امان الله  استوار

 

تدویر یک انتخابات شفاف رسالت مشترک تمام عدالت خواهان کشورما میباشد

  تد و یر  یک ا نتخا با ت   شفا ف -عادلا نه  -سر ی -مستقیم -از اد    د و ر ا ز هر گو نه تخلو فات  – تقلب ها  – سا خته کا ر یها –فر یب گر یها ونیر   نگبا ز یها ی ر نگا رنگ  -د سیسه و تو طه - فشا ر - تهد ید – تطمیع -خرید و فر و ش را ی عد م بکا ر بر د مسا ئل نا مشرو ع قو می – ز با نی – مذ هبی ا ر ز و ی دیر ینه  ا ی مر د م   ر نج  د ید ه  - عذ ا ب کشید ه  -مظلو م -  پر یشان-  ا حتیا ج - محتا ج و سرکو ب   گرد  ید  ه  ما ست

  طو ر یکه مر د م ما میگو یند ( سا لیکه نیکو ست ا ز بها ر ا ش پید ا ست ) 

   بخا طر ا ینکه د ستها ی  عنا صر استفا د ه جو بر ا ی هرگو نه تقلب  ها  د ر ا نتخا با تها  با ز بو د ه  با شد  و بر ا ی و ا رد ا و ر د ن تغییر ا ت  د ر سر نو شت ا نتخا با ت  ا زا د  ی کا مل د ا شته  با شند با  براه ا ند ا ختن  د سا یس و  تو طه  ها ی  بیشما ر د ید ه  و د ا نسته  و با نیر نگبا ز یها ی گو نا گو ن با بیشر می ها ی خجا لت  ا و ر   چند ین  مر ا تبه  با  مصرف صدها  ملیو ن د ا لر   از جیب مر د م بیچا ر ه  ما و یا بهتر  ا ست  که  گفته  شو د ا ز کمکها ی   جا معه جها نی  تا هنو ز چند ین مر ا تبه کا ر تها ی ها ی  ر ا ی گر ی  تهیه –  و تر تیب گر د ید به ا شترک کنند ه  گان د را نتخا با ت ها تو ز یع   گر د ید  چقد ر عا لی می بو د تا انیکه مسو لین  ا مو ربعوض  چند ین مر ا تبه تهیه -تر تیب و تو ز یع  کا ر تها ی ا نتخا با تی یکمرا تبه به  ا ستند ر د بین‌المللی ا حصا ئیه علمی   و د قیق نفو س ر ا  با ثبت و شما ر کمپیو تر ی تو ا م با نشا ن ا نگشت   ا نجا م  د ا د ه و   بطو ر  و طنپر ستا نه  ا سنا د شهر و ند ی به تما م  همو طنا ن ما با ز هم می گو یم به تما م همو طنان مابعدا ز   بر رسی د قیق و تثبت همو طن بو دن آنها بد و ن د ر نگ به ا یشا ن اسنا د شهر و ند ی تو ز یع می گر د ید  ا مر و ز ما  د ر  پر تو ا سنا د نا مبر د ه گا مها ی ثمر  بخشی ر ا  بر د ا شته و د ر عر صه تد و یر یک ا نتخا با ت د مو کر ا تیک – شفا ف – عا د لا نه و ا نسا ن سا لا ر د  ستا ورد ها ی  ز یا د ی ر ا نصیب می‌شد یم  ا ما د ر مو رد   کا ر تها ی  مذ کو ربا ید  گفت که   د ر گذ شته  چند  ین  ملیو ن کا ر تها ی ا نتخا با تی و او را ق ر ا ی د هی   بیشتر از ضر و رت چا پ و به ر و ز ها ی مبا د ا بخا  طر پر  کر د ن صند و قها ی ر ا یگر ی ا ز رایها ی تقلبی   د ر جا یها ی مطلو ب تو سط    فسا د  پیشه  گا ن یکه تا ز  - ا نحصا ر طلب – خو د محو ر – مستبد و- ستمگر و ا ستفا د ه جو    ذخیره گرد ید ه  ا ست که  با ا ستفا د ه  ا ز کار تها ی  ا نتخا با تی مذ کو ربخصو ص  درمنا طق د و ر د ست  و تا حد ی نا ا من که تاحد ود بر ا ی  هیت نا ظرکا ر وفعا لیت  د ر منا طق مذ کو رتو ا م با ر یسک ا ست از نیکه  ا منیت لا ز م  د ر محلا ت  مذکو  رو جو د  ند ا رد ) لذ ا   حو ز ه   ها ی مذ کو ر بد و ن ا شتر ا ک و کنتر و ل  هیت نا ظر بکا ر خو د ا غا ز و ا نجا م می د هند  و شا ید بر ا ی انیکه نشا ن  د هند  که   ا منیت  د ر محل و یا د ر مسیر ر ا ه  نیست  ز و ر ا و ر ا ن در یک تفا هم  با  همد یگر قصد ا  فضا ی محل و یا مسیر ر ا ه  ر ا  نا امن   سا خته  ا ز ا ب گل ا لو د ما هی شکا ر کنند و از طرفی با د ا شتن ذ خیر ه ها ی ا ز کا ر ت  ر ا ی گر ی  و ا ور ا ق ر ا ی د هی ز و ر ا و را ن  بخصو ص  در منا طق  نا امن  و دور ا فتا د ه  به ا سا نی میتو ا نند هیت  ر ا ی گیر ی  و د یگر مسو و لین ا نتخا با تی  حو ز ه ر ا با مصر ف نمو د ن پو ل به ا سا نی  می تو ا نند  ا ز خو د سا ز ند بد ین  و