سنجر غفاری

 

هموطنان اهل هنود ما

 افغان و فرزندان افغانستان اند

 

در ماده چهارم قانون اساسی افغانستان چنین تذکر داده شده است : -- ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند . 

براساس  حکم قانون اساسی افغانستان و مراجعه به تاریخ افتخارات و خدمات نیک و شایسته ، پاک و بی باک هموطنان اهل هنود افغانستان در امر دفاع از ارزش های ملی ، حاکمیت ، استقلال و تمامیت ارضی  خانه مشترک افغانها  که خود یکی از جمله ملیت های ساکن در این خانه همگانی هستند حق زیست مشترک دارند تا درپهلوی سایر اقلیت های کشور تمامی حقوق وامتیازات ملی و مدنی شان حفظ باشد . هموطنان اهل هنود ما همانند سایر افغانان خدمت زیر بیرق را مسولانه و با افتخار انجام داده اند و در همه حوادث و افتخارات ملی و کشوری در پهلوی هموطنان شان چون افغان و فرزند خانه مشترک ما افغانستان مکلفیت های شان را انجام داده و میدهند .

هموطنان اهل هنود ما مهاجر و مربوط به کدام کشور دیگری نبودند بلکه ساکنان اصلی این سرزمین بوده و هستند . به تاریخ و فرهنگ ملیت های ساکن در کشور ما مراجعه صورت بگیرد و این وظیفه و مکلفیت اکادمی علوم افغانستان است  تا به جناب رئیس دولت و مقامات  عالی کشور معلومات دقیق را مبنی براین که اهل هنود ساکنان اصلی سرزمین شان افغانستان هستند و در هنگام لشکر کشی اعراب که  دولت کابل شاهان در افغانستان روی کاربود و از بامیان تا لوگرو بگرام ، از کاپیسا تاکابل و سایر نقاط کشور  هموطنان اهل هنود ما بودند و حصار های « دیوار»  اعمار شده کوه شیردروازه را اهل هنود در مقابل اعراب اعمار نمودند خود بیان قدامت تاریخی  و اصلی این فرزندان کشور شان را می نماید اما افسوس که اعمال  و نفوذ استخباراتی پاکستان در میان حلقات حاکمه در کشور تلاش دارند تا اقلیت های اصلی و فرزندان واقعی خانه  افغانهارا بنام دین و مذهب ، قوم و ملیت از همدیگرشان جدانمایند و تفرقه افگنی  های شان را وسیله رسیدن به اهداف نامقدس خویش مورد تجربه قراربدهند که به خطا رفته و تیشه در ریشه های بنیادی خویش وارد می نمایند . 

 اهل هنود در افغانستان زمانی در شهرهای پشاور ، لاهور ، کراچی و سند ، و در کشور هند کار و فعالیت اجتماعی داشتندو  به پتان ها مشهور بودند و امروز نیزاهل هنود افغانستان رادر کشور هند پتان خطاب می نمایند .  هموطنان اهل هنود ما که دارای تذکره تابعیت افغانستان میباشند درحدودبیش از دوصدو پینجاهزار فامیل را تشکیل میدهند که در اکثر ولایات کشور در پهلوی سایر اقلیتهای ملی و مذهبی کشور شان مصروف کار و زنده گی بودند و هستند .  کادر های خوب و تحصیل کرده در رشته های اقتصاد ، بانکداری ، طب ، تعلیم و تربیه ، سپورت ، ترانسپورت فضا ئی  ، در بخش  نظامی و پولیس نیزافسران اهل هنود ما موجود بوده است که میتوان از محترمآ هریک  داکترسونه رام ، داکتربال مکنداز ،داکتر سنتوک سنگ  افسر نظامی در اکادمی طبی نظامی ، کپتان کپور پیلوت طیارات شرکت آریانا ، داکتر میرسنگ  ، پرکاش کمار ، گلدیب سنگ ، ترلو کمار،  چونی لعل و دها کادر و افغانستان دوست دیگر ، طبیب  های یونانی  مشهور کابل ، حکیمجی ها ، عطاری های مشهور ، نمای شوربازار و کارته پروان  شهر کابل را رنگ و رونق خاص داده اند و همچنان  دوکان های بزازی ( تکه فروشی ) بازار مندوی کابل ، جلال آباد ، خوست و قندهار ، پروان و پلخمری و بلخ ، هرات و هلمند  و سایر ولایات کشور را  خاطره آمیز نموده اند . قصه های دختر دیوان ، بی بی رادو جان ، دوکانهای اهل هنود به خصوص شرینی فروشی ها ، خواندنهای هندی ، مراسم ویساک و دیواری ، عروسی و دها میله عنعنوی و مذهبی هموطنان اهل هنود ما جز فرهنگ باستانی و مراسم عبادات و موجودیت درمسال ها ( مکان مقدس و عبادت ) این هموطنان در زمره آثار گرانبهای تاریخ حیات فرزندان کشور ما « هموطنان  اهل هنود » را بیان میدارد .

  امروز زنان  و خواهران افغان ما در پهلوی شان محترمه خانم  انارکلی هنریار سناتور انتصابی خویش رادارند که در شرایط دشوار و پراز ماجرای سیاسی و امنیتی با وجود تعهدید های امنیتی برای اعاده حقوق اکشریت و اقلیت های  کشور منجمله زنان و مادران ، اطفال و پدران افغان مبارزه می نماید و قابل فخر و تمجید همگان میباشد . ضرورت این است تا در روشنی احکام قانون اساسی کشور و سایر قوانین ملی و بین المللی با در نظر داشت تعریف و اصل دموکراسی که دفاع و سپردن حقوق اقلیت هارا بیان میدارد و با در نظر داشت ماده 22 قانون اساسی کشور که سریعآ تذکر رفته است : - « هرنوع  تبعیض و امتیازبین اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن ومرد دربرابر قانون دارای حقوق ووجایب مساوی می باشند » امید وارهستم تا جناب محترم حامد کرزی با توجه به این اصل  هیت رهبری شورای سرتاسری اهل هنود افغانستان را به ملاقات خویش دعوت نموده ودرحل مشکلات  و رفع پرابلم های حقوقی و حقه این فرزندان ابدی و اصلی خانه مشترک  و همگانی ما افغانستان مدبرانه تصمیم بگیرند و ایشان را مورد تفقد خویش قرار بدهند . 

 افغانستان خانه مشترک و همگانی همه فرزندان  افغان است و افتخارات ملی ما نیز وابسته به حرمت به همدیگر و اعاده حقوق همه اقلیت ها ، ادیان و مذاهب کشور در چوکات قانون اساسی و مسولیت های ملی  دولت مردان و شخصیت های تاریخ سازآن تعلق دارد .

 نسل های آینده را نباید لجوجانه و کین توزانه علیه همدیگر شان به نام ها و عناوین مختلف از هم جدا ساخت و ساکنان اصلی و فرزندان سعادت ملی افغانستان که همه اقوام و ملیت های مختلف اند نباید از همدیگر جدا و بیگانه خواند .  

زدست اندازی خود خانۀ بلبل کند ویران

 اگر افتد بدستم  قطع سازم  دست گلچین را  .     

 بیت از « قاری عبدالله قاری » 

  سنجر غفاری  مسکو 4 اگست 2013                                                

 

 

 


بالا
 
بازگشت