خزانه دار ایران وزیر داخله افغانستان

 

 سمیر الهام

آنچه در رسانه ها بنام جیپ خرج کاخ ریاست جمهوری پخش شد افتضاحی بیش نبود. کمک های ایران از طریق عمر داود زی به قصر ریاست جمهوری بدون تردید رشوت ومصرف مرموز وغیر قانونی بدون واریز شدن بحساب های بانکی آن اختلاس و إعتراف این درامه دربرابر رسانه ها إهانت بزرگ بمقام ریاست جمهوری وملت افغانستان پنداشته میشود.

در پی إفشاگری های نیویورک تایمز در مورد پول گرفتن رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی از ایران واظهارات فدا حسین مالکی، سفیر ایران در کابل مبنی بر رد شایعات إهانت آمیز نیویورک تایمز، بعداً شخصی رئیس جمهور کرزی در محضر تمام رسانه ها رسما إعتراف کرد که این کمک هارا به امر رسمی خود گرفته  اما بدون واریز کردن بحسابات بانکی دولتی طور شخصی در قصر مصرف نموده است.

نمیدانم رئیس صاحب دولت ساده است ویا صادق او بی پرده إعتراف مکیند که سالانه پول های از کشورهای مختلف وبخصوص ایران بدست میاورد تا نیاز مندی های قصر ریاست جمهوری را مرفوع سازد.جناب رئیس جمهور در إعتراف جسورانه در برابر تمام رسانه ها إعتراف نمود که پول های کمکی را به هیچ حساب دولتی واریز نکرده طور آزاد مصرف نیاز مندی های قصر ریاست جمهوری نموده است.إعتراف این چنینی  در مورد گرفتن پول ومصرف کردن  غیر قانونی ایجاب پیگرد قانونی تا سر حد استتعفای رئیس جمهور رامینماید.مگر اینکه رئیس جمهور از تمام اصول مالی واداری وحیثیت سیاسی یک کشور بیگانه وبی خبرباشد.

 

توجه فرمائید به قسمت از در فشانیهای این عالی جناب در برابر تمام رسانه ها.

 

آژانس خبری وخت

ولایت کابل
4 عقرب 1389
حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبر نگار آژانس خبری وخت ،موضوع پول گرفتن های عمر داودزی رییس دفتر خود را رد ننمود. وی افزود:از آغاز اداره موقت تا به حال حکومت افغانستان بخصوص قصر ریاست جمهوری سالانه یک مرتبه یا دو مرتبه از 5 تا
۷۰۰ هزار یورو یا دالر را از کشور ایران بشکل رسمی و همچنان از بعضی از کشور های دیگر به منظور مصارف بدست میآورد.
رییس جمهور همچنان افزود:در افغانستان هر کس که خدمت و حس وطن دوستی داشته باشد،مورد هدف رسانه های خارجی قرار میگرد واین بار عمر داود زی رییس دفتر من مورد حمله رسانه ها قرار گرفت که اینکه وی سالانه پول زیاد از کشور ایران بدست میآورد. کرزی همچنان گفت ، پول های را که داودزی حاصل میکرد غیر قانونی نبوده بلکه به امر من و بطور رسمی پول ها را بدست میآورد واین کمک ها به قصر ریاست جمهور مفید بوده واز کمک آنها قدر دانی می نمایم. همچنان رییس جمهور گفت:دولت افغانستان بخصوص قصر ریاست جمهوری کدام حساب بانکی ندارد که از آن طریق مصارف خود را بکند وبه خاطر مصارف به پول نیاز است.
گفتنیست که دو روز قبل روزنامه نیویارک تایمز یک گزارشی را به نشر رساند که در آن عمر داودزی رییس دفتر رییس جمهور متهم شده بود که بشکل غیر قانونی از کشور ایران بخاطر تامین اهداف ایران در افغانستان بسته های پول را دریافت میکرد.
)

کمک ایران به عمر داوود زی :

معمولا جمهوری اسلامی ایران به هیچ عمری کمک نمیکند مگر اینکه عمر از آل داود باشد.حال این داود زوی است که مورد إعتماد رئیس جمهور وجمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است منهای داودزاده حصول این کمک ها خیلی دشوار بود. رئیس جمهور فرمود این شخص وطندوست یعنی عمر خان داود زی که به قصر ومردم پول جمع میکند مورد حمله رسانه ها قرار گرفته باید تذکر داداین کمک اگررشوت بخاطر لجاجت با کشور های غربی نباشد مربوط ملت است چون درأزای إعتبار ملی به رئیس جمهور داده شده نه بخاطر گل روی جناب عمر داود زاده آنهم از طرف کشور جمهوری اسلامی که سایه عمر را به توپ می بندد.تازه یک روز قبل ازین افتضائی سیاسی مالی  سفیر ایران افشاگری های نیویورک تایمز را شایعه وحتی إهانت آمیز خواند چون میداند افشای این حقایق برای یک رئیس جمهورخیلی إهانت بار است اما تا هنوز تف در گلوی سفیر ایران خشک نشده که رئیس جمهور ما با افتخار إعتراف میکند که اینها کمک رسمی است وقابل قدر هم هست.آقا کمک های ملی بخاطر منافع ملی قابل قدر است نه تحایف شخصی تو به إعتبار شخصی خود شایسته دو ریال هم نیستی این إعتبار مات است که شریان های گول را بسوی تو به حرکت آورده .شخصی رئیس جمهور إعتراف میکنداگر این پول طور شخصی وبدون آگاهی ادارات مالی دولت مصرف شده بخاطریست که قصر ریاست جمهوری حساب بانکی ندارد.خیلی شگفت انگیز است همه سائلین روی سرک حساب بانکی دارند اما قصر ریاست جمهوری افغانستان بیچاره نه یک حنده عرقدار...از ماجرا جوئی ها اخیر رئیس جمهور در برابر جامعه جهانی پیداست که  کمک های مخفی ایران تا چه حد در منزوی ساختن افغانستان از جامعه جهانی اثر داشته.لذا این پول  رشوت ویا تحفه است که تنها شخصی رئیس جمهور را از جهان بی نیاز ساخته  .امروز تلاش دارد با خورجین پول به صف برادران نا راضی به پیوندد.اینکه ملت به چه مصیبتی گرفتار میشوذ مسئولیت بدوش شورای عالی صلح....

