سنجر غفاری

 

انتخاب چیست ؟

امریکا افغانستان و منطقه را به کجاخواهد کشانید ؟  

 تحلیل وتجزیه وضعیت  موجوده در افغانستان ، سرنوشت  روشنفکران ، روحانیون ملی ومترقی  درموجودیت یکعده طالبان بیگانه پسند چون افزار بدست بیگانه ها ، آینده افغانستان چه خواهد بود ؟    دشواراست ، تائید، تشخیص و انتخاب نمود تا چگونه کشور مسیرترقی و پیشرفت را درجهت ایجاد انترناتیف گذاراز حالت کنونی بسوی آرامش و برگشت به ثبات مطمعین و حاکمیت قانون خواهد رسید.  علل و انگیزه اصلی  جنگ، ابعاد داخلی و خارجی آن ، افزاروسا یل این پدیده منفور وبلاخره پیامد های تلخ و مصیبت های جنگ ، این همه عوامل عینی و تثبیت شده برمردم ما تحمیل است .

واژه های گران فهم جنگ برای شان چون « مبارزه علیه تروریزم بین المللی و نارکوتیزم ،آزادی بیان  نجات زنان واطفال ، تآ مین حقوق وعدالت اجتماعی ، تآمین ثبات وختم نا امنی، تثبیت حقوق ملیت ها واستقرار نظام قانون ،عدالت انتقالی ،ختم تفنگ سالاری وخشونت علیه زنان ، وهزاران بیت وسروده های مصیبت آفرین دیگر»  همه بر مردم ما تحمیلی وگران بوده ، تشخیص دارند که بازی با سرنوشت شان بنام « طالب ، مصالحه وخروج نظامی » انتخابات وحفظ نظام موجوده چیست .                        پیگیری سیاست دگم و فریبنده امریکا« مذاکره ودیالوگ با دشمنان سعادت همگانی بشریت » که قدرت های جهان تحت رهبری امریکا دراکتوبر2001 پس از حادثه خونین ومرموز سپتامبر2001 درامریکا ،  قصر سفید امریکاعلیه تروریستان بین المللی که پایگاهای شان در افغانستان و پاکستان تحت حمایت نظامیان خارجی و بیگانه پسند ،و استخبارات پاکستان و سعودی که رژیم طالبان را به رسمیت شناخته بودند وبنام القاعده علیه امریکا اقدام تروریستی را انجام دادند متآسفانه به یک تیاتر فریبنده مبدل گردیده امریکا و متحدین که دیروز با زبان اسلحه و زور با این تروریستان وارد میدان عمل گردیده بودند اکنون با وجود این که تمامآ اساسات نظام و بنیادهای عمده  حیات ملی درخانه افغانها آسیب دیده وهزاران انسان قربانی این سناریوی تراژیدی باربنام طالب و همکاران طالب ، بنام دشمنان رژیم و امریکا ، و مدافعان رژیم در حاکمیت دولتی کنونی  بشمول صد ها تن از  « بزرگان قومی ، روحانیون مترقی ،افسران و سربازان اردوی ملی ، پولیس و امنیت ملی ، روشنفکران مترقی منورین و استادان پوهنتون ها و مکاتب کشور ، مامورین ملکی و تجار ملی ، هزاراتن از اطفال ، نوجوانان ، جوانان ، پیر مردان و زنان » قربانی اهداف و جنگ ستیزِی امریکا ومتحدین گردیده و مناسبات نیک وحسنه ملی ، قومی ، سنتی و مذهبی درافغانستان جایش را به کینه و ناباوری ها مبدل ساخته است . دیده میشود که هنوز هم امریکا از بدنه خونین مردم و کشور ما جستجوی منافع دارد و مردم مارا مجبور گردانیده است تا باید با امضآ قرارداد امنیتی واستقرار دایمی پایگاهای نظامی و بیز های جنگی اش جهت برتری جوئی با رقبای منطقوی « روسیه و چین » باید افغانستان و مردمش باج بدهند  . اکنون  روشن گردید که پروژه  ظهورطالبان بزرگترین مصیبت را نخست بر بزرگان و روحانیون ، رهبران اقوام وملیت های مختلف دوطرف دیورند تحمیل نموده و منجر به بی اعتمادی ملی و قومی در این مناطق شده که بنیاد اساسی وحدت میان همه اقوام و ملیت هارادر افغانستان و پاکستان به حمایت و سازماندهی استخبارات پاکستان تخریش و آسیب پذیر نموده و ناباوری ملی را  میان همه ساکنان مناطق قبایلی دوطرف دیورند رشد و تقویت بخشید که منجر به جنگ های خونین میان اقوام و قبایل مختلف در منطقه گردیده است . تاریخ وحدت اقوام و قبایل درافغانستان و دوطرف دیورند ، پیوند اتنیکی همه ملیت ها در افغانستان بیان این واقعیت را به اثبات رسانید که امپراتوری انگلیس هادر سه جنگ با مردم افغانستان در منطقه  ورشکست گردیده افغانها توانستند تا استقلال سیاسی کشور شان را با وحدت و هماهنگی ملی بدست آورده که بعدآ وحدت همه اقوام و قبایل در دوطرف دیورند علیه  انگریز ها منجربه تجزیه امپراتوری هند برتانیوی گردیده و کشور پاکستان بدست مسلمانان و اقوام مختلف افغان و برادران قبایلی ما آزاد و تآسیس گردیده .جبر تاریخ  یکبار دیگر پاکستان را بسوی منضوی شدن و تجزیه حتمی می کشاند که استخبارات پاکستان و انگریز جهت جلوگیری از تجزیه حتمی پاکستان باید آتش جنگ و ناباوری ملی را میان همه اقوام و قبایل که علیه انگریز و بیگانه ها در منطقه سوگند خونین و تعهد آهنین و مقدس دارند باید از احساسات ملی و مذهبی شان علیه همدیگر استفاده بردو آب را گل آلود نگهداشت . 

