین زن و مرد ترکیه پخش کرد و ترکها را به هویت تمدن آشنا ساخت. امریکائیان آمده و با ورق پاره های ظاهرا" دلسوزانه و در عمیق با دشمنی بی حد و عظیم کلمات افسانوی وغیرترکی را پخش نمود. که آنهم جائی را نگرفت تا اینکه توسط حزب اسلامی اردغان برای خود جای پا باز کرد. اگر این نوشته را یکی ازترکان وطن دوست دریافته و بخواند به تاریخ ترکیه مراجعه نموده و حقیقت این گفته هارا کنار هم گذاشته ارزیابی و بخورد مردم خود دهد تا خود را ازین مخمصه اگر بتوانند نجات دهند.

اوبا ما امروز حالت استریک دارد. زیرا در بین مجموعی از شیادان چنان قرار گرفته که نمیتواند بهتر از شیاد بودن به چیز دیگری فکر کند.  اوباما نزدیک است که به رسوائی رسانده شود. امروز اوبا ما دیوانه شده اما فردا به شوکه میرود و روز دیگر جنازه سیاسیش برداشته شده و عنقریب تن فرسوده اش به تیما رستان خواهد رسید. آنروز است که خواب ریاست جمهوری و مجسمه اش بین دیگر روسای جمهور امر یکا به گند کشیده شده و مجسمه ابر مرد تاریخ  چون مارتین لوتر کینگ نیز با بد نامی های او یکجا دفن خواهد شد.

برای توضیح بیشتر این مطلب مثالهائی را  از رسانه ها اینجا در ذیل کاپی مینمایم:

 

 

اعتراف چند تن از زنان سوری که از جهاد النکاح برگشته‌اند با زیر نویس 

http://www.youtube.com/watch?v=q6YIuu8Aye0&feature=youtu.be"

 

 

 

 

یک جوان ۲۸ ساله با تبار سوری فلسطینی در واشنگتن، یکی از چهره های اصلی حامی مداخله نظامی در سوریه است. معاذ مصطفی کسی است که جان مک کین سناتور جمهوری خواه آمریکا را برای متقاعد کردن کنگره جهت کمک تسلیحاتی به مخالفان بشار اسد به سوریه برد. او که نزدیک چهار سال در کنگره آمریکا کار کرده به نمایندگان و سناتور ها درباره سوریه مشاوره می دهد. مهرنوش پورضیایی در واشنگتن از او پرسیده چرا به دنبال مداخله نظامی در سوریه است

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/08/130830_l93_mustafa.shtml

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/08/130828_l42_vid_mlk.shtml

امروز پنجاهمین سالگرد سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش مدنی برای برابری نژادی در آمریکاست. سخنرانی بیاد ماندنی مارتین لوتر کینگ، کشیشی که خیلی ها او را رهبر معنوی آمریکا می دانند، بیانگر رویاهای او برای برقراری برابری و عدالت و رفع تبعیض نژادی در آمریکا بود. امروز بعد از ۵۰ سال سیاه پوستان آمریکا در وضع بهتری هستند و یک آفریقایی تبار رییس جمهوری این کشور است. اما آیا رویای آقای کینگ به طور کامل تحقق یافته؟

 

خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست

·         آمادگی قدرت‌های غربی برای مداخله نظامی در سوریهد

 

ده سال است که حمله آمریکا و بریتانیا به عراق سر سلاحهای شیمیایی "نداشته" صدام حسین بر سیاست خارجی این دو کشور سایه افکنده. اما هیچپگاه نه به اندازه حالا.

28.08.13

.


زندگی آرام خانواده های افغان و پاکستانی فارغ از دغدغه های سیاسید

 

 

رای بعضی خانواده های افغان و پاکستانی، تنشهای سیاسی دو طرف چندان مهم نیست. این روزها در افغانستان صدها خانواده را پیدا می کنید که زن یا شوهر پاکستانی اند و فارغ از دغدغه های سیاسی و تفاوت های فرهنگی زندگی آرامی دارند

(این تبلیغات معنی دیگری ندارد بجز اینکه مردم پاکستان و افغانستان یکی هستند و باید باهم یکی شوند. نود سال تقریبا" صد سال قبل سفیر انگلیس درافغانستان درکتاب خوب بنام"افغانستان" نوشته است که این دو کشور یعنی افغانستان و پاکستان باید یک کشور شوند. این کار اگر به رضا نتواند شود باید به زور صورت گیرد، در غیر آن ما در هند به آرامی حکومت نمیتوانیم بکنیم. تلاش امروز انگلیس برای این مطلب به معنی اینست که هنوز هندوستان را قلمرو خود میدانند.) ما باید ازین باریکی ها مسیر شیطانی کشور های غربی را دریابیم)

 

·         ادامه بحث ها در خصوص مداخله نظامی احتمالی در سوریهد

 

 

در بریتانیا هم نشست ویژه پارلمان ساعتها ادامه داشته و اختلاف بین دولت و حزب مخالف کارگر بالا گرفته است. در همین حال، اعضای دائم شورای امنیت دوباره درباره پیش نویس قطعنامه بریتانیا بحث می کنند.

