امان الله  استوار

 

 از تاریخ بیاموزیم ! ! !

 همو طنا ن عزیز و ا فغا نها  ی   دور ا ز میهن !   د ر ین لحظا ت حسا س -  تا ر یخی و سر نو شت سا ز مسو و لیت  و و ظیفه ا یما نی  - ا خلاء قی  -ا نسا نی - و و جد ا نی  خود  د ا نستم تا با ا ستفا د ه  ا ز  تر یبو ن   سا یت پر خوا نند ه ا ی ا ر یا  ئ   طر حها -نظریا ت  و پیشنها دا ت  خود را  را جع به  و ضع  کشو ر  و وظا یفیکه  ا ز  ا ن نا شی میگر د د  خد مت  همو طا ن  عزیز و خو ا  ند ه گا ن  گر ا نقد ر تقد یم  د ا ر م  با  تقد یم  ا حتر ما ت   مز ید و  با در نظر د ا شت  و ا قعیت ها ی  د ر د نا ک کشو ر  ما  وشکست  لشکر  کشی ها ی  رنگا رنگ  و پید ر  پی  پا   کستا ن  د ر یک ا تحا د مقد س  با جها د گر ا ن د نیا  عر ب  و عجم  وتنظمها ی جها د ی سا خت پا کستا ن بمنظو ر نو کر نو کر سا ختن مر د م ما  بعد از انیکه د و لت  پا کستا ن بکمک  سا ز ما ن جهنمی خود ( ای -اس – ای ) چیز ی د ر بسا ط  دو لت  ا فغا نستان  با قی  نگذ ا شتند و بر ا ی   نا بو د سا ز ی  قو ا ی مسلح ما د ر ر ا س ا ز  ا ر د و ی ملی شر و ع  نمو د ند د ر زمینه    ا زا حسا سا ت د ینی و مذ هبی و ا ز بی سو ا د ئ مر د م  ما و ا ز خیا نت  پیشگی – نو کرمنشی یکتعد اد قو مند آن‌ ها ی جها د ی  د ر ر ا س  حز ب  ا سلا می گلب ا لد ین   حکمتیا رو شخص حکمتیا ر با متحد ین ر نگا رنگش به دستو ر پا کستا ن  ا ر تشیکه د ر  منطقه  ما نند  ند ا شت ا نر ا  ا ز تهد ا ب  نا بو د و منحل نمو د ند   _ ثا نیا تنظیمها  ی سا خت  پا کستا ن بر ضد  د و لت  ا سلامی ا فغا نستا ن انهم   بخصو ص  بعد  ا ز  پیر و ز ی  انقلا بیکه  آن‌ها  د ر گفتا ر    ا ر ز و یش ر ا  د ا شتند نه د ر کر د ار ( بخصو ص که  ر هبر ی صد فیصد  گاب ا لد ین ر ا کتیار و سا ز ما ن جهنمی ( ا ی – ا س – ای –) تا مین  و تضمین  نشد ه  با شد ) ا نقلا بیکه    بخا طر ا ش یک کشو ر  به مخر و به تبد یل گر د ید  و با شند ه گا ن اش  شهید  -معیو ب – معلو ل – مها جر -فقیر – بیچا ر ه و به  ا نو ا ع  و ا قسا م  ا مر ا ض  ا ز جمله به مو اد مخد ر ه گر فتا ر گر د ید ند  وبر ا ی   چنین یک انقلا ب  چه قیمت  گز ا  فی نیست که وطن و مر د م ما  نپر د ا  خته با شند و د ر ین کشمکش ها ی خو نین   -تبا ه کن  و ویر ا نگر  هر کس -   هر حز ب –  هر کشو ر و هر بلو ک  سیا سی   نظا می و ا قتصا د ی  ا هد ا ف  خو د ر ا د ا شتند  ولی قر با نی  آن مر د م  ا فغا  نستا ن بو د  با رفتن  شو رویها د یگرجها د کا میا ب  ئشد ه بود  و بخصوص بعد ا ز سقو ط   د و لت  د و کتو ر نجیب ا له  و تسلم دهی  د و لت  مذ کو ر با تشر یفا ت  خا ص  ا ز طر ف ر هبر ا ن  قو ا ی ثلا ثه  آن د و لت     بر ا ی   صبغت اله  مجد د ی  ر هبر یکی ا ز تنظیمهای هفت گا نه  ا ی جها د ی که د ر پشا ور  سنگر گر فته بو د که د ر جلسه ا ی د ر  پا کستا ن  تحت ر هبر ی نو ا ز شر یف  تد و یر یا فته  بو د  ا  شتر ا ک  نمو د ند تا  که  بیک توا فق   بر سند د ر نتیجه بعد از بحث‌ها  ی نها یت زیا د به تو ا فق  ر  سید ند  و تو ا نستند  ا و لین د و لت  اسلا می ر ا  ا سا س گذ ا ر ند   تو جه  فر ما ید قبل ا ز نیکه  جلسه  ر هبر ا ن تنظیمها ی  جها د ی و قیا د ی   بمنظو ر تشکیل ا و لین د و لت  ا سلا می بعد ا ز این همه  خو ن ریز یها    به نتیجه  مطلو ب ر  سید ه با شند  گلب ا لد  ین ر ا کتیا ر بدو ن ا نیکه  در جلسه  ر هبر ا ن تنظیم  ها ی جها د ی بمنظو ر  تشکیل د و لت  ا سلا می تحت ر هبر ی نو از شر یف  تشکیل گر د ید ه بود  ا شتر ا ک نما ید جلسه   را بجا یش گذ ا شته  بسرعت خو د ر ا بر ای تصر ف  قد ر ت به شکل  انحصا ر ی آن به کا بل  رسا نید ه بر اسا س خصلت ذ ا تی خو د و برای تطبیق هد ا یا ت و د سا تیر  ( ای – اس – ای ) د ر کشو ر ما فجا یع  بیشما ری ر ا ا فر ید و بطو ر ظا لما نه  خو ن ها ی  زیا د و با ز هم ز یا دی ر ا ریختا  ند  وا ز آنجا ئکه  بخا طر جلو گر ی ا ز بو جو د ا مد ن هر گو نه بی نظمی در د ا خل شهر کا  بل نیر و ها ی سر نو شت  سا زسمت شما ل   تحت رهبر ی شهید احمد  شا ه مسعو د  عبد لعلی مز ا ر ی