 شامل شدن امریکا ومتحدین دراین بازی به منظور جلوگیری ازرشد وانکشاف توانمندی اقتصادی چین درمنطقه،انتخاب وتشخیص مردم و رهبران قبایل وملیت های ساکن درمنطقه به خصوص  قبایل آزاد و مردم افغانستان از موقف و عملکرد های خوب  اقتصادی ، سیا سی ، بنیادی ، تخنیک موثر و مطمعین وارزان روسیه و بلاخره توانمندی و تخنیک خوب اسلحه و قدرت نظامی روسیه که از هر لحاظ برای کشور های منطقه  اقتصادی و ضروری میبا شد و نفوذ قوی در جمهوریت های آسیای میانه و سایر کشور ها منجمله افغانستان ، هند ، ایران و پاکستان دارد و بر علاوه موجودیت سازمان بین المللی  همکاری های شانگهای و گسترش آن در منطقه ،  ایجاد پیمان مشترک کشورهای مشترک المنافع بعد از فروپاشی اتحاد شوروی وقت و تمایل فیصدی بیش از تصور امریکا و متحدین شان از مجاهدین و نیروهای مقاومت ضد شوروی که انها در جنگ سرد تمویل و آماده نموده بودند بسوی روسیه و کشور های آسیای میانه و هند باعث آن گردیده است تا امریکا و متحدین در حمایت از دیدگاه های آشوب آفرین استخبارات نظامی پاکستان باید در افغانستان و منطقه فتنه و آشوب ، ناباوری های ملی وسیاسی  تفرقه قومی و مذهبی گسترش یافته و دامنه های آن بسوی کشور چین ، روسیه ، ایران و هندوستان  جمهوریت های آسیای میانه توسعه یابد و جنگ و خشونت در وجود بنیاد گرایان بنام طالب و القاعده زمینه آن را مساعد نماید تا امریکا بتواند برای موجودیت دائمی در منطقه تلاش نموده و به اهداف بلند و انتخابی خویش برسند . انتخاب و دورنمای استراتیژیکی امریکا واضع است و همه میدانند پس مردم افغانستان و کشورهای منطقه در موجودیت طالبان و القاعده کدام انتخاب را پذیرا باشند ؟ 

روسیه فدراتیف درانتظارآن نباشد که بازی امریکا از کجا آغاز گردیده وختم آن شاید درنقطه بحران  « افغانستان »  خواهد بود به اشتباه میرود .گسترش بازی بسوی آسیای میانه بوده واستراتیژی وارد جمهوریت های آسیای میانه و ولایات مسلمان نشین کشور چین در وجود طالبان و بنیاد گرایان را در خویش حفظ دارد که خود میدانند . اما مردم افغانستان به خصوص روشنفکران و کادر های سیاسی  آن که فرارازمصیبت هارا ترجیع خوب داده  یکعده درخواب گران گذشته در تشکیلات سیاسی و ملیتی گره خورده مصروف رهبر پرستی و هیکل سازی خویش هستند که بازنده و بدون  تصمیم و انتخاب یک استراتیژی درداخل و خارج ازافغانستان در نفاق واتهام بستن علیه همدیگر مصروف هستند و یکعده قلیل از کادرهای حزبی دیروزی به سرمایه دارانی مبدل شده اند که هم سیاست و هم مردم رادر گرو خویش تصور دارند و چنان اندیشه ، تشخیص وتفکر دارند که گویا پول ومطرح بودن خودشان حتمی بوده درغیرآن هیچگاهی  افغانستان و مردمش آزاد نخواهد گردید. 

 یکعده به دامان استخبارات بیگانه خوابیده و نشخوار دارند و برای بیگانه ها آب را گل آلود نگهداشته به ترور شخصیت ها و رهبران ملی و فرزندان صالح افغانستان تعهد دارند و خدمت می نمایند و افتخار می نمایند . این است استراتیژی  و بنیاد اندیشه های ملی  که همه چون فرزندان خانه همگانی ما افغانستان واحد رسالت و مسولیت داریم که علیه همدیگر به نفاق و دسیسه ، جدائی و تفرقه ملی به آواز بیگانه گوش ندهیم و از تخریب همدیگر، مردم و بلاخره افغانستان  همه هستی های جاودانه مان باید در انتخاب سالم  برای خویش متحد باشیم ودر شکست انتخاب ناسالم دشمنان  خانه ملی و سعادت همگانی ما که مصیبت هارا برای ما ابدی می خواهند  یک پارچه و متحد عمل نمایم . 

مرگ برانانی که بنام قوم ، سمت ، لسان ، ملیت ، منطقه  و مذهب در خانه ما افغانها و در میان ما تفرقه و نفاق را برای بقای خود و بیگانه بو جود آورده و می آورند . 

 افغان و فرزند افغانستان به انسان های گفته میتوانیم که عاری از این مصیبت ها و امراض باشند .   سنجر غفاری  مسکو 25 اگست 2013

 

 

 


بالا
 
بازگشت