29.08.13

(اگر درکنار عکس موس خود را ببرید آدرس ویدیوئی این بحث آشکار و شما میتوانید آنرا بشنوید. ) یا درسایت بی بی سی فارسی رفته صفحه ویدیوئی را بازکنید و بشنوید.)

 

.

 

آیا آمریکا در سوریه گرفتار یک جنگ بی پایان می‌شود؟

به روز شده:  03:20 گرينويچ - شنبه 31 اوت 2013 - 09 شهریور 1392

 
31.08.13

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه اتهام استفاده دولت بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی را «مهمل محض» خوانده و از آمریکا خواسته شواهدش را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند

(این اسناد را باید درشورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند، اگر نکند به معنی اینکه واقعیت ندارد.)

 

 

به گزارش New York Times ، رییس جمهور آمریکا برای حمله به سوریه نیازی به موافقت کنگره ندارد و تغییر مواضع وی و آنهم به طرز ناگهانی اهداف پنهانی با خود دارد.

در این گزارش آمده است، تلاش رییس جمهور پس از کناره گیری انگلیس در ورود به جنگ و احساس انزوا پس از آغاز حمله می تواند ولایل تغییر سیاست اوباما باشد.

به گفته یکی نز مقامات آگاه در دولت آمریکا، رییس جمهور نیاز به دریافت مجوز جنگ سه ساله در خاورمیانه می باشد که به احتمال قوی برای عبور از سوریه و رسیدن به ایران می باشد.

 

پلیس ایالات متحده یک زن را به دلیل حمایت از سوریه دستگیر کرد

2 سپتامبر 2013 16:34

هشت مامور پلیس در ایالت فیلادلفیا یک زن جانباز جنگ عراق را ناتوان کردند پس از آن که این خانم با آنها بحث در مورد قانونی بودن عملیات خودشانرا آغاز نمود اورا دستگیرنمودند. امیلی یاتس فقط در پارک بانجو می زد و با این بازی اعتراض خود را علیه سیاست ایالات متحده در قبال سوریه ابراز می کرد

 

دوم سپتامبر - دو شنبه یازدهم شهریور 1392 - رادیو صدای روسیه

هشت مامور پلیس در ایالت فیلادلفیا یک زن جانباز جنگ عراق را ناتوان کردند پس از آن که این خانم با آنها بحث در مورد قانونی بودن عملیات خود را آغاز نمود. امیلی یاتس فقط در پارک بانجو می زد و با این بازی اعتراض خود را علیه سیاست ایالات متحده در قبال سوریه ابراز می کرد.

ماموران پلیس تلاش کردند به او توضیح دهند که زن محل اشتباه را برای برگزاری اعتراض و کمپین ضد دولتی انتخاب کرده بود. زن در پاسخ بحث را آغاز کرد و گفت که او هیچ کاری غیر قانونی را انجام نمی دهد و فقط نظر خود را با نواختن بانجو اظهار می کند.

پس از بحث طولانی افسران پلیس این زن را گرفتند و ناگهان با توسل به زور به او دستبند زدند.

این خانم یک زن جانباز جنگ در عراق است و از این اقدامات پلیس بسیار ناراحت شد.

شرکت کنندگان این کمپین ضد دولتی از این مجرا ویدئو و عکس گرفتند. یکی از آنها این ویدئو را در پورتال Live Leak منتشر کرد. هواداران امیلی تلاش کردند در باره سرنوشت زن بازداشت شده اطلاع بگیرند اما آنها هنوز هیچ جوابی را نگرفته اند.

<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/8BMMg5V_zaE?feature=player_embedded" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

 

معاون وزیرخارجه سوریه در گفتگو با خبرگزاری بی بی سی گفته است، آمریکا در پشت صحنه استفاده سلاح شیمیایی در سوریه قرار دارد. به گفته وی، تروریستهایی که این سلاح کشتار جمعی را در سوریه بکار برده اند، از حمایت مستقیم آمریکا بهره می برند.

 

 

 


بالا
 
بازگشت