و جنر ا ل عبد ا لر شید  دوستم د ر اطر ا ف شهرکا بل حلقه ز دند  یعنی د ا خل شهر نشد ند گلب ا لدین حکمتیا ر د ر یک   ز د و بند بایکی از جنا ح ها ی خلقیها که د ر تر کب ا نها  وزرا ی د ا خله  و د فا ع نیز    اشترا ک د اشتند  ا نها شهر کا بل ر ا  بیک سنگر نفوذ نا پذ یر بر ا ی   خو د  تبد یل   نمو د ه  بو د ند  و گلب الد ین حکمتیا ر ( ر ا کتیا ر  ) به ا ستا د  خود  صبغت ا له  مجد د ی  پیر و پیشو ا ی  مذ هبی و یکی ا ز عالما ی   بر جسته   ا ی د ین ا سلا م که  از طر ف  شورا  ر هبر ا ن جها د ی  سا  خت پا کستا ن  که بر ا ی دو ما ه بحیث  ر یس اد ر ه مو قت  تعیین شد ه  بو د که د و لت  را ازمعا و نا ن  د و کتو ر  نجیب ا له و ا ز صد ر ا عظم  بیطر ف  و غیر حز بی  ا ن  با تما م  سا ز  و بر گ  ا ش   طی  تشریفا ت  خا ص تسلیم گر د ید  چنا نچه د ر سا لو ن  بز ر گ و ز ا ر ت  ا مو ر خا ر جه مر ا سم  تسلید هی  قد ر ت د و لتی  بر پا گر د ید ه  بو د   د ر ختم مر ا سم  مذ کو ر و قتیکه  وز را و  .  صد ر ا عظم و معا و ینین  ر یس جمهو ریکجا  با سر ا ن د و لتی  سا بق  ا ز سا لو ن  بیر و ن  شد ند دید ند که مو تر ها ی شا ن     ( تو سط  مجا هد ین غصب شد ه  بود  یعنی مو تر ها ی د و لتی  ما ل بیت ا لما ل که در اد ارات د و لتی و د ر مد ر یت  ها ی تر انسپو رت مو سسا ت مر بو طه قید میبا شد  وبنا م مو تر و ا نها سجیل میبا شد  تو سط مجا هد ین کر ام تصر ف و چو ر و چپا و ل گر د ید ه  و بر ا ی  فر و ش هما ن شب  به پا کستا ن ا نتقا ل داد  ه شد ه  ا مو ا ل د و لت و بیت الما ل را  قو مند آن  ها ی مجا هد ین  چو ر و چپا و ل نمو د ند)  سر ا ن د و لتی  سا بق  یکجا با مو تر و ا نها ی خو د  با پا ی پیا د ه به منا ز ل خو د بر گشتند  ا ز هما ن شب ا ز طر ف مجا هد ین غصب  د ا رایها ی د و لت  - د ار ا یها ی  ا شخا ص  و شر کتها ر سما ا غا ز گر د ید .گلب ا لد ین  با  لجا  جت  مخصوص خود ش چو ن  فکر میکر د که  ا و  به نا ف ز مین  تبد یل شد ه   ا ست  و زور   کسی به ا و نمیر سد  نه حا ضر گر د ید که قو تها ی خو د را  ا ز  شهر بیر و ن  کند  ونه حا ضر شد که  به  مجدد ی  صا حب  و  هیت  همر ا ها ن ایشا ن  ا جا ز ه  د ا خل شد ن به شهر کا بل  ر ا د هد چو ن  مر غ  جنا ب ر ا کتیا ر  صا حب  یکلنگ د ا ر د  و از طر فی حق هم د ا شت  ا زنیکه  ا و  د ر ا نجا م  جنا یا تش حما یت قا طع (ای  -اس -ای ) را  جمع حما یت   قا طع  و ز ا ر ت ها ی  د فا ع  و د  ا خله د و لت د و کتو ر نجب ا له   ر ا با تما م  قطعبا ت  ا ش با خو د  د ا   شت   و د ا ر و دسته‌ای حکمتیا ر د ر ر و ز  ها ی که  کا بل  ر ا  د ر اختیارخو د  د ا  شتند  ا ز با شند ه گا ن کا بل ا ین عنصر مر یض و پر عقد ه   ر نگ ر نگ  بشیو ه چنگز ی و هتلر معا با نه ا نتقا م  گر فته  وکا بل ز یبا ر ا  بطور بیر حما نه و یر ا ن  -  تا ر ا ج و     چو ر و چپا  ول نمو د ند یعنی  چیز ی  د ر بسا  ط د و لت    با قی نما نند بعد  ا ز انیکه  ا تحا د  شما ل با و ر مند شد که   حکمتیا ربشکل صلح ا میز ا ز کا بل بیر و  ن نمیگر د د  با یک حمله  بر ق ا سا  نیر و ها ی  حکمتیا ر  تا ر و ما ر گر د ید  ند  د ر مد ت کو تا   ه  کا بل ا ز و جود  آن‌ها پاک گرد ید  ولی  حکمتیا ر بکمک د و ستا ن عر ب و عجم خود  صلح جند هفته  ایر ا بر قر ا ر نمو د ه و از ز مین ز ما ن  ر ا کت جمع ا و ر نمود  و با ایجا د قرار  گا ه نیر و مند  و نفوذ  نا پذ یر  در چها ر  آسیا و   با ذ خیر ه نمو دن صد ها   هز ا ر  ر ا کت خو د را      بیک جنگ  ر ا کتی  ا ما د  ه میکر د  یعنی  د ر یک قر ا ر گا ه  نیر و مند  و محکم خو د ر ا  جا بجا  سا خت   و د ر  اطر ا ف خو د  خط ها ی د فا عی  ا ز هر نگاه  د ر بد تر ین  شر ا یط  مقا و مت  کر د ه بتو ا ند  ا یجا د  نمو د  تا کسی به ا و  کسی        ه حمله کر د ه نتو اند  یعنی  حکمتیا ر خو د را بیک جنگ ر ا کتی  قبلاً  ا ما د ه کر د ه بو د  جنگیکه  ا و   میتو ا ند   بتو ضر به و ا ر د کند و تو نمی توا نی به وی  ضر به و ا ر د کنی  ا و د ر سنگر است تو در مید ا ن هستی  نظر به شر ا یط  