سیله -  ا سا ن  تر ین   ر ا ه وسا ئل  تقلب  و ا ستفا د ه   جو ی ها ی نا مشر و ع و معا مله گریها  ی ر نگا ر نگ  ر ا  د ر جر یا ن   ا نتخا  با ت  با  خا طر ا ر ا م در عمل پیا د ه  سا ز ند  با هز ا را ن  د ر د د ریغ  با  تا سف مقا ما ت بلند پا یه د و لت ما  به شیوه ها ی  ا سلا ف خو د  ا دا مه د ا د ه و به هیچ  صو ر ت  حا ضر نیستند تسلیم  حق و عد ا لت و-د مو کر ا سی گر د ید ه و به نو ر مها ی حو قو ق بشر حر مت گذ ا ر ند بر همگا ن   چو ن ا فتا ب ر و شن است که  : ا و لا  ا نتخا با ت  ها د ر کشو ر ما چند ا ن سا بقه ند ا ر د – ثا نیا چند  انتخا با ت  صو ر ت گر فته در کشو ر  ما  ا نتصا با ت  د ر لبا س ا نتخا با ت  بو د ه  ا ست . د ر کشو ر یکه ا حصا ئه د قیق  نفو س ا ش با ثبت و شما ر کمپیو تر ی تو ا م با نشا ن ا نگشت  ( درین  و قتها  عکسها ی   چشمها ر ا  نیز بر ا ن علا و ه نمو د نند ) مو جو د  نبا شد   و بر مر د م  ما  ا سنا د  شهر وند ی  قصد ا  بطو ر د سیسه  آمیز تو ضع نگر دید ه ا ست ز و ر   ا و را ن  انحصا ر طلب - یکه تا ز - خو د محو ر – مستبد – ستمگر- ا ستفا د ه جو – ظالم  - غا ر ت  گر و جنا یت پیشه گا  ن ما هر  با استفا د ه ا ز ملیو نها  کارت که نز د  خو د بطو ر  ذ خیر ه د ا ر ند  ا ور ا ق رأی  دهی ر ا مطا بق د فا تر   بعد از خا نه پر ی نمو د ن  د ر صند و ق ها ی ر ای گر ی بطو ر منظم  جا بجا  نمو د ه بطو ر غیر قا نو نی د ر ا نتخا با ت بر ند ه  ر ا با ز ند ه  و با ز ند ه بر ند ه  می سا ز ند  بر ا ی جلو گر ی  ا ز تد و یر  یک ا نتخا با ت  د مو کر ا تیک  و شفا ف  د ر کشو ر ما که بطو ر  د سیسه  ا میز  و تو طه گر ا نه  تا  هنو ز با ز هم می گو یم  تا هنوز بطو ر غیر قا بل با ور  کر د نی با ا ینقد ر   د هل و نغا ر ه  د مو کر ا سی  - انتخا با ت  و حو قو  ق   بشر ر ا نو ا ختنند و می نو ا ز ند  با تا سف  کشو ر ما فا قد  ا حصا ئیه د قیق نفو س کشو ر   د ر قر ن  بیست و یک   می  با شد لذ ا ضر و ر ی تر ین – ا سا سی ترین -حیاتی تر ین مو ضو ع  ا حصا ئیه   گر ی د قیق نفو س  کشو رما  به ستند ر د بین ا لمللی تو ا م  با ثبت و شما ر کمپیو تر ی میبا شد  و همچنا ن  توزیع  ا سنا د شهر و  تد  ی تو ا م با ثبت وشما ر کمپیو تر ی و تو ا م  با  نشا ن  ا نگشت بتما م همو طنا ن ما ز یر یک نظم  دقیق  با د ر نظر د ا شت شر ا یط  خا ص کشو ر ما به مفهم و سیع کلمه  ر سا لت فر د فر د ا ز همو طنا ن ما را تشکیل  می د هد  بر ا ی تد و یر  یک انتخا با ت  شفا ف  - د مو کر ا تیک -عادلا نه  -سر ی -مستقیم -از اد    د و ر ا ز هر گو نه تخلو فات  – تقلب  ها – سا خته کا ر یها –فر یب گر یها ونیر   نگبا ز یها ی ر نگا رنگ ا یجا ب می نما ید  که تما  م    نو ر مها ی یک انتخا با ت د مو کر ا تیک – از اد – ا نسا ن سا لا ر – عا د لا نه – سر ی و مستقیم بر    ا سا س  یکنفر یک را ی  بر مبنا ی  ا سنا د  د قیق     شهر و ند ی د ر کر د ا رعملی گر د د طو ر یکه   همه  ما به نیکی می د ا نیم  مشکلا ت – پر ا لمها -مو ا نع – کمبو د یها و ضد یتها د ر بر ا بریک  ا نتخا با ت شفا ف یکی دوتا نبو د ه  کو هی ا ز مشکلا ت د ر شر ا یط  خا ص کشو ر ما د ر بر ا برا ن ( در بر ا بر یک ا نتخا با ت  شفا ف  عا د لا نه و د مو کر ا تیک و جو د د ا ر د ).                                                                                                                                                                                                  همو طنا ن عز یز و ا فغا نها ی دو ر ازمیهن ! ا ز چند عو ا مل منفی بطو ر مشت   نمو نه  ا ی خر و ا ر      د ر ذ یل یا د او ر میگر د م

