محمدیعقوب هادی

 

نگاهی به گزینه ایتلاف وآغاز فصل یگانگی نیرو های مترقی

از نگاه تعریف جامعه مشخصات این تعریف در قلمرو کشوری خودما گرفتار تشتت وپراگند گی است . ما در قلمرو واحد زندگی داریم اما ممثل واقعی جامعه نیستیم چرا که سستی گره گاه بافت ساختار های سنتی ما( ممایزات پرورشگاهی) بصورت درست هویت اجتماعی ما را تعریف نمیکند. به این سلسله نَفَس دادن به هستی ملت هم مصنوعی صورت میگیرد.بی گمان همه میدانیم خوشی و غم هر یکی برای خودش مربوط است. به این ترتیب تمثیل گذار از این مراحل توسط جمع آمد های همفکری به حیث نیرو های محرک هم زیستان قلمرو جغرافیائی ما تا اکنون نتوانستند فارغ از تأثیر‌پذیری این واقعیت برای خود شان راهکار تعین نمایند. لذا همسوئی این نیرو ها در گزینه های مختلف ایجاد شک وتردید میکند که نتوانند بدیل اوضاع واحوال عمومی کشور در سایه تسلط سیاست گذاری های حاضر جهان کنونی بسوی بهبود حیات وزندگانی انسانی در قلمرو کشوری ما گردند.

در آستانه وعده و وعید انتخاباتی حد اقل به عنوان استقبال از خواست انتخابات که در این آواخر همچنان زیر سؤال امنیتی، برگزاری آن شک وتردید را ببار آورده ، اتحاد ها و ایتلاف ها ی شکل میگیرد که اگر از یک منظر میتوان با خوشبینی به آن نگاه نمود ولی نمی‌توان هنوز امیدوار به پاسخ درست خواستهای بود که بهروزی مردم در آن پیش‌بینی میگردد. خوش بینی که دروجود بعضی از ایتلاف ها میتواند بوجود بیائید موقف ها و موقعیت گیریها در برابر سیاست‌ها و طرح ها وپلانهای های است که یک جانب عوامل وعناصر جنگ از حمایت آشکار آن بهره مند است. شعار اولویت صلح در وجود بخش دیگر عناصر مخالف گروه آشکار حمایت شونده با وصف وابسته گی های ایدالوژیک وخواستگاه مشترک به نسبت جذابیت شعار صلح بی تفنگ برازنده گی پیدا میکند، شعاری که همه را به سوی خود میکشاند. و اما بیمی که وجود دارد از آنست که خدا نکند جبههء بیشتر وحشتناک از فضای جنگ گرم به سرنوشت مردم مستولی شود که در نهایت یک دم راستی باشد برای یک جنگ دیگر باره وآنهم در حمایت از منبع همیشه مجهز برای جنگ افروزی های زر اندوز که سالهای متمادی امنیت جهانی از آن آسیب‌پذیر شده است.

اگر از منظر سیاست و باور های تیوریک در وجود بعضی از ایتلاف ها نگاه شود نخست نمیتوان به این ایتلاف ها تعریف ایتلاف احزاب را قایل شد چانچه خود شان عناوین شماری از مشترکین ایتلاف را احزاب معرفی نمیکنند. اما از آنجا که صلح بی تفنگ یک نیاز و ضرورت هر فرد از باشندگان قلمرو جغرافیائی ماست با گذشتن از آن به این مساله تمرکز نمائیم که این ایتلاف ، ایتلاف کیها در برابر کیها است. اپوزیسیون وحاکمان هر دو شامل ایتلاف استند. حتی عناصری که خود حاکم ساز وحلقه وصل طراحان سیاست گزاریهای بزرگ بودند واستند زمانی که از علایق شرکت شان در چنین یک ایتلاف سخن گفتند ولی برای درخواست امتیاز طلبی نتوانستند با این ایتلاف کنار بیایند و اکنون ایتلاف را جهت های سمتی ، زبانی و قومی میدهند نشان داد که سناریو این بازیها از یک قلم نوشته شده و می‌شود و آینده اطمینان بخش را نمیتواند نوید بدهد.