خا ص هما ن  و قت جنگ حکمتیا ر    یک   جنگ  تقر یبا   بد و ن  تلفا ت بو د ه بر ا یش  که بخا طر ا خذ انتقا م ا ز کبا بل و کا بلیا ن  با جنو نز د  ه گی  کا مل  بطو ر و حشیا نه و بر بر منشاء نه    جنگ مذ کو ر  ر ا  بر ا ه اند ا خته   بو د و   ر و ز ا نه  با لا ی  با  شند ه گا ن  شهر  کا بل  طبق گفته‌ها ی  مر د م  و گذ ا ر ش خبر نگا را ن   با ند  مذ کو ر هز ا را ن  ر ا کت فیر میکر د ه و شهر کا بل ر ا به شهر  ا ر و ا ح  تبد یل نمود ه  بو د  طی د و ر ا ن حا کمیت حکمتیا  ر   بر شهر کا بل  با ند  مذ کو ر جنا یت - خیا نت – تجا و ز -ستمگر ی  ها ی گو نا گو ن – و غا ر تگر ی  ها  ی  بیشما ر ی  را  مر تکب  گر د ید ند      ا د م  کشی و خو ن ا شا می  حکمتیارو د ا ر و د سته  ا ن یکجا با متحد ین  دو ر و   نز د یک ا ش  د ا ر ا ی  کا ر نا مه ها ی سیا ه  و ننگین میبا شند ا حصا ئیه د قیق  ز خمی شد ه گا ن -معیو ب  و معلو ل شد ه گا ن  و جو د ند ا ر د  از آنجا ئکه  ر اکتیا ر شهر کا بل  ر ا به جهنم  و ا قعی  تبد یل  نمو د ه      بود چه  بر سد به ا حصا ئیه  کشته-ز خمی- معلول و معیو ب شد ه ها  هز اران شهید کا بلی ر ا  د ر حو لیها  و خا نه  ها یشا ن  د فن  نمو د ند  و هز ا ر ا ن جسد شهید ا ن  ر ا  سگها ی  با صا حب  و بیصا حب یعنی  (د ر ا ن  روز ها  د ر شهر  کا بل  سگها ی  با صا حب نیز بی صا حب شد ه بو د ند  و خو ر ا ک ا نو ا ع  و ا قسا م  سگها  گو شت   ا د م  ها  بود  و تا  مد تها ی  ز یا د  سگها ی  شهر کا بل  گر و ه  گر و ه با لا ی  ا فر ا د  ر ا ه  گذ ر     حمله میکر د ند  د ر چنین یک و ضعیت تر ا زید ک  و  فا جعه با ر و دو زخیکه  حز ب  اسلا می  در        ر ا س  گلب ا لد ین  ر ا کتیا ر  تحت  ر هبر ی   مستقیم   (ای – اس -ا ی ) و جنر ا لها ی   قا تل  و خو نخو ر  و جنا یت   پیشه  پا کستا ن  با لا ی  مر د م  بی د فا ع  - مظلو م  -  بیچا ره  - نا تو ا ن و مو ر د  غضب حکمتیا ر  این ا جنت  ر سو ا  و بی‌حیا  و خو ن  ا شا م  قر ا ر  گر فته  بو د ند  تو ا ن  حر کت  و جنبید ن  ر ا ند ا شتند  مر د م  ما بر ا سا س  تخمین می گو یند  که  د ر  جنگها ئکه   حکمتیا ر با  لا ی     مر د م بی  د فا ع  کا بل  بر ا ه  ا ند اخته بود  در حد و د  شصت هز ار نفر   شهید  و صد هز ا ر نفر ز خمی  - معلو ل  و معیو ب  گر د ید ند ا ینکه با شند ه گا ن  شهر کا بل  چقد ر    لت و کو ب  شدند  چقد ر ر نج عذ ا ب  د ید ند – چقد ر ا ها نت  گرد ید ند  ؟ چقد ر تو هین و تحقیر گر د ید ند ؟  چقد ر مو رد  تجا و ز ر نگا  ر نگ نا مر د ا ن فر و ما یه قر ا ر گر فتند  ؟؟؟ چقد ر ضر با ت  ا قتصا د ی  د ید ه  و چقد ر به  ا مر ا ض گو نا گو  ن  گر فتا ر گر د ید ند  ؟   تنها  با ز  هم    تنها  حسا ب  جنا یت  - خیا نت  -  ظلم  و ستمگر ی ها ی   گلب ا لدین  و د ا ر و  د سته ا ش را    خد ا و ند  بزر گ و تو ا نا مید ا ند  و بس  !!!     -- همو طنا ن عز یز  و ا فغا نها ید و ر ا ز      میهن  !!!بر همه گا ن چو ن ا فتا ب ر و شن  ا ست که حز ب ا سلا می  حکمتیا ر نه به متعلم ر حم نمو د  ونه به محصل- نه به معلم رحم کرد و نه به ا ستا د –نه  به کا ر گر  رحم کرد و نه به د هقا ن -نه به  دا نشمند رحم  کرد  -  ونه به بیسو ا د  خو ا نند ه گا ن       گر ا نقد ر ا ین  سلسله  ر ا می تو ا نیم  هر قد ر یکه لا ز م با شد  ا د ا مه دهیم بر ا ی   یک لحظه قبو ل میکنیم  که :        حکمتیا ر حق د ا شت  بخا طر به پیروز ی رسا نید ن انقلا ب ا سلا می د و  ملیو ن  نفر ر ا به ا شکا ل  مختلف  جهت تر سا نید ن  مر د م    و بر  قرا ر نمود ن تسلط خو د بکشد . بنیا د  گر ا یا ن  ا سلا می تا هنو زچه ا لقا عد ه  و چه طا لبا ن  جنا یات  خو د ر ا  جها د می نا مند . بر میگر د یم  با لا ی  ا صل مطلب  بعد ا ز  بیرون شد ن  عا م و تا م   شورو ی ها ا ز طفل شیر خور گر فته ا لی جنر ا ل  - بعد از پیر و ز ی ا نقلا ب ا سلا می و بر قر اری دولت اسلا می      چه منطق  با ز هم می‌گویم  که چه د لیل و جو د   د ا شت که  ا ز همه  جنگهاا  کرده جنگ وحشیانه   تر  آغا ز گر د د  بر ا ی چه و برای که  و بخسو ص  د ر روز های که  از بر کت جها د گر ا ن د نیا ی  عر ب و عجم  که د ر پا کستا ن  تجمع  نمو د ه بو د ند  زمین و ا  سما ن  کشو ر ما ا سلا می‌شد ه بود  پس ا ین پا کستان و حکمتیا ر بر ضد کد ام د ولت کفر و کمونیز یم بود ؟؟؟؟ ...که لشکر کشی نمو د ه و جنگها  ر ا  ا غا ز نمو د ه بود ؟؟؟        نیر و  ها ی تر قیخوا ه  -  تحو ل  طلب  - و طنپر ستا ن  -با تقوا و مبا رزین پر شور   ا فغا نستان  و همر ز ما ن ر و ز ها ی  د شو ا ر مبا ر ز ه د رهر  جا ئکه  قر ا ر  دا ر ید  بر ضد امر  ا ض گو نا گو ن و   اختلا فا ت  مز من- تبا  ه  کنند ه   و بر با د د هند  ه ای خود  ر ا کنا ر گذ ا شته بر ا ی  ملت سا ز ی  -  حکومت سا زی  -  با ز سا ز ی  - نو سا ز ی – ظر فیت  سا زی -   بر ا ی  تا مین  عد ا لت  و تر قی کا ر و  کو شش  همه   جا نبه  نمو د ه  و  بر ضد شو نیز م و بر تر ی  جوی قومی  - ز با نی  . . . و غیر ه  مبا ر زه  نمو ده  و بر ضد ا نو ا ع   و ا قسا م  فسا د   پر خا ش کرد ه و بر ضد کشت – تو لید    - پر و سس  -تر ا فیک  -  قا چا ق و فر و ش مو ا د مخد ر ه  با ید با قا  طعیث  ر ز مید  و بر ا ی نجا ت  ما د ر و طن و مر د م مظلو م  ما با قبو ل هر گو نه رنج و محنت – ر یسک و عذ ا ب  میهن پر ستا ن  ترقی خوا ه  وعد ا لت پسند کشو ر ما مسو  و لیت ا خلاء قی دارتد با  هر  امکا نیکه    در ا ختیا ر د ا ر ند   د ر  یک مبا رزه حق  بر با طل  امید و ا ر م که سهم شا یسته خو د را ادا نما یند     با عر ض احتر ا ما ت مز ید به فر د فر د  ا ز  همو طنا ن  عزیز -  و جا معه   جها نی و به  ا شخا ص  و  ا فر ا د  علا قمند  به مو ضو ع  ا فغا نستا ن  ا بلا غ  مید ا ر م که  مشکل   ا فغا نستا ن  بلا ی ا سما نی  نیست و نمی با شد    که ا ز طر ف  خد ا و ند بز ر گ و تو ا نا   نا ز ل  شد ه  با شد  که  کسی  ر ا  قد ر ت مقابله با آن  نبا شد ا لبته که  چنین نیست مشکل  افغا نستا ن  مشکل  خلق شد ه  تو سط ( ا ی . ا س .ا ی )– پا کستا ن  و حلقا ت  تشکیل  شد ه شو نیستی د ر  کشو ر ما ست   که در را س  ا نها  حلقه   شو نیستی ا ر گ  نشین  ها  قر ا ر  د ا ر ند .    و  ا یشا ن با تشکیل تیمی  ا ز  بر تری  جو یا  ن  قو می که تما م مقا مات کلیدی    د و  لتی  ر ا  ا شغا ل  و تصر و ف  نمو د ه  ا ند و   تا گلو غر ق  در ا نو ا ع  و ا قسا م فسا د   بو د ه و مصر وف غا ر  ت کمک   ها ی جا معه  جها نی  د ار ا ی  ها ی د و لتی و د  ا را ی ها ی اشخا ص و افر اد بی  گنا ه  با شیو ه و  نیر نگ   ها ی  گو نا گو ن هستند    و. ا شتر ا ک  فعا ل ا نها در کشت-   پروسس – تر ا فیک  -  قا چا ق و فر و ش  مو ا د مخد ر ه  ا ظهر من الشمس ا ست   د ا نشمند ی گفته  ا ست  که  « تا ر یخ  یگا  ن  و قت  از  اسیتن  خو د چیز ها ی ر ا بیر و ن  می ا ند ا ز د  که  پیشا هنگ   پیشا گا ن  ا ز د ر ک ا نها  عا جز ا ند  در کشور ما طی چهل  سا ل ا خر تا ریخ چیز ها ی ز یا دی ر ا  ا ز ا ستین خو د  بیرو ن  ا ند ا خت  د ر یک  مو قع منا سب به‌ مطلب فو ق  خو ا هم  پر د ا خت .ولی امر و ز  طبق  نیا ز  ز ما ن  و ز ند گی  و بمنظو ر جلو گر ی از لجنما لی برر وی حقا یق  تلخ و افتا بی  تو سط  عنا صر کم د ا نش – معا مله گر- ا ستفا د ه جو و شو نیستها ی عقب ما ند ه - کند ذهن  و قبیله پر ست که ا ز تا ر یخ  - ز مان – ز ند ه گی و ا ز تغییر ا ت تو فا نزا - شگر ف  ومعجز ه اسا ی تکنا لو ز ی  جد ید چیز ی نیا مو ختند و نمی ا مو ز ند   بخا طر همگا م شد ن  با مبا رز ین تر قیخو ا ه  - عد ا لت پسند خوا ستم  بر د ا شتها  -طر حها – نظر یا ت و پیشنها د ا ت  خو د را  بحضو ر  همر ز ما ن   ر و ز ها ی د شو ا ر مبا رزه  ای  حق   بر با طل   خد مت د و ستا ن  و عللا قه مند ا ن  و به فر د فر د  ا ز  همو طنان ا م  د ر هر  جا ئکه  با شند تقد یم  د ا ر م  