 -- نبو د ن ا منیت  د ر کشو ر و تسلط  فضا ی تر و ر و حشت و د هشتیکه  تو سط با ند گر و پها ی ا عز ا م شد ه ا ز پا کستان تحت ر هبر ی سا ز ما ن جهنمی (ای – اس – ای ) ا ین د شمن قسم  خو ر ده تر قی و سعا د ت  مرد م ا فغا نستا ن جهت  جلو گر ی ا ز ا شتر ا ک  گستر د ه مر د م    ما  د ر ا نتخا با ت شد ه  ا ز همه گر بو د ن  ا نتخا با ت  کا سته  و بر مشر و عیت  ا ن  ضر به شد ید و ا ر د می نما ید  سا ز ما ن  جهنمی  ای - اس – ای    بخا طر کشتن  هر چه بیشتر همو طنا ن  مظلو م بی گنا ه ما  و بخا طر تبا ه  و و یر ا ن  نمو د ن کشو ر ما  این انتحا ر یو ن  عقل با خته و شست و شو ی مخز ی  شد ه  ا ی خو د ر ا بحیث   سلا ح نها یت  و حشتنا ک  و د هشتنا ک   د ست د ا شته خو د ر ا بکا ر ا ند ا خته  هیا هو ی ز یا د ی ر ا  بر ضد ا فغا نستا ن بر ا ه می ا ند ا ز ند  در حقیقت  ا ین انتحا ر یو ن  ا نسا نها ی نها یت مظلو م بیچا ر ه و در ما ند ه د ر ر و ی  ز مین  هستند  که  خو د ر ا ند ا نسته به ا مید  ر فتن به جنت بر خلاء ف احکا م صر یح  قر ا ن مجید  تحت تا ثر ملا ه ها ی قا تل و جنا یت پیشه ا ی پا کستا ن قر ا ر گر فته خو د ر ا  منفجر نمو د ه  سبب و یر ا نی و بر با د ی و طن ما و زخمی و  شهید  گر د ید ن ا نسا نها ی  بی گنا ه  میگر د ند  و نا مش ر ا میگذ ا ر ند جها د .لذ ا د ر چنین و ضع د ر هم و بر ههم با ید  قو تها ی مسلح ا ر تش – پو لیس – قو تها ی سر حدی  و نیر و ها ی امنیتی  د ر ا ر تبا ط نز د یک با مر د م با  شجا عت و مر د ا نگی خو ا  ب ر ا بر خود حر ا م سا خته ا ز حر یم  مقد س کشو ر   بخصو ص  ا ز حو ز ه ها ی انتخا باتی   با  شها مت  و قا طعیت  د فا ع  محکم- فد ا کا ر ا نه – و طنپر  ستا نه  - شجا عا نه و  جا نبا زانه نمایند 

