شكرالله اميري

كرزي با تفكر امير عبدالرحمن خان ديپلوماسي و مذاكره مي كند


هر چند با خود عهد بسته بودم كه در ماه مبارك رمضان از همه چه ميبرم و مشغول واجبات و فرائض عقبي ميشوم اما موقفگيري ها و اظهار نظر ها موج آسا در خصوص تفاهمنامه امنيتي با ايالات متحده امريكا از سوي مقامات امريكا و افغانستان مرا واداشت تا چند سطري بنويسم مكث كوتاه بر اساسي ترين نقاط كه هر دو طرف را وادار به داد زدن در رسانه ها از كابل و واشنگنتن گرفته تا جرمني بروكسل نموده بكنم.
كرزي در آخرين ماه هاي رياست جمهوري اش در كنار هزار و چند اشتباه جبران ناپذيرش ميخواهد با عنوان كردن مسائل چون حاكميت ملي و منافع ملي اشتباه بزرگي دست رد به سينه متحد كه وي را رييس جمهور و افغانستان را داراي همين نظام نيم بند كرد بزند. طبق گرازش ها از جريان مذاكره دو طرف جانب افغانستان در بدل امضاي تفاهمنامه استراتيژيك خواهان تعين مقدار پول سالانه به افغانستان، حمايت امريكا از نظام مركزي در كشور، در اختيار گذاشتن تجهيزات پيشرفته به گونه رايگان در اختيار نيروهاي مسلح كشور، ضامنت ارضي و امنيتي امريكا از تهديدات خارجي و داخلي و مسايل ديگري طور رسمي در كنار بسياري فرمايشات غير رسمي شده است. همه اين ها خشم جانب امريكا را بميان آورده است چون بيشترينه اين خواستها مشكل حقوقي و قانوني دارد.
١: تعين مقدار پول سالانه: كرزي صاحب تازهنوز تفكر عبدالرحمن خان در سر دارد ميخواهد همچو وي كه در معاهده ديورند مقدار پول سالانه تعهد گرفته بود در بدل امضاي قرار داد امنيتي نيز مقدار پول تثبيت و تعين شود؛ و اما جانب امريكا در پاسخ ميگويد كه پول هنگفت را سالانه خواهند پرداخت ولي نميتوانند مقدار آنرا از كنون تعين كنند چون بوديجه هر ساله كمك هاي آمريكا بايد به كانگرس پشنهاد و تصويب شود .
٢: حمايت از نظام متمركز، پاسخ جانب امريكا در مورد منطقي و استوار بهر اسلوب ديموكراسي است. آمريكايي هارگفته اند كه نحو تعين ساختار نظام در افغانستان مربوط به مردم افغانستان ميشود نه امريكا.
٣: تجهيزات پيشرفته، در پاسخ به اين خواست جانب امريكا گفته است كه تجهيزات و تكنالوژي خويش را به كه حاصل سألها تجسس و تلاش مان است به گونه خيرات نميدهيم. شما ميتوانيد بعنوان متحد ما بعد از امضا قرارداد چون ساير متحدين مان از ما تجهيزات دلخواه تان رابخريد.
با مرور كوتاه بر خواست هاي امير كرزي بسته در خواستي اش از جانب امريكا فرق بسيار اندكي آنهم در حاشيه ها با داد و گرفت امير عبدالرحمن خان دارد. وي نيز در زد وبند و با جانب امپراطوري انگليس چنين كرد مه كه عاقبت بدان نايل آمد.
جانب انگليس در بدل معاهده ديورند مقدار پول سالانه، اسلحه مورد نياز سپاه امير ، حمايت از وي در مقابل تهديدات بيروني و دروني، حمايت از نظام دلخواه امير در امور داخلي و ساير ذوقيات و فرمايشات درباري همان وقت امير عبدالرحمن خان بود. آنچه تفاوت كرده، طرف انگليس به امريكا، امير عبدالرحمن خان به حامد كرزي و سده ١٩ به ٢١ تغير نموده. ديگر خواست و محتوا يكي است.
اما آن بخش نوشته نشده اما آشكار كه در زمان امير نيز نوشتن چندان ساده نبود و خلاف عرف ديپلوماسي زمان بود همانا حمايت از جانشين وي بود كه انگليس ها با وي در تفاهم نانوشته پذيرفتند و عملي نيز شد. در عصر كنوني با دگرگوني هاي تفكر سياسي در جهان و سروده هاي تابناك و سايه افگن ديموكراسي بخش هاي از بسته خلف امير عبدالرحمن خان جناب حامد كرزي را با امير سازش جانب امريكا كمي بيشتر از " كُشتي نرم" رسيده است. بنظر ميرسد آنچه بيشتر خشم و ظغيان امير كرزي را پديد آورده عدم تعهد حمايت از نامزد مورد نظرش در انتخابات نزديك است. هر چند جانب امريكا استدلال بر اصل ديموكراسي در انتخاب و حمايت از رهبر آينده و نحوه نظام آينده را مي كند كرزي كه از همه بيشتر ميداند چگونه به قدرت رسيد به اصطلاح عاميانه " دو پا را در يك موزه كرده" ميگويد" اگر مرا توانستيد به قدرت برساني و بالاي مردم تحميل كنيد از فرد مورد نظرم نيز ميتوانيد حمايت كنيد و تحمل اش كنيد"٠ امريكا به خوبي ميداند كه اكنون افغانستان نه كشور سال ٢٠٠١ است و نه هم دلي خوشي از نحوه كار سلطان كرزي و همكارانش. ديده شود كه چطور ما را به ناكجا آباد ميبرند
؟

 

 


بالا
 
بازگشت