  --    بد و ن  اتجا م  د ا د ن ا حصا ئیه  د قیق نفو س  د ر  کشو ر ما  به ستند رد   بین المللی و بد و ن  تو ز یع ا سنا د شهر و ند ی (تذ کر ه و یا پا سپو ر ت و یا  هر د و ) تو ا م  با نشا ن ا  نگشت و ثبت و شما ر کمپیو تر ی به ستند ر د بین‌المللی   و بد و ن  تا مین  شر ا یط  فو ق تصو ر د ا شتن یک ا نتخا با ت  شفا ف در کشو ر فسا د گستر ما  صاف و صفا  ا گر حما قت  نبا شد تصو رکا ملا طفلا نه ا ست  ما بحیث  ا فر ا د  ر سا لتمند  حق ند ا ر یم  بمر د م  خو د  و بخصو ص در  حق نسل  جوا ن کشو ر ما  جفا  نما یم  . بر همه  گا ن چو ن  ا فتا ب  رو شن  است  هر گا ه  د ر یک حوزه    ا نتخا با تی تعد ا د نفو س حو ز ه  مر بو طه   به ا سا س   ثبت و شما ر کمپیو تر ی تو ا م با نشا ن  ا نگشت  معلو م  نبا شد چطو ر ؟  و چگو نه ؟  میتو ا ن ا ز    پرشدن صند و ق ها ی رأی گیری ا ز  ر ا ی ها ی  تقلبی جلو گر ی کر د ؟ 

 همو طنا ن  عزیز و افغا نها ی د و ر از میهن  !.مر د م عد ا لت  خو ا ه  ما میگو یند     که  هر  گا ه  ( حسا ب پا ک با شد ازمحا سبه  چه با ک  ) طوریکه      همه ما  شا هد هستیم  د ر یکتد ا د کشو ر ها ی  جها ن  که  دمو کر ا سی  در ا ن  کشو ر ها  نها د ینه  شد ه  و قا نو ن  در تما م عر صه  ها ی  زنده گیشا ن      مسلط گر د ید ه ا ست د ر  شب و روز انتخا با ت د ر ا ثر سهمگر ی ا حز ا ب و سا ز مانها ی ا  جتما عی د ر ا ن کشو ر ها  و با ا شتر اک ر سا نه ها ی  گر و هی  یک .جو ش و خر و ش سر ا سر ی بر پا میگر د د و لحظ به لحظ گذ ا ر شا ت ا نتخا با ت به  ا طلا ع  مر د م  ر سا نید  ه  می شو د پس و ضع در کشو ر ما   ا زچه قر ار ا ست   ؟؟؟ د  ر کشو رما پنجا ه  سا ل قبل  یک خا  ند ا ن   حکو مت میکر د( خاند ا ن ا ل یحی ) زیر فشا را  فکا رجها نی از یکطر ف تر س و و حشت  ا ز امکا ن بوجو د ا مد ن سا ز ما نها ی زیر ز مینی که بر ا ی ر ز یم   ها ی سلطنت مطلقه ه میتواند  ز یا د  خطر نا ک تما م  شو د   در  حد و د پنجا ه  سا ل  پیش  محمد  ظا هر شا ه  ا فغا نستا ن  با نیرنگ  با ز یها ی  ما هر انه و عد ه د ا د  که شا هی    مطلقه  و فا میلی ر ا به  شا هی  مشر و طه با  تسو ید  و تصویب   یک قا نو ن  ا سا سی  جد ید  که از طر ف  نما یند ه گا ن مر د م  در یک جلسه  بز ر گ  تصو یب  خو ا ههد شد د ر عمل پیا د ه خو ا هد نمو د . همز مان پسر  کا  کا  و شو هر همشیر ه  خو د  ر ا ا ز و ظیفه  صد ارت  سبک د و ش نمو د ه  و د ا کتر  یو سف و ز یر معا د ن  و صنا یع را  ما مو ر تشکیل   کا بینه  نمود  همز مان  هیت ر ا جهت  تسو ید  قا نو ن   ا سا سی جد ید  تعیین  نمو د ند  تا انیکه  بعد  ا ز  سپری  شد ن  د و سا ل  مر د م  ما  صا حب  قا نون   ا سا سی  نسبتائ د مو کر ا تیک  گر دید ند با هز ر آن  د ر د  و دریغ هر گز مر د م ما  نتو ا نستند ا ز ا ر ز شها ی د مو کر ا  تیک  قا نو ن  ا سا سی د ر  اثربر خو رد ها ی ضد د مو کر ا تیک  سلطنت  ا ستفا د ه  ها ی مفید و سا ز ند ه نما یند      

تد و یر یک انتخا با ت  شفا ف  - د مو کر ا تیک -عادلا نه  -سر ی -مستقیم -از اد    د و ر ا ز هر گو نه تخلو فات  – تقلب ها  – سا خته کا ر یها –فر یب گر یها ونیر   نگبا ز یها ی ر نگا رنگ  -د سیسه و تو طه - فشا ر - تهد ید – تطمیع -خرید و فر و ش را ی عد م بکا ر بر د مسا ئل نا مشرو ع قو می – ز با نی – مذ هبی ا ر ز و ی دیر ینه  ا ی مر د م   ر نج  د ید ه  - عذ ا ب کشید ه  -مظلو م -  پر یشان-  ا حتیا ج - محتا ج و سرکو ب   گرد  ید  ه  ما ست  طو ر یکه مر د م ما میگو یند ( سا لیکه نیکو ست ا ز بها ر ا ش پید ا ست )  

 بخا طر ا ینکه د ستها ی  عنا صر استفا د ه جو بر ا ی هرگو نه تقلب  ها  د ر ا نتخا با تها  با ز بو د ه  با شد  و بر ا ی و ا رد ا و ر د ن تغییر ا ت  د ر سر نو شت ا نتخا با ت  ا زا د  ی کا مل د ا شته  با شند با  براه ا ند ا ختن  د سا یس و  تو طه  ها ی  بیشما ر د ید ه  و د ا نسته  و با نیر نگبا ز یها ی گو نا گو ن با بیشر می ها ی خجا لت  ا و ر   چند ین  مر ا تبه  با  مصرف صدها  ملیو ن د ا لر   از جیب مر د م بیچا ر ه  ما و یا بهتر  ا ست  که  گفته  شو د ا ز کمکها ی   جا معه جها نی  تا هنو ز چند ین مر ا تبه کا ر تها ی ها ی  ر ا ی گر ی  تهیه –  و تر تیب گر د ید به ا شترک کنند ه  گان د را نتخا با ت ها تو ز یع   گر د ید  چقد ر عا لی می بو د تا انیکه