کمک مخفی وشخصی ایران رشوت ومصرف این پول اختلاس است:

جناب رئیس جمهور فرمودند که جناب عمر داودزی به امر من سالانه مبلغ کم از کم هفتصد هزار یورو از ایران أخذ میکند واز کشور های دیگر هم میگیرد.حال اگر مانند رئیس جمهور ساده حساب کنیم کمک کشور های دیگر  هم هفتصد هزار یورو جمعا حدود یک ونیم ملیون که با تبادله حد متوسط میشود  سالانه معادل نود ملیون افغانی که رئیس جمهور آنهارا رسمی خوانده اما طور شخصی در مربوطات قصر مصرف نموده است.شخصی بخاطر مینویسم هر پولیکه از یک فصل وباب مشخص بودجوی خارج نگردد مصرف آن فرا قانونی و شخصی است به همین دلیل میتوان گفت بدون تکیه بر مقررات قانونی بر حسب میل وسلیقه طور شخصی به مصرف رسیده .این را بدانید هیچ کس به قصر وشخص کمک نمیکند مگر اینکه شخص خدمتگار همان ارباب نعمت باشد،از یک رویپه تا ملیونها دالر کمک به قصر شخصی نیست بلکه ملیست چون به إعتبار ملت ویا صلاحیت های ملی داده میشود واگر رأئی ملت از ایشان گرفته شود هیچ کسی خلیته پول را بجیب ایشان نمی ریزد..در یک حدیث شریف خواندم که روزی یکی از فرماندهان صدر اسلام  چیزی از مردم میگرفت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم پرسید این چه هست آن صحابه گفت این تحفه است که برایم داده شده.سپس پیامبر بزرگوار اسلام فرمود این وظیفه را ترک کن وبرو در خانه کنار مادرت بنشین ببینم که مردم برایت تحفه میآورند؟.) لذا تو از منصب وقدرت سؤء استفاده میکنی حال بجناب کرزی صاحب هم همین سوال راجع است لطف فرموده ریاست جمهو ری را ترک بگو ببینم که کدام دولت برایت تحفه ویا کمک شخصی میدهد؟ نه خیر امتیازی را که شما از همسایه وسائر کشور های مغرض میگیرید کمک شخصی نه بلکه پرداخت در برابر إعتبار ملت ویا فروش آبروی همین ملتی است که بشما رأئی داده اند وشمارا سزاور تحفه وهدایا ساخته اند.

کمک رسمی یا پشمی:

کمک هائی نقدی ایکه  در بین دستمال های پشمی به جیب افراد واریز میشود رسمی نه که پشمی است هیچ کمک رسمی بجیب شخصی نمیرود وهیچ فرد صادق کمک های کشور های دور ونزدیک را بدون ثبت در دیوان دارائیها عامه بخرچ نمیرساند.اگر کمک رسمی است باید در یک چک بانکی صادر وبعد بحساب مصارفات رئیس جمهور  ویا قصر ریاست جمهوری واریز گردد، نه اینکه در بین دستمال ها بین سفره نشینان قصر ریاست جمهوری توزیع شود.رئیس جمهور داود را شخص وطندوست خواند وفرمود کسیکه به قصر ریاست جمهوری پول جمع میکند رسانه ها اورا هدف قرار میدهد.وباز میفرماید پول به امر من گرفته شده رسمی است.از یکطرف شخصیت داودزی را تحسین میکند که پول در میآورد واز طرف دیگر میگوید به امر من گرفته است حال معلوم نیست این مبلغ مزد دست کیست؟ امر جنابعالی ویا إعتبار عمر داود زاده راستی خیلی إهانت آمیز است که مصارف رئیس جمهور مورد حمایت هفتاد ودو ملت از طریق سفارت ایران پرداخته شود..ایران به هیچ عمر کمک نمکیند.

کمک های رسمی ومصارف شخصی:

جناب رئیس جمهور! اگر در شرائط فعلی که ده ها کشور جهان مصروف حمایت از اداره شما اند وشعار های اصلاحات اداری گوش مردم را کر کرده باز هم پول های کمک بدون واریز شدن بحساب های بانکی وبرداشت قانونی از یک حساب به مصرف برسد خیلی افتضاح آمیز ومضحک است، از اظهارات رئیس صاحب دولت فهمیده میشود که ایشان تا هنوز کمک های رسمی ومصارف قانونی را از غیر رسمی وغیر قانونی فرق نکرده فکر میکنند آنچه خود شان امر میدهند هم رسمیست، هم مشروع وقانونی نه خیر پول های اپراتیفی هم یک فصل وباب دارند ومصارف شان باید به اساس یک امر قطعی صلاحیتدار مجرا داده شود اما مصارف قصر رئیس جمهور شبیه مصارف جبهات مجاهدین است که باد میاورد وبدست باد سپرده میشود . رئیس صاحب جمهور تمام اوامر شما رسمی نیست بعضی پشمی وخائنانه است.این إعتراف شما از لحاظ سیاسی توهین به ملت واز لحاظ مالی افتضاح وفساد واز لحاظ اخلاقی تعریف ندارد.

 

 

 

 


بالا
 
بازگشت