در بحبوحه اوضاع واحوال جاری نیرو های که تا اکنون نتوانستند در جوی سیاسی حاکم نقش خود را ادا نمایند نیرو های اصلی اپوزسیون یعنی نیرو های دادخواه و مترقی است حتی شماری از این نیرو های انسجام یافته که بنا به یک سلسله خواست های مشابه سیاسی شامل ایتلاف ها شده‌اند دیده می‌شود که گرداننده گان اصلی ایتلاف دروابستگی سیاست‌های کلان نمیخواهند آن‌ها را بیشتر برجسته بسازند. با این وضعیت این نیرو های انسجام یافته ضایعات داشته وانرژی شان برای بر آورده شدن اهداف کاربردی شان ضایع شده، واضح است که این حالت بالای روحیه مبارزه اثر مثبت ندارد.

با اینحال از سالها بدینسو هر یک از صاحب نظران بار بار نوشته‌اند وگفته اند که وقت و زمان وحدت و یگانگی این نیرو ها فرا رسیده است اما هر باری که این مساله مطرح شده یکپارچه دیگر در پارچه های نیرو های مترقی وداد خواه اضافه شده است. تازه ترین تدبیری که امروز در جمع آمد نیرو های مترقی راه باز نموده فصل تازه مبارزه توده‌ای جنبش مترقی کشور است. تدبیری که ریشه آن در تفکر وحدت خواهانه آبیاری شده به سازواره مجموعه همفکری سموم ضد هرزه پاشید ودر فضای اعتقاد و اعتماد به هم اندیشان سبز گردید

این تدبیراز اعتماد و باور به رفاقت، از قضاوت مشترک نسبت به گذشته و حال و آینده اعمار خانه امن سیاسی را زیر چتر مصئون همگام و همقدم است. ساختار همه قبول و همه شمول که همه همفکران بصورت واقعی خود را وهم اندیشان خود را در آنجا پیداکنند. ستون این ساختاربا سنگپایه بیائید و بپیوندید تهداب گذاری نمیگردد. این ساختار هر یک منتقل این پیام رسالتمندانه را مکلف به رفتن و مراجعه کردن وارج گذاشتن به مقام رفاقت و هم اندیشی میسازد. از آنجا که این رسالتمندی در امکانات میسر دنبال شده است هنوز به نسبت موانع ناخواسته این پیام سینه به سینه و گوش بگوش اصالتداران آرمان بزرگ سعادت مردم و تعالی وترقی کشوررسانیده نشده است . از این جهت بنا به رهروی وهمروئی با این خواست شریفانه و بزرگ جلسه مشترک نمایندگان شرافتمند رفقای که در زیر مشرح میشود یک ضرورت جدی پنداشته میشود.

نمایندگان گرامی کمیته فعالین حزب دیموکراتیک خلق افغانستان

نمایندگان گرامی حزب متحد ملی افغانستان

نمایندگان گرامی کمیته نشراتی آرمانگریان ح دخ ا( اصالت)

رفقای شرافتمند که در مراحل مختلف از سازمانهای حزبی بنا به عوامل متعدد کنار رفته‌اند. ( رفقا ی گرانقدر که سابق در تشکیلات ح م م ، ن ف د ت ا، حزب مردم ، نهضت آینده حضور داشته اند) ودر مجامع سیاسی حضور فعال شان محسوس وبه اندازه لازم قابل درک است.

رفقای سالم اندیش حزب مردم

رفقای گرانمایه که با نظر عاقبت اندیشی خود در انسجام ها سهم نداشته وحافظ آرمان باوری در وجود خود و حامی آن در وجود رفقای خود استند

کمیته ها ی اصولگرایان که نویسنده از فعالین آن استم

بیان این تدبیر با آلایش رفیقانه مطرح است . در این تدبیر معلوم است که هیچ دیبلوماسی بکار گرفته نشده ودر واقع به تعقیب گام های گذاشته شده به پیشگاه رفقا ارائه شده است عقیده برآنست که همه ما در این تدبیر مسئولیت وصلاحیت مشترک داریم.

رفقا می‌رویم با هم،هم کلامی و همزبانی میکنیم. این خطوط امانت شماست. با این امانت هر آن و هر لحظه گام باهمی و یگانگی بسوی شماست. ما میاییم وباهم بسوی هم میاییم ویکجا بسوی هدف می‌رویم این است شعار همروئی و همقدمی در راه وحدت ویگانگی ما و راه ما به توان وقوت هم پیروز است.

چشم براه دید، نظر وقدم یاران راه

 

محمد یعقوب هادی

 


بالا
 
بازگشت