مسو لین  ا مو ربعوض  چند ین مر ا تبه تهیه -تر تیب و تو ز یع  کا ر تها ی ا نتخا با تی یکمرا تبه به  ا ستند ر د بین‌المللی ا حصا ئیه علمی   و د قیق نفو س ر ا  با ثبت و شما ر کمپیو تر ی تو ا م با نشا ن ا نگشت   ا نجا م  د ا د ه و   بطو ر  و طنپر ستا نه  ا سنا د شهر و ند ی به تما م  همو طنا ن ما با ز هم می گو یم به تما م همو طنان مابعدا ز   بر رسی د قیق و تثبت همو طن بو دن آنها بد و ن د ر نگ به ا یشا ن اسنا د شهر و ند ی تو ز یع می گر د ید  ا مر و ز ما  د ر  پر تو ا سنا د نا مبر د ه گا مها ی ثمر  بخشی ر ا  بر د ا شته و د ر عر صه تد و یر یک ا نتخا با ت د مو کر ا تیک – شفا ف – عا د لا نه و ا نسا ن سا لا ر د  ستا ورد ها ی  ز یا د ی ر ا نصیب می‌شد یم  ا ما د ر مو رد   کا ر تها ی  مذ کو ربا ید  گفت که   د ر گذ شته  چند  ین  ملیو ن کا ر تها ی ا نتخا با تی  بشتر از ضر و رت چا پ و به ر و ز ها ی مبا د ا بخا       طر پر  کر د ن صند و قها ی ر ا یگر ی ا ز رایها ی تقلبی   د ر جا یها ی مطلو ب تو سط    فسا د  پیشه  گا ن یکه تا ز  - ا نحصا ر طلب – خو د محو ر – مستبد و- ستمگر و ا ستفا د ه جو    ذخیره گرد ید ه  ا ست که  با ا ستفا د ه  ا ز کار تها ی  ا نتخا با تی مذ کو ربخصو ص  درمنا طق د و ر د ست  و تا حد ی نا ا من که تاحد ود بر ا ی  هیت نا ظرکا ر وفعا لیت  د ر منا طق مذ کو رتو ا م با ر یسک ا ست از نیکه  ا منیت لا ز م  د ر محلا ت  مذکو  رو جو د  ند ا رد ) لذ ا   حو ز ه   ها ی مذ کو ر بد و ن ا شتر ا ک و کنتر و ل  هیت نا ظر بکا ر خو د ا غا ز و ا نجا م می د هند  و شا ید بر ا ی انیکه نشا ن  د هند  که   ا منیت  د ر محل و یا د ر مسیر ر ا ه  نیست  ز و ر ا و ر ا ن در یک تفا هم  با  همد یگر قصد ا  فضا ی محل و یا مسیر ر ا ه  ر ا  نا امن   سا خته  ا ز ا ب گل ا لو د ما هی شکا ر کنند و از طرفی با د ا شتن ذ خیر ه ها ی ا ز کا ر ت  ر ا ی گر ی ز و ر ا و را ن  بخصو ص  در منا طق  نا امن  و دور ا فتا د ه  به ا سا نی میتو ا نند هیت  ر ا ی گیر ی  و د یگر مسو و لین ا نتخا با تی  حو ز ه ر ا با مصر ف نمو د ن پو ل به ا سا نی  می تو ا نند  ا ز خو د سا ز ند بد ین  و سیله -  ا سا ن  تر ین   ر ا ه وسا ئل  تقلب  و ا ستفا د ه   جو ی ها ی نا مشر و ع و معا مله گریها  ی ر نگا ر نگ  ر ا  د ر جر یا ن   ا نتخا  با ت  با  خا طر ا ر ا م در عمل پیا د ه  سا ز ند  با هز ا را ن  د ر د د ریغ  با  تا سف مقا ما ت بلند پا یه د و لت ما  به شیوه ها ی  ا سلا ف خو د  ا دا مه د ا د ه و به هیچ  صو ر ت  حا ضر نیستند تسلیم  حق و عد ا لت و-د مو کر ا سی گر د ید ه و به نو ر مها ی حو قو ق بشر حر مت گذ ا ر ند بر همگا ن   چو ن ا فتا ب ر و شن است که  : ا و لا  ا نتخا با ت  ها د ر کشو ر ما چند ا ن سا بقه ند ا ر د – ثا نیا چند  انتخا با ت  صو ر ت گر فته در کشو ر  ما  ا نتصا با ت  د ر لبا س ا نتخا با ت  بو د ه  ا ست . د ر کشو ر یکه ا حصا ئه د قیق  نفو س ا ش با ثبت و شما ر کمپیو تر ی تو ا م با نشا ن ا نگشت  ( درین  و قتها  عکسها ی   چشمها ر ا  نیز بر ا ن علا و ه نمو د نند ) مو جو د  نبا شد   و بر مر د م  ما  ا سنا د  شهر وند ی  قصد ا  بطو ر د سیسه  آمیز تو ضع نگر دید ه ا ست ز و ر   ا و را ن  انحصا ر طلب - یکه تا ز - خو د محو ر – مستبد – ستمگر- ا ستفا د ه جو – ظالم  - غا ر ت  گر و جنا یت پیشه گا  ن ما هر  با استفا د ه ا ز ملیو نها  کارت که نز د  خو د بطو ر  ذ خیر ه د ا ر ند  ا ور ا ق رأی  دهی ر ا مطا بق د فا تر   بعد از خا نه پر ی نمو د ن  د ر صند و ق ها ی ر ای گر ی بطو ر منظم  جا بجا  نمو د ه بطو ر غیر قا نو نی د ر ا نتخا با ت بر ند ه  ر ا با ز ند ه  و با ز ند ه بر ند ه  می سا ز ند  بر ا ی جلو گر ی  ا ز تد و یر  یک ا نتخا با ت  د مو کر ا تیک  و شفا ف  د ر کشو ر ما که بطو ر  د سیسه  ا میز  و تو طه گر ا نه  تا  هنو ز با ز هم می گو یم  تا هنوز بطو ر غیر قا بل با ور  کر د نی با ا ینقد ر   د هل و نغا ر ه  د مو کر ا سی  - انتخا با ت  و حو قو  ق   بشر ر ا نو ا ختنند و می نو ا ز ند  با تا سف  کشو ر ما فا قد  ا حصا ئیه