  --  قو ل معر و ف و جو د  د ا ر د که میگو یند  بیسو ا د ا ن ا ز د ار ه سیا ست خا ر ج ا ند من می گو یم نه تما م بیسو ا دا ن د ر میا ن بیسو ادان نیز ا فر ا د محد ود ی هو شیا ر و چیز فهم نیز و جو د د ار ند ولی ا کثریت بیسو اد ا ن فا قد مو ضوعگیر ی  د رست د ر خم و پیچ ز ند ه گی  سیا سی  خود  بو د ه  اند

 د و لت ها ی قبیله سا لا ر و غر ق  د ر ا نو ا ع و ا قسا م  فسا د قصد ا وجبر ا  کثریت قا طع همو طنا ن ما ر ا بیسو اد و جا هل نگا ه  کر د ه  تا  انیکه  ایشان  کر – کو ر و گونگ با شند  و فا ئد  ه و نقص خو د ر ا ند انند و قد ر تمند ا   ن هر  چه که لا ز م د ید ند هما ن   کنند و کسی حق پر سش  ا ز ز و ر ا ور ا ن  ر ا ند ا شته با شند  و بی‌خبر ا ز حق  و حقو ق خو د بو د ه جسا ر ت ا نتقا د -پیشنها د و مخا لفتها ی قا نو نی  ر ا   ند ا شته با شند لذ ا ا ین کتله بر ز گ که ا کثریت با شند ه گا ن   کشو ر ما را تشکیل  می د هند که ا ز پلا ن و پر و ر گر ا م  ها ی کا ند ید آن  چیز ی نمی د ا نند یعقینا ا کثر یت قا طع  آن‌ها بعو ض  تکیه به ا صل  شا یستگی – لیا قت  - کفا یت  -  کا ر د آنی  - تقو ا  -  صد ا قت -  ا نسا ند و ستی  - و طنپر ستی -  .....و غیره  به  اصل ها ی  بی‌معنا  و بی ا ر ز ش و -پیش پا ی ا فتا د ه  ا ز قبیل ا ختلا فا ت  مذ هبی – ز با نی  -  قو می -محلی منطقو ی   تکیه   نمو د ه  و تکیه  می نما یند  چنا نچه  د ر گذ شته  ها  چنین  حر کت ها ی منفی  .و بر با د  د هند ه  ز یاد د ید ه شد ه  ا ست  د ر عد م مو جو د یت ا سنا د د قیق شهر و ند ی  ( پا سپو ر ت  - تذ کر ه  ا لبته  تو ا م با ثبت و شما ر کمپیو تر  ی ) به  ا ختیا ر همو طنا ن  ما نا می  ا ز ا نتخا با ت  د مو کر ا تیک  - عا د لا .نه  - ا نسا ن سا لا ر  نمی تو ا ند در میا ن  با شد . طو ر یکه  می د ا نیم کا ند ید ها  ا ز طر ف ا حز ا ب معر فی نمی شو ند  د ر اثر ا شتبا ها ت و کجر و ی ها ی حلقا ت  حا کمه  بعو ض چند حز ب  سر ا سری  -نیرو مند  و ا ثرگز ا ر ا حز ا ب خو ر د و کو چک زیا ی بی نقش و کم نقش  ا بر ا ز مو جو د یت نمو د ند  خو ا نند ه گا ن عز یز  و گر ا نقد ر تو جه نما ید  بد و ن  مو جو د یت  ا حز ا ب قو ی و نیر و مند  و یا  حکو مت  کی میتو ا ند  ا ز  هز ار ا ن  حو ز ه    انتخا با تی  نظا ر ت  و مر ا قبت  نما ید که  تقلب  صو ر ت نگر د .