د قیق نفو س کشو ر   د ر قر ن  بیست و یک   می  با شد لذ ا ضر و ر ی تر ین – ا سا سی ترین -حیاتی تر ین مو ضو ع  ا حصا ئیه   گر ی د قیق نفو س  کشو رما  به ستند ر د بین ا لمللی تو ا م  با ثبت و شما ر کمپیو تر ی میبا شد  و همچنا ن  توزیع  ا سنا د شهر و  تد  ی تو ا م با ثبت وشما ر کمپیو تر ی و تو ا م  با  نشا ن  ا نگشت بتما م همو طنا ن ما ز یر یک نظم  دقیق  با د ر نظر د ا شت شر ا یط  خا ص کشو ر ما به مفهم و سیع کلمه  ر سا لت فر د فر د ا ز همو طنا ن ما را تشکیل  می د هد  بر ا ی تد و یر  یک انتخا با ت  شفا ف  - د مو کر ا تیک -عادلا نه  -سر ی -مستقیم -از اد    د و ر ا ز هر گو نه تخلو فات  – تقلب  ها – سا خته کا ر یها –فر یب گر یها ونیر   نگبا ز یها ی ر نگا رنگ ا یجا ب می نما ید  که تما  م    نو ر مها ی یک انتخا با ت د مو کر ا تیک – از اد – ا نسا ن سا لا ر – عا د لا نه – سر ی و مستقیم بر    ا سا س  یکنفر یک را ی  بر مبنا ی  ا سنا د  د قیق     شهر و ند ی د ر کر د ا رعملی گر د د طو ر یکه   همه  ما به نیکی می د ا نیم  مشکلا ت – پر ا لمها -مو ا نع – کمبو د یها و ضد یتها د ر بر ا بریک  ا نتخا با ت شفا ف یکی دوتا نبو د ه  کو هی ا ز مشکلا ت د ر شر ا یط  خا ص کشو ر ما د ر بر ا برا ن ( در بر ا بر یک ا نتخا با ت  شفا ف  عا د لا نه و د مو کر ا تیک و جو د د ا ر د ).  

همو طنا ن عز یز و ا فغا نها ی دو ر ازمیهن ! ا ز چند عو ا مل منفی بطو ر مشت   نمو نه  ا ی خر و ا ر  د ر ذ یل یا د آورميگردم

 -- نبو د ن ا منیت  د ر کشو ر و تسلط  فضا ی تر و ر و حشت و د هشتیکه  تو سط با ند گر و پها ی ا عز ا م شد ه ا ز پا کستان تحت ر هبر ی سا ز ما ن جهنمی (ای – اس – ای ) ا ین د شمن قسم    خو ر ده تر قی و سعا د ت  مرد م ا فغا نستا ن جهت  جلو گر ی ا ز ا شتر ا ک  گستر د ه مر د م    ما  د ر ا نتخا با ت شد ه  ا ز همه گر بو د ن  ا نتخا با ت  کا سته  و بر مشر و عیت  ا ن  ضر به شد ید و ا ر د می نما ید  سا ز ما ن  جهنمی  ای - اس – ای    بخا طر کشتن  هر چه بیشتر همو طنا ن  مظلو م بی گنا ه ما  و بخا طر تبا ه  و و یر ا ن  نمو د ن کشو ر ما  این انتحا ر یو ن  عقل با خته و شست و شو ی مخز ی  شد ه  ا ی خو د ر ا بحیث   سلا ح نها یت  و حشتنا ک  و د هشتنا ک   د ست د ا شته خو د ر ا بکا ر ا ند ا خته  هیا هو ی ز یا د ی ر ا  بر ضد ا فغا نستا ن بر ا ه می ا ند ا ز ند  در حقیقت  ا ین انتحا ر یو ن  ا نسا نها ی نها یت مظلو م بیچا ر ه و در ما ند ه د ر ر و ی  ز مین  هستند  که  خو د ر ا ند ا نسته به ا مید  ر فتن به جنت بر خلاء ف احکا م صر یح  قر ا ن مجید  تحت تا ثر ملا ه ها ی قا تل و جنا یت پیشه ا ی پا کستا ن قر ا ر گر فته خو د ر ا  منفجر نمو د ه  سبب و یر ا نی و بر با د ی و طن ما و زخمی و  شهید  گر د ید ن ا نسا نها ی  بی گنا ه  میگر د ند  و نا مش ر ا میگذ ا ر ند جها د .لذ ا د ر چنین و ضع د ر هم و بر ههم با ید  قو تها ی مسلح ا ر تش – پو لیس – قو تها ی سر حدی  و نیر و ها ی امنیتی  د ر ا ر تبا ط نز د یک با مر د م با  شجا عت و مر د ا نگی خو ا  ب ر ا بر خود حر ا م سا خته ا ز حر یم  مقد س کشو ر   بخصو ص  ا ز حو ز ه ها ی انتخا باتی   با  شها مت  و قا طعیت  د فا ع  محکم- فد ا کا ر ا نه – و طنپر  ستا نه  - شجا عا نه و  جا نبا زانه نمایند   

 --  قو ل معر و ف و جو د  د ا ر د که میگو یند  بیسو ا د ا ن ا ز د ار ه سیا ست خا ر ج ا ند من می گو یم نه تما م بیسو ا دا ن د ر میا ن بیسو ادان نیز ا فر ا د محد ود ی هو شیا ر و چیز فهم نیز و جو د د ار ند ولی ا کثریت بیسو اد ا ن فا قد مو ضوعگیر ی  د رست د ر خم و پیچ ز ند ه گی  سیا سی  خود  بو د ه  اند   د و لت ها ی قبیله سا لا ر و غر ق  د ر ا نو ا ع و ا قسا م  فسا د قصد ا وجبر ا  کثریت قا طع همو طنا ن ما ر ا بیسو اد و جا هل نگا ه  کر د ه  تا  انیکه  ایشان  کر – کو ر و گونگ با شند  و فا ئد  ه و نقص خو د ر ا ند انند و قد ر تمند ا   ن هر  چه که لا ز م د ید ند هما ن   کنند و کسی حق پر سش  ا ز ز و ر ا ور ا ن  ر ا ند ا شته با شند  و بی‌خبر ا ز حق  و حقو ق خو د بو د ه جسا ر ت ا نتقا د -پیشنها د و مخا لفتها ی قا نو نی  ر ا   ند ا شته با شند لذ ا ا ین کتله بر ز گ که ا کثریت با شند ه گا ن   کشو ر ما را تشکیل  می د هند که ا ز پلا ن و پر و ر گر ا م  ها ی کا ند ید آن  چیز ی نمی د ا نند یعقینا ا کثر یت قا طع  آن‌ها بعو ض  تکیه به ا صل  شا یستگی – لیا قت  - کفا یت  -  کا ر د آنی  - تقو ا  -  صد ا قت -  ا نسا ند و ستی  - و طنپر ستی -  .....