ا ز آنجا ئکه بد و ن موجو د یت  احزاب ا ثر گذ ا ر سیا سی – ا ز ا دیهای  رسا نه ها ی گر و هی -مو جو د یت گستر د ه  جا معه مد نی   و سا زما نها ی    حو قو  ق بشر -و دیگر  سا ز ما نها ی   ا جتما عی و فرهنگی نا م بر دن  ا ز د مو کر ا سی     و ا قعی گنا ه نا بخشید نی میبا شد همچنا ن  حکو ما ت و د و لت ها  د ر جو ا مع قا نو ن مد ا ر  مشرو عیت خو د ر ا با مر ا جعه   به  ا ر ا ی مر د م ا ز طر یق   ا  نتخا با ت  شفا ف  - د مو کر ا تیک -  عا د لا نه  -        سر ی   -  مستقیم  بر ا سا س  ا سنا د معتبر  شهر و ند ی بر معیا ر  ها ی یکنفر یک   ر ا ی  بد ست می ا ورند  د ر کشو ر ها یکه  د مو کر ا سی نها د ینه شد ه   ا ست به  ا نتخا با ت و ر ا ی مر د م   ا ر ز ش  بز ر گ  د ا د ه  حتی به  نظر مخا      لفا ن    خو د  ا حتر ا م  می گذ ا ر ند  د ر کشو ر ها ی  پیشر فته بر ا ی تعیین - وتقر رمقا ما ت  بلند پا  یه  د و لتی  با حفظ  گذ ر ا ند ن ا نها  ا ز فلترها ی  گو نا گو ن  با ز هم به  ا نتخا با ت مر ا جعه  می نما یند د ر کشو ر ها ی پیشر فته  انتصا بها  با ا نتخا بها  چک و بیلا  نس می گر د د  تا ا نیکه  ا ر تبا ط  منطقی  و د یالکتیکی  چگو نگی  تعیین و بر گمار ی کا د ر  ها بطو ر ر و شن  بد ست  ا ید ...   با و ر کا مل د ا ر م هر گا ه  ا عضا ی جد ید کمیسیو ن مستقل انتخا با ت      وظا یف خو د را بشا یستگی  ا نجا م د اده  ا گر بتو ا نند  یک ا نتخا با ت شفاف   را  ر ا ه ا ند ا ز ی  نما یند  و قنا  عت جا معه  جها نی  و مرد م کشو رما  ر ا کما ئی نما یند  یک کا ر با  ا ر ز ش  و تا ریخی ر ا  آنجا م  د اد ه  ا ند که شا یسته  تقد یرو تمجید همو طنا ن ر نج  د ید ه و  عذ ا ب کشید ه ما  خو ا هند شد د رغیر آن یعنی  با  تد و یر یک  ا نتخا با ت پر ا ز تخلو ف و تقلو ب جنا یت بزرگ  تاریخی ر ا مر تکیب خو ا هند شد  با هز ا ر آن  د ر د  و د ر یغ د ر انصو ر ت  فا جعه پی فا جعه د ر ا نتظا ر کشو ر و مر د م ما بو د ه  و تما میت ارضی کشو ر ما مو رد تهد ید  قرار خوا هد گر فت  لذ ا شما ا عضا ی محترم کمیسیو ن  مستقل انتخا با ت   می تو ا نید خد مت گا ر ا ن شا یسته و طن و مر د م ما گردید و اگر و ظا یف  خو د ر ا بشا یستگی و صد اقت ا نجا م  ند هید  سزا و ا ر لعنت  و نفر ین خو ا هند شد می گو یند اشتبا ه ر هبر ا ن تو د ه  ها گر ا ن می‌پرد ا ز ند  هر گا ه  ایشا ن  نمی گو یم  ا شتبا ه بلکه خیا نت نما یند تو د ه ها ی   مر د م  برا یش گر ا ن خو ا هند پر د اخت     

 


بالا
 
بازگشت