و غیره  به  اصل ها ی  بی‌معنا  و بی ا ر ز ش و -پیش پا ی ا فتا د ه  ا ز قبیل ا ختلا فا ت  مذ هبی – ز با نی  -  قو می -محلی منطقو ی   تکیه   نمو د ه  و تکیه  می نما یند  چنا نچه  د ر گذ شته  ها  چنین  حر کت ها ی منفی  .و بر با د  د هند ه  ز یاد د ید ه شد ه  ا ست  د ر عد م مو جو د یت ا سنا د د قیق شهر و ند ی  ( پا سپو ر ت  - تذ کر ه  ا لبته  تو ا م با ثبت و شما ر کمپیو تر  ی ) به  ا ختیا ر همو طنا ن  ما نا می  ا ز ا نتخا با ت  د مو کر ا تیک  - عا د لا .نه  - ا نسا ن سا لا ر  نمی تو ا ند در میا ن  با شد . طو ر یکه  می د ا نیم کا ند ید ها  ا ز طر ف ا حز ا ب معر فی نمی شو ند  د ر اثر ا شتبا ها ت و کجر و ی ها ی حلقا ت  حا کمه  بعو ض چند حز ب  سر ا سری  -نیرو مند  و ا ثرگز ا ر ا حز ا ب خو ر د و کو چک زیا ی بی نقش و کم نقش  ا بر ا ز مو جو د یت نمو د ند  خو ا نند ه گا ن عز یز  و گر ا نقد ر تو جه نما ید  بد و ن  مو جو د یت  ا حز ا ب قو ی و نیر و مند  و یا  حکو مت  کی میتو ا ند  ا ز  هز ار ا ن  حو ز ه    انتخا با تی  نظا ر ت  و مر ا قبت  نما ید که  تقلب  صو ر ت نگر د .ا ز آنجا ئکه بد و ن موجو د یت  احزاب ا ثر گذ ا ر سیا سی – ا ز ا دیها ی  رسا نه ها ی گر و هی -مو جو د یت گستر د ه  جا معه مد نی   و سا زما نها ی  حقو  ق بشر -و دیگر  سا ز ما نها ی   ا جتما عی و فرهنگی نا م بر دن  ا ز د مو کر ا سی     و ا قعی گنا ه نا بخشید نی میبا شد همچنا ن  حکو ما ت و د و لت ها  د ر جو ا مع قا نو ن مد ا ر  مشرو عیت خو د ر ا با مر ا جعه   به  ا ر ا ی مر د م ا ز طر یق   ا  نتخا با ت  شفا ف  - د مو کر ا تیک -  عا د لا نه  -        سر ی   -  مستقیم  بر ا سا س  ا سنا د معتبر  شهر و ند ی بر معیا ر  ها ی یکنفر یک   ر ا ی  بد ست می ا ورند  د ر کشو ر ها یکه  د مو کر ا سی نها د ینه شد ه   ا ست به  ا نتخا با ت و ر ا ی مر د م   ا ر ز ش  بز ر گ  د ا د ه  حتی به  نظر مخا      لفا ن    خو د  ا حتر ا م  می گذ ا ر ند  د ر کشو ر ها ی  پیشر فته بر ا ی تعیین - وتقر رمقا ما ت  بلند پا  یه  د و لتی  با حفظ  گذ ر ا ند ن ا نها  ا ز فلترها ی  گو نا گو ن  با ز هم به  ا نتخا با ت مر ا جعه  می نما یند د ر کشو ر ها ی پیشر فته  انتصا بها  با ا نتخا بها  چک و بیلا  نس می گر د د  تا ا نیکه  ا ر تبا ط  منطقی  و د یالکتیکی  چگو نگی  تعیین و بر گمار ی کا د ر  ها بطو ر ر و شن  بد ست  ا ید ...   با و ر کا مل د ا ر م هر گا ه  ا عضا ی جد ید کمیسیو ن مستقل انتخا با ت      وظا یف خو د را بشا یستگی  ا نجا م د اده  ا گر بتو ا نند  یک ا نتخا با ت شفاف   را  ر ا ه ا ند ا ز ی  نما یند  و قنا  عت جا معه  جها نی  و مرد م کشو رما  ر ا کما ئی نما یند  یک کا ر با  ا ر ز ش  و تا ریخی ر ا  آنجا م  د اد ه  ا ند که شا یسته  تقد یرو تمجید همو طنا ن ر نج  د ید ه و  عذ ا ب کشید ه ما  خو ا هند شد د رغیر آن یعنی  با  تد و یر یک  ا نتخا با ت پر ا ز تخلو ف و تقلو ب جنا یت بزرگ  تاریخی ر ا مر تکیب خو ا هند شد  با هز ا ر آن  د ر د  و د ر یغ د ر انصو ر ت  فا جعه پی فا جعه د ر ا نتظا ر کشو ر و مر د م ما بو د ه  و تما میت ارضی کشو ر ما مو رد تهد ید  قرار خوا هد گر فت  لذ ا شما ا عضا ی محترم کمیسیو ن  مستقل انتخا با ت   می تو ا نید خد مت گا ر ا ن شا یسته و طن و مر د م ما گردید و اگر و ظا یف  خو د ر ا بشا یستگی و صد اقت ا نجا م  ند هید  سزا و ا ر لعنت  و نفر ین خو ا هند شد می گو یند اشتبا ه ر هبر ا ن تو د ه  ها گر ا ن می‌پرد ا ز ند  هر گا ه  ایشا ن  نمی گو یم  ا شتبا ه بلکه خیا نت نما یند تو د ه ها ی  مر د م  برا یش گر ا ن خو ا هند پر د اخت

 

 